Реферат на тему "Сільськогосподарські регіони України"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Сільськогосподарські регіони України

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 43.38 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Кирюхина Викторя Викторовна
1 2 3 4 Следующая страница

добавить материал

                     П Л А Н
 
 

Вступ                                                                                               2

1. Природно-ресурсний   потенціал   сільського  
господарства   України                                                                 3
2. Центральний регіон                                                                            3
3.Донецький регіон                                                                        11
4.Придніпровський регіон                                                            12
5.Західний регіон                                                                           15
6.Харківський регіон                                                                    20
7.Причорноморський регіон                                                                 22
Висновки                                                                                         26
Список використаної літератури                                                          27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вступ.
Дана робота направлена на вивчення України, як економічного і сільськогосподарського об'єкту.
Також в роботі розглянуті можливості регіонів України щодо сільського господарства,  географічне положення і природні умови, і ресурси і їх вплив на економічний розвиток.
Промисловість України поєднується з розвиненим інтенсивним сільським господарством. АПК України дуже значний по своїх масштабах. На півночі вирощують льон, траву для молочної худоби, жито. В степу сіють озиму пшеницю, цукровий буряк, кукурудзу, соняшник, розводять свиней, птаха, м'ясо-молочну худобу. В Закарпатті і на побережжі Чорного моря багато садів і виноградників. На могутню сировинну базу спирається високорозвинута харчова промисловість. Особливо значне виробництво цукру, рослинного і тваринного масла. Потреби сільського господарства в техніці задовольняють численні заводи сільськогосподарських машин.
Українські чорноземи відрізняються родючістю і високим ступенем розораності. Через дефіцит водних ресурсів і  значну частину території півдня України відносять до зони "ризикованого " землеробства, що вимагає зрошування земель. Велике значення садівництва і виноградарства.
Серед європейських країн за рівнем забезпеченності  сільскогосподарськими угіддями  Україна посідає друге місце . В Україні  частка сільськогосподарських угідь у загальній структурі  земель становить 70%, орних земель  - понад 55%.  Площа сільскогосподарських угідь на душу населення  в середньому по Європі становить 0,43 га, в Україні  - 0,84, площа ріллі в Європі становить 0,24 га на душу населення. Отже, Україна  належить  до найбільш землеобеспеченних країн світу.
1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ       СІЛЬСЬКОГО   ГОСПОДАРСТВА   УКРАЇНИ.
Природно-ресурсний потенціал сільського господарства України представлений земельними,водними кліматичними і біологічними ресурсами. Серед них найважливіше значення має земля, що є основним засобом виробництва в сільському господарстві. Протягом останніх десітиліть розвиток цієї галузі відбувався саме на основі  максимального  залучення виробництва земельних угідь.
На початок 1997 року площа сільськогосподарських угідь становила 40,7 млн.га, у тому числі 32,2 млн.га ріллі. Впродовж останніх п’яти років площа сільськогосподарських угідь зменшилася на 178 тис га (ріллі – на 285 тис.га), переважно з переведенням у категорію  несільськогосподарських угідь, виходячи з екологічних міркувань та завдяки здійсненню землеохоронних заходів. Частково землі відводилися різним землекористувачам для несільськогосподарської діяльності. Ці вилучення зумовили деяке зниження освоєності земельного фонду і сільськогосподарських угідь.
Серед європейських країн за рівнем забезпеченості сільськогосподарськими угіддями Україна посідає друге місце. Україна володіє запасами продуктивних угідь, що приблизно в чотири рази перевищують її сучасні внутрішні потреби. Загальна земельна площа на одну людину в цілому по Україні становить 0,82га сільськогосподарських угідь і 0,67 га ріллі.
На основі дослідження природи, населення і господарства України, вивчення спроб соціально-економічної  регіоналізації  група вчених Національної Академії наук  прийшли до висновку, що макрорегіонів на території України можна виділити шість: Центральний, Донецький, Західний, Придніпровський, Харківський.
В данній роботі я розглядаю сільськогосподарські райони України по принципу ділення їх на макрорайони.
 
