Реферат на тему "Аудит в комп ютерному середовищі"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Аудит в комп ютерному середовищі

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 29.92 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Андрей
1 2 Следующая страница

добавить материал

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДАМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І АУДИТУ
Кафедра аудиту
Курсова робота
На тему:
“Аудит в комп’ютерному середовищі”

 

 

Виконав:

Ст. гр. РК-41
Борщ С.П.
Науковий керівник:
Проф. Мех Я.В.

Тернопіль 2008


ЗМІСТ
Розділ 1 Організація аудиту в комп’ютерному середовищі
Розділ 2 Характеристика автоматизованих систем обробки економічної інформації, функціонування та принципи побудови
Розділ 3 Автоматизація робочого місця (АРМ)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

Розділ 1. Організація аудиту в комп'ютерному середовищі.
Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій у 80 - 90-х роках викликав необхідність визначення шляхів створення ефективної методики аудиту в середовищі електронної обробки даних (ЕОД). Результатом зусиль національних аудиторських організацій і КМАП було видання в лютому 1984 р. МНА № 15 "Аудит в середовищі електронної обробки даних" і № 16 "Техніка проведення аудиту з використанням, комп'ютерів", а в липні 1985 р. — МНА № 20 "Вплив електронної обробки даних на оцінку облікових систем і внутрішнього контролю".
До середини 80-х років великі аудиторські фірми самостійно напрацьовували і використовували методики аудиту з допомогою великих універсальних ЕОМ, сфера використання яких була досить обмеженою. З розвитком мікрокомп'ютерної техніки виникли нові концепції організації та проведення аудиту, і саме тому аудиторські організації різних країн почали друкувати вказівки щодо аудиту в середовищі ЕОД і техніки застосування власних комп'ютерів під час перевірок.
Сферу використання комп'ютерної техніки в аудиті багато науковців оцінюють по-різному. Деякі автори вважають, що застосовувати ЕОМ необхідно лише у випадках здійснення складних економіко-математичних розрахунків, зберігання аудиторського архіву, складання і оформлення документів. Справді, вказані напрями використання ЕОМ є перспективними і необхідними для аудиту. На думку проф. А.М. Кузьмінського, "головна перевага використання ЕОМ для складання робочих документів аудитора полягає в якісній зміні технології аудиту, праці аудитора"
Професор М.Т. Білуха стверджує, що "застосування у аудиторському контролі економічного аналізу, статистичних розрахунків і економіко-математичних методів (на технічній базі ЕОМ) підвищує наукову достовірність аудиту і його ефективність у раціональному господарюванні в умовах ринкових відносин".
Вказані міркування є, безумовно, правильними й обґрунтованими. Але сучасний розвиток комп'ютерної техніки і програмного забезпечення дозволяє значно розширити сферу застосування ЕОМ у процесі аудиту, залучити комп'ютер до виконання будь-яких логічних, аналітичних, розрахункових чи інших процедур.
Зміст використання комп'ютерної техніки особливо проявляється на дослідній стадії аудиторського процесу, коли аудитор збирає левову частку доказів щодо об'єктів контролю.
Окремі вітчизняні аудитори розуміють і враховують важливість застосування можливостей ЕОМ у дослідному процесі, але часто зменшують інформаційну цінність комп'ютерних процедур. Так, не можна вважати точним визначення проф. М.Т. Білухи, який вважає, що "дослідний етап — це виконання аудиторських процедур із перевірки виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою найпростіших засобів обчислювальної техніки, а також способом діалогового спілкування з ЕОМ" [43, с. 66]. Найпростіші засоби обчислювальної техніки — це, практично, лише арифметичні розрахунки, а роль діалогового спілкування аудитора з ЕОМ М.Т. Білуха розуміє у виконанні "процедур щодо вивчення кон'юнктури ринку, дослідженні науково обґрунтованих нормативів витрачання сировини на виробництво продукції, створення безвідходного виробництва, ритму конвеєра, оплати праці, рентабельності продукції тощо" [43, с. 71]. Таким чином, роль комп'ютерної техніки в аудиті свідомо обмежується виконанням обчислень, які можна здійснювати з допомогою калькулятора і певних допоміжних процедур, що стосується, в першу чергу, операційного (управлінського) аудиту, а не фінансового.
