Реферат на тему "Будівельна організація"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Лекция на тему Будівельна організація

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Лекция *
Размер: 56.01 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Сергей Загребельный
1 2 3 4 Следующая страница

добавить материал

Тема1. Будівельна організація як основний суб’єкт господарювання.
Сутність будівельної організації, її основні риси і завдання
Будівельна організація – це відособлена виробничо-господарська одиниця, основою якої є професійно організований трудовий колектив, здатний за допомогою наявних у його розпорядженні зісобів виробництва виготовляти будівельну продукцію у вигляді: будівельних споруд, будівельних робіт і послуг відповідного призначення, профілю та типу.
Основні риси сучасної будівельної організації (підприємства):
§     Організаційна єдність: будівельна організація - це певним чином організований постійний колектив зі своєю внутрішньою виробничою структурою та порядком управління і базується на ієрархічному принципі організації економічної діяльності.
§     Майнова відповідальність: будівельна організація несе повну відповідальність усім своїм майном за різних обставин.
§     Будівельна організація передбачає єдиноначальність і грунтується на прямих і адміністративних формах управління.
§     Вступає у господарські відносини від власного імені, має самостійний баланс, розрахунок та інші розрахунки в банках і круглу печатку, дозвіл на виробництво будівельно-монтажних робіт і реалізацію своєї продукції, тобто кожна будівельна організація має бути ліцензованою.
§     Оперативно-господарська і економічна самостійність – будівельна організація самостійно укладає різного роду угоди і здійснює операції, забезпечує прибуток або зазнає збитків, за рахунок прибутку забезпечує стабільне фінансове становище і подальший розвиток виробництва та власної інфраструктури.
Внутрішня діяльність будівельної організації полягає у безперебійному і безпосередньому виробництві будівельної продукції та послуг. Її учасниками є: трудовий колектив в особі працівників і управлінського персоналу, власника (одноосібного і колективного).
Зовнішня сторона будівельної організації обумовлена відносинами з постачальниками, споживачами продукції (замовниками), партнерами (субпідрядниками), кредиторами, державними органами.
Будівельна організація не може існувати поза навколишнім економічним середовищем.
Загальна схема виробничої діяльності будівельної організації
Ресурси → будівельна організація → споруда, будівля.
Найважливішою характеристикою будівельної організації є рівень її економічної свободи.
Повна економічна свобода:
§     Повна самостійність будівельної організації: у розпорядженні виготовлення будівельної продукції, отриманим прибутком, установлення цін на продукцію, заробітну плату, вибір партнерів
§     Повна економічна відповідальність будівельної організації за результати господарської діяльності, включаючи банкрутство
§     Наявність поряд із загальною метою (максимум прибутку) локальних цілей виробництва (забезпечення виживання, завоювання ринку).
Відносна економічна свобода для організацій державної та муніципальної власності:
§     Обмежена самостійність будівельної організації, що регламентується керуючим відомством чи урядом.
§     Обмежена економічна відповідальність будівельної організації, що виражається в державній підтримці у формі дотацій, пільг у податкуванні.
§     Підпорядкування мети виробництва економічним цілям держави.

