Реферат на тему "Аналіз обсягу виробництва продукції надання послуг "
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Контрольная работа на тему Аналіз обсягу виробництва продукції надання послуг

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Контрольная работа *
Размер: 37.81 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Анастасія
1 2 Следующая страница

добавить материал

Контрольна робота з дисципліни
"Економічний аналіз"

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі
Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. У умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але по мірі насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає об'єм продажу, а навпаки, можливий об'єм продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинно виробляти тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може реально реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якостей безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення.
Його основні задачі:
Ø    оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва;
Ø    визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;
Ø    виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;
Ø    розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.
Об’єкти аналізу подані на рис. 1.
Обсяг виробництва і реалізації
продукції загалом і по асортименту
 
Якість продукції
 
Структура виробництва і реалізації продукції
.5pt">
Ритмічність виробництва і реалізації продукції
 
Об'єкти аналізу
 

Рис. 1. Об’єкти аналізу обсягу виробництва продукції.
Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції служать бізнес-план підприємства, оперативні плани-графіки, звітність ф. № 1 «Баланс», ф. № 2  "Звіт про фінансові результати" та інші.
Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках.
Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отримують за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція.
Валова продукція це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво. Виражається в порівнянних і діючих цінах.
Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарського оборот. По своєму складу на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною, якщо немає внутрішньогосподарського обороту і незавершеного виробництва.
Об'єм реалізації продукції визначається або по відвантаженню продукції покупцям, або по оплаті (виручці). Може виражатися в порівнянних, планових і діючих цінах. У умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергове значення. Реалізація продукції є зв'язуючою ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т.д.). Їх використовують при аналізі обсягів виробництва і реалізації продукції по окремих видах і групах однорідної продукції. Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції, наприклад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах - кількість умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості - умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їх трудомісткості і т.д. Нормативні трудовитрати використовуються також для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції в тих випадках, коли в умовах багатономенклатурного виробництва не представляється можливим використати натуральних або умовно-натуральних вимірників.
Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту (табл. 1).

 

Таблиця 1 Динаміка виробництва і реалізації продукції в порівнянних цінах

Рік
Обсяг виробництва продукції, млн. грн.
Темпи росту, %
Обсяг реалізації, млн грн.
Темпи росту, %
базисні
ланцюгові
базисні
ланцюгові
1996
90000
100
100
89500
100
100
1997
92400
102,7
102,7
92600
103,4
103,4
1998
95800
106,4
103,6
94300
105,4
101,8
1999
94100
104,5
98,2
93500
104,4
99,2
2000
100800
112
107,1
96600
107,9
103,0
З таблиці видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 12 %, а об'єм реалізації - на 7,9 %. Якщо за попередні роки темпи зростання виробництва і реалізації приблизно співпадали, то за останній рік темпи зростання виробництва значно вище за темпи реалізації продукції, що свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої покупцями.
Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати по середньогеометричній або середньоарифметичній зваженій. Обчислимо його по середньогеометричній:

Тпр= 102,87 - 100 = 2,87 %,
Трп = 1,0192;
Тпр = 101,92 - 100 = 1,92 %.
У приведеному прикладі середньорічний темп приросту випуску продукції становить 2,87 %, а реалізації продукції - 1,92 %.
Оцінка виконання плану по виробництву і реалізації продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) проводиться за даними, приведеним в табл. 2.
Таблиця 2 Аналіз виконання плану по випуску і реалізації продукції підприємством
Виріб
Обсяг виробництва продукції, млн грн.
Реалізація продукції, млн грн.
план
факт
+, -
% до плану
план
факт
+, -
% до плану

А

В
С
D
28800 33600 19200 14400
25200 33264 22 176 20160
-3600 -336 +2976 +5760
-12,5
-1,0
+15,5 +40,0
28500 33600 18900 14250
24250 31 800 21 350 19200
-4250 -1800 +2450 +4950
-14,9
-5,35
+13,0
+34,7
Всього
96000
100800
+4800
+5,0
95250
96600
+1350
+1,42
З таблиці видно, що за звітний рік план по випуску готової продукції перевиконаний на 5 %, а по реалізації - тільки на 1,42 %. Це свідчить про зростання залишків нереалізованої продукції.
Задача №1
 За даними бухгалтерського балансу (див. додаток) розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства:
-         основного коефіцієнта фінансової стійкості;
-         коефіцієнта структури довгострокових вкладень.
Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства.
Розв’язок
Для визначення фінансової стійкості підприємства вираховують коефіцієнт фінансової стійкості (К. ф.с.), який характеризує співвідношення власних та позикових коштів.
 

