Реферат на тему "Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ Молочний комбінат Фаворит"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ Молочний комбінат Фаворит

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 108.47 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Alexey
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 Следующая страница

добавить материал

На практиці вважають, що центр відповідальності збігається з місцем витрат, хоча це не обов’язково. Формування місць витрат і центрів відповідальності здійснюється за функціональною та територіальною ознаками. У першому випадку витрати локалізуються в певній функціональній сфері діяльності (маркетинг, дослідження й підготовка виробництва, матеріально-технічне забезпечення, виробництво, технічне обслуговування виробництва, управління). Територіальні місця витрат і центри відповідальності включають організаційні підрозділи підприємства (відділи, дільниці, цехи), які виокремлені просторово.
За центрами відповідальності складаються кошториси (планові витрати), обчислюються фактичні витрати, а для виробничих підрозділів визначається собівартість одиниці продукції (послуг). Це уможливлює ефективний контроль за витрачанням ресурсів. При цьому важливе значення має поділ витрат стосовно кожного центру відповідальності на прямі й непрямі, змінні та постійні. Перший поділ має істотне значення для визначення собівартості окремих виробів (калькулювання). Прямі витрати безпосередньо відносять на продукцію центрів відповідальності (місць витрат), а непрямі – формуються в цих центрах, а потім розподіляються між окремими видами продукції. Поділ витрат на змінні та постійні стосовно центрів відповідальності (місць витрат) важливий для складання так званих гнучких кошторисів та оцінки діяльності. Таке розмежування витрат дає змогу оперативно обчислювати кошториси для різних варіантів обсягу виробництіва, а також перераховувати планові витрати на фактичний обсяг продукції під час аналізу та оцінки роботи підрозділів.
Характеристика структурних підрозділів ВАТ „Молочний комбінат „Фаворит””
Таблиця 2.1
Назва підрозділу
Функціональне призначення
Характеристика витрат підрозділу
Джерела покриття витрат
Підрозділ основного виробництва
Випуск продукції
Витрати на випуск готової продукції
Чистий доход
Підрозділ по організації праці і заробітної плати
Ведення бухгалтерського обліку, фінансовий та економічний аналіз, планування
Адміністративні витрати
Валовий прибуток
Підрозділ по розробці й удосконаленню складу молочних виробів
Розробка та вдосконалення технологій
Витрати на розробку та вдосконалення технологій
Виробнича собівартість
Підрозділ по постачанню
Постачання сировини
Витрати пов’язані із закупівлею сировини
Виробнича собівартість
Підрозділ по збуту
Збут готової продукції
Витрати на збут готової продукції
Виробнича собівартість
Підрозділ по  контролю якості продукції
Здійснення виробничого контролю якості продукції
Витрати на контроль якості продукції
Виробнича собівартість
Підрозділ по підготовці кадрів
Перекваліфікація та навчання персоналу
Витрати на навчання та перекваліфікацію персоналу
Валовий прибуток
Підрозділ по обслуговуванню устаткування та комп’ютерної техніки
Технічний нагляд, ремонт устаткування. Обслуговування комп’ютерної техніки
Витрати на утримання та ремонт устаткування і комп’ютерної техніки
Валовий прибуток
Господарський підрозділ
Господарські питання
Витрати на господарські потреби
Валовий прибуток

