Реферат на тему "Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна 2"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна 2

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 268.78 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Single
1 2 3 4 5 6 Следующая страница

добавить материал

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені адмирала Макарова
Кафедра Інформаційних Технологій
ЗАВДАНЯ
На курсову роботу з курсу
“Моделювання виробничих процесів у суднобудуванні”
Студент  5142 групи       Бурунсуз О. А.
1)  Тема курсової роботи : Cтатистичне моделювання сітьового графіка побудови судна  
2)      Основні початкові дані наведено у таблиці 1.
3)      Структура розрахунково-пояснювальної записки:
a)       Титульний лист;
b)      Завдання на курсову роботу;
c)       Анотація (українською, російською, англійською);
d)      Зміст;
e)       Перелік умовних означень;
f)       Вступ;
g)      Загальна частина (Розділ 1);
1)    Спеціальна частина (Розділ 2, 3);
i)       Висновки;
j)       Список використаної  літератури;
k)      Додатки.
4)  Дата видачі завдання “     ”           ___            2006 року
5)  Строк здачі студентом готової роботи   “     ”           ____            2006 року
Керівник курсової роботи  Шнейдер  О. Б.
Студент                          н

 Таблиця 1 - Початкові дані

Коди робіт
Найменування робіт
Оцінка тривалості
Варіант
3
1-2
Підготовка стапеля до закладення судна
2             3
2-5
Зборка і зварювання днищевих секцій 1 будівельного району (79-134 шп.)
5,5          6,5
2-3
Зборка і зварювання днищевих секцій у районі 75-79 шп.
6,3       6,7
3-6
Зборка і зварювання секцій  перегородок , бортів і палуб у районі 75-79 шп.
20           21
3-4
Зборка і зварювання днищевих секцій у районі 71-75 шп.
6,1          6,2
5-8
Іспит на непроникливість міждонних відсіків 1 будівельного району
8             8,3
6-12
Монтаж систем (вантажний, зачистний і обігріву) у районі 75-79 шп.
12           13
6-7
Залежність
0            
4-7
Зборка і зварювання секцій  перегородок , бортів і палуб у районі 71-75 шп.
22           23
4-10
Зборка і зварювання секцій у районі 67-71 шп.
4             4,5
7-12
Монтаж систем у районі 71-75 шп.
18           19
7-11
Залежність
0
10-11
Зборка і зварювання секцій  перегородок , бортів і палуб у районі 67-71 шп.
20           21
10-13
Зборка і зварювання днищевих секцій у районі 63-67 шп.
6             7
11-12
Монтаж систем у районі 67-71 шп.
13           16
11-14
Залежність
0
12-20
Іспит на непроникливість вантажних танків у районі 67-79 шп.
8             9
13-16
Зборка і зварювання днищевих секцій у районі 59-63 шп.
10           11
13-14
Зборка і зварювання секцій  перегородок , бортів і палуб у районі 63-67 шп.
18           21
14-19
Монтаж систем у районі 63-67 шп.
15           23
14-17
Залежність
0
16-17
Зборка і зварювання секцій  перегородок , бортів і палуб у районі 59-63 шп.
20           21
17-19
Монтаж систем у районі 59-63 шп.
12           15
8-22
Фарбування підводної частини корпусу в районі 79 шп. – корми
30           35
20-22
Фарбування підводної частини корпусу в районі 67-79 шп.
10           14
19-21
Іспит на непроникливість вантажних танків у районі 59-67 шп.
5             7
21-22
Фарбування підводної частини корпусу в районі 59-67 шп.
3             8

АННОТАЦИЯ
В данном курсовом проекте моделируется сетевой график (СГ) построения судна методом статистических испытаний.
В работе проводится разработка программного обеспечения, решающего две задачи:
1)           реализующего модель сетевого графика и позволяющего расчитывать временные параметры проекта, а также изображать модель в виде диаграммы Гантта;
2)           моделирующего  сетевой граф методом статистических испытаний.
Курсовой проект изложен на 41 страницах машинописного текста, содержит 5 рисунков, 3 таблицы, 1 приложение.
Работа выполнена на украинском языке.
АНОТАЦІЯ
В даному курсовому проекті моделюється сітьовий графік (СГ) побудови судна методом статистичних випробувань.
В роботі проводиться розробка двох типів програмного забезпечення:
1)     того, що реалізує модель сітьового графіка і дозволяє розрахувати часові параметри проекту, а також зобразити модель у виді діаграми Гантта;
2)     того, що моделює  сітьовий графік методом статистичних випробувань.
Курсовий проект виконано на 41 сторінках друкованого тексту, містить 5 рисунка, 3 таблиці, 1  доданок.
Робота виконана українською мовою.