2.    ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН.
          До складу Центрального  регіону входить м.Київ і шість областей: Вінницька, Житомирська, Київська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська. Його площа 158,7 тис.кв.км. Це найбільший за площею регіон України. Чисельність населення в цьому регіоні  становить 12,2 млн.чол., або 23,7 % від загальної чисельності населення України.
На території регіону розташовано 96 міст та 176 селіщ  міського типу, або 1/5 від їхньої загальної кількості в Україні.
Вінницька  область.
Головне природне богатсво області  - це земля з її різноманітними типами грунтів. Сільске господарство є основною сферою агропромислового комплексу області.  В регіоні переважає сільське населення – 51,3% (922,1 тис.) Сільське господарство має буряківно-зерновий напрям у поєднанні з м ясо-молочним тваринництвом. Тут вирощують зернові: озиму пшеницю, ячмінь, зернобобові, кукурудза на зерно, овес просо, гречку, соняшник, картоплю, овочі.
Важливе місце належить кормовим культурам – конюшені, люцерні, кукурудзі, кормовим бурякам. В області функціонує  32 комбікормових заводи.
Розвинуте також садівництво, зокрема такі плодові кольтури, як яблуня, груша, абрикос, вишня, черешня.
Питома вага області у валовій продукції сільского господарства в 2000р. становила 6,03% (у 1990р.- 6,1%). Область займає перше місце в державі по валовій продукції господарства і третє місце по валовій продукції його на душу населення, однак по валовій продукції галузі  на одного працюючого – лише 16 місце.
Питома вага рослинництва у загальному обсязі сільскогосподарської продукції області у 2000р. збільшилась і становила 65,0 відсоків ( у 1990р.- 55,7). Тваринництва,  навпаки.  Зменшилась до 37,6 відсотків ( у1990р. – 44,3).
Структурна перебудова у сільскому господарстві    призвела в основному  до зменшення виробництва в усіх ланках його господарювання (табл.1).
За період 1990-2000 р.р. відбулось абсолютне скорочення валової продукції галузі в усіх категоріях господарств: у 2000р. її рівень становив 52,6%  від  1990р. У 2000р. намітилась тенденція до незначного росту, особливо у рослинництві, і регіон за валовою продукцією на одного працюючого перейшов з 17-го на 16-те місце.
Реструктурізація в сільському  господарстві внесла суттеві зміни у структуру валової продукції. Так, питома вага господарств населення у загальному обсязі валової продукції зростала і становила: у 1990р. – 31,6%, у 2000 р. – 59,6%. Відповідно зменшувалась частка сільскогосподарських підприємств: продукція рослинництва у 1999р. становила 51,7%, у 2000р. – 47,6%, тваринництва – відповідно 33,2%  і  26,9%.
Таблица 1.
Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства у Вінницькій області у всіх категоріях господарств.
              Показник
1990
1995
2000
2000, %  до
1990            1995
Валова продукція сільського гос-
подарства усіх категорій господарств у порівняльних цінах 1996р., млн.грн.
2957,0
1987,3
1554,1
52,6            78,2
У тому числі:
рослинництва
1647,7
1208,2
1009,8
61,3            83,6
тваринництва
1309,3
779,1
544,3
41,6           69,9
Місце області у виробництві ва-
лової продукції сільського гос-
подарства України
1
2
1
      -                  -
У тому числі:
рослинництва
1
1
     -
      -                  -
тваринництва
5
2
     -
      -                  -
Виробництво валової продукції сільського господарства на душу
населення, грн
1540
1055
860,0
55,8           81,5   
Місце області у виробництві валової продукції сільського господарства на душу населення в Україні
2
2
1
       -                 -  
Питома вага у виробництві валової продукції сільського господарства України
6,1
6,3
6,03
       -                 -
У тому числі:
рослинництва
6,8
6,7
6,5
      -                  -
тваринництва
5,4
5,7
5,3
      -                  -
 
          Однією з важливих причин зниження показників економічної ефективності підприємств сільського господарств є відсутність господарського  механізму в його організації, а також непомірно висока вартість услуг. Надзвичайно великий негативний вплив має зменшення виробництва, а отже, й пропозицій промислових засобів виробництва  і предметів праці.
 Житомирська область.
            Область є важливим і невід ємним складовим елементом господарського комплексу країни. Вона  створює 1,9% валової доданної вартості, виробляє 1,0% промислової та 3,8% сільськогосподарського продукції країни.
          Житомирська область є досить значним аграрним регіоном України. Займаючи 4,1% сільськогосподарських угідь держави, вона виробляє 3,8% продукці. сільського господарства України.
          Високій рівень розвитку сільськогосподарського виробництва район  обумовлений двома основними  чинниками: сприятливими грунтово-кліматичними умовами лісостепової частини і великою кількостю сільського населення. На розвиток галузей сільськогосподарського виробництва значною мірою впливає структура земельних ресурсів.
Основною галуззю землеродства є зернове господарство, а головною культурою – озима пшениця, що вирощується переважно в лісостеповій зоні. На Поліссі серед зернових переважають посіви жита, ячменю, гречки. Високого рівня розвитку досягло виробництво технічних культур. Найбільш пошириними тут є цукровий буряк, льон-довгунець, хміль. Розвинуте  також овочівництво і садівництво.
          Значна  питома вага сіножатей і пасовищу структуріугідь забеспечує розвиток твариництва. Основними його галузями є скотарство, свинарство і птахівництво, скотарство, молочно-м’ясного напряму розвивається на базі кормів польового  виробництва, відходів буряківництва і цукрової промисловості, природних сіножатей та пасовищ. За поголів’ям великої рогатої худоби (524,6 тис.) область займає четверте місце в Україні. Свинарство найбільш поширене в Лісостепу. Розвивається також кролівництво, птахівництво, вівчарство, рибництво, бджільництво.
          Проте в останні роки спостерігались негативні тенденції у розвитку та функціонуванні сільського господарства. Про це свідчать показники виробництва основних видів продукції рослиництва і твариництва в Житомирській області протягом 1999-2000рр. ( табл.2)
         
