Реферат на тему "Статистика 4"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Статистика 4

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 80.91 кб.
Язык: украинский
Разместил (а):
1 2 Следующая страница

добавить материал

Вступ до статистики
Про статистику та її методи
Термін «статистика» походить від латинського слова status – стан, становище.
Статистика – наука, що збирає, обробляє і вивчає різні дані, пов’язані з масовими явищами, процесами і подіями.
Предметом вивчення статистики є, зокрема, кількісний бік масових суспільних явищ і процесів у в’язку з їх якісним боком.
Іноді неточно визначають статистику як «науку збирання даних». Це галузь прикладної математики.
Математична статистика – розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки й використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.
Статистика виникла з практичних потреб людей, їхньої господарської діяльності, необхідності обліку земельних угідь, майна, кількості населення, вивчення його занять, вікового складу тощо. Цікаво, що в  Англії у 17 ст., коли статистичне вивчення поширилося на явища суспільного життя, людей, які займалися цими питаннями, називали «політичними арифметиками». Одним з головних представників «політичних арифметиків» Англії був В. Петті (1625-1687).
Статистику розділяють на описову і пояснювальну.
Описова статистика займається добором кількісної інформації, необхідної (або цікавої) для різних людей. Такою є спортивна інформація, відомості про середній рівень заробітної плати в державі, середньорічну  температуру в певному регіоні тощо.
Великі масиви даних, перш ніж вони вивчатимуться людиною, мають узагальнюватися або згортатися. Саме це робить описова статистика, яка описує, узагальнює або зводить до бажаного виду властивості масивів даних.
За допомогою пояснювальної статистики з добутих статичних результатів роблять певні висновки, складають прогнози. Предметом вивчення статистики є такі об’єкти, як кількість і склад населення, трудові ресурси суспільства (їх розподіл і використання), національне багатство, виробництво і розподіл суспільного продукту і національного прибутку, матеріальний достаток населення, освіта, культура, охорона здоров’я, показники статистики органів державного управління і громадських організацій.
У процесі статистичного дослідження застосовують особливі прийоми вивчення, які в сукупності утворюють статистичний метод. Складовими елементами статистичного методу є масове спостереження, статичне зведення, групування, обчислення середніх величин та індексів, побудова графіків.
Статистичне спостереження – перший етап статистичного дослідження.
На схемі систематизовано види статистичних спостережень.

Статистичні спостереження
.zip" v:shapes="_x0000_s1028">       Вид статичного спостереження
За часовою ознакою
За способом організації
За ступенем повноти охоплення одиниць
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Поточне
Періодичне
Одиничне
 
