Реферат на тему "Фінансовий ринок фондовий України"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Фінансовий ринок фондовий України

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 281.33 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Ирина К.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница

добавить материал

Зміст
Вступ.......................................................................................................................3
Глава 1. Теоретичні основи аналізу фінансового ринку………………………6
1.1.   Сутність і значення фінансового ринку …………………………………6
1.2.   Структура фінансового ринку, його види та класифікація………….…11
1.3.   Практика функціонування фондових  ринків розвинутих країн……....30
Глава 2. Передумови становлення та сучасний стан фондового ринку
   України ………………......................................................................................41
2.1. Передумови становлення та механізм дії українського ринку цінних 
       паперів…………………………………………………………………….41
  2.2. Обіг цінних паперів на РЦП України................................…………........49
  2.3. Регулювання фондового ринку в Україні……………………………….63
Глава 3. Проблеми подальшого розвитку фондового ринку України……… 73
3.1. Інфраструктура ринку цінних паперів…..................................................73
3.2. Проблеми функціонування та перспективи розвитку фондового ринку 
 України...............................................................................................................84
Висновки.............................................................................................................90
Література............................................................................................................92
Додатки
Вступ
Інтернаціоналізація суспільно-економічного життя, перехід до відкритої економіки сприяють приєднанню України до світового господарства, її входженню в світовий економічний простір. Поряд з інтернаціоналізацією відбувається збільшення міжнародних потоків товарів, послуг, капіталів і особливо грошей.
    Фінансовий ринок – це ринок, який опосередковує розподіл грошових коштів серед учасників економічних відносин. За його допомогою мобілізуються вільні фінансові ресурси і спрямовуються до тих, хто може більш ефективно використати дані кошти. Це сприяє не тільки підвищенню продуктивності та ефективності економіки в цілому, а й поліпшенню економічного добробуту кожного члена суспільства. На фінансовому ринку відбувається пошук засобів для розвитку сфер виробництва та послуг. Головна роль фінансового ринку у сучасній економічній системі полягає в акумуляції заощаджень економічних агентів і використання цих коштів для створення нового капіталу.
   Процеси реформування власності супроводжуються структурною перебудовою економіки і обумовлюють створення фондового ринку, як складової фінансових відносин, який забезпечує вільний обіг коштів у вигляді цінних паперів. Фондовий ринок сприяє обігу та раціональному розміщенню фінансових коштів, дає можливість самостійно оцінювати ефективність управління підприємством та створює умови для конкуренції. Фондовий ринок дає необмежені можливості для формування фінансових ресурсів і його роль набуває все більшого значення. В силу цього дослідження проблем формування і функціонування фондового ринку  є актуальним і важливим.
Предметом даної роботи є з’ясування механізму дії фондового ринку України, за допомогою таких методів аналізу, як порівняння та дослідження, визначення сучасного стану українського ринку цінних паперів і  визначення перспектив розвитку ринку.
   Основною метою магістерської роботи є дослідження фондового ринку, виявлення основних тенденцій розвитку та розробка рекомендацій щодо підвищення його ефективності.
   В роботі розглянуті питання структури фінансового ринку, дана характеристика окремих його сегментів, основних видів та класифікацій, наведені приклади функціонування фондових ринків розвинутих країн. Розглянуті питання становлення українського ринку цінних паперів, здійснення обігу основних фінансових інструментів  та  регулювання фондового ринку.
При підготовці даної магістерської  роботи були використані законодавчі, нормативні, наукові матеріали, спеціалізовані та періодичні видання , що дозволило авторові:
-         прослідити еволюцію  розвитку  фондового ринку  в  Україні;
-         вивчити інформаційний простір фондового ринку;
-         проаналізувати діяльність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
-         продемонструвати  документи, які регламентують допуск цінних паперів до котирування на Українській фондовій біржі;
-         довідатись  про  іноземний  досвід  функціонування  фондових ринків;
-         визначити проблеми  функціонування  фондового ринку України і запропонувати свої рекомендації щодо підвищення ефективності його розвитку.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГОРИНКУ
 
1.1                       .СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
        Фінансовий ринок являє собою систему економічних та право­вих відносин, пов'язаних із купівлею-продажем або випуском та обігом фінансових активів, а також сукупність різноманітних інститутів, що зводять покупців та продавців і обслуговують їх фінансові взаємовідносини. Суб'єктами такого ринку виступають держава, а також ті, хто бажає передати в користування вільні фінан­сові ресурси, ті, які потребують інвестицій, та фінансові посередники, які на стабільній, впорядкованій основі забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів серед учасників ринку.
     Під фінансовими ресурсами розуміють власний, позиковий і залучений капітал, який використовується учасниками фінансового ринку для формування своїх активів і здійснення діяльності з метою одержання відповідного прибутку.
    Оскільки передача в користування капіталу відбувається через продаж фінансових активів, які відображають права на отримання доходу на вкладений капітал, фінансовий ринок можна визначити як ринок, на якому випускають, продають і купують фінансові акти­ви.
 Осіб, які інвестують кошти в діяльність інших суб'єктів ринку, купуючи певні фінансові активи, називають інвесторами та влас­никами фінансових активів — акцій, облігацій, депозитів тощо. Тих, хто залучає вільні фінансові ресурси через випуск та продаж інвес­торам фінансових активів, називають емітентами таких активів. Кожен фінансовий актив є активом інвестора — власника активу та зобов'язанням того, хто емітував даний актив.[32]
   Кругообіг фінансових ресурсів, який відбувається на фінансовому ринку, схематично зображено на рис. № 1.1.