Роль комп'ютерної техніки в сучасних умовах може однаково виявлятися на різних стадіях аудиторського процесу. На початковій стадії, під час ознайомлення з бізнесом клієнта і планування роботи, аудитори можуть використовувати комп'ютер не лише для друкування листів і організаційних документів, а й для виконання розрахунків, оцінки ефективності внутрішнього контролю і здійснення аналітичних процедур.
Комп'ютерну техніку клієнта аудитор обов'язково застосовує у випадках, коли облік ведуть з допомогою спеціальних програм, а інформацію зберігають у файлах даних. У цьому випадку "при наявності ЕОМ деякі процедури контролю здійснюють з використанням комп'ютерних програм. Такі процедури контролю отримали назву "програмованих", наприклад, порівняння на ЕОМ рахунків-фактур на закупку з файлами записів щодо отриманих товарів" [140, с.166]. Подібні програмовані процедури внутрішнього контролю аудитор повинен перевіряти дуже ретельно, оскільки персонал часто надто покладається на них і не здійснює ефективного керування процесом автоматизованої обробки даних. Американські аудитори Ф.Л. Дефліз, Г.Р. Дженік, В.М.О'Рейлі, М.Б.Хірш вказують, що "проведення перевірок засобів контролю викликає необхідність перевірки великої кількості процедур, наприклад, якщо відповідні загальні процедури контролю в системі на базі ЕОМ не забезпечують ефективності програмованих процедур контролю" [140, с. 202].
Проведення аналітичних процедур також тісно пов'язано з комп'ютерною технікою. Американські аудитори Е. А. Аренс і Дж. К. Лоб-бек вказують, що "програму комп'ютерного аудиту можна використовувати при виконанні широких аналітичних процедур як додатковий спосіб аудиторського тестування" [29, с. 217]. Методика використання комп'ютерної техніки полягала в наступному: в аудиторські файли вводили інформацію з Головної книги клієнта, яка зберігається і нагромаджується з року в рік. На основі даних Головної книги виконували аналітичні розрахунки, що не потребувало великих затрат часу. Крім того, як справедливо вказують Е. А. Аренс і Дж. К. Лоббек, підвищується інформативність аналітичних процедур — легко формувати таблиці і будувати графіки. Це допомагає аудитору правильно інтерпретувати дані. Якщо ж у фінансову звітність клієнта вносять зміни, то за допомогою комп'ютерних програм можна отримати розрахунок нових коефіцієнтів майже без усяких затрат.
Вітчизняні аудитори також широко використовують комп'ютерну техніку і спеціальні програмні засоби (наприклад, електронні таблиці Ехсеl, ) для виконання аналітичних процедур, але, на відміну від зарубіжних колег, розрахунки проводять переважно на завершальній стадії аудиту. В Україні аналітичні процедури дуже часто трактують як додатковий вид аудиторських послуг, прямо не пов'язаний із процесом перевірки, що є неправильним. Дуже важливо ряд аналітичних процедур здійснювати на початковій стадії аудиту, оскільки це допомагає впровадити дедуктивний метод оцінки показників Головної книги і фінансової звітності, правильно спланувати різні аспекти майбутньої роботи, виявити фактори ризику тощо.
Систему основних фінансових показників можна розглядати як основу для прийняття рішення за наслідками аналітичного дослідження в процесі аудиту. Перспективними шляхами вдосконалення методики аналізу з допомогою комп'ютерів можна назвати розширення бази дослідження у часі і просторі (збільшення кількості об'єктів аналізу), використання математичного забезпечення для вирішення економічних задач, розробку перспективних методів узагальнення і оцінки результатів із метою прогнозування та ін.
На наш погляд, організація і методика виконання аналітичних процедур є, в основному, однаковою для зовнішнього та внутрішнього аудиту, хоча й має деякі відмінності. Основну увагу при зовнішньому аудиті зосереджують на детальному аналізі фінансової сфери, а внутрішнього — на дослідженні найважливіших аспектів господарської і фінансової діяльності підприємств у комплексі. Це не означає, що предметом зовнішнього (незалежного) аудиту не може бути господарська діяльність суб'єкта перевірки. Є випадки, коли система внутрішнього контролю і аналізу підприємства-замовника не забезпечує потреб управління в надійній інформації про фінансовий стан і перспективи підприємства. Відповідно, власники (акціонери, засновники, інвестори тощо) також не мають можливості ознайомитися з цією інформацією. В таких випадках, згідно з угодою між аудиторською фірмою і клієнтом, додаткові аналітичні процедури можуть виконувати незалежні аудитори.