  Суцільне
Несуцільне
Звітне
  Експедиційне
Самообчислення


Вибіркове
Спостереження основного масиву
Анкетне
Монографічний  опис
Спостереження за часовою ознакою
Поточне спостереження передбачає систематичне вивчення змін, що відбуваються в певній сукупності в міру їх надходження. Наприклад, щоденний облік відвідування в певному класі.
Періодичне спостереження проводиться через строго визначені інтервали часу – місяць, квартал, рік. Наприклад, облік успішності в школі за чверть, навчальний рік. У сільському господарстві – щорічний перепис худоби тощо.
Одиночне спостереження, як правило, проводиться в разі потреби в якийсь певний момент за особливим завданням. Наприклад, перепис житлового фонду в певному районі міста.
Спостереження за способом організації
Звітне спостереження – вивчення певних явищ і процесів на основі статистичних відомостей, які містяться у різноманітній звітності.
Під час експедиційного спостереження спеціальні люди – обліковці – обходять закріплені за ними ділянки території і здійснюють там реєстрацію. Прикладом є перепис населення.
Спостереження само обчисленням полягає в тому, що представники статистичних органів роздають населенню або установам статистичні формуляри, які періодично, через певні інтервали часу, збирають і обробляють для отримання узагальнених даних.
Спостереження за ступенем повноти
охоплення одиниць
Цей вид статистичного спостереження безпосередньо пов'язаний з математикою, а тому після загального огляду методів, якими користується статистика, ми повернемося до нього.
Суцільним є спостереження, в якому реєструється ознака всіх без винятку одиниць, що входять у сукупність, яка вивчається. Суцільне спостереження застосовується, наприклад, під час перепису населення.
Несуцільним називають такий вид спостереження, під час якого реєструють ознаки лише частини одиниць досліджуваної сукупності, і за частиною роблять висновок про всю сукупність.
Видами несуцільного спостереження є: вибіркове спостереження, спостереження основного масиву, анкетне спостереження і монографічний опис.
Найпоширенішим з видів несуцільного спостереження є вибіркове спостереження. Всю сукупність, з якої роблять відбір одиниць спостереження, називають генеральною. Сукупність одиниць, відібраних для вибіркового спостереження, називається вибірковою.
Під час вибіркового спостереження обстеженню підлягає відібрана певним чином частина одиниць усієї її сукупності, а результати обчислення цієї частини сукупності поширюються на всю сукупність у цілому.
Для того щоб за вибіркою можна було досить впевнено судити про властивості генеральної сукупності, вибірка має бути представницькою (репрезентованою).
Репрезентативність вибірки означає, що об’єкти вибірки досить добре представляють генеральну сукупність.
Репрезентативність вибірки забезпечується випадковістю відбору. Останнє означає, що будь-який об’єкт вибірки відібраний випадково, при цьому всі об’єкти мають однакову імовірність потрапити до вибірки. Існує кілька способів відбору, які забезпечують репрезентативність вибірки. Розглянемо основні з них.
Коли об’єкти генеральної сукупності невеликі і знаходяться, наприклад, в ящику, то, перемішавши їх, з ящика беруть по одному з об’єкту доти, доки не утвориться вибірка. Але такий відбір неможливий, коли генеральна сукупність складається з досить великих за розмірами об’єктів, наприклад з потужних електродвигунів, або з таких об’єктів, які під час перемішування псуються, наприклад з електроламп. У такому разі всі об’єкти генеральної сукупності нумерують, кожний номер записують на окрему картку, а картки ретельно перемішують. З отриманої сукупності карток вибирають одну навмання. Об’єкт, номер якого відповідає номеру кратки, вважається таким, що потрапив до вибірки. Таке виймання карток продовжують доти, доки не утворять потрібну вибірку. При цьому можуть бути два варіанти вибірки: випадкова вибірка з поверненням відібраних об’єктів у генеральну сукупність і без такого повернення. Якщо обсяг генеральної сукупності великий, то різниця між вибірками з поверненням і без повернення незначна, якщо обсяг невеликий, то різниця буде істотною.