3. Формування та контроль витрат структурних підрозділів підприємства.
3.1 Класифікація витрат структурних підрозділів
По змісту і призначенню витрати групуються по економічних елементах і калькуляційних статтях. Угруповання витрат по економічних елементах відбиває їхній розподіл по економічному змісту незалежно від форми використання у виробництві того чи іншого виду продукції і місце здійснення цих витрат. Це угруповання застосовується при складанні кошторису витрат на виробництво всієї  продукції, що випускається. Для підприємств усіх галузей промисловості встановлена наступна обов'язкова номенклатура витрат на виробництва продукції по економічних елементах :
·        матеріальні витрати ;
·        витрати на оплату праці ;
·        відрахування на соціальні потреби ;
·        амортизація  основних фондів;
·        відрахування в державні спеціальні фонди ;
·        податки, що включаються у витрати підприємства ;
·        інші.
Класифікація витрат по економічних елементах дає можливість знати структуру собівартості і дозволяє проводити цілеспрямовану політику по поліпшенню економіки підприємства. Але ця класифікація не дозволяє визначити важливий економічний показник - собівартість однієї одиниці продукції.
Тому для визначення витрат продукції на одиницю товару використовують класифікацію по статтях витрати ( калькуляційним статтям ). У відмінності від угруповання по економічних елементах, калькуляція дозволяє врахувати витрати безпосередньо зв'язані з виробництвом конкретного найменування виробу. У ці витрати входять, як матеріальні витрати, так і витрати по створенню, обслуговуванню і керуванню виробництвом цього виду виробу. Калькуляція складається по тим же статтям витрат, що і собівартість товарної продукції по підприємству в цілому, але в разі потреби в окремих галузях виникає необхідність виділення інших статей витрат . Так у консервній , плодоовочевій промисловості виділяється такий вид витрат як " тара і тарних матеріалів " , що у свою чергу калькулюються на бочки , банки , шухляди і т.д.
Для забезпечення наскрізного обліку і планування в якості калькуляційних одиниць , як правило, використовуються фізичні одиниці виміру конкретних видів продукції, прийняті у виробничій програмі підприємства ( штуки , тони , метри , квт-ч. і ін. ).
На промислових підприємствах розробляються планові і звітні калькуляцій. Перші розробляються на плановий період по плановим затратам. Другі - відбивають фактичні витрати на випуск і реалізацію продукції. Зіставлення планових і фактичних калькуляцій дозволяє виявити відхилення у витратах і намітити шляху по їхньому зниженню.

