Реферат на тему "Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 129.56 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Віталіна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница

добавить материал

Міністерство освіти і науки України
 
Київський Національний торговельно-економічний університет
 
 
 
 
 
Дипломна робота
 
 
На тему:
Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
 
На матеріалах:   ВАТ “Універсам-23”
 
Студентки 6 курсу 4-ї групи ОФФ
спеціальності 7.05010601
“Облік і аудит в сфері товарного обігу”
заочної форми навчання                          Музиченко Любові Андріївни
Науковий керівник:                                   Бенько Микола Миколайович
Київ 2001

АНОТАЦІЯ

Робота містить 137 сторінок, 16 таблиць, 19 рисунків, 34 додатків, а також список використаних літературних джерел - 55 найменувань.
Об’єктом дослідження є методика і організація бухгалтерського обліку по витратах згідно з П(с)БО на матеріалах ВАТ "Універсам 23".
У першому розділі "Система управління витратами комерційної діяльності підприємства" розглядається економічна сутність витрат обігу як об'єкту обліку, контролю та аналізу, групування витрат обігу, економіко-правовий аналіз
У другому розділі ”Організаційно - економічна характеристика базового підприємства” розглядається організаційна та економічна характеристика базового підприємства.
У третьому розділі "Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства" представлені різноманітні проектування систем первинного обліку витрат обігу, фінансовий обілік витрат, податковий облік витрат, управлінський (внутрішньо- господарський) облік витрат комерційної діяльності.
У четвертому розділі "Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат обігу" подано аналіз основної концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат обігу, системи економічних показників, факторний аналіз витрат, оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності.
У п’ятому розділі "Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами обігу" розглянута і систематизовані автоматизована склад і постановка задач, алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат, вихідні документи комерційної діяльності підприємства.
Одержані результати можуть бути використані для розробки удосконалення обліку у ВАТ "Універсам 23" та інших споріднених підприємствах.

ЗМІСТ
 
Вступ
6
Розділ 1.
Система управління витратами комерційної діяльності підприємства
9
1.1.
Економічна сутність витрат як об’єкту обліку, контролю та аналізу
9
1.2.
Групування витрат для проектування системи обліку, контролю та аналізу
14
1.3.
Економіко – правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури
21
Розділ 2.
Організаційно-економічна характеристика базового підприємства
38
Розділ 3.
Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства
45
3.1.
Проектування системи первинного обліку витрат
45
3.2.
Фінансовий облік витрат комерційної діяльності
54
3.3.
Податковий облік витрат комерційної діяльності
76
3.4.
Управлінський (внутрішньогосподарський) облік витрат комерційної діяльності
82
Розділ 4.
Проектування системи поточного контролю та  економічного аналізу витрат
90
4.1.
Основні концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат
90
4.2.
Система економічних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу
95
4.3.
Факторний аналіз витрат комерційної діяльності
101
4.4.
Оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності
105
Розділ 5.
Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами
112
5.1.
Склад і постановка задач
112
5.2.
Алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат комерційної діяльності
119
5.3.
Вихідні документи та їх використання в управлінні витратами
123
 
Висновки і пропозиції
128
 
Список використаних джерел
133
 
Додатки
 
 
 
 

