Реферат на тему "Оцінка методів аналітичної роботи приватного підприємства"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Оцінка методів аналітичної роботи приватного підприємства

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 22.59 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Назар
1 2 Следующая страница

добавить материал

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
студентами напряму “Економіка і підприємництво”
за професійним спрямуванням
6.050104 –“Фінанси”
ЛЬВІВ
2005

Методичні рекомендації складено на основі загальних вимог, що укладені директором ІНЕМ, завідувачем кафедри ММП, д.е.н., професором Кузьміним О.Є. та завідувачем кафедри ФІН, д.е.н., професором Алєксєєвим І.В., які розглянуті та схвалені методичною радою ФЕМ 19.01.99 р.
Укладачі Методичних рекомендацій:
завідувач кафедри ФІН, д.е.н., професор Алексєєв І.В.,
к.е.н, доцент Панкевич Л.В.,
к.е.н., доцент Рудницька О.М.,
к.е.н., доцент Хома І.Б.,
ассистент Андрушко Н.І.
Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на засіданні кафедри фінансів 23.12.2004 р. Протокол № 5.
Рецензенти:
завідувач кафедри ЕПІ, к.е.н., доцент Козик В.В.,
доцент кафедри МЛ, к.е.н. Білик М.С.

ЗМІСТ
1.       ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ НАПРЯМУ “ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО
2.       ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
3.       ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
4.       СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
5.        ЗМІСТ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
6.        ВСТУП ДО БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
7.        ГРАФІЧНА ЧАСТИНА (ЛИСТИ) ДО БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
8.        ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ
БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
НАПРЯМУ “ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО”
Бакалаврська кваліфікаційна робота передбачена освітньо-професійною програмою напрямку “Економіка і підприємництво” як одна із завершальних форм державної атестації випускника з базовою вищою освітою. Це перша такого роду самостійна робота студента. Враховуючи чинну систему і послідовність виконання кваліфікаційних робіт, а також специфіку організації виробничих практик на різних ступенях освітньої системи, визначаючи зміст та вимоги до бакалаврської кваліфікаційної роботи, ми виходимо з таких міркувань. Бакалавр як випускник вищого навчального закладу має працювати під керівництвом магістра (спеціаліста), який має вищий рівень теоретичної підготовки, більший практичний досвід і виконує постановку задач та керує бакалавром при виконанні робіт. Бакалавр є особою, яка підготовлена у теоретичному плані для виконання конкретних функцій, зокрема: збирання та обробки даних, виконання розрахунків, формулювання попередніх висновків констатуючого характеру щодо аналітичних матеріалів, фактичного стану організації, прогнозів і планів, у тому числі з врахуванням впливу зовнішнього середовища (законодавчої та нормативної бази) на діяльність суб’єкта господарювання, визначення ефективності фінансової та виробничо-господарської діяльності. Тому бакалаврська кваліфікаційна робота може бути присвячена дослідженню проблем оцінки методів фінансової роботи господарюючих суб’єктів.
Бакалаврська кваліфікаційна робота є завершальною самостійною роботою студента для цього рівня освіти. Вона виконується на четвертому курсі (у восьмому семестрі) поряд із складанням державного екзамену. За результатами державного екзамену, виконання та захисту випускної роботи студент отримує диплом бакалавра економіки і підприємництва.
Бакалаврська кваліфікаційна робота повинна: по-перше, засвідчити певний рівень підготовленості студента – майбутнього бакалавра – за дисциплінами, передбаченими освітньо-професійною програмою (ОПП) бакалавра економіки і підприємництва; по-друге, продемонструвати його розуміння та уміння використовувати міждисциплінарні зв’язки при теоретичному обґрунтуванні проблеми, яка досліджується; по-третє, показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; по-четверте, виявити уміння та навички щодо використання набутих теоретичних знань для аналізу законодавчої та нормативно-методичної бази, ситуацій, що виникають в реальній господарській практиці, у сфері економіки та фінансів, а також уміння проілюструвати результати такого аналізу прикладами з того об’єкта дослідження, де студент проходив економічну практику, а також іншими відомими практичними ситуаціями; по-п’яте, проводити практичні розрахунки за фактичними даними організації фінансових та економічних показників для обгрунтування прогнозів і планів, складання звітних документів; по-шосте, засвідчити уміння оформляти у цілісному документі результати теоретичних досліджень, розрахунків. оцінки практичних ситуацій та висновків з власного дослідження, використовувати для цього комп’ютерну техніку.
Бакалаврська кваліфікаційна робота виконується на підставі вивчення законодавчої та нормативної бази, вітчизняної та іноземної літератури за спеціальністю (монографій, періодичних наукових та інформаційно-довідкових видань, навчально-методичних матеріалів тощо). При виконанні випускної роботи студент повинен використовувати результати економічної практики, яку він проходить у восьмому семестрі протягом трьох тижнів.
Бакалаврська кваліфікаційна робота виконується протягом 6-ти тижнів і має складати за обсягом 35-40 друкованих сторінок. За рішенням профілюючої (випускової) кафедри студент виконує 4 (чотири) ілюстративних листи (вони обов’язково наводяться у роботі).