Характеристика основних видів витрат
Витрати на сировину і матеріали
Даний вид витрат включає витрати на основну сировину, упаковку (тару), напівфабрикати, паливо технологічне.
Усі перераховані витрати класифікуються як змінні й оцінюються за допомогою фактичної звітної калькуляції собівартості.
Витрати на енергоресурси
Даний вид витрат включає витрати на енергоресурси, які застосовуються в технологічному процесі: електроенергію, теплову енергію, воду, воду оборотну, стиснуте повітря, паливо енергетичне. 
Якщо зазначені енергоресурси використовуються безпосередньо в зоні технологічного процесу, вони є прямими і змінними. Якщо вони не застосовуються для перетворення основної сировини, наприклад, слугують паливом (рушійною силою) для устаткування, їх варто віднести до групи накладних витрат цехового характеру.
Витрати на заробітну плату 
Даний вид витрат, крім заробітної плати основних виробничих працівників, включає відрахування на соціальне страхування і пенсійний фонд. На виробництвах із ручною працею дані витрати є однозначно змінними. На автоматизованих або механізованих виробництвах їх скоріше варто вважати змішаними або навіть постійними.
Витрати на утримання й експлуатацію устаткування
Цей вид витрат включає головним чином амортизацію, ремонти і витрати, пов'язані з внутрішньоцеховими переміщеннями вантажів. Ці витрати належать до накладних виробничих витрат цехового характеру, для їх визначення використовується процедура локалізації за видами продукції за допомогою АВС-методу.
Цехові витрати
У цехові витрати входять витрати, пов'язані зі зносом (амортизацією) цехових будинків і споруд, ремонтом будинків і споруд, утриманням будинків і споруд,
проведення лабораторних вимірювань, досвідів і ін.
Витрати носять цеховий характер і піддаються відповідній процедурі локалізації за видами продукції.
Загальнозаводські витрати і невиробничі витрати
Список цих витрат включає понад 50 найменувань, велику частину яких складають витрати на загальне управління, утримання і знос невиробничих помешкань. Витрати носять, як випливає з назви, заводський характер, підлягають відповідній процедурі аналізу, що включає розподіл на змінну і постійну частини, а також за цехами і видами продукції.
У залежності від питомої ваги окремих видів витрат у витратах виробництва виділяються такі групи галузей як: трудомісткі, матеріаломісткі, енерго і паливомісткі , фондомісткі, змішані .
Трудомісткі - у структурі витрат яких найбільшу питому вагу займають витрати на заробітну плату.
Матеріаломісткі - у структурі витрат яких найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати.
Енерго- і паливо місткі - у структурі витрат яких найбільшу питому вагу займають витрати на енергію і паливо.
Фондомісткі - з великою питомою вагою амортизації в загальних витратах.
Змішані - зі значною питомою вагою у витратах матеріальних витрат і заробітної плати .
         Розрізняють також витрати виробництва і витрати реалізації. Виробничі витрати - це витрати, безпосередньо зв'язані з виробництвом  товарів чи послуг. Витрати реалізації - це витрати, зв'язані з реалізацією виробленої продукції. Вони підрозділяються на додаткові і чисті витрати реалізації. Перші містять у собі витрати на доведення виробленої продукції до безпосереднього споживача (збереження, розфасовка, упакування, транспортування продукції), що збільшують кінцеву вартість товару; другі - витрати, зв'язані зі зміною форми вартості в процесі купівлі-продажу, перетворенням її з товарної в грошову (оплата праці торгових працівників, витрати на рекламу і т.п.), не утворюючої нової вартості і від'ємники з вартості товару.
З позиції окремої підрозділу підприємства економічні витрати - це ті витрати, що повинний нести підрозділ на користь постачальника ресурсів для того, щоб відвернути ці ресурси від їхнього застосування в альтернативних виробництвах. Такі витрати можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Витрати в грошовій формі, що фірма здійснює на користь постачальників трудових послуг, палива, сировини, допоміжних матеріалів, транспортних і інших послуг, називаються зовнішніми чи явними витратами. В цьому разі постачальники ресурсів не є власниками даного підприємства.
У той же час підприємство може використовувати і свої власні ресурси. У цьому випадку теж неминучі витрати. Витрати на власний і самостійно використовуваний ресурс є неоплачувані, внутрішні (неявні), витрати. Підприємство розглядає їх як еквівалент тих грошових виплат, які б були отримані за самостійно використовуваний ресурс при самому оптимальному його застосуванні.
В залежності від часу, затрачуваного на зміну кількості застосовуваних у виробництві ресурсів, розрізняють коротко - і довгострокові періоди в діяльності підприємства.
 Короткостроковим періодом називають такий часовий відрізок, впродовж якого підприємство не в змозі змінити свої виробничі потужності. Впливати на хід і результативність виробництва вона може лише шляхом зміни інтенсивності використання своїх потужностей. У цей період фірма може оперативно змінювати свої перемінні фактори - кількість праці, сировини, допоміжних матеріалів, палива.
Довгостроковий період - такий часовий відрізок, протягом  якого фірма в стані змінити кількість усіх використовуваних ресурсів, включаючи і виробничі потужності. У той же час цей період по своїй тривалості повинний бути достатній для того, щоб одні підприємства змогли залишити дану галузь, а інші, навпаки, ввійти в неї.
У короткостроковому періоді кількість деяких виробничих факторів залишається незмінним, кількість інших змінюється. Відповідно і витрати в цьому періоді діляться на постійні і перемінні.
Постійні витрати - це такі витрати, величина яких не змінюється в залежності від зміни обсягу виробництва. Наявність таких витрат порозумівається самим існуванням деяких виробничих факторів, тому вони мають місце навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє. До постійних витрат відносять витрати на оплату праці управлінського персоналу, рентні платежі, страхові внески, відрахування на амортизацію будинків і устаткування.
Перемінні витрати - це витрати, величина яких змінюється в залежності від зміни обсягу виробництва. До них відносять витрати на оплату праці, придбання сировини, палива, допоміжних матеріалів, оплата транспортних послуг,  соціальні відрахування і т.п.

