Реферат на тему "Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 303.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Олефиренко Олег
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница

добавить материал

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА
 
ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ
ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЙОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ
(на матеріалах  закритого акціонерного  товариства
«Херсонська  кондитерська  фабрика»)
7.050104 - Фінанси
Допущений     до     захисту 
 
Виконавець                      студент
____________________________
 
_________О.В. ОЛЕФІРЕНКО
Завідувач  кафедрою  
«Фінансів і  банківської справи »
 
Група  5  ФК 3
професор        В.П. КУДРЯШОВ
 
Здав«____» _________  2003 р.
Протокол   № ____
 
Керівник        проф.
від   «__» ______________2003 р.
 
___________Г.А. СТАСЮК
 
 
Консультант      ст. Викладач
 
 
________О.В. КАШИРСЬКИХ
 
 
Нормоконтроль    проф.
 
 
___________ Г.А. СТАСЮК
 
ХЕРСОН  2003
                                                                            
ЗАТВЕРДЖУЮ
 

Завідувачу       кафедрою

Завідувач              кафедрою
 
“Фінансів  і банківської справи”,
“Фінансів і банківської справи”, професор
 
професору В.П. КУДРЯШОВУ
_____________________В.П. КУДРЯШОВ
 
студентки  5 курсу групи  5 ФК 3
 
«____» ________________________2002 р.
 
спеціальності 7.050104 «Фінанси»
 
 
 
 Олефіренко Олега В’ячеславовича
 
З А Я В А
Прошу затвердити мені тему дипломної роботи: Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану (на матеріалах закритого акціонерного товариства «Херсонська кондитерська фабрика») 
«____» __________________ 2003 р.               _____________________
                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
УЗГОДЖЕНО:
 
 
Науковий керівник дипломної роботи
 
«____» __________________ 2003 р.
 
 
_______________________                                    __________________________
                                                                                                             (П.І.Б.)                                                                                     
 

РЕФЕРАТ
В роботі розглянуті питання інвестиційної привабливості підприємств та установ та напрямки її покращення. З метою проведення аналізу використані дані закритого акціонерного товариства закритого типу "Херсонська кондитерська фабрика"
Результати проведеного аналізу виявили позитивну інвестиційну привабливість об`єкта дослідження, яка виражається в відповідності майже всім основним показникам інвестиційної привабливості.
Дані пропозиції по покращенню інвестиційного іміджу об’єкта дослідження. До них, зокрема, відносяться: досягнення покращення ліквідності, прискорення оборотності дебіторської заборгованості, покращення фінансової структури капіталу, більш ефективне використання власного капіталу та інше.
Розроблена модель і проведено рішення задачі на ЕОМ.
Робота містить 15 таблиць, використано 44 джерела інформації.
Обсяги роботи 70 сторінок. 

ЗМІСТ
 
ВСТУП  ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
3
 
 
 
 1.
 СУТНІСТЬ І ЗМІСТ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА …………………………………………………………
 
6
 1.1.
Види і методи фінансового аналізу…. ...... ...... ...... ...... ......  .......    .....
6
 1.2.
Інформаційна база фінансового аналізу та його користувачі………….
12
 1.3.
Показники інвестиційної привабливості  підприємства . ……………
15
 
 
 
 2.
 ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ……………………… .......     ......... ....... ...... ..... .....
 
45
 
 
 
2.1.
Аналіз валюти та структури  балансу .......................................................
45
2.2.
Оцінка динаміки платоспроможності та ліквідності підприємства.......
55
2.3.
Визначення ефективності використання капіталу ................................
58
 
 
 
 3.
 НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА  ……………………………………………... ..... ......  .
 
67
 
 
 
3.1.
Розширення зони фінансової стійкості. ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ..
67
3.2.
Реструктуризація капіталу підприємства ........ ......... .......… ….... ........ ..
74
3.3.
Напрямки підвищення показників інвестиційної привабливості .........
83
 
 
 
 
ВИСНОВКИ ...... ........................ .......... ............ .......... .............. ...............
86
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
90
 