ANOTATION
The shipbuilding net graph modeling was done in the term work. It’s introduced with the purpose of reception of the maximal profit from work of some enterprise.
The work is done on 41 pages of the printed text, contains 5 illustrations. The work also has 1 appendices, which contain the text and results of performance of the program. For creation of this work were used three sources of information.
    The work is done in the Ukrainian language.

ЗМІСТ

Перелік умовних означень  

Вступ  

1.                         Загальна характеристика предметної області

1.1   Дослідження процесу побудови судна

1.1.1                            Аналіз процесу побудови судна як об’єкта управління
1.1.2                            Поняття технологічного та виробничого процесів у суднобудуванні

1.1.3   Особливості виробничого процесу  у суднобудуванні

1.1.4   Принципи формування планово-облікових одиниць

1.1.5                            Етапи побудови суден

1.1.6   Причини використання СУПС
1.2   Аналіз методів управління проектами
1.2.1    Метод критичного шляху
1.2.2    Метод критичного шляху та основні параметри сітьового графіка
1.3   Вітчизняний і закордонний досвід використання СУПС
1.4   Змістовна постановка задачі

2. Розробка детермінованої моделі сітьового графіка і моделювання

2.1 Розробка програмного забезпечення для моделювання детермінованої моделі

3.  Моделювання сітьового графіка методом статистичних випробувань

3.1 Описання теоретичної суті методу
3.2 Розробка програмного забезпечення для моделювання
3.3 Результати розрахунків
Висновки
Список використаної літератури
Додаток А - Текст програми

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ОЗНАЧЕНЬ
В курсовій роботі використовуються наступні умовні означення:
1.     СУПС – система управління проектами у суднобудуванні
2.     СГ – сітьовий граф
3.     СПК – сітьове планування і керування
4.     CPM – Critical Path Method
5.     PERT – Program Evolution and Review Technique
6.     ВП – виробничий процес

ВСТУП
Собівартість судна як виду продукції багато в чому визначається прийнятими конструктивними рішеннями. У силу зростання ролі вартості проектних і конструкторських робіт у виробничих витратах варто прагнути до прийняття конструкторами раціональних рішень за мінімальний час. Для цього використовується спеціальне ПЗ, що дозволяє планувати роботи у побудові судна - система управління проектами у суднобудуванні (СУПС). В свою чергу СУПС використовує технологію сітьового планування і керування.
Для дослідження моделювання виробничих процесів у суднобудуванні темою цієї курсової роботи було обрано розробка сітьових графіків побудови судна та їх дослідження методом статистичних випробувань. В ході роботи буде розроблене алгоритмічне та програмне забезпечення.
Для досягнення вказаної мети потрібно зробити наступні кроки:
·                           проаналізувати предметну область дослідження;
·                           виконати змістовну постановку задачі, що розв’язується у роботі;
·                           описати теоретичну суть та послідовність розрахунків імовірнісних характеристик параметрів проекту для методу статистичних випробувань;
·                           розробити детерміновану модель сітьового графіка, що дозволяє розрахувати часові параметри проекту і зобразити модель у виді діаграми Гантта і провести моделювання за початковими даними;
·                           розробити програмне забезпечення для статистичного моделювання сітьового графіка  за початковими даними;
·                           зробити висновки по роботі та досягнутим результатам.