Розбіжності в організації і техніці проведення аудиту з використанням комп'ютерів в Україні та за кордоном є досить значними. Наприклад, вітчизняні спеціалісти досі не виробили єдиного підходу щодо термінології комп'ютерного аудиту. В багатьох вітчизняних джерелах фігурують англосаксонські терміни і абревіатури, які без значних зусиль можна перекласти і визначити українською мовою.
Згідно з МНА № 15 "Аудит у середовищі електронної обробки даних", загальна мета і обсяг аудиторських робіт не повинні змінюватися лише тому, що аудит проводять у середовищі ЕОД. Використання комп'ютерів впливає на організацію фінансового й управлінського обліку, а також на методику і техніку внутрішньогосподарського контролю. Відповідно, ЕОД може суттєво впливати на процедури, які використовують аудитори при вивченні й оцінці системи обліку та внутрішнього контролю, а також на зміст, час проведення та обсяг аудиторських процедур.
У зарубіжній спеціальній літературі з аудиту відзначені особливості проведення аудиту в середовищі ЕОД, описані специфічні процедури і прийоми, які здійснюють з допомогою обчислювальної техніки. Зокрема, Дж. К. Робертсон описує процедури вивчення комп'ютерної облікової системи і середовища контролю, вказує на напрямки та процедури тестування автоматизованих систем з метою оцінки ризику неефективності контролю [119, с. 241- 289].
У наукових працях британських та американських економістів Р. Доджа, Р. Адамса, Е. А. Аренса і Дж. К. Лоббека, Ф. Л. Дефліза та ін. також приділена велика увага особливостям проведення аудиту з допомогою комп'ютерів, описані процедури автоматизованого контролю [26, 140]. Заслуговує на увагу навчальний посібник проф. А. М. Романова і Б.Ю.Одінцова "Компьютеризация аудиторской деятельности" [ 120], який є, фактично, єдиною ґрунтовною працею з комп'ютерного аудиту в країнах — членах СНД. Але, на наш погляд, цей посібник орієнтований, в першу чергу, на автоматизацію аудиторської діяльності на рівні аудиторської фірми (розробку програмних засобів, внутрішньомашинної інформаційної бази тощо) і не дає детальних вказівок щодо проведення перевірки в середовищі ЕОД підприємства-замовника. Дещо далі в своїх наукових розробках пішов В.П. Завгородній [77], який у праці "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту" висвітлив ряд важливих організаційних, методологічних і методичних аспектів комп'ютерного аудиту.
Слід зауважити, що МНА відрізняють поняття аудиту в середовищі ЕОД від методики проведення аудиту з допомогою комп'ютерної техніки. Відомий британський аудитор Р. Додж пише, що "облікові системи, які використовують комп'ютери, надають аудитору можливість працювати з комп'ютерною мережею клієнта (або інших осіб). Цей прийом відомий як методика аудиту з використанням комп'ютерів (Сотрілег-Аввізіесі)" [72, с. 120] і включає дві складові — програмне забезпечення аудиту та контрольні дані. Сферу застосування СААТх розглядають досить широко, хоча вона не поширюється на значну частину аудиторських процедур. Не слід забувати, що норму аудиту "Аудит у комп'ютерному середовищі", на яку посилається Р. Додж, видав АРС ( Комітет з практики аудиту) ще в червні 1984 р. Звичайно, майже 15 років тому сфера застосування комп'ютерної техніки і, власне, її можливості були зовсім іншими, ніж тепер.
 АПУ затвердила ряд Національних нормативів аудиту. Серед 32-ох нормативів є 2, які стосуються аудиту в комп’ютерному середовищі.
Зокрема ННА №13 "Аудит в умовах електронної обробки даних" говорить про те, що аудитор самостійно оцінює вплив ЕОД на процес аудиту. Йому необхідно знати системи ЕОД, щоб сплачувати, проаналізувати, проконтролювати, зробити висновки, при використанні ним автоматизованої системи обліку і управління. [ ]
Згідно з вимогами ННА №6, аудитор повинен оцінити властивий (притаманний) ризик і ризик невідповідності внутрішньої системи контролю і управління.