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
          Виконання бакалаврської роботи починається із складання індивідуального завдання керівником і студентом, яке затверджується завідувачем кафедри. Тільки після цього студент має право приступати до виконання роботи.
          В процесі виконання роботи студент повинен регулярно (один раз на тиждень) звітуватися перед керівником, про що керівник повідомляє завідувача кафедри. В разі невиконання цієї вимоги без поважних причин студент може бути відсторонений від виконання бакалаврської роботи і представлений до виключення як такий, що не виконує навчальної програми.
          На завершальній стадії (останній тиждень навчального графіку, що відведений для написання бакалаврської роботи) кафедра організовує перевірку відповідності тексту і листів бакалаврської роботи індивідуальному завданню і стандартам оформлення. Перевірку здійснюють відповідні комісії, затверджені розпорядженням завідувача кафедри.
          При умові затвердження перевірочною комісією відповідності роботи завданню на її виконання та стандартам оформлення студент зшиває роботу, підписує її та ілюстративні листи особисто, у керівника, завідувача кафедри і рецензента.
          Оформлені роботу, листи і супровідні документи (їх отримують на кафедрі у старшого лаборанта) представляють за день до захисту секретарю Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). На захист студент представляє бакалаврську кваліфікаційну роботу, чотири ілюстративних листи, супровідні документи. Студент робить доповідь тривалістю 7-10 хвилин, відповідає на запитання членів ДЕК, дає пояснення щодо зауважень рецензента. Голова ДЕК оголошує оцінки захисту після завершення захистів робочого дня за результатами обговорення оцінок членами ДЕК.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ
РОБОТИ
1.            Бакалаврська кваліфікаційна робота виконується на аркушах формату А4 (210 х 297 мм).
2.                 Текст друкується на принтері з використанням стрічки середньої жирності з одного боку аркушу з дотриманням полів: верхнє – 25 мм, нижнє – 30 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм. Шрифт для друку Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
3.                 Нумерація сторінок наскрізна, номер сторінки проставляється у верхньому правому куті, починаючи з другої сторінки розділу “Вступ” ( при цьому потрібно враховувати титульну сторінку, бланк завдання, анотацію, зміст).
4.                 Обсяг бакалаврської роботи має складати 35-40 сторінок друкованого тексту (не перевищувати 40 сторінок).
5.                 Розділи нумеруються, починаючи від Огляду літератури за темою бакалаврської роботи.
6.                 Таблиці, рисунки, формули мають наскрізну нумерацію в межах розділу. Номер таблиці (рисунку, формули) містить номер розділу і порядковий номер таблиці (рисунку, формули). Наприклад, друга таблиця у третьому розділі повинна нумеруватися так: Таблиця 3.2.
7.                 В роботі обов’язковими мають бути посилання на літературні джерела. Вони подаються у квадратних дужках, де спочатку подається номер літературного джерела відповідно до списку використаних джерел, а через кому номери сторінок, на яких висловлена думка автора, що цитується або викладається своїми словами. Наприклад, [1, с. 23 - 24].
8.                 Бакалаврську кваліфікаційну роботу та демонстраційні листи підписують:
-                 студент,
-                 керівник випускної бакалаврської роботи від кафедри ФІН,
-                 завідувач кафедри ФІН,
-                 рецензент.

СТРУКТУРА БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Таблиця 1
Структурні складові бакалаврської кваліфікаційної роботи
№ роз-ділу, підроз-ділу
Склад титульної (вступної) частини, назви розділів та підрозділів
Обсяг, сторінок
Роз-ділу
Під-розділу
1
2
3
4
Титульна частина (назва не фіксується)
5
Титульна сторінка (назва не фіксується)
1
Завдання (двохсторонній бланк, що отримується на кафедрі)
1
Анотації українською, англійською або іншою іноземною мовою, що вивчав студент (іспанська, німецька, французька)
1
Зміст роботи
1
Вступ
1
1.
Теоретична частина. Огляд літератури за темою бакалаврської роботи (виконується до економічної практики)
10
1.1.
Огляд навчальної літератури (2-3 підручники, навчальних посібники)
2
1.2.
Огляд монографічної літератури (5 монографій)
2
1.3.
Огляд періодичної літератури (15 статей із журналів та наукових збірників)
3
1.4.
Огляд законодавчо-нормативної бази (за темою)
2
Закони України та Постанови Верховної Ради України
Укази Президента України
Постанови Кабінету Міністрів України
Інструктивні матеріали Мінфіну, НБУ, Державного казначейства, Державної податкової адміністрації України, ГоловКРУ, Мінекономіки, Мінстатистики, Мінпраці та інших міністерств та відомств
Висновки за розділом 1.
1
2.
Аналітична частина (виконується під час економічної практики)
10