Типи будівельних організацій і фірм у сучасних умовах
Класифікація:
§     Господарські товариства можуть створюватись у формі повного товариства або товариства на вірі
§     Акціонерні товариства, статутний капітал якого розділено на певну кількість акцій. Учасники акціонерного товариства акціонери не відповідають за його, але несуть збитки в межах належних їм акцій. Є відкриті і закриті акціонерні товариства.
Відкрите акціонерне товариство – учасники можуть відкликати свої акції без згоди акціонерів. Може проводити вільний продаж акцій.
Закрите акціонерне товариство – акції розприділяються лише серед його засновників. Акціонери мають право на придбання акцій.
·                   Товариство з обмеженою відповідальністю. Засноване однією або кількома особами товариства, статутний капітал розділено на частки. Учасники цього товариства не відповідають за його зобов’язання і несуть ризик збитків у межі внесених ними внесків.
·                   Товариство з додатковою відповідальністю. Акціонери солідарно несуть відповідальність за його зобов’язаннями в однаковому для всіхкратному розмірі до витрат їх внесків (своїм майном) .
Важливим кроком будівельної організації є формування виробничої бази. Далі важливим етапом є залучення фінансових коштів. Дифіцит коштів поповнюють за рахунок випуску акцій, а також отримання позик в комерційних банках. Кредити в банку поділяють на коротко- середньо- і довгострокові. Будівельні організації користуються короткостроковими кредитами (2-3 місяці).
Конкуренція і будівельна організація
Найбільш яскравим проявом суперництва є конкуренція.
Конкуренція – економічне змагання будівельних організацій, які випускають однакову будівельну продукцію,  на ринку для залучення більшої кількості замовників (покупців) та одержання завдяки цьому максимальної вигоди.
Конкуренція розширбє будівельне виробництво і знижує ціни будівельної продукції до рівня, що відповідає витратам виробництва.
Поняття протилежне конкуренції – монополія.
Будучи єдиним виробником даного товару, монополіст призначає монопольну ціну. В результаті суспільство несе підвищені витрати тому, що відносно менша кількість споживачів може купити товар. Монополіст в будівництві завдає шкоди економіці - споживачам починають пропонувати продукцію низької якості (з недоробками, дефектами, тощо).
Малі підприємства та малий бізнес в економіці будівництва
Для сучасної економіки будівництва характерне широке сполучення рівних за масштабами виробництв будівельних організацій – великих, середніх, малих.
Ммалі підприємства за діючими нормами визначаються за таким критерієм як середній показник кількості працюючих, де, крім постійних працівників, враховуються також і працюючі за договорами. Ця кількість в промисловому будівництві не повинна перевищувати 100 осіб.
Одне з головних завдань малого підприємства в будівництві – подолання монополії на виробництво будівельної продукції. Створення малого підприємства дозволяє розукрупнювати будівельні виробничі об’єднання, виділяти з їх складу структурні одиниці з наступним викупом в колективну власність.
Важлива функція малих будівельних підприємств – звільнення великих і середніх підрядних будівельних організацій від виконання невеликого обсягу спеціальних будівельних видів робіт.
Тема 2. Витрати, обсяг виробництва та реалізація
Економічні витрати в будівництві
Економічні витрати – це ті витрати, які будівельна організація повинна зробити, або ті прибутки, які будівельна організація зобов’язана забезпечити постачальникові ресурсів для того, щоб залучити ці ресурси у будівельному виробництві.
Економічні витрати можна розділити на дві частини: зовнішні і внутрішні.
Зовнішні витрати – це плата за ресурси постачальникам.
Внутрішні витрати – це витрати на власний ресурс і ресурс, що використовується самостійно.
На формування витрат у будівельній організації, на їх поведінку істотний вплив має чинність закону спадної віддачі. Іноді цей закон називається «Законом граничного продукту». Суть даного закону можна сформулювати таким чином: починаючи з певного моменту послідовне приєднання одиниць змінного ресурсу (наприклад, праця, робітники) до незмінного фіксованого, постійного ресурсу (наприклад, капіталу) дає менший податковий або граничний продукт у розрахунку на кожну наступну одиницю змінного ресурсу.
Якщо в будівельній організації зростатиме трудовий потенціал, то починаючи з деякого моменту часу ріст обсягу будівельного виробництва відбувається повільніше. Зростання кількості робітників супроводжується зменшенням граничного продукту і не тому, що робітники не кваліфіковані, а через обмеженість виробничих фондів.

 Q
загальний обсяг
виробництва
кількість робочих
Зміна обсягу виробництва проходить в три стадії – зростання, стабілізація і спадання.
У короткостроковому періоді різні види витрат можуть бути віднесені до постійних або змінних.
Витрати                          загальні витрати
змінні витрати
постійні витрати
кількість виробленої продукції
Змінні витрати зростають пропорційно збільшенню виробництва.
Постійні витрати складаються із витрат, що практично не змінюються при коливанні обсягів виробництва продукції.

Витрати виробництва будівельних організацій в довгостроковий період
При оцінці витрат виробництва у довгостроковому періоді, необхідно ваховувати зміну цін на ресурси. При чому ціни можуть змінюватись як на змінні, так і на постійні ресурси.
Із зростанням обсягів виробництва в початковому періоді відбувається зниження середніх  витрат, а потім, досягнувши мінімуму, витрати починають зростати. Це характерно для всіх станів будівельної організації.
Кожен наступний стан будівельної організації характеризується збільшенням їх виробничої потужності.
В реальному житті зростання потужності будівельної організації відбувається не плавно, а стрибкоподібно. Для кращого розуміння ефекту зростання масштабу виробництва, розглядаються три види кривих середніх
В   а                                      В     б                      В      б                          
 

                                             
                                                                                                                       
 