Для нашого підприємства:


Перевищення власних коштів над позиковими вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Нормативне значення цього коефіцієнта повинно бути більшим 1, що свідчить про збільшення виручки, збільшення прибутку.
Розраховують також коефіцієнти структури довгострокових вкладень на основі аналізу складових довгострокових вкладень в структурі І розділу пасиву балансу. Розрахунок зазначених коефіцієнтів показаний в таблиці 3.
Таблиця 3Розрахунок показників структури

Складові довгострокових вкладень

На поч. періоду
На кінець періоду
Кстр(п)
Кстр(к)

Статутний капітал

3217,4
33203
0,85
0,82
Додатковий вкладений капітал
135,0
139,8
0,04
0,03
Інший додатковий капітал
268,3
347,8
0,07
0,09
Резервний капітал
160,0
185,0
0,04
0,05
Всього довгострокових вкладень
3780,7
4066,3
1
1
Виходячи з результатів таблиці, можна зробити висновки про те, що левову частку довгострокових вкладень (близько 85%) займає статутний капітал, решту займають додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал та резервний капітал. Частка статутного фонду зменшилась на 0,3% протягом року, хоча відбувся приріст статутного фонду. Частка додаткового вкладеного капіталу також зменшилась – з 0,04% до 0,03%. Збільшилась частка іншого капіталу та резервного капіталу відповідно на 0,02% та 0,01%.
Задача №2
Методом ланцюгових підстановок визначити вплив на середню заробітну плату у звітному періоді порівняно з планом таких факторів:
·                    зміни середньомісячної чисельності ПВП
·                    зміни фонду заробітної плати.
Визначити, який процент приросту середньої заробітної плати буде забезпечений за рахунок скорочення чисельності ПВП і який-за рахунок збільшення фонду заробітної плати.
Вихідні дані (таблиця 4):
Таблиця 4
Показник
План
Звіт
Фонд заробітної плати, тис.грн.
460
480
Середньорічна чисельність ПВП, осіб
155
150

Розв’язок

Спочатку необхідно визначити залежність середньої заробітної плати від фонду оплати праці та середньорічної чисельності. Ця залежність буде мати вигляд:
,
де СЗП – середня заробітна плата,
ФОП – фонд оплати праці,
Ч – середньорічна чисельність.
Розрахуємо середню заробітну плату за планом та звітом:

Тобто заробітна плата за звітом на 232 грн. або 7,8% (3200 грн. – 2968 грн.) більше, ніж було заплановано. Розрахуємо вплив кожного показника на середню заробітну плату. Для цього розрахуємо умовний показник – середню заробітну плату при звітному значенні одного показника та плановому значенні іншого:

Тепер розрахуємо вплив зміни фонду плати праці на середню заробітну плату:

Вплив зміни чисельності працівників буде мати такий вигляд:

Тобто за рахунок збільшення фонду оплати праці середня заробітна плата зросла на 129 грн. або 4,3%,  що складає 55,6% впливу, а за рахунок зниження чисельності працівників зросла на 103 грн. або 3,5%, що склало 44,4% від загального впливу факторів на середню заробітну плату.

