Реферат на тему "Бізнес план фото підприємства"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Бізнес план фото підприємства

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 40.23 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Турченюк О.
Предыдущая страница 1 2 3

добавить материал


7. Фінансовий план.
Головна мета фінансового плану – узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі та обґрунтувати доцільність реалізації даного підприємницького проекту з економічного погляду.
7.1 Розрахунок собівартості.
Собівартість продукції – це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість продукції характеризує ефектність всього процесу виробництва на підприємстві, оскільки в ній відображається рівень організації виробничого процесу, технічний рівень, продуктивність праці та інше.
Собівартість продукції як показник використовують для контролю за використанням ресурсів виробництва, Визначення економічної ефективності організаційно-технічних заходів, становлення цін на продукцію. За умов самофінансування зниження собівартості є основним джерелом зростання прибутку фірми.
Ціль планування собівартості – це економічне обґрунтування та розрахунок витрат, які мають місце в процесі виробництва та реалізації послуг. Розрахунок витрат на виробництво та реалізацію послуг допомагає визначити розмір відпускної ціни, розмір запланованих прибутків та рівень рентабельності. На комплексні статті калькуляції складають окремі кошториси (Таблиця 7, 8,) При розрахунку кошторису кожний економічний елемент який має місце у кошторисі розраховується за допомогою нормативів. Ці нормативи є середньозваженими статистичними даними, які характеризують відсоток даного елементу від обсягу виробництва послуг. 
Таблиця 7 Кошторис цехових витрат.
Статті витрат
Норматив %
Методика розрахунку
Сума, грн.
Амортизація обладнання
13,5
АВ = N а * Q овф/100
54000
Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів
2
В мшп = N мшп * Q р без ПДВ/100
31080
Утримання споруд
2
В сп = N сп * Q р без ПДВ/100
31080
Поточний і капітальний ремонт приміщень
3
В рем = N рем * Q р без ПДВ/100
46620
Інші
4
В ін = N ін *  Q р без ПДВ/100
62160
Всього
 
 
224940
 
Умовні позначення :
АВ – сума амортизацій відрахувань, грн.;
N а – норм амортизацій, % ;
Q овф – вартість основних виробничих фондів, грн;
Q овф – 400000 грн.
В мшп – знос малоцінних та швидкозношуваних предметів
В сп – вартість утримання споруд, грн.
В рем – вартість поточних і капітального ремонту.
В ін – інші цехові витрати.
N мшп – норматив зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів, %
N сп – норматив вартості утримання споруд, %
N рем – норматив вартості поточного і капітального ремонту приміщень, %
N ін – нормативи інших цехових витрат, %
Таблиця 8. Загальногосподарські витрати
Статті витрат
Норматив %
Методика розрахунку
Сума, грн.
Комунальні платежі
1,0
В кп = N кп * Q р без ПДВ/100
15540
Телефон
0,5
В тел = N тел * Q р без ПДВ/100
7770
Орендна плата
3
В оренд = N оренд * Q р без ПДВ/100
46620
Інші
2
В ін = N ін * Q р без ПДВ/100
31080
Всього
 
 
101010
 
Умовні позначення :
В кп – вартість комунальних платежів, грн.
В тел – витрати за користуванням телефоном, грн.
В оренд – орендна плата, грн.
N кп - норматив вартості комунальних платежів, %
N тел – норматив витрат користування телефоном, %
N оренд – норматив орендної плати, %
При розрахунку собівартості необхідно знати вартість матеріалів, необхідних для виконання робіт по наданню послуг.
Розрахунок вартості сировини здійснюється на основі відомого нормативу витрати сировини та матеріалів, встановленого на діючому підприємстві. Розрахунок здійснюємо в таблиці 9.
Таблиця 9. Розрахунок вартості матеріалів
Обсяг реалізації послуг без ПДВ
Одиниці виміру
Вартість матеріалів
Транспортні витрати
Вартість матеріалів з урахуванням транспортних витрат, грн
Норматив %
сума, грн
Норматив %
сума, грн
1554000
грн
25
388500
7
108780
497280
 
Методика розрахунку
В м = Nвм * Q р без ПДВ/100
де В м – вартість матеріалів, грн.
Nвм – норма витрат на матеріали, %
В тр = Nтр * В м/100
де В тр – витрати транспортні, грн.
Nтр – норма транспортних витрат, %
Розраховуємо повну собівартість послуг
Таблиця 10. Розрахунок повної собівартості послуг
ВИТРАТИ
Вихідні данні або спосіб розрахунку
Сума, грн
Сировина та матеріали
Таблиця 9.
497280
Електроенергія на технологічні потреби
Q р без ПДВ * Nел /100
62160
Цехові витрати
Таблиця 7.
224940
Річний фонд заробітної плати
Таблиця 6.
126753.60
Нарахування на заробітну плату
РФЗП * N н
47912,63
Всього виробнича собівартість
Вм+Вел+Вц+Взг+РФЗПп+Нзп
1060055
Загальногосподарські витрати
Таблиця 8.
101010
Поза виробничі витрати
С в * N ц /100
116606,05
Повна собівартість
С в+ В пв
1176661,05
 
Умовні позначення
N ел – норматив витрат енергії на технологічні потреби, 4%;
N зп – норматив нарахування на заробітну плату 37,8%;
N ц – Норматив поза виробничих витрат, 11 %;
В ел – витрати електроенергії на технологічні потреби, грн.;
В ц – цехові витрати, грн.;
В зг – загальногосподарські витрати, грн.;
Н зп – нарахування на заробітну плату, грн.;
В пв – поза виробничі витрати.