ВСТУП
          Економіка України в даний час знаходиться в історично неминучому перехідному періоді, суттю якого є перетворення господарського механізму і формування ринкової системи господарства.
             Такий перехід є надзвичайно важливим, він торкається колосальних змін в економіці. Ринок повинен поступово перетворюватися в універсальний засіб впливу на господарське життя країни, а це означає перехід до стану в якому процес прийняття рішень повинен стати децентралізованим.
             Корінне перетворення в економіці, перебудова системи її управління і  господарсього механізму, удосконалення виробничо –господарської діяльності підприємства є проблемами які зачіпають і торгівлю.
 В умовах ринкових перетворень, коли мають місце такі негативні явища як нестабільність, невизначеність макропроцесів, непередбачені зміни основних показників фінансово-господарської діяльності, тому досить актуальним є питання обліку, аналізу та поточного контролю витрат торгівельного підприємства. Для забезпечення фінансової стабільності, зменшення ймовірності настання ризику банкрутства необхідно ретельно аналізувати показники внутрішньогосподарської діяльності на рівні підприємства, враховувати можливий вплив різних факторів для встановлення оптимальних пропорційних співвідношень обсягів результативних показників діяльності.
Одним з таких важливих показників результатів фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства є витрати. Вони дозволяють визначити ефективність та якість роботи трудового колективу. Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму економії, зростання продуктивності праці, скорочення непродуктивних витрат, що  дозволяє підвищити рентабельність.
Прибуток торговельного підприємства безпосередньо залежить від величини витрат. Зменшення їх шляхом ефективного управління без зниження обсягів реалізації, валових доходів, якості торговельного обслуговування, обумовлює можливість збільшення прибутку. У зв’язку з цим  правильний облік витрат, своєчасний контроль за їх формування, оперативний аналіз мають важливе значення для ефективного управління витратами торговельного підприємства.
Отже, метою даної дипломної роботи є дослідження  методології та організації бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, аналізу і поточного контролю витрат на конкретному торговельному підприємстві; розробка шляхів удосконалення обліку та оптимізації витрат на основі проведеного аналізу.
Таким чином, для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
·     визначити економічну сутність витрат у системі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства;
·     здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури;
·     дати організаціно-економічну характеристику базового підприємства;
·     зпроектувати систему бухгалтерського, управлінського та податкового обліку витрат та розробити напрямки щодо удосконалення обліку;
·     розробити систему аналітичних показників, визначити інформаційну базу та основні методи економічного аналізу;
·     привести методику загального та факторного аналізу витрат;
·     викласти основні концепції методики поточного контролю витрат;
·     визначити склад та інформаційне забезпечення задач в умовах автоматизації бухгалтерського обліку;
·     викласти організацію обліку та аналізу в інформаційних бухгалтерських системах;
·     визначити вихідні документи та їх використання в управлінні витратами;
·     розробити пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу та поточного контролю витрат торговельного підприємства.
           Розробка рекомендацій, направлених на удосконалення обліку, контролю та аналізу витрат підприємства на новій методологічній та організаційній аснові.
            Практичне значення дослідження буде полягати в наданій пропозиції щодо удосоналення інформазаційного забезпечення управління, розробці методики фінансового і управлінського обліку операцій по витратах.
Дипломна робота виконується на матеріалах колективного торгівельного підприємства  ВАТ “ Універсам-23 ”.
1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1.  Економічна сутність витрат як об’єкту обліку, контролю та аналізу
             Для здійснення своєї діяльності торговельне підприємство використовує трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Ресурси, що застосовуються в торговельно-технологічних процесах, споживаються і трасформуються у витрати.
          Згідно законодавчо-нормативних актів і системи бухобліку, що діяла до 1.01.2000 року за економічною сутністю поточні витрати торговельного підприємства являють собою сукупність затрат живої та уречливої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом – спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Під собівартістю операцій, пов'язаних з просуванням товарів, розуміють витрати з продажу товарів. Це витрати на перевезення, зберігання, фасування, доробку товарів, заробітна платня працівників, відрахування у державні позабюджетні фонди соціального призначення, амортизація основних фондів та нематеріальних активів.
По економічному змісту не всі витрати торговельного підприємства входять до складу витрат. Так, платежі по кредитам банків у межах ставки, встановленої законодавством, враховуються у складі витрат, а витрати по кредитам понад ставки сплачуються з чистого прибутку підприємства.
