Реферат на тему "Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі ЗАТ Фудс Компані 2"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі ЗАТ Фудс Компані 2

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 99.85 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Nick
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6

добавить материал

12.                       Єщенко П.С., Палкін Ю.I. Сучасна економіка. Київ: Вища школа,  2005, 327 с.
13.                       Зубковський В.М. Економіка підприємства. Київ: Видавництво Європейського університету,  2000, 64 с.
14.                       Зятковський І.В. Фінанси підприємств. Київ: Кондор,  2003, 364 с.
15.                       Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Фінансова система. Київ: "Центр навчальної літератури",  2003, 184 с.
16.                       Кольцова С.Д., Горобинская М.В. Влияние методов учета основных фондов на инве-стиционный потенциал предприятия // Вестник Харьковского государственного университета. Сер. "Проблемы регулирования рыночных отношений в Украине", 401’97. – Харьков: Основа, 1997. – С.141-144.
17.                       Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства. Львів: Національний ун-т "Львівська політехніка",  2003, 208 с.
18.                       Михайлов М.Г., Мельник О.А., Теслюк В.М. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання. Київ: Вища освіта,  2002, 400 с.
19.                       Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000. Київ: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів ,  2000, 1272 с.
20.                       Хохлов Н.П., Горобинская М.В. Реинжиниринг как концепция и организационный фактор снижения фондоемкости производства // Вісник ХДЕУ. – 2000. –  №2 (14). – С.54-56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки


Додаток А
Порівняльний аналітичний баланс ЗАТ „Фудс Компані” за 1 кв. - 2 кв. 2006 р.
№ п/п
Стаття балансу
1
2002
Зміни за звітний період
тис. грн.
% до підсумку
тис. грн.
% до підсумку
абсолютні
3-1
темп, %
(5/1)*100
частка пунктів
4 - 2
а
б
1
2
3
4
5
6
7
Актив
1
Майно разом
2757,70
100,00
2649,70
100,00
-108,00
-3,92
0,00
 1.1
Необоротні активи
158,10
5,73
205,90
7,77
47,80
30,23
2,04
 1.2
Оборотні активи
2599,60
94,27
2443,80
92,23
-155,80
-5,99
-2,04
 1.2.1
Запаси
1115,80
40,46
1428,70
53,92
312,90
28,04
13,46
 1.2.2
Дебіторська заборгованість
692,00
25,09
768,10
28,99
76,10
11,00
3,89
 1.2.3
Поточні фінансові інвестиції
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 1.2.4
Витрати майбутніх періодів
2,20
0,08
1,60
0,06
-0,60
-27,27
-0,02
 1.2.5
Кошти та їх еквіваленти
739,10
26,80
197,60
7,46
-541,50
-73,26
-19,34
 1.2.6
Інші оборотні активи
50,50
1,83
47,80
1,80
-2,70
-5,35
-0,03
Пасив
2
Джерела майна разом
2757,70
100,00
2649,70
100,00
-108,00
-3,92
0,00
 2.1
Власний капітал
193,40
7,01
186,20
7,03
-7,20
-3,72
0,01
 2.1.1
Статутний капітал
187,60
6,80
180,40
6,81
-7,20
-3,84
0,01
 2.1.2
Нерозподілений прибуток
1,50
0,05
1,50
0,06
0,00
0,00
0,00
 2.1.3
Інші джерела
4,30
0,16
4,30
0,16
0,00
0,00
0,01
 2.2
Позиковий капітал
2564,30
92,99
2463,50
92,97
-100,80
-3,93
-0,01
 2.2.1
Довгострокові зобов’язання
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 2.2.2
Короткострокові кредити та позики
0,00
0,00
517,30
19,52
517,30
0,00
19,52
 2.2.3
Кредиторська заборгованість і поточні зобов’язання
2564,30
92,99
1946,20
73,45
-618,10
-24,10
-19,54
 2.3
Доходи майбутніх періодів
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Додаток Б
Порівняльний аналітичний баланс ЗАТ „Фудс Компані” за 1 кв. – 3 кв. 2006 р.
№ п/п
Стаття балансу
2001
2003
Зміни за звітний період
тис. грн.
% до підсумку
тис. грн.
% до підсумку
абсолютні
3-1
темп, %
(5/1)*100
частка пунктів
4 - 2
Актив
1
Майно разом
2757,70
100,00
3232,63
100,00
474,93
17,22
0,00
 1.1
Необоротні активи
158,10
5,73
251,20
7,77
93,10
58,89
2,04
 1.2
Оборотні активи
2599,60
94,27
2981,44
92,23
381,84
14,69
-2,04
 1.2.1
Запаси
1115,80
40,46
1743,01
53,92
627,21
56,21
13,46
 1.2.2
Дебіторська заборгованість
692,00
25,09
937,08
28,99
245,08
35,42
3,89
 1.2.3
Поточні фінансові інвестиції
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 1.2.4
Витрати майбутніх періодів
2,20
0,08
1,95
0,06
-0,25
-11,27
-0,02
 1.2.5
Кошти та їх еквіваленти
739,10
26,80
241,07
7,46
-498,03
-67,38
-19,34
 1.2.6
Інші оборотні активи
50,50
1,83
58,32
1,80
7,82
15,48
-0,03
Пасив
2
Джерела майна разом
2757,70
100,00
3232,63
100,00
474,93
17,22
0,00
 2.1
Власний капітал
193,40
7,01
227,16
7,03
33,76
17,46
0,01
 2.1.1
Статутний капітал
187,60
6,80
220,09
6,81
32,49
17,32
0,01
 2.1.2
Нерозподілений прибуток
1,50
0,05
1,83
0,06
0,33
22,00
0,00
 2.1.3
Інші джерела
4,30
0,16
5,25
0,16
0,95
22,00
0,01
 2.2
Позиковий капітал
2564,30
92,99
3005,47
92,97
441,17
17,20
-0,01
 2.2.1
Довгострокові зобов’язання
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 2.2.2
Короткострокові кредити та позики
0,00
0,00
631,11
19,52
631,11
0,00
19,52
 2.2.3
Кредиторська заборгованість і поточні зобов’язання
2564,30
92,99
2374,36
73,45
-189,94
-7,41
-19,54
 2.3
Доходи майбутніх періодів
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Додаток В
Звіт про фінансові результати ЗАТ „Фудс Компані”
за 1кв. – 2 кв. 2006 р.
Найменування показника
Код рядка
За звітний
період
За попередній
період
1
2
3
4
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)
010
12379.2
10738.3
Податок на додану вартiсть
015
2063.2
1789.7
Акцизний збiр
020
0
0
025
0
0
Інші вирахування з доходу
030
25.2
17
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
10290.8
8931.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг)
040
9504.7
8314.9
Валовий:
     прибуток
050
786.1
616.7
     збиток
055
0
0
Iншi операцiйнi доходи
060
650.5
39
Адміністративні витрати
070
311.4
243.7
Витрати на збут
080
322.1
250.2
Інші операційні витрати
090
727.1
35.4
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток
100
76
126.4
     збиток
105
0
0
Дохід від участі в капіталі
110
0
0
Інші фінансові доходи
120
0.9
0.9
Інші доходи
130
4.3
1.8
Фінансові витрати
140
39
0
Втрати від участі в капіталі
150
0
0
Інші витрати
160
7.2
2.7
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток
170
35
126.4
     збиток
175
0
0
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
27.8
9.1
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
0
0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток
190
7.2
117.3
     збиток
195
0
0
Надзвичайні:
     доходи
200
0
0
     витрати
205
0
0
Податки з надзвичайного прибутку
210
0
0
Чистий:
     прибуток
220
7.2
117.3
     збиток
225
0
0