Для генеральних сукупностей великого обсягу застосування карток для утворення вибірок також ускладнюється через написання великої кількості карток з номерами і труднощі перемішування їх великої кількості. У такому разі використовують таблицю випадкових чисел .
1534
6128
6047
0806
9915
2882
9213
8410
9974
3402
7106
8993
8556
5201
8274
7158
1223
9836
2362
8162
2836
4102
8644
5705
4525
4341
4388
3899
2103
8226
7873
2551
9343
7355
5695
3463
9760
3683
4326
0782
5574
0330
9297
1448
5752
1178
6691
1253
3825
3364
7545
2358
6751
9562
9630
5786
6861
1683
9079
7871
Нехай, наприклад, треба утворити вибірку з генеральної сукупності великого обсягу, якою є виготовлені заводом протягом кварталу електродвигуни. Кожний двигун має чотиризначний номер. Якщо у вибірці має бути 20 двигунів, то з таблиці навмання вибирають 20 чисел (можна й підряд) і двигуни з відповідними номерами відправляють на контроль. Якщо не звертати увагу на те, що деякі номери можуть повторюватися і, отже, деякі двигуни мають обстежувати двічі,то вибірка буде з поверненням. Якщо треба утворити випадкову вибірку без повернення, то при відборі випадкових чисел з таблиці треба пропустити число, яке випало другий раз.
Після того як утворена вибірка,всі її об’єкти обстежуються щодо властивості, яка цікавить, і в результаті дістають дані, що зберігаються.
Звичайно, одержані дані є множиною розташованих як завгодно чисел. У такій множині важко помітити яку-небудь закономірність їх варіювання. Щоб помітити таку закономірність (якщо вона є), дослідні дані піддають обробці. Наприклад, обробка результатів спостережень полягає в тому, що отримані наслідки спостережень розташовують у порядку не спадання. Така обробка називається ранжуванням дослідних даних.
Після ранжування дослідні дані легко об’єднати в групи так, щоб у кожній окремій групі дані були однаковими.
Приклад. На телефонній станції проводилися спостереження над числом Х неправильних з’єднань за хвилину. Спостереження протягом години дали такі результати: 3; 1; 3; 1; 4; 2; 2; 4; 0; 3; 0; 2; 2; 0; 2; 1; 4; 3; 3; 1; 4; 2; 2; 1; 1; 2; 1; 0; 3; 4; 1; 3; 2; 7; 2; 0; 0; 1; 3; 3; 1; 2; 4; 2; 0; 2; 3; 1; 2; 5; 1; 1; 0; 1; 1; 2; 2; 1;1; 5.
Розташуємо ці дані в порядку не спадання і згрупуємо їх. Дістанемо такий ранжируваний ряд даних спостережень:
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 7.
Отримали 7 груп різних спостережень. Кожне таке значення, що належить різним групам, називають варіантом, а зміну цього значення – варіюванням.
Чисельність окремої групи згрупованого ряду даних називають частотою, або вагою відповідного варіанта і позначають m , де і – індекс варіанта. Наприклад, для варіант х частота m = 10.
Відношення частоти даного варіанта до загальної суми частот усіх варіантів називається частотою варіанта і позначається Р , де і – індекс варіанта.
Дискретним варіаційним рядом  розподілу називається. Ранжирувана сукупність варіантів х з відповідними їх частотами m або частостями Р .
Результатами спостережень для наведеного прикладу (робота телефонної станції) зручно подати у вигляді таблиці

