Реферат на тему "Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ Молочний комбінат Фаворит"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ Молочний комбінат Фаворит

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 108.47 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Alexey
1 2 3 4 5 6 Следующая страница

добавить материал

Міністерство освіти і науки України
Житомирський інженерно-технологічний інститут
__________________________________
студентка __ курсу, група _______
Курсова робота
„Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ „Молочний комбінат „Фаворит””
Керівник__________________
Рецензент_________________            Захищена на кафедрі з
                                                               оцінкою____________
До захисту допущено                           „____”_________2005р.
„____”_________2005р.
                                                               Підписи членів комісії
Підпис рецензента                              ___________________
_________________                                       ___________________
Житомир 2005р.

ПЛАН
Вступ – ст. 3
1.  Виробничо – організаційна та економічна структуризація підприємства ст. 4
2.  Характеристика структурних підрозділів підприємства, як центрів витрат і доходів – ст. 9
3.  Формування та контроль витрат структурних підрозділів підприємства – ст. 12
3.1 Класифікація витрат структурних підрозділів – ст. 12
3.2 Формування прямих витрат структурних підрозділів підприємства – ст. 16
3.2.1  Формування витрат при використанні активів – ст. 16
3.2.2  Формування витрат на оплату праці та соціальні заходи – ст.19
3.3 Формування загально виробничих витрат структурних підрозділів підприємства – ст. 21
3.4 Методика визначення розподілу загально виробничих витрат. – ст. 23
3.5 Методика визначення виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства – ст. 24
4.  Система економічних показників для оцінки господарської діяльності структурних підрозділів – ст. 29
4.1 Економічна сутність показників для оцінки роботи структурних підрозділів – ст. 29
4.2 Методика визначення показників ефективності роботи структурних підрозділів – ст. 31
4.3 Критерії оцінки показників ефективності структурних підрозділів – ст. 35
5.  Формування витрат підприємства на його управління  та збут продукції  - ст. 38
6.  Механізм формування валового фінансового результату та розподіл чистого прибутку – ст. 40
Висновки  - ст. 43
Список використаної літератури – ст. 44
Додатки  - ст. 45

ВСТУП
        
В умовах формування в суспільстві системи ринкових відносин, що супроводжується на початковій стадії цього процесу зниженням ефективності матеріального виробництва, особливої актуальності набуває проблема докорінної зміни механізму управління економікою підприємства. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми має стати посилення впливу внутрішньозаводських економічних важелів на кінцеві результати роботи підприємства. Це можливо, якщо ринкові економічні відносини, що формуються в економіці країни, набувають логічного розвитку на внутрішньозаводському рівні.
         Сучасне підприємство – це складна відкрита виробничо – господарська і соціальна система, яка:
-         складається із взаємозалежних частин (виробництв, цехів, дільниць, служб тощо), діяльність яких впливає на кінцевий результат виробництва;
-         взаємодіє із зовнішнім оточенням, з якого в систему надходять необхідні для виробничої діяльності фактори виробництва та в якому реалізуються і використовуються результати виробництва – продукція, роботи, послуги;
-         здійснює діяльність, спрямовану на задоволення потреб суспільства (зовнішнього середовища системи);
-         має властивості, що притаманні складним відкритим цілеспрямованим системам: здійснює певні процеси протягом життєвого циклу продукції; реагує на зміну зовнішнього оточення і самостійно забезпечує свій розвиток (володіє властивістю самоорганізації); має характерне для складних систем поєднання властивостей цілісності та відокремленості, які певним чином впливають на її функціонування та розвиток.
Підприємство як складна виробнича система має виробничу та організаційну диференціацію, що виражається в поділі його на виробничі, обслуговуючі підрозділи та апарат управління з певною функціональною структурою.
         У процесі діяльності підприємства всі його підрозділи вступають у двосторонні вертикальні та горизонтальні відносини. Відносини по вертикалі пов’язані з ієрархічною структурою підприємства й управлінням діяльністю його підрозділів із одного центру – апарату управління. Горизонтальні зв’язки обумовлені внутрішньою кооперацією між підрозділами згідно з технологічною або продуктовою їх спеціалізацією.
          Дослідження принципів і методів механізму формування валового фінансового результату  є основною метою написання даної курсової роботи.