Додаток Г
Звіт про фінансові результати ЗАТ „Фудс Компані”
за 2кв. – 3 кв. 2006 р.
Найменування показника
Код рядка
За звітний
період
За попередній
період
1
2
3
4
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)
010
14236,08
12379.2
Податок на додану вартiсть
015
2372,68
2063.2
Акцизний збiр
020
0
0
025
0
0
Інші вирахування з доходу
030
28,98
25.2
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
11834,42
10290.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робiт, послуг)
040
10930,41
9504.7
Валовий:
     прибуток
050
904,01
786.1
     збиток
055
0
0
Iншi операцiйнi доходи
060
748,08
650.5
Адміністративні витрати
070
358,11
311.4
Витрати на збут
080
370,42
322.1
Інші операційні витрати
090
836,17
727.1
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток
100
87,4
76
     збиток
105
0
0
Дохід від участі в капіталі
110
0
0
Інші фінансові доходи
120
1,04
0.9
Інші доходи
130
4,95
4.3
Фінансові витрати
140
44,85
39
Втрати від участі в капіталі
150
0
0
Інші витрати
160
8,28
7.2
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток
170
40,25
35
     збиток
175
0
0
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
12,07
27.8
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
0
0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток
190
28,17
7.2
     збиток
195
0
0
Надзвичайні:
     доходи
200
0
0
     витрати
205
0
0
Податки з надзвичайного прибутку
210
0
0
Чистий:
     прибуток
220
28,17
7.2
     збиток
225
0
0
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6


Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі ЗАТ Фудс Компані 2

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=14909&часть=6вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com