Реферат на тему "Благоустрій та озеленення території мотелю Меркурій у м Жидачеві"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Благоустрій та озеленення території мотелю Меркурій у м Жидачеві

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 3.45 мб.
Язык: украинский
Разместил (а): Олександр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница

добавить материал

Міністерство освіти та науки України
Національний лісотехнічний університет України
       Спеціальність 7.130402                             Кафедра ЛА, СПГ та урбоекології
                                                 
 
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
на тему:
БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МОТЕЛЮ “МЕРКУРІЙ” У М. ЖИДАЧЕВІ
 
                Виконала студ. групи СПГ-61 ____________    Тижбір І. П. 
                                                                                       (підпис)
                Керівник проекту  ______________________    доц. Геник Я. В. 
                                                                                       (підпис)
                Консультанти:
                Економіка _____________________________   доц. Сенько Є. І.
                                                                          (підпис)
                Охорона праці __________________________  доц. Книш Ю. В.
                                                                                      (підпис)
               Завідувач кафедрою  _____________________   проф. Кучерявий В. П.
                                                                                      (підпис)
Львів – 2007

Національний лісотехнічний університет України
Факультет лісогосподарський                          кафедра ЛА, СПГ та урбоекології
Спеціальність                                              7.130402 Садово-паркове господарство
                                                                          “ Затверджую „
                                                                          Зав. Кафедрою
                                                                         ___________________
                                                                          „_____”_______2007 р.
ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
студентові  Тижбір І. П.
1.        Тема проекту: Благоустрій та озеленення території мотелю “Меркурій”  у м. Жидачеві
2.        Термін здачі студентом закінченого проекту_________________________
3.        Вихідні дані до проекту ___________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.        Зміст розрахунково-пояснювальної записки _____________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.        Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов´язкових креслень)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
6.        Консультанти по проекту, із зазначенням розділів проекту, що їх стосується
Розділ
Консультант
Підпис, дата
Завдання видав
Завдання прийняв
Економіка
Проф. Сенько Є. І.
Охорона праці
Доц. Книш Ю. В.
7.     Дата видачі завдання ___________________________
           Керівник _____________________________________
                                                                               (підпис)
           Завдання прийняв до виконання__________________
                                                                               (підпис)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

п/п
Назва етапів дипломного  проекту
Термін
виконання
етапів
Примітка
1
Розділ 1
2
Розділ 2
3
Розділ 3
4
Розділ 4
5
Розділ 5
6
Розділ 6
7
Оформлення пояснювальної записки
8
Графічне оформлення дипломного проекту
            Студент-дипломник____________________
                                                        (підпис)
             Керівник проекту _____________________
                                                        (підпис)
АНОТАЦІЯ
 Тижбір І. П. Благоустрій та озеленення території мотелю “Меркурій” у м. Жидачеві. – Рукопис.
Дипломний проект зі спеціальності 7.130402. – Садово-паркове господарство. – Національний лісотехнічний університет України, Львів, 2007.
Метою дипломної роботи є розробка проекту благоустрою та озеленення території мотелю для підвищення естетичності, декоративності та функціональності даної території.
Для досягнення зазначеної мети проведено дослідження природних умов району, аналіз існуючочго стану насаджень та благоустрою даної території, розроблено проект озеленення та благоустрою, агротехніку створення зелених насаджень і догляд за ними. А також розраховано економічне обгрунтування реалізації проекту та наведено заходи з охорони праці.
Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки та графічного матеріалу, що включає карти, плани, рисунки, фотографії тощо. Ілюстративний матеріал представлений на восьми листах креслярського паперу формату А1.
Ключові слова: зелені насадження, об´єкт озеленення, благоустрій території.