1. Виробничо – організаційна та економічна структуризація підприємства.
         Структура підприємства – це склад його підрозділів, їх взаємозв’язок щодо відносин з обміну результатів роботи, у процесі здійснення єдиного економічного процесу, а також характеристика підприємства за чисельністю і складом працівників, наявним обладнанням та територіальним розміщенням.
         Формування структури підприємства залежить від факторів:
1.   асортимент об’єктів підприємницької діяльності;
2.   видів економічної діяльності;
3.   спеціалізації;
4.   рівня технологічного процесу (використання ручної і механічної праці);
5.   обсяги господарської діяльності.
На підприємствах розрізняють три види його внутрішньої структури:
1.   технологічна (горизонтальна);
2.   організаційно – управлінська (вертикальна);
3.   економічна.
Технологічна структура розміщення структурних підрозділів підприємства характеризує послідовність виконання технологічного процесу (див. Рис. 1.1)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Заготівельні підрозділи
Обробні підрозділи
Складальні підрозділи
Збутові підрозділи
Допоміжні підрозділи
Обслуговуючі підрозділи
Ремонтні
Інструментальні
Будівельні
Соціальні
Енергетичні
Транспортні
Складське господарство
Рис. 1.1 Технологічна структура підприємства

         Організаційно – управлінська структура характеризує вертикальний зв’язок між власником підприємства і робочими місцями підприємства (див. Рис. 1.2).
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Власник
Контролюючі органи
Виконавчий орган (правління)
Керівник
Виконавчі служби органів управління
Структурні підрозділи
Цеха
Дільниці
Робочі місця
Рис. 1.2 Організаційно – управлінська структура підприємства

         Цех – уособлений підрозділ, в якому виготовляється продукція (послуги, роботи) які можуть бути використані на даному або іншому підприємстві.
         Дільниця – це група робочих місць, де здійснюється частина технологічного процесу майбутньої готової продукції (виготовлення деталей).
         Робоче місце – це частина виробничої площі де працівник, або група працівників виконують певну операцію з виготовлення продукції.
         Економічна структура – це сукупність відносин між:
·        власником і структурними підрозділами;
·        між структурними підрозділами, щодо формування ресурсів (працівників, активів), доходів в сфері оплати праці та розподілу прибутку.
Економічна структура підприємства визначається відносною самостійністю, оскільки підрозділи не є самостійними юридичними особами і завжди залежать від дії власника. Підрозділи підприємства можуть здійснювати свою діяльність за наступними принципами:
1.   за відсутності економічної самостійності, тобто підрозділ виконує тільки функції технологічного процесу;
2.   при майновій самостійності, шляхом закріплення за підрозділами частини майна та адміністративної відповідальності за його використання без індивідуальної економічної відповідальності і заохочення;
3.   про економічній самостійності, щодо виконання робіт на умовах госпрозрахунку. При цьому структурні підрозділу виділяють певні майнові ресурси і даний структурний підрозділ стає центром відповідальності за створені витрати. Кожному підрозділу доводяться певні нормативи витрат та дається бізнес-план;
4.   економічно-організаційна самостійність через застосування у відносинах між підрозділами внутрішньогосподарських розрахункових цін. Кожний структурний підрозділ самостійно виконуючи загальну програму підприємства формує власну додану вартість і самостійно її використовує.
Відносини між структурними підрозділами здійснюються на принципах купівлі - продажу, а додана вартість кожного структурного підрозділу може формуватися за двома варіантами:
1.   загальна сума доданої вартості як різниця між доходами і витратами структурного підрозділу формується безпосередньо в структурному підрозділі з виділенням її частин в суб’єктах підприємницької діяльності (створення резервів, фондів, доходах власника додаткових платежів).
2.   в структурних підрозділах формується тільки додана вартість підрозділу через централізовані визначення цін на ресурси і результати діяльності структурного підрозділу.
Додана вартість на загальні потреби всіх структурних підрозділів формується як різниця зовнішніх цін на ресурси і продукцію та внутрішніх цін. Контроль за доданою вартістю структурних підрозділів може здійснюватися за допомогою наступних методів:
·        витрати і доходи структурного підрозділу контролюються за допомогою первинних документів, які обов’язково підписуються керівниками структурного підрозділу;
·        в структурному підрозділі видають чекові книжки на доходи і витрати;
·        випуск власних грошей.
Підрозділи і працівники підприємства, що виконують визначену функцію керування, утворять функціональну підсистему керування. Розрізняють технічну, економічну, виробничу, зовнішніх господарських зв'язків і соціальну підсистеми керування.
Функції керування діяльністю підприємства реалізуються підрозділами апарата керування й окремих працівників, що при цьому вони вступають у економічні, організаційні, соціальні, психологічні відносини один з одним.
Різноманіття функціональних зв'язків і можливих способів їхнього розподілу між підрозділами і працівниками визначає розмаїтість можливих видів організаційних структур керування. Усі ці види зводяться в основному до чотирьох типів організаційних структур:
§  лінійний
§  функціональний
§  лінійно-функціональний (змішаний)
§  матричний
Лінійний: використовується в системах керування виробничими ділянками, відділами, цехами. Не розрахований на керування великим підприємством, тому що не містить у собі наукові і проектні організації, розгалужену систему зв'язків з постачальниками і споживачами.
Функціональний: характерні його риси - поглиблення функціонального поділу управлінської праці, відокремлення функцій і спеціалізація підрозділів керування. Практично не використовується, тому що порушується принцип єдності керування, знижується відповідальність виконавців.
Змішана структура найбільш застосовувана. При ній функціональні підрозділи діють на правах штабу при лінійних керівниках, допомагаючи їм у вирішенні окремих управлінських задач.
Матричний тип організаційних структур керування будується шляхом сполучення традиційної лінійно-функціональної системи зі створенням тематичних проблемних груп фахівців.
Чіткий ієрархічний поділ праці і спеціалізація підрозділів апарата керування є основними напрямками розвитку організаційних структур.
У сучасному виробництві частіше виникають продуктові (дивізіональні) структури. Поєднання централізованого планування та децентралізованого функціонування виробничих підрозділів (дивізіонів) сприяє створенню саме таких структур, які широко застосовуються в умовах багато продуктового виробництва
     Ключовими фігурами в керуванні організаціями з дивізиональною структурою стають не керівники функціональних підрозділів, а керуючі (менеджери), що очолюють виробничі відділення.
         Виробнича структура перебуває у процесі постійного розвитку під впливом удосконалення техніки, технології, форм організації виробничих процесів та інших чинників.
Розглянемо на організаційну структуру підприємства на прикладі ВАТ „Молочний комбінат „Фаворит””.
ВАТ „Молочний комбінат „Фаворит”” випускає високоякісну молочну продукцію, з натуральної сировини. Комбінат має різноманітний асортимент товару,  продукція випускається без консервантів. Використовується сучасне упакування "Тетрапак", що зручне для транспортування товару і збереження. Продукти цієї фірми можна впізнати по упакуванню. Товари (молоко, сметана, вершки) випускаються у великому і дрібному упакуванні.
Продукція комбінату:
1. Молоко
2. Сметана
3. Йогурти
4. Морозиво
5. Сир
6. Молочна сироватка
7. Сири
8. Вершки
9. Кефір
10. Масло
та ін.
Організаційна структура підприємства наведена в додатку №2