                                            Q                                             Q                                           Q
В – витрати на одиницю робіт, грн./шт.
Q – об’єм робіт.
Графік типу а відображає зміну середніх витрат у будівельній організації на окремі види будівельних робіт. Для таких організацій характерне швидке досягання мінімальних середніх витрат і зберігання такого рівня витрат на період значного зростання масштабу виробництва. У таких видах робіт можуть бути зайняті як дрібні будівельні організації, так і великі, і при цьому за рівнями витрат вони можуть конкурувати один з одним.
Графік типу б характерний для будівельних організацій, що вимагають для виконання робіт значних виробничих фондів. Для таких організацій характерно: тривале пологе зниження витрат при значному зростанні масштабів робіт. За такими видами робіт  конкурентними можуть бути великі спеціалізовані організації, що мають достатній потенціал у нарощуванні обсягів робіт. Невеликі будівельні організації на даному ринку не можуть ефективно працювати через відносно великі середні витрати на виконувану роботу.
Графік типу в описує поведінку довгострокових середніх загальних витрат для будівельних організацій у сфері будівництва невеликих об’єктів (житлові, торгові будинки, майстерні та ін.).
Для таких будівельних організацій характерним є те, що при малих обсягах робіт досягаються мінімальні середні витрати, на такому ринку більш ефективно можуть функціонувати малі підприємства, на відміну від великих, нездатних швидко схвачувати зміни коньюктури ринку. До того ж дрібні будівельні організації необтяжені значними фондами та великим управлінським апаратом.
Визначення оптимального обсягу виробництва та реалізація будівельної продукції
Завдання будівельної організації визначити для себе оптимальний обсяг виробництва і реалізацію будівельної продукції як товару.
Під оптимальним обсягом виробництва та реалізацією будівельної продукції розуміється такий обсяг, при якому досягаються найкращі економічні результати будівельної організації, тобто прибуток – рентабельність.
Найбільш поширеними методами визначення оптимального обсягу виробництва є:
·                   Метод зіставлення валових показників. Суть даного методу припускає розрахунок прибутку будівельної організації при різних обсягах виробництва та реалізації робіт.
·                   Метод зіставлення граничних показників базується на використанні понять граничні витрати і граничний прибуток.
Під граничним прибутком  розуміється додатковий прибуток на кожну наступну одиницю продукції.
Граничні витрати – це додаткові витрати на кожну наступну одиницю продукції.
Будь-який виробник продукції визначає для себе мінімально допустиму ціну реалізації своєї продукції, при чому дане питання необхідно вирішувати в умовах конкуренції. Припустимо, що ринкова ціна на якусь продукцію впала, що необхідно зробити будівельній організації? Будівельна організація не зможе вижити, якщо вона зазнаватиме збитків протягом тривалого часу, а тому:
·                   У довгостроковій перспективі ціна реалізації виробленої продукції не може бути нижчою за розмір середніх валових витрат.
·                   У короткостроковій перспективі будівельна організація часто змушена зазнавати збитків навіть при повному припиненні реалізації продукції
У випадку, коли ціна продукції тимчасово знижується на ринку, для виробника (підрядника) мінімальна допустима ціна повинна бути не нижче середніх змінних витрат по причині:
·                    Постійні витрати мають місце при будь-яких обставинах.
·                    При рівності ціни і змінних витрат відбувається мінімізація збитків.

Тема 3. Ціноутворення в ринкових умовах на будівельну продукцію.
Ціна будь-якої продукції – це грошове вираження її вартості.
В умовах ринкового господарювання ціна будівельної продукції визначається замовником і підрядником на рівноправній основі в процесі укладання договору-підряду на будівництво конкретного об’єкту.
Для визначення ціни будівельної продукції будівництва об’єкта в процесі підготовки пропозицій складають:
·                   Локальні кошториси,
·                   Локальні кошторисі розрахунки,
·                   Об’єктні кошториси
·                   Об’єктні кошторисні розрахунки
·                   Кошторисні розрахунки на окремі види витрат
·                   Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва
·                   Зведення витрат
Підставою для визначення ціни будівельної продукції є:
·                   Інвесторські кошториси на стадії розробки до проектної або проектно-кошторисної документації.
·                   Розрахунки підрядника на стадії підготовки підрядного контракту
Вартість будівництва у кошторисній документації рекомендується проводити за двома рівнями цін:
1.                у базисному (постійному) рівні, що визначається на основі діючих кошторисних норм і цін.
1 2 3 4 Следующая страница


Будівельна організація

Скачать лекцию бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/20748вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com