3.2 Формування прямих витрат структурних підрозділів підприємства
3.2.1 Формування витрат при використанні активів
У процесі калькулювання прямі витрати обчислюються безпосередньо на калькуляційну одиницю згідно з чинними нормами й цінами.
Сировина й матеріали. До статті входять витрати на сировину, основні, допоміжні матеріали, закуплені вироби та напівфабрикати, тобто витрати, які можна безпосередньо обчислити на одиницю продукції на підставі витратних норм і цін. Крім ціни матеріалів, ураховуються транспортно-заготівельні витрати (плата за транспортування, вантажно-розважувальні роботи, комісійні виплати заготівельним організаціям та ін.). Із вартості сировини й матеріалів віднімають вартість відходів за ціною їхнього можливого використання чи продажу.
Від вартості матеріалів віднімають відходи за ціною їх можливого використання чи продажу. Отже, витрати на матеріали обчислюються за формулою:

де,
         См –витрати на матеріали певного виду, грн.;
         n – кількість найменувань виготовленої продукції;
         Ni – випуск (запуск) виробів і-го найменування в плановому періоді у
        натуральному виразі;
Нм - норма витрат матеріалу на одиницю і-го виробу у натуральному
       виразі;
Цм – ціна одиниці матеріалу, грн. ;
Рт – частка транспортно-заготівельних витрат у вартості купованих
         матеріалів, % (якщо вони не враховані у внутрішній ціні на
         матеріали;
Ві – кількість зворотних відходів з усієї сукупності і-х виробів у
       натуральному виразі;
Цв – ціна одиниці відходів, грн.
         Обчислені величини См підсумовуються за всіма видами матеріалів і остаточно визначаються витрати.
Матеріали необхідні виготовлення морозива „Пломбір”
Таблиця 3.2.1
Найменування матеріалу
Ціна на одиницю продукції, грн.
1. Молоко сухе
0,06
2. Молоко незбиране
0,04
3. Лицетин
0,04
4. Кокосова олія
0,03
5. Ванілін
0,01
6. Цукор
0,01
Разом
0,19
         Витрати на матеріали для випуску морозива „Пломбір” із розрахунку на 1 місяць можна обрахувати використовуючи вище наведену формулу:
См = 50 000 * 6 * 0,19 * (1+ 30/100) = 74100 грн.
Паливо та енергія на технологічні потреби. До статті включають витрати палива та енергії на безпосереднє виконання технологічних процесів: палива для плавильних агрегатів у ливарних цехах, нагріву металу в прокатних, ковальських цехах; випробувань виробів, передбачених технологічним процесом (турбін, двигунів та ін); електроенергії для електропечей, електрохімічних, гальванічних процесів, сушіння тощо.
Витрати на паливо та енергію технологічного призначення обчислюються аналогічно попереднім статтям, тобто за нормами витрат і встановленими цінами (тарифів).Коли ці витрати займають незначну частку в загальних витратах або коли відсутня належна нормативна база, їх включають у кошторис загально виробничих витрат як витрати на утримання й експлуатацію машин та устаткування, переводячи таким чином у категорію непрямих витрат.
Куповані вироби й напівфабрикати. Купованими вважаються вироби, що купуються для укомплектування виготовленої продукції і потребують витрат на їх установку чи складання (двигуни, різні прилади, механізми тощо). Куповані напівфабрикати – це вироби, які додатково обробляються на підприємстві (штампування, відливки деталей, поковки та ін). Сюди ще можуть зараховуватися виробничі послуги сторонніх підприємств, які стосуються конкретних виробів і можуть бути прямо на них віднесені.
Витрати за цією статтею обчислюються аналогічно витратам на матеріали згідно з нормами і цінами з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Вартість виробничих послуг сторонніх підприємств визначається за договірною ціною на виконані роботи.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 Следующая страница


Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму ВАТ Молочний комбінат Фаворит

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/id=8783 часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com