ВСТУП
Сьогодні, з розвитком міст і селищ, приватних садиб, дуже активно пішли процеси озеленення, ландшафтного проектування.
У містобудуванні озеленення є складовою частиною загального комплексу заходів щодо планування, забудови і впорядкування населених місць. Воно має величезне значення в житті людини та певним чином впливає на навколишнє середовище.
Зелені насадження є основними елементами художнього оздоблення населених пунктів. Об'єктом озеленення називається земельна ділянка, на якій складові ландшафту (рельєф, водоймища, рослини) і будівельні споруди взаємозв'язані і призначені для відпочинку на відкритому повітрі. Естетичне і емоційне значення зелених насаджень обумовлене можливістю з їхньою допомогою чергувати враження від навколишнього простору, вводити в урбанізоване середовище природні елементи.
Питання благоустрою і озеленення є особливо актуальним для готельного бізнесу. Сучасне готельне підприємство надає споживачам не тільки послуги проживання й харчування, але й широкий спектр послуг транспорту, зв'язку, розваг, екскурсійне обслуговування, медичні, спортивні послуги, послуги салонів краси тощо. Зелені насадження надають індивідуальні, своєрідні риси, роблять перебування в готелі більш комфортним для клієнтів. А чим вища культура і якість обслуговування гостей, - тим вищий імідж готелю, тим привабливішим є готельне підприємство для клієнтів, а це, в свою чергу, забезпечує готелю конкурентні переваги, позитивно відібиваючись на результатах фінансово-господарської діяльності й збільшенню показників прибутковості на вкладений капітал.
Метою дипломної роботи є розробка проекту благоустрою та озеленення території мотелю Меркурій у місті Жидачеві для підвищення естетичності, декоративності та функціональності даної території.
ЗМІСТ
  
Вступ...................................................................................................................ст. 7
РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД .............................................................ст. 8
РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ МОТЕЛЮ “МЕРКУРІЙ” У М. ЖИДАЧЕВІ.................................................ст. 20
2.1 Розташування об’єкту досліджень...........................................................ст. 20
2.2 Характеристика району досліджень........................................................ ст. 21
2.2.3. Загальна характеристика.......................................................................ст. 21
2.2.2. Природно-кліматичні умови.................................................................ст. 22
2.2.3. Зелені насадження..................................................................................ст. 26
2.2.4. Екологічна ситуація району..................................................................ст. 28
2.2.5. Соціально-економічна характеристика району...................................ст. 31
2.2.6. Характеристика відділу містобудування та архітектури Жидачівської райдержадміністрації.......................................................................................ст. 33
2.3 Програма та методика робіт......................................................................ст. 36
2.4 Характеристика об’єкту досліджень........................................................ст. 37
2.5 Результати проведених досліджень........................................................ ст. 38
РОЗДІЛ 3.  ПРОЕКТ ЗАХОДІВ......................................................................ст. 40
3.1 Аналіз результатів дослідження...............................................................ст. 40
3.2 Напрямки та шляхи вдосконалення досліджуваного об’єкту...............ст. 41
РОЗДІЛ 4. АГРОТЕХНІКА СТВОРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ  САДОВО-ПАРКОВОГО ОБ’ЄКТУ.................................................................................ст. 51
4.1 Агротехніка створення садово-паркових насаджень..............................ст. 51
4.1.1 Посадка дерев і чагарників ...................................................................ст. 51
4.1.2 Влаштування газонів..............................................................................ст. 52
4.1.3 Створення альпінарію............................................................................ст. 54
4.2 Агротехніка догляду за садово-парковим об´єктом...............................ст. 55
4.2.1 Догляд за деревами і чагарниками........................................................ст. 55
4.2.2 Догляд за живоплотами..........................................................................ст. 60
4.2.3 Догляд за виткими рослинами..............................................................ст. 60
4.2.4 Утримання квітників...............................................................................ст. 61
4.2.5 Догляд за газонами.................................................................................ст. 64
4.2.6 Догляд за елементами благоустрою......................................................ст. 65
4.3. Захист зелених насаджень від шкідників і хвороб................................ст. 66
РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА.........................................................ст. 67
РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ.......................................................................ст. 91
6.1 Організація безпеки праці для попередження виробничого травматизму......................................................................................................ст. 92
6.2 Виробнича санітарія та гігієна праці........................................................ст. 94
6.3 Пожежна безпека.......................................................................................ст. 96
ВИСНОВКИ.....................................................................................................ст. 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ.........................ст. 99

РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
Ландшафтний дизайн – це мистецтво організації навколишнього середо-вища. Розробка плану облаштування – ландшафтне проектування – це перший етап цілого комплексу робіт, підсумком якого стане втілення готового проекту.
Ландшафтному проектуванню приділяється особлива увага, оскільки воно допомагає професійно спроектувати затишні місця відпочинку й правильно розташувати рослини, штучні водойми, доріжки й багато інших елементів ландшафтного дизайну.
Ландшафтне проектування ділиться на кілька етапів: передпроектна стадія, ескізне проектування й робочий проект.
На перед проектній стадії взаємодії дизайнер з'ясовує смаки й переваги замовника, потім визначається необхідний об’єм робіт і приблизна вартість усього проекту. Далі починається стадія ескізного проектування, що включає в себе детальну зйомку ділянки із прив'язкою до існуючих будинків, дерев й інших об'єктів. Оцінюється приґрунтовий рослинний покрив. Проведення агрохімічного аналізу дозволяє з'ясувати ступінь насиченості ґрунту мінераль-ними й органічними речовинами, визначити рівень кислотності. Це дуже важливі фактори, якими не можна зневажати при виборі посадкового матеріалу. Потім складається кошторис, виготовляються робочі креслення, ескізи. Після затвердження ескізного проекту й відповідного йому бюджету наступає черга робочого проектування, вона містить у собі:
Дендрологічний план c асортиментною відомістю – на цей план наносяться будинок, границі ділянки, крони дерев, контури квітників. Рослини підпи-суються або проставляються умовні літерні позначення порід, і номер у вигляді дробу. Чисельник указує відповідний номер в асортиментній відомості, а знаменник кількість таких рослин у групі.
Розбивочне креслення – на ньому наносяться всі дорожні покриття, підпірні стінки, альтанки, навіси, водойми, струмки й інші спорудження. Здійснюється прив'язка до існуючих будівель, огородження. На поля виносяться необхідні розрізи передбачуваних споруджень. Таке креслення може виконуватися по методу базисних ліній або квадратів.
Посадкове креслення – на кресленні наносяться тільки будинок, огородження, інші об'єкти, до яких буде здійснюватися прив'язка, корита квітників, посадкові ями для дерев і чагарників. На такому плані існуючі насадження не вказуються або при необхідності виділяються іншим кольором.
Генеральний план – основне креслення, виконаний на підставі затвердженого ескізу, але більш ретельно пророблений. На ньому зображені границі ділянки, будови й архітектурні спорудження, що існують і проектуючі рослини, доріжки, площадки й інші елементи ландшафтного дизайну. На поля генерального плану виносяться умовні позначки, вказується масштаб і сторони світу. Інші креслення виконуються на підставі генерального плану.
Не можна забувати, що проект - завжди індивідуальний і в процесі підготовки можуть виконуватися додаткові роботи:
 - план вертикального планування майданчиків;
 - схема автоматичного поливу;
 - схема декоративного освітлення;
 - план поверхневого, глибинного водовідведення;
 - розробка окремих елементів території (квітники, альпінарії, міксбордери);
 - малі архітектурні форми (розрізи, вузли);
 - комп'ютерна візуалізація перспективи об'єкта (3-D зображення);
 - зображення об'єкта у відео форматі.
Остаточна стадія даного етапу робіт - це підготовка до реалізації проекту:
 - узгодження всіх креслень і матеріалів (асортименту рослин, тип покриттів мощення, освітлювального й електроустаткування) із замовником для проведення відповідних робіт;
 - узгодження календарного плану виконання робіт;
 - узгодження графіка фінансування.
Дуже відповідальним є вибір стилю майбутніх зелених насаджень. При цьому потрібно досягти єдності, гармонії будівлі та концепції всієї ділянки. Стилістика фасаду залежить від смаку господарів та їхніх можливостей. Але в будь-якому випадку не слід забувати про оточуючі будівлі та особливості існуючого природного ландшафту.
Важливо пам'ятати, що проект потрібен як замовнику, так і виконавцям робіт з подальшого благоустрою. Власник ділянки отримує повне уявлення про те, як буде виглядати територія після усього комплексу робіт. Якість цих робіт та час, затрачений на їх виконання, в значній мірі залежить саме від проекту. Для спеціалістів та робочих це основний документ, що регламентує характер, об'єм, послідовність та терміни виконання ландшафтних робіт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница


Благоустрій та озеленення території мотелю Меркурій у м Жидачеві

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/12331вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com