До витрат не включаються витрати, що перерозподіляються в середині суспільства (податки, штрафи, пеня, неустойки, збитки, від  безнадійних боргів), витрати від стихійного лиха, витрати на господарське утримання дитячих і культурно-освітніх установ.
Витрати пов’язані з просуванням товарів від виробника до споживача. До них відносяться витрати, пов’язані з придбанням, зберіганням, доробленням, реалізацією товарів та ін., а також витрати на утримання будівель та інвентаря, оренду основних засобів, сплату відсотків за користування кредитом, страхування майна (комерційного ризику), на торгову рекламу та ін.
 У відповідності до Типового положення про склад витрат та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності, економічна сутність витрат трактується так: до складу витрат включаються витрати підприємств торгівлі, що виникають у процесі руху товарів до споживача, а також витрати підприємств громадського харчування, пов'язані з випуском і реалізацією продукції власного виробництва.
Ці витрати формуються на трьох етапах діяльності:
-         витрати на придбання товарів для реалізації;
-         витрати на організацію торговельної діяльності;
-         витрати на реалізацію товарів.
Необхідно розрізняти витрати підприємства, пов'язані з придбанням товарів, капітальні вкладення у розширене відтворення основних фондів і поточні витрати, пов'язані з організацією торговельного процесу.
Торговельне підприємство, що працює на засадах ринкової економіки, повинне мати чітке уявлення про ефективність кожного виду витрат і їх вплив на величину витрат в цілому.
На сьогоднішній день основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат, а також вимоги до розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженим МФУ від 31.12.99р. №318.
Саме визначення витрат надається у П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, так витрати - це зменшення економічних вигід на протязі звітнього періоду у вигляді вибуття або амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за виключенням зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам або вилученням капіталу власником.
Наприклад, до витрат, виникаючих у зв’язку зі зменшенням активів, відносяться:
-         нарахування зносу
-         списання матеріалів
-         нестачі товарів
-         благодійні внески
-         та інше
В свою чергу, витратами, які збільшують зобов’язання, є:
-         заробітня плата
-         податки та збори
-         відрахування на страхування
-         транспортні витрати
-         оренда,комунальні послуги та інші.
Для більш повного розуміння питання та для ефективного управління витрати розроблена відповідна класифікація. Ця класифікація використовується для проведення аналізу та аудиту витрат ( рис. 1.1.1. ).
За своєю економічною природою витрати бувають:
1. Додаткові - витрати, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері.
2. Чисті - витрати, пов'язані із зміною форми вартості.
За ступенем залежності від обсягу товарообороту:
1. Умовно-змінні - витрати, що залежать від обсягу товарообороту.
2. Умовно-постійні - витрати, що не залежать від обсягу товарообороту.
Залежно від напрямку використання витрати підприємств торгівлі поділяються:
1. Прямі - витрати, що відносяться безпосередньо на той структурний підрозділ, в якому вони здійсненні.
2. Непрямі - витрати, що розподіляються пропорційно до обсягу товарообороту, торговельної потужності або чисельності працівників кожного підрозділу.
За ступенем доцільності здійснення витрат:
1. Корисні - види витрат, які сприяють результативному здійсненню торговельно-виробничого процесу підприємства.
2. Некорисні - види витрат,які пов'язані з обслуговуванням частини трудових, матеріальних і фінансових ресурсів торговельного підприємства, що невикористані (наприклад, виплата заробітньої платні робітникам, які виконують суспільні обов'язки ).
У зв’язку з необхідністю роздільного бухгалтерського обліку фінансових і внутрішньогосподарських показників необхідно розрізняти облік на цих двох рівнях. Фінансова бухгалтерія повинна вести узагальнений облік витрат. А інформація, отримана внутрішньогосподарським обліком, дає змогу приймати правельні і вивірені управлінські рішення та відповідати на запитання щодо вигідності придбання і продажу того чи іншого виду товарів, які необхідні витрати, щоб одержати відповідну суму прибутку.

 
Витрати
торговельного підприємства
 
За економічною
природою
Додаткові
Чисті
 
За ступенем залежності від обсягу товарообороту
Умовно-змінні
 
Умовно-постійні
 
За напрямками використання
Прямі
Непрямі
 
За ступенем доцільності здійснених витрат
Корисні
Некорисні
 
 
Рис.1.1.1. Класифікація витрат торговельного підприємства
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Групування витрат як об’єкту обліку, контролю та аналізу.
 
Для побудови обліку витрат необхідно їх згрупувати. Групування витрат за їх економічним змістом визначалося “Типовим положенням про склад витрат та порядком їх планування і розподілу у торговельній діяльності”, затверджений Кабінетом Міністрів України.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница


Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/182вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com