1    ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ
1.1 Дослідження процесу побудови судна
1.1.1  Аналіз процесу побудови судна як об’єкта управління
Структура виробничого процесу Р(I) виготовлення виробу I   у машинобудуванні і приладобудуванні визначена державними стандартами Єдиної системи технологічної документації (ЕСТД) і є, як і структура виробу, ієрархічною.
Структуризація виробничого процесу Р(I) і визначаючої його організаційної і технологічної документації полягає у побудові графа типу „дерево", у якому Р(I) є коренем (нульовий ступінь входження):
, Æ    ;  
де n - змінна: n ³ 2; Г(Р(I)) визначає сукупність технологічних процесів Тi, що складають нульову ступінь входження структури виробничого процесу;
,
,  де n, m - зміннi: n, m ³ 2;
 визначає сукупність технологічних операцій Тij,, що складають другу ступінь входження структури виробничого процесу, і кожна операція входить тільки в один відповідний технологічний процес.
При побудові певного типу судів складається сітьовий граф технологічних операцій, які формують виробничий процес. В графі фіксуються зв’язки між цими операціями та їх час виконання.
Розмаїтість типів судів, значні номенклатура і число (десятки, сотні тисяч) деталей корпуса судна (середньо -, крупнотоннажного) вимагає автоматизації всіх стадій їхнього створення, що здійснюється інтеграцією систем різного функціонального призначення: автоматизованих систем наукових досліджень, систем автоматизованого проектування судів, систем автоматизованого проектування технологічної підготовки виробництва верфі, нормування трудомісткості, систем управління проектами у суднобудуванні (СУПС).
Проект – сукупність дій, спрямованих на досягнення мети з заданими характеристиками в обмежені строки та з обмеженою множиною ресурсів. В основі методів управління проектами полягає технологія сітьового планування. Системи сітьового планування та управління – методи оптимізації планування та управління комплексом робот, математичною основою яких є теорія графів. Системи сітьового планування та управління відносяться до автоматизованих систем управління та призначені для управління комплексом робот різноманітного ступеня складності.
Робота – деяка діяльність, яка потрібна для досягнення конкретних результатів на самому низькому рівні. Є дискретною компонентою проекту на самому низькому рівні деталізації та є основою для організації даних.
Веха(подія) – визначена дата в процесі виконання проекту. Використовується для відображення стану завершеності тих чи інших дій.
Принцип інтеграції систем можна реалізувати при створенні й експлуатації єдиної бази даних, що включає два види інформації: загального призначення, що не залежить від проектів споруджуваних судів і виробничих умов підприємства-будівельників і специфічної, що формується в процесі функціонування систем і характеризує конструктивні особливості проектів судів і технологічні особливості їхнього будування.

1.1.2    Поняття технологічного та виробничого процесів у суднобудуванні.
Виробничий процес – сукупність усіх дій, спрямованих на перетворення матеріалів та напівфабрикатів в кінцеву продукцію – предмет виробництва.
ВП побудови судна включає отримання та обробку матеріалів для корпуса та обладнання, зборку та зварювання частин корпуса, виготовлення та монтаж різноманітних пристроїв, систем, апаратів та приборів, обробку приміщень, налагодження різноманітних технічних засобів, іспити та здачу судна замовнику. Велика кількість дій зводиться в єдину систему для правильного координування та управління.
Частина виробничого процесу, яка пов’язана  зі зміною та наступним визначенням станів предмету виробництва, називається технологічним процесом.
Технологічний процес – сукупність дій необхідних безпосередньо для виробництва або ремонту судна.
У ході технологічного процесу виконуються трудові дії. Вони призводять до зміни форми, зовнішнього виду чи внутрішніх якостей предмету праці.
Технологічний процес ділиться на операції.
Операція – це закінчена  частина  технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці. Операція є основною частиною при плануванні та обліку процесі виробництва.
1.1.3 Особливості виробничого процесу  у суднобудуванні.
Виробничий процес у суднобудуванні має відмінності порівняно з іншими промисловостями. Це обумовлено специфікою об’єкту виробництва. Виробничий процес складається з великою кількості операцій та має наступні особливості:
²    Проектування та побудова судів ведеться паралельно з робочим проектуванням та побудовою головного судна.
²    Число конструктивних елементів та кількість технологічних змін досягає декількох тисяч.
²    Необхідність в використанні спеціальних побудовочних місць.
²    Число контрагентів (поставників), які приймають участь в побудові досягає декількох сотен.
²    Номенклатура найменованій деталей та зборочних одиниць  досягає 106.
²    Нерівномірність споживання матеріальних та трудових ресурсів.
²    Конструктивна складність виробу та як висновок необхідність використання планово-облікових одиниць.
1.1.4 Принципи побудови планово-облікових одиниць.
Так як судно це складний об’єкт, то планово-облікові одиниці будуються методом “з веху – до низу”. Тобто починаючи з кінцевого продукту і до дрібних операцій. Схема побудови  планово-облікових одиниць: 
1)                Судно (замовлення).
2)                Технологічний етап – відносно крупний, кінцевий комплекс робіт, що характеризує досягнення визначеного ступеня фізичної готовності.
1 2 3 4 5 6 Следующая страница


Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна 2

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/9768вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com