Фінансові посередники

Фінансові ринки

Позичальники

Кредитори (заощадники)
кошти
Фізичні та юридичні особи
Держава
Іноземні компанії
кошти
кошти
кошти
кошти
Фізичні та юридичні особи
Держава
Іноземні компанії
кошти
 

Рис. № 1.1 Схема кругообігу фінансових ресурсів у системі фінансового ринку.
    Передача в користування фінансових ресурсів на фінансовому ринку оформляється тим чи іншим фінансовим інструментом. Якщо ресурси передаються на умовах позики, це оформляється відповід­ними інструментами позики — борговими цінними паперами (обліга­ціями, векселями, ощадними сертифікатами тощо) або різними вида­ми кредитних інструментів. Якщо інвестор вкладає кошти в акціонер­ний капітал, така операція оформляється інструментами власності — акціями. Платою за надані в позику ресурси виступає процент, а при безстроковому інвестуванні коштів в акціонерний капітал — прибу­ток у вигляді дивідендів і капіталізований прибуток, що направляєть­ся на збільшення власного капіталу корпорації.
   Залучені кошти можуть використовуватися для фінансування різних галузей економіки, забезпечення потреб населення та потреб державного бюджету. Фінансові ресурси надаються на умовах позики або на умовах співвласності, коли інве­стор набуває прав власності на придбані за інвестовані кошти мате­ріальні чи нематеріальні активи. Позика оформляється різними видами боргових цінних паперів, банківського, комерційного чи державного кредиту. Платою за ви­користання позикового капіталу виступає відсоток, який залежить від структури попиту та пропозиції на позиковий капітал і може кори­гуватись в той чи інший бік, забезпечуючи інвестору вищий або ниж­чий рівень прибутку. З одного боку, рівень процентної ставки має бути нижчим від ставки прибутку від використання залучених ресурсів, щоб позичальник мав змогу погасити позику та забезпечити зрос­тання власного капіталу. З другого боку, процентна ставка має забез­печити інвестору прибуток від надання коштів у позику, а також ком­пенсувати втрати від знецінення ресурсів внаслідок інфляції та ри­зиків від здійснення конкретних інвестицій. Реальна ставка прибутку на позиковий капітал відповідає середнім темпам зростання еконо­міки з поправкою на ризик здійснення конкретних інвестицій. Чим ефективніше функціонує ринок позикового капіталу, тим більшою мірою процентна ставка на позиковий капітал відповідає ризику інвестицій і ефективності конкретної галузі економіки та економі­ки в цілому.
   Фінансовий ринок забезпечує мобілізацію вільних фінансових ресурсів у інвесторів для найбільш ефективного використання суб’єктами господарювання. Головне значення  фінансового ринку у сучасній економічній системі полягає в акумуляції заощаджень економічних агентів і використання цих коштів для створення нового капіталу і розширення масштабів господарської діяльності.
    Торгівля фінансовими активами між учасниками ринку відбу­вається за посередництвом різноманітних фінансових інститутів. Саме вони забезпечують безперервне функціонування ринку, розмі­щення серед інвесторів нових та обіг на ринку емітованих раніше активів. Наявність на фінансовому ринку великої кількості фінан­сових посередників з широким спектром послуг сприяє загостренню конкуренції між ними, а отже, зниженню цін на різні види фінансо­вих послуг. Чим більш розвинений та конкурентний фінансовий ринок, тим меншою є винагорода фінансових посередників за надані іншим учасникам ринку послуги. Фінансові посередники є необхід­ними учасниками фінансового ринку, які забезпечують інвесторам оперативне вкладення коштів у фінансові активи та вилучення коштів з процесу інвестування. Учасникам ринку, які потребують інвестицій, фінансові посередники допомагають залучити кошти за відповідну своїй конкурентній позиції плату. Чим вища конкурентна позиція позичальника на ринку, тим нижчою є плата за користування фінан­совими ресурсами.
   Фінансові ринки виконують ряд важливих функцій.
   По-перше, забезпечують таку взаємодію покупців та продавців фінан­сових активів, у результаті якої встановлюються ціни на фінан­сові активи, що зрівноважують попит і пропозицію на них.
На фінансовому ринку кожен із інвесторів має певні міркування щодо дохідності та ризиковості своїх майбутніх вкладень у фінансові активи. При цьому, звичайно, ним враховується існуюча на фінан­совому ринку ситуація: мінімальні процентні ставки та рівні про­центних ставок, що відповідають різним рівням ризику. Емітенти фінансових активів, для того щоб бути конкурентоспроможними на фінансовому ринку, прагнуть забезпечити інвесторам необхідний рівень дохідності їх фінансових вкладень. На ефек­тивно діючому фінансовому ринку формується рівноважна ціна на фінансовий актив, яка задовольняє й інвесторів, і емітентів, і фінансо­вих посередників.
   По друге, фінансові ринки запроваджують механізм викупу у інвес­торів належних їм фінансових активів і тим самим підвищу­ють ліквідність цих активів.
 Чим ефективніше функціонує фінансовий ринок, тим вищу ліквідність він забезпечує фінансовим активам, що перебувають в обігу на ньому, оскільки будь-який інвестор може швидко і прак­тично без втрат у будь-який момент перетворити фінансові активи на готівку.
   Фінансові посередники завжди готові не тільки викупити фінан­сові активи, а й продати їх інвесторам у разі потреби. Здійсню­ючи на постійній основі викуп і продаж фінансових активів, фінан­сові посередники не тільки забезпечують ліквідність фінансових активів, що є в обігу на ринку, а й стабілізують ринок, протидіють значним коливанням цін, які не пов'язані із змінами в реальній вартості фінансових активів та змінами в діяльності емітентів цих активів.
По третє, фінансові ринки сприяють знаходженню для кожного з кре­диторів (позичальників) контрагента угоди, а також суттєво зменшують витрати на проведення операцій та інформаційні витрати.
   Фінансові посередники, здійснюючи великі обсяги операцій по інвестуванню та залученню коштів, зменшують для учасників ринку витрати і відповідні ризики від проведення операцій із фінансовими активами. Як на ринку акцій та облігацій, так і на кредитному рин­ку саме посередники відіграють вирішальну роль у переміщенні ка­піталів. Особливо помітна ця роль при фінансуванні посередниками корпорацій, що мають не найвищий кредитний рейтинг, і кількість яких є значною в усіх країнах світу. Фінансові посередники змен­шують витрати через здійснення економії на масштабі операцій і вдосконалення процедур оцінювання цінних паперів, емітентів та по­зичальників на кредитному ринку.
   У країнах з розвиненою ринковою економікою функціонують високоефективні фінансові ринки, які забезпечують механізм перерозпо­ділу фінансових ресурсів серед учасників ринку і сприяють ефектив­ному розміщенню заощаджень серед галузей економіки.
  Для того, щоб зрозуміти яким чином фінансовий ринок діє як механізм взаємодії власників заощаджень, фінансових посередників та реальних інвесторів, як відбувається мобілізація заощаджень у фінансові ресурси, необхідно з’ясувати структуру фінансового ринку.
 