Таблица 2
          Виробництво основниї видів продукції рослинництва і тваринництва в Житомирській області.
Види продукції
1990
1995
2000
2000 %, до
1990         1995
Зерно, тис.тонн
1352
1110
721
53,3           65,0 
Цукрові буряки, тис. тонн
1300
975
388
29,8            39,8 
Картопля, тис. тонн
1021
846
1065
104,3          125,9
Овочі, тис. тонн
149
203
194
130,2          95,6
М’ясо в збійній вазі, тис.тонн
159
87
64
40,3            73,6
Молоко, тис. тонн
1124
862
656
58,4            76,1
Яйця, млн. штук
385
271
271
70,4            100,
 
          Тенденція до зміншення обсягів виробництва сільськогосподарської продуції спостерігається майже по всіх її видах. Найгірше становище з вирощуванням цукрових буряків, де виробництво продуції за останні 10 років знизилось більше, ніж у 3, а порівняно з 1995р. – у 2,5 рази.
Найкраща динаміка виробництва основних видів продукції рослинництва і тваринництва спостерігається у вирощуванні овочів, де в 2000. в порявняно з 1990 р. навіть відбувся ріст на 30,2%, та яець. Це зумовлено високим рівнем споживчого попиту на названі види  продукції, що сприяло меншим коливанням їх виробництва (табл.2)
Київська область.
Область складається з 25 адміністратівних районів, 25 міст, у тому числі 11 обласного підпорядкування, 29 селищ міського типу і 1194 сільських населенних пунктів.
Агропромисловий комплекс області являє собою міжгалузеве териториально-виробниче утворення, що охоплює такі сфери виробництва, як сільске господарство, харчову і переробну промисловість та сферу виробничого обслуговування основних його галузей. На функкціонування всіх елементів АПК істотний вплив здійснюють природне середовище, рівень господарського освоєння території, потреби населення в продуктах харчування, особливості розселення, забеспеченність трудовими ресурсами й інші фактори.
Сучасні ринкові перетворення в АПК покликані модифікувати функціонально-териториальну структуру АПК Київської області. Цей процесс в першу чергу  пов язанний зі зміною форми власності на землю та засоби виробництва.
Серед агропромислових спеціалізованних рослинницько-промислових комплексів у межах області сформувалисися буряко-цукровий, плодоовочеконсервний, льонопромисловий і зернопромисловий. У тваринництві  основне значення належить  м ясо-,молоко- та птахопромисловому коплексам.
Основою зернопромислового комплексу є зернове господарство, головними зерновими культурами є озима і яра  пшениця, жито, ячмінь, просо, соняшник.
Обсяги виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в області наведені в таблиці 3.
Цукробуряковий комплекс має завершену структуру і представлений бурякосіянням, виробництвом буряків, їх транспортуванням й збереганням та виробництвом цукру. За валовим збором. цукрових буряків область є безперечним лідером в Україні.
Таблиця 3
Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва в області.
Вид продукції
1990
1995
2000
 
2000, %  до
1990              1995
Зернові культури, тис. тонн
2112
1544
1431
67,7                92,7
Цукрові буряки,тис.тонн
3261
2565
1216
37,3                47,4
Соняшник на зерно, тис. тонн
6
8
25
зросло у       зросло у   
4,2 рази        3,1 рази
Овочі, тис. тонн
464
381
295
63,6               77,4
Картопля, тис. тонн
1102
1236
1351
122,6             109,3
М’ясо у забійній вазі, тис. тонн
265
171
116
43,8                67,8
Молоко, тис. тонн
1592
1010
679
42,6                67,2
Яйця, млн.штук
1456
975
787
54,0                80,7
 
 Чернігівська  область.
        Область є складовою частиною господарського комплексу держави і виробляє 1,5% її промислової продуції, займаючи за цим показником 18 місце в Україні. В загальнодержавному територіальному поділі прці Чернігівщина виділяється видобуткомнафти, та виробництва шпалер, кордових тканин, хімічних волокон і ниток, вовняних тканин льоноволокна, окремих видів продукції харчової промисловості. Тобто, місце регіону в загальнодержавному територіальному  поділі праці визначають його провідні галузі господарства, а саме легка промисловість, машинобудівний та агропромисловий комплекси, Крім цього, в оласті набули розвитку деякі галузі хімічної, лісової, деревообробної та целюлозно-промислової промисловості.
1 2 3 4 Следующая страница


Сільськогосподарські регіони України

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/323вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com