Індекс
і
1    2    3   4   5   6   7
Число неправильних з’єднань за хвилину
х
0    1    2   3   4   5   7
Частота
m
8    17    16   10    6   2   1
Частість
Р
                      
У практиці статистично розрізняють три способи відбору одиниць сукупності, яка вивчається.
1) Випадковий відбір – усі одиниці сукупності мають однакову можливість потрапити до вибірки. Відбір здійснюється з усієї сукупності жеребкуванням.
2) Механічний відбір – одиниці спостереження відбирають у певному порядку. Наприклад, під час механічного відбору при вивченні якості продукції береться на вибір кожна десята або двадцята деталь.
3) Типовий відбір – усю масу одиниць, що вивчаються, розчленовують на дрібніші однорідні групи і здійснюють наступний відбір одиниць – «представників» кожної групи у випадковому або механічному порядку. Наприклад, під час вивчення бюджету сімей їх попередньо поділяють на групи за соціальним станом і рівнем прибутків.
Поширюючи дані вибіркового спостереження на всю генеральну сукупність, застосовують два способи поширених даних: спосіб прямого перерахунку і спосіб поправочних коефіцієнтів. Перший спосіб полягає в тому, що результати вибіркового спостереження приймають і для генеральної сукупності.
Другий спосіб застосовують під час уточнення результатів суцільного спостереження. Суть його полягає в тому, що дані вибіркового обстеження зіставляють з даними суцільного спостереження і визначають коефіцієнт розходження.
Спостереження основного масиву передбачає облік лише частини сукупності, яка має переважну питому вагу в обсязі досліджуваного об’єкта. Наприклад, вивчення цін на ринках, які мають найбільшу питому вагу в оборотах торгівлі.
Анкетне спостереження не надійне (частина анкет не повертається). Воно використовується переважно транспортними організаціями і органами зв’язку для вивчення ефективності обслуговування населення.
Монографічний опис полягає в тому, що для обстеження береться один об’єкт, який докладно вивчають (здебільше це має місце під час вивчення і поширення передового досвіду).
Важливу частину статистичних методів становлять планування і аналіз експериментів, спрямованих на виявлення і перевірку причинних зв’язків між змінними. Планування експериментів спирається в основному на поєднання теорії ймовірностей з елементарною логікою.
Статистичні дослідження проводяться за таким планом:
1) формулюється завдання дослідження і визначаються обсяг, місце і час потрібної перевірки;
2) здійснюються збирання необхідних даних та їх наочне подання;
3) проводиться обробка зібраного статистичного матеріалу.
На першому етапі важливо чітко визначити мету дослідження,встановити, які об’єми вивчатимуться і в якій кількості (обсяг вибірки). Необхідно встановити, які ознаки при цьому братимуться до уваги, які кількісні та якісні характеристики об’єктів слід оцінити.
На другому етапі використовують різні методи збирання даних: спостереження, порівняння, усне і письмове анкетування, систематизація даних.
На третьому етапі (частково на другому) результати статистичних досліджень піддають обробці і оформляють у вигляді таблиць, діаграм, графіків. За результатами виконаної роботи роблять певні висновки.
Статистичні висновки роблять від окремих властивостей вибірок до часткових властивостей сукупності; опис властивостей як вибірок, так і сукупностей здійснюється за допомогою методів описової статистики.
Описова статистика включає в себе табулювання (складання таблиць), подання і опис сукупності даних. Ці дані можуть бути або кількісними, як наприклад, вимірювання зросту і маси людини, або якісними, наприклад вивчення певних явищ, в яких принципове значення має стать.
Статистичні таблиці
Статистичні таблиці мають підмет і присудок.
Статистичний підмет-це та сукупність, про яку йдеться в таблиці.
Як правило, підмет розміщується у лівій частині таблиці.
Статистичний присудок - це ті ознаки або показники, які характеризують статистичний  підмет.
Підмет розміщується в заголовках граф-стовпців.
За структурою підмета статистичні таблиці поділяються на прості, групові і комбінаційні.
Прості - підмет задається переліком окремих об єктів (назви підприємств, міст, країн і т.п.).
Групові - в підметі одиниці сукупності групуються за однією якоюсь ознакою.
Комбінаційні - в підметі одиниці групуються за двома і більше ознаками, пов’язаними між собою.
Наведемо приклади таблиць.

Оптимальна вологість ґрунтів
Грунт
Вологість, %
Піщаний
Супіщаний
Пилуватий
Суглинковий
Важкий суглинковий
Глинистий
8 – 12
9 – 15
16 – 22
12 – 15
16 – 20
19 – 23
Зміни в пам’яті, увазі, швидкості реакції за день
Випробування, %
вранішні  вечірні
 
Різниця, %
Пам'ять
Обсяг уваги
Швидкість реакції
Помилки
100
100
100
100
79,3
72,7
83,4
111,1
- 20,7
- 27,3
- 16,6
-11,1
 
Співвідношення затрат робочого часу на виконання трудових функцій
Трудові функції
робітника
Питома вага відповідних елементів
робочого часу, %
Наладчик
Оператор
Наладчик токарних   автоматів
Робочий час
Активне спостереження і   регулювання режиму з пульту управління
Машино-ручне управління
Суте ручне праця
Наладка, підна-ладка, зміна інструменту, контроль продукції
100
59,7
5,3
18,7
16,3
100
33,9
46,0
16,3
3,8
100
54,7
2,2
0,5
42,6
1 2 Следующая страница


Статистика 4

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/15220вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com