У відповідності з ННА №31 "Вплив системи ЕОД на оцінку системи обліку і внутрішнього контролю" аудитор повинен враховувати вплив ризику системи ЕОД, щоб оптимально виконати процедури контролю і максимально знизити ймовірність виникнення неправильних висновків і рекомендацій. [ ]
ННА №30 "Використання комп'ютерів в аудиті" описує про різноманітні варіанти використання комп’ютера, які відомі як "Методи Аудиту при сприянні комп’ютера" або "МАСК". Цей норматив описує 2 найзагальніших методи - програми забезпечення контролю (ПЗК) і дані тесту, які використовуються аудитором як частина процедур, перевірок для забезпечення завдань контролю. [ ]
Таким чином, методика (техніка) аудиту з використанням комп'ютерів (СААТз) є сукупністю аудиторських комп'ютерних засобів, з допомогою яких проводять вивчення і оцінку об'єктів дослідження.
Аудиторські комп'ютерні засоби (АКЗ) — це спеціальне технічне, математичне, програмне й інформаційне забезпечення, призначене для здійснення процедур зовнішнього контролю в середовищі ЕОД.
АКЗ виступають як універсальний інструментарій аудитора, який він використовує залежно від стану і характеристик, конкретних об'єктів аудиту.
До основного і найважливішого елемента АКЗ, такого як програмне забезпечення (рис. ), можуть належати:
— пакети прикладних програм ( П П П ) загального призначення, які використовують для обробки даних, зчитування і вибірки інформації з файлів, розрахунків фінансово-економічних показників, формування і друкування звітів
—              спеціальні (цільові) програми, які складають для вирішення конкретних аудиторських задач. Їх можуть підготувати аудитор, підприємство або сторонній експерт-програміст, залучений до перевірки.
—              В деяких випадках програми клієнта, які містять потужні засоби контролю, аудитор може використовувати в стандартному або модифікованому вигляді, оскільки цей спосіб може бути ефективнішим і дешевшим, ніж створення спеціальних незалежних програм планування процедур з використанням аудиторського програмного забезпечення і комп'ютерної техніки вивчення доцільності використання досвіду персоналу підприємства-клієнта, яке застосовує ЕОД.
Процедура вивчення існуючого порядку організації системи ЕОД, обсягу концентрації і принципів розподілу комп'ютерної обробки даних на підприємстві полягає у вивченні ряду питань: які технічні засоби використовують, як здійснюється зв'язок між віддаленими терміналами, який принцип побудови комп'ютерної мережі, де обробляють дані та в яких місцях їх зберігають тощо. Оскільки найсуттєвішими відмінностями автоматизованого обліку від традиційного е використання принципово альтернативних носіїв інформації та розподіл функцій обробки даних між людиною і комп'ютером, вивченню підлягають також принципи розподілу обов'язків між персоналом в умовах ЕОД.
Процедуру вивчення напрямків та оцінки ефективності використання наявного технічного і програмного забезпечення виконують, переважно, з допомогою залучених спеціалістів із комп'ютерної техніки. Аудитор повинен правильно поставити завдання й оцінити наслідки експертизи.
Виконання процедури дослідження способів обробки і передачі інформації має важливе значення у складних комп'ютерних системах. Завданням аудитора є отримання підтвердження, що обробку даних здійснюють відповідно, до діючих вимог, а також виявлення можливих фактів втрати інформації.
Вивчення методів і носіїв інформації, які використовують для зберігання даних, дозволяє спланувати процедури доступу до бухгалтерських записів у файлах даних і попередньо оцінити цілісність та повноту внутрішньомашинної інформаційної бази.
 Процедура ознайомлення із заходами, запланованими для впровадження нових систем ЕОД або модернізації існуючих, дозволяє отримати інформацію про всі можливі модифікації програмного забезпечення, зміну технічних пристроїв, удосконалення структури бази даних тощо. Особливо важливою є інформація про зміни в системі ЕОД що відбулися на момент аудиторської перевірки порівняно з досліджуваним періодом.
1 2 Следующая страница


Аудит в комп ютерному середовищі

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/34948вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com