 
1.2.         СТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ, ЙОГО ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
   Структура фінансового ринку залежить від критерію, який покладено в її основу.   Вона може змінюватись і приймати свої специфічні особливості.
 Так в основу структури фінансового ринку, поданої на рис. № 1.2,  покладено класифікацію за суб’єктами господарювання.
Держава
Центральні та місцеві органи управління, Центральний банк
Професійні учасники ринку
Фінансові інститути
комерційні, інвестиційні та ощадні банки, ощадні та кредитні асоціації, кредитні спілки, інвестиційні, страхові компанії, пенсійні фонди тощо
 
Інститути інфраструктури
організатори торгівлі — біржі та позабіржові системи, клірин­гові центри, депозитарії, реєс­тратори, інформаційні агент­ства, рейтингові агентства та ін.
 
Населення
Іноземні учасники ринку
міжнародні організації, іноземні уряди, корпорації, фінансові інститути, фізичні особи
Інститути позафінансової сфери
підприємства, сільськогосподар­ські товариства, установи та ін.
 
 

Рис. 1.2. Структура фінансового ринку за суб’єктами господарювання.
    Основними су­б'єктами фінансового ринку виступають держа­ва, населення, професійні учасники ринку — фінансові інститути та інститути інфраструктури, інститути позафінансової сфери, а також іноземні учасники ринку.
  Держава на фінансовому ринку посідає окреме місце. Вона може виступати позичальником, регуляр­но розміщуючи на зовнішньому та внутрішньому ринках свої боргові зобов'язання та інвестором, здійснюючи фінансову підтримку тих чи інших суб'єктів господарювання. Але держава також на фінансовому ринку  виконує специфічну і дуже важливу функцію -  регулювання.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница


Фінансовий ринок фондовий України

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/348вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com