7.2 Розрахунок прибутку і рентабельності.
Прибуток є показником, що характеризує економічну ефективність виробництва і відображає ступінь використання матеріальних, трудових коштів підприємства; розрахунковий показник від величини якої залежать стійкість фінансового положення підприємства, розмір його фондів економічного стимулювання, а отже і рівень матеріальної зацікавленості працівників, розвиток технічної бази підприємства.
Розмір загального ( балансового ) прибутку визначається в плані підприємства, як прибуток:
- від реалізації побутових послуг;
- від реалізації продукції і послуг, не зв’язаних з побутовим обслуговуванням населення;
- іншої реалізації;
- позареалізаційних операцій.
Залежно від формування та розподілу відокремлюють кілька видів прибутку. Насамперед розрізняють загальний прибуток – це весь прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування і розподілу. Такий прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства має назву чистий прибуток. Він поступає в повне розпорядження підприємства і використовується згідно з його статусом і рішенням власника (Таблиця 11)

Таблиця 11.  Розподіл прибутку.
Назва показників
Спосіб розрахунку або вихідні дані
Сума, грн.
1. Балансовий прибуток
Q р без ПДВ – С п
377338,95
2. Відрахування у державний бюджет
П б * N вб/100
94334,73
3. Чистий прибуток
П б – В б
283004,22
в тому числі:
 
 
а) Резервний фонд
П ч * N рф/100
56600,84
б) Поповнення статутного фонду
П ч * N фс/100
28300,42
в) Інші напрямки використання
П ч * N ін/100
198102,95
 
Розрахунок здійснюється за формулою:
П = Q р без ПДВ – С п
де П – прибуток від реалізації послуг
С п – повна собівартість послуг;
Умовні позначення в таблиці 11
П б – балансовий прибуток.
N вб – норматив відрахувань у державний бюджет, 25%
В б – відрахування у бюджет
П ч – чистий прибуток
N рф – норматив резервного фонду 20 %
N фс – норматив поповнення статутного фонду, 10 %
N ін – норматив інших напрямків, 70%
Рентабельність це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат (ресурсів)
Р = (П/С) *100
де Р-  рівень рентабельності
П – прибуток
С – собівартість
Границі рентабельності не встановлюються, а основними факторами підвищення рентабельності можуть бути:
- ріст прибутку;
- Зменшення вартості основних фондів та залишків нормованих оборотних засобів;
Основні техніко економічні показники діяльності планує мого підприємства оформлюємо у вигляді таблиці
Таблиця 12.

Найменування показників
Одиниці виміру
Вихідні дані або спосіб розрахунку
Величина показника
1.
Обсяг реалізації з ПДВ
грн.
Таблиця 1
1864800
2.
Обсяг реалізації без ПДВ
грн.
Таблиця 1
1554000
3.
Річний фонд заробітної плати
грн.
Таблиця 6
126753.60
4.
Чисельність персоналу всього
осіб.
Таблиця 6
6,5
4,1
основних робітників
осіб.
Таблиця 6
4
4,2
службовців та допоміжних робітників
осіб.
Таблиця 6
2,5
5.
Виробіток
 
 
 
5.1
одного основного працівника
грн.
Таблиця 6
38850.00
5.2
одного працюючого
грн.
Таблиця 6
23907.69
6
Середньомісячна заробітна плата одного працюючого
грн.
Таблиця 6
1625.04
7
Питома вага з пл.. в загальному обсязі реалізації
%
Таблиця 6
8,16
8
Повна собівартість
грн.
Таблиця 10
1176661,05
9
Балансовий прибуток
грн.
Таблиця 11
377338,95
10
Чистий прибуток
грн.
Таблиця 11
283004,22
11
Витрати на 1 грн прибутку
грн.
С п/Qр без ПДВ
0,76
12
Рівень рентабельності
%
Р = П б/ /Сп*100%
32,0
 

Висновок
У даному курсовому проекті викладені основні положення бізнес плану та розраховані показники фінансово-господарської діяльності фото салону, Цей фото салон надає послуги фотографічних робот, а саме зйомку індивідуальних фотопортретів на кольорові негативні фотоматеріали. На підприємстві буде працювати 7 осіб, із них 4 основних робітника та 3 службовці та допоміжні робітники. Обсяг виробництва та реалізації 42000 замовлень на рік на зйомку та виготовлення фотовідбитків 10*15 та 13*18.
Розрахований плановий чистий прибуток 283004,22 грн. , а рівень рентабельності 32 % .
Успіх будь-якої справи у тому числі і вихід підприємства з новим продуктом чи послугою, неможливий без повного і чіткого уявлення про перспективи підприємницької діяльності, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій: як почати свою справу, як ефективно організувати виробництво і просування товарів та послуг на ринок, а коли будуть одержані перші прибутки – як зменшити ризик, вижити, перемогти у конкурентній боротьбі, саме тому на підприємстві складається бізнес план. Він є поширеним у ринковій економіці інструментом менеджменту, основою конкретної
Предыдущая страница 1 2 3


Бізнес план фото підприємства

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/id=664 часть=3вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com