2. Характеристика структурних підрозділів підприємства, як центрів витрат і доходів.
Існують різні форми функціонування внутрішнього економічного механізму, ці форми різняться ступенем свободи поведінки підрозділів, формами їх зв’язків і показниками ефективності діяльності. При дещо спрощеному підході можна виділити такі економічні форми функціонування підрозділів:
1.   підрозділи – центри витрат;
2.   підрозділи – центри прибутку, серед яких виокремлюють:
2.1            підрозділи, що формують розрахунковий умовний прибуток;
2.2            підрозділи – центри реального прибутку.
Підрозділи - центри прибутку, займаються виготовленням кінцевої продукції, яку реалізують на ринку, або проміжної продукцію внутрішньо коопераційного призначення, яку передають іншим підрозділам за внутрішніми планово-розрахунковими цінами і створюють таким чином розрахунковий умовний прибуток як частину прибутку підприємства. Як правило, це підрозділи предметної та змішаної спеціалізації.
Підрозділи - центри витрат, займаються виготовленням, як правило, продукції внутрішньо коопераційного призначення. Їх діяльність досить жорстко регламентується, а ефективність оцінюється за показниками витрат. Це передусім підрозділи (цехи, дільниці та ін.) технологічної спеціалізації, яким притаманні зв’язки в межах технологічної послідовності обробки.
Управління витратами на підприємстві передбачає їхню диференціацію за місцями та центрами відповідальності. Під центром відповідальності розуміють організаційну єдність місць витрат з центром, відповідальним за їхній рівень.
1 2 3 4 5 6 Следующая страница


Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ Молочний комбінат Фаворит

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/id=8783 часть=1вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com