ДОДАТКИ ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .
92


ВСТУП
Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з аналізом фінансового стану підприємства мають важливе практичне значення. Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансового стану та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу.
         Недостатній  фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості і можливого банкрутства. Разом з тим, надлишкові активи підприємства є перешкодою його ефективного розвитку і приводять до незапланованих витрат та зайвих  резервів.
         Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію проведення аналізу фінансового стану підприємства є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналізу фінансового стану підприємства з метою підвищення ефективного його розвитку. До найбільш складних і мало розроблених проблем з даної теми в нашій теорії відносяться:
-      аналіз формування структури фінансових активів підприємства;
-      оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості;
-      аналіз використання необоротних і оборотних активів підприємства;
-      інвестування в умовах інфляції;
-      аналіз ефективності використання активів підприємства;
-      розробка фінансової стратегії підприємства в умовах інфляції;
-      та інші.
Мета і задачі роботи. Метою випускної роботи є проведення аналізу інвестиційної привабливості АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика". Дослідження проводиться з метою розробки рекомендацій і пропозицій направлених на покращення інвестиційної привабливості об’єкта дослідження. До основних задач дослідження відносяться:
1.     Проведення аналізу ділової активності підприємства.
2.     Оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості.
3.     Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства.
4.     Аналіз ефективності використання капіталу.
Методи дослідження. До основних методів аналізу що використовується в роботі відносяться внутрішній та зовнішній аналіз. Використовується вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової діяльності об’єкта дослідження. Розроблена система показників які відображають фінансовий стан та його динаміку.
Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає два розділи. Перший розділ присвячено дослідженню методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства. В ньому дається розробка тих методів і показників що будуть використані в наступному розділу. Другий розділ присвячено аналізу фінансового стану АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика", досліджуються питання пов’язані з формуванням і використанням його активів, забезпеченням платоспроможності підприємства його ліквідності та іншим.
Характеристика об’єкту дослідження.  Акціонерне товариство закритого типу "Херсонська кондитерська фабрика" є українським підприємством. Воно займається виробництвом кондитерських виробів у широкому асортименті, какао, шоколаду; сухарів, печива, пирогів, тістечок. Фінансовий стан підприємства є стабільним. За останні роки обсяги виробленої продукції та доходи АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" збільшуються. До задач дослідження відноситься розробка пропозицій щодо підвищення платоспроможності підприємства та його фінансової стійкості, а також рентабельності використання власного та запозиченого капіталу і як наслідок - покращення інвестиційної привабливості підприємства.
Огляд джерел що використані в роботі. В роботі використані наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту дослідження.
1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Види і методи фінансового аналізу
 
Перехід економіки України до ринкових відносин викликав відповідні зміни в окремих галузях знань. Відбувся розподіл бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський, який, в свою чергу, обумовив відповідний розподіл фінансово-господарського аналізу.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT

Фінансовий

аналіз

Аналіз фінансово – господарської діяльності
Управлінський аналіз
Зовнішній аналіз
Внутрішній аналіз
Организационная диаграмма
Рис. 1 Види фінансово-господарського аналізу
Залежно від того, яка інформація використовується у фінансовому аналізі, якими є мета та об`єкти дослідження, суб`єкти користування результатами аналізу, розрізняють два його види [21, c. 60]:
- зовнішній аналіз – базується на звітних даних, що підлягають опублікуванню; базою аналізу виступає досить обмежена частина інформації про діяльність підприємства, що є надбанням всього підприємства;
- внутрішній аналіз – використовує всю достовірну інформацію про стан справ підприємства, якою володіє лише певне коло осіб, як правило, керівництво підприємства та його підрозділів.
Якщо метою зовнішнього фінансового аналізу є оцінка та економічна діагностика фінансового стану підприємства за даними лише публічної звітності, поверховий аналіз прибутку і рентабельності, то в системі внутрішнього фінансового аналізу розв`язується ширше коло питань за рахунок наявності більш глибокої бази даних про діяльність підприємства.
Задачі зовнішнього фінансового аналізу визначається інтересами користувачів аналітичного матеріалу.
До основних задач зовнішнього фінансового аналізу можна віднести [25, c. 84]:
-       оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства;
-       аналіз ринкової та фінансової стійкості підприємства;
-       аналіз ліквідності та платоспроможності;
-       досліджування динаміки дебіторської та дебіторської заборгованості;
-       аналіз ефективності вкладеного капіталу;
-       оцінювання матеріального стану підприємства;
-       аналіз валюти бухгалтерського балансу.
Внутрішній фінансовий аналіз глибше досліджує причини фінансового стану, що склався на підприємстві, ефективність використання основних та оборотних засобів, взаємозв`язок показників обсягу, собівартості і прибутку. Результати внутрішнього фінансового аналізу використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства.
Мета внутрішнього фінансового аналізу полягає в забезпеченні планомірного надходження грошових коштів і розміщенні власного та позикового капіталу так, щоб створити умови для нормального функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення ризику банкрутства.
Користувачів фінансового аналізу можна поділити на три групи (Рис. 2)
До внутрішніх користувачів належать: керівництво всіх рангів: керівник підприємства, його заступники, робітники бухгалтерії, фінансово-економічного відділу, інші служби підприємства, його співробітники. Кожен з них використовує інформацію, виходячи із своїх інтересів. Наприклад, керівнику важливо знати реальну оцінку діяльності свого підприємства та його фінансовий стан; начальнику фінансового відділу необхідно добре володіти інформацією про формування та використання прибутку підприємства; головному бухгалтеру необхідно інформація про надходження та використання грошових коштів підприємства і т.д.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Користувачі фінансового аналізу
 
Внутрішні
Зацікавлені
Сторонні
-   керівник підприємства, його заступники
-   робітники бухгалтерії, фінансово – економічного відділу
-   робітники підпрємства
-   інші служби
 
-   власники – акціонери
-   засновники
 
-   інвестори
-   кредитори
-   постачальники
-   аудитори
-   податкова інспекція
 
Организационная диаграмма
Рис. 2 Класифікація користувачів фінансового аналізу
 
Зацікавленими користувачами є власники – акціонери, засновники, для яких важливо знати рівень ефективності ресурсів, своїх вкладень, визначити розмір дивідендів і перспективи розвитку підприємства.
Сторонні користувачі – це:
-       потенційні інвестори, які мають прийняти або відкинути рішення про вкладення своїх коштів у підприємство;
-       кредитори, які мають бути впевненими у повернені їм боргу;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница


Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/147вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com