 

Задача №3

Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: визначити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продукції, знайти максимально можливу кількість цих факторів. З’ясувати резерви щодо обсягу випуску продукції.
Вихідні дані (таблиця 5):
Таблиця 5.
Показник
1-й рік
2-й рік
3-й рік
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Обсяг випуску товарної продукції, тис.грн
784
874
?
?
Кількість верстатів, шт
10
12
100
90
90
100
Відпрацьовано за рік верстато-змін
4200
4056
39200
36450
45100
45050
Середньорічний виробіток на один верстат,грн.
8400
?
?
?
9011,1
?
Виробіток за одну верстато-зміну,грн.
20,0
24,9
?
?
?
29,0
Розв’язок
Розглянемо спочатку залежність обсягу випуску продукції від різних факторів. З одного боку, обсяг визначається за такою формулою:
ВП = КВ х СВВ,
де ВП – обсяг випуску продукції,
КВ – кількість верстатів,
СВВ – середньорічний виробіток на один верстат.
З другого боку, обсяг випуску продукції визначається за формулою:
ВП = ВЗР х ВВЗ,
де ВП – обсяг випуску продукції,
ВЗР – відпрацьовано за рік верстато-змін,
ВВЗ – виробіток за одну верстато-зміну.
Використовуючи ці дві формули, знайдемо недостаючі показники у таблиці 5 (таблиця 6).
Таблиця 6.
Показник
1-й рік
2-й рік
3-й рік
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Обсяг випуску товарної продукції, тис.грн
84
101
784
874
811
1306
Кількість верстатів, шт
10
12
100
90
90
100
Відпрацьовано за рік верстато-змін
4200
4056
39200
36450
45100
45050
Середньорічний виробіток на один верстат, грн.
8400
8416
7840
9711
9011,1
13065
Виробіток за одну верстато-зміну, грн..
20
24,9
20
24
18
29
Розглянемо вплив зміни факторів на обсяг виробництва продукції за останній рік.
Для цього складемо допоміжну таблицю (таблиця 7).
Таблиця 7.
Показник
2-й рік
3-й рік
абс. відх.
відн.відх.
Обсяг випуску товарної продукції, тис.грн
874
1306
432
49,5
Кількість верстатів, шт
90
100
10
11,1
Відпрацьовано за рік верстато-змін
36450
45050
8600
23,6
Середньорічний виробіток на один верстат,грн.
9711
13065
3353
34,5
Виробіток за одну верстато-зміну,грн.
24
29
5
20,9
Як бачимо з таблиці, обсяг випуску продукції за останній рік збільшився на 432 тис.грн.., або на 49,5%. Дослідимо як на це вплинув кожний фактор. Для цього скористаємося методом ланцюгових підстановок.
Визначимо умовні показники:
ВПум1 = КВз х СВВ2,
ВПум1 = 100*9711=971;
Тепер визначимо вплив зміни кількості верстатів та середньорічного виробітку на один верстат:
DВПКВ = 971 – 874 = 97.
DВПСВВ = 1306 – 971 = 335.
Тобто за рахунок збільшення кількості верстатів за останній рік на 10 одиниць обсяг виробництва продукції збільшився на 97 тис.грн.., а за рахунок збільшення середньорічної виробітки на один верстат – на 335 грн.
Для визначення впливу відпрацьованих верстато-змін та виробітку за одну верстато-зміну розрахуємо умовну величину:
ВПум2 = ВЗР3 х ВВЗ2;
ВПум2 = 45050*24 = 1080;
Вплив складає:
DВПКВ = 1080 – 874 = 206,
DВПСВВ = 1306 – 1080 = 226.
Це означає, що за останній рік обсяг виробництва продукції збільшився на 432 тис. грн.., при чому за рахунок збільшення кількості відпрацьованих верстато-змін на 206 тис.грн., а за рахунок виробітку за одну верстато-зміну – на 226 тис.грн.
Аналогічно можна розрахувати вплив факторів на зміну обсягу виробництва продукції у другому році в порівнянні з першим.  Крім розглянутих факторів, які впливають на обсяг виробництва, ще може бути один фактор – це виробіток одним верстатом за одну зміну, тобто максимальна факторів, які впливають на обсяг виробництва є п’ять.
Розрахуємо резерви щодо обсягу випуску продукції. Для цього порівняємо планові та фактичні показники та з’ясуємо, за рахунок чого можна було б збільшити обсяг випуску продукції.
1 2 Следующая страница


Аналіз обсягу виробництва продукції надання послуг

Скачать контрольную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/44743вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com