2.1.
Аналіз внутрішньої будови суб’єкта господарювання і комунікацій у фінансовій роботі (з приводу планування, контролювання, регулювання, формування фінансових звітів)
3
Аналіз облікових і звітних форм суб’єкта господарювання (аналіз документів)
Аналіз організації облікової та фінансової роботи (аналіз організаційних структур)
Аналіз і оцінка схеми документообігу (аналіз та оцінка оптимальності схеми руху документів між організаційними структурами) і технічних та програмних засобів її реалізації (аналіз та характеристика використовуваних пакетів прикладних програм, існуючих інформаційних мереж і систем)
Висновки за пп. 2.1.
2.2.
Аналіз зовнішніх фінансових зв’язків
3
Аналіз складу, характеру і обсягу вихідних грошових потоків
Аналіз складу, характеру і обсягу вхідних грошових потоків
Оцінка ефективності зовнішніх фінансових зв’язків
Висновки за пп. 2.2.
2.3.
Аналіз зовнішніх інформаційних зв’язків
3
Аналіз вхідних інформаційних потоків (статистична, податкова, відомча та інша керівна інформація)
Аналіз вихідних інформаційних потоків (статистична, податкова, фінансова, відомча та інша звітність)
Висновки за пп. 2.3.
Висновки за розділом 2.
1
3.
Рекомендаційна частина (Заключно-підсумкова частина)
15
3.1.
Рекомендації щодо вдосконалення внутрішньої будови суб’єкта господарювання і комунікацій у фінансовій роботі (відповідно до висновків у пп. 2.1)
3
Розрахунки (відповідно до завдання, визначеного керівником бакалаврської роботи в процесі її виконання): 1) обсягів і трудомісткості фінансових (кредитних або інших) операцій: 2) чисельності працівників в окремих підрозділах та/або в організації в цілому; 3) зміни трудомісткості та чисельності відповідно до зміни обсягів фінансової роботи.
Розроблення схеми організаційної структури фінансових підрозділів організації
3.2.
Рекомендації щодо вдосконалення зовнішніх фінансових зв’язків (відповідно до висновків у пп. 2.2)
3
Розрахунки фінансових потоків організації

3.3.
Рекомендації щодо вдосконалення роботи із забезпечення організацією зовнішніх інформаційних зв’язків (відповідно до висновків у пп. 2.3)
2
3.4.
Розрахунки прогнозу зміни показників діяльності організації статистичними методами
3
3.5.
Оцінка економічного ефекту від можливого впровадження рекомендацій
3
Висновки
1
Список використаних джерел. (Не менше 30 назв, на кожну з яких обов’язкове посилання у тексті бакалаврської роботи. До загального обсягу роботи у сторінках не включається. Сторінки нумеруються!).
Додатки (а. Баланс для суб’єктів господарювання або кошторис для бюджетних установ (організацій); б. Форми облікової, фінансової, організаційної, планової, звітної та іншої (за темою роботи) документації; в. Схеми документообігу; г. Довідкові та допоміжні таблиці для розрахунків тощо. До загального обсягу роботи у сторінках не включаються. Сторінки нумеруються!)
Разом обсяг роботи становить, сторінок:
До 40

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

на виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

          При складанні завдання керівник повинен визначити для студента індивідуальний аспект, , в якому студент має вести пошук законодавчих актів та нормативних матеріалів, літературних джерел. Кожна бакалаврська робота має бути індивідуальною, чому сприятиме вузьке скерування згідно індивідуального завдання. Наприклад, щодо оцінки нормативної бази та методів організації фінансової і звітної роботи, то керівник має визначити для студента певний напрямок діяльності обраного підприємства, установи, організації. Зокрема, це може бути дослідження питань щодо використання окремих видів грошових коштів та їх еквівалентів, окремого напрямку використання прибутку, окремих статей витрат, окремої групи майна, необоротних та оборотних активів; товарів, послуг тощо. Інакше кажучи, керівник задає студентові той напрям , який значною мірою конкретизує завдання, звужує дослідження до меж, що співставлені із заданими параметрами обсягів окремих розділів та бакалаврської роботи в цілому.
1 2 Следующая страница


Оцінка методів аналітичної роботи приватного підприємства

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/15415вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com