Реферат на тему "Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 142.68 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Назаренко Оксана
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 Следующая страница

добавить материал

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ:
Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень.
 
 
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Факультет технологічного обладнання та систем управління
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
Спеціальність 7.000001 – “Якість, стандартизація та сертифікація”
Затверджую:
Зав. Кафедри ___________
                                                      ______________________       
                                       “___”_________20_______
ЗАВДАННЯ НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ
Назаренко Оксані В`ячеславівні
 
1.     Тема роботи: Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень.
 Затверджена наказом по університету від  “___”_________20_______
2.     Термін здачі студентом закінченої роботи
3.     Вихідні дані роботи:
1)    ДСТУ ІСО 9000-2001. Система управління якістю. Основні положення та словник. Чинний від 10.01.2001 р.
2)    ДСТУ ІСО 9000-2001. Система управління якістю. Вимоги. Чинний від 10.01.2001 р.
3)    ДСТУ ІСО 9000-2001. Система управління якістю. Настанови щодо  поліпшення діяльності. Чинний від 10.01.2001 р.
4)    Нікітін В.А., Філончева В.В. Управління якістю на базі стандартів ІСО 9000:2000. 2-ге видання. – Пітер, 2004. – 127с;
5)    Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації.2-е видання. – Київ: Видавництво Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу,1998.-150с;
6)    Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 475с.
4.      Зміст розрахунково-пояснювальної записки: Вступ; 1. Системний підхід в розробці принципів управління якістю організації; 1.1.Стандарти ІСО в системі управління якістю виробничих процесів; 1.1.1. Основні принципи управління якістю; 1.1.2. Стандарти ІСО 9000 як інструмент виробничого партнерства; 1.1.3. Використання інформаційних технологій в управлінні організацією; 1.2. Процесні і системні підходи; 1.3. Основні етапи розробки системи менеджменту якості (СМЯ); 1.4. Принципи побудови системи управління якістю; Висновки; 2. Документація системи менеджменту якості; 2.1. Політика в області якості; 2.2. Мета в області якості та програми якості; 2.3 Настанови з якості; 2.3.1. Загальні вимоги до системи менеджменту якості; 2.3.2.Моделювання процесів СМЯ; 2.3.3. Документація; 2.3.4. Відповідальність керівництва; 2.3.5. Менеджмент ресурсів; 2.3.6. Моніторинг; 2.4.Документовані прцедури; 2.4.1. Документована процедура Управління документацією;
2. 4.2. Документована процедура Управління записами по якості;
2.4.3. Документована процедура Внутрішній аудит; 2.4.4. Документована процедура Управління невідповідною продукцією; 2.4.5. Документована процедура Коригувальні дії; 2 4.6. Документована процедура Попереджуючі дії; Висновки; 3. Якість та управління організацією; 3.1.Аналіз та вибір структури управління організацією; 3.2. Управління організацією за критерієм якості; 3.3.Упавління трудовими відносинами і TQM; 3.4. Управління змінами в організації; Висновки; 4.Економічна ефективність розробки СМЯ; 4.1. Розрахунок витрат на розробку СМЯ; Висновки; 5.Забезпечення охорони праці; 5.1. Інформаційне забезпечення охорони праці. Висновки. Реферат.
5       Консультанти по роботі із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються:
Розділ
Консультант
Підпис, дата
Завдання видав    Завдання прийняв
Вступ
Скрипка В.К..
 
 
Розділ 1
Скрипка В.К
 
 
Розділ 2
Скрипка В.К
 
 
Розділ 3
Скрипка В.К
 
 
Розділ 4
Заєць Т.О..
 
 
Розділ 5
Михайленко Л.Ф.
 
 
 
4.     Дата видачі завдання ______________________________________
Керівник                          _____________________________(________)
                                                                                                      (підпис)
Завдання прийняв для виконання _____________________(________)
                                                                                                      (підпис)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№ п/п
Назва етапів випускної роботи
Термін виконання етапів роботи
Примітка
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
 
Студент ____Назаренко О.В.._____                                       (_______)
                                                                                                     (підпис)
     Керівник випускної роботи        ______________________(________)
                                                                                                           (підпис)
ЗМІСТ

Вступ_____________________________________________________________

1. Системний підхід в розробці принципів управління якістю організації_________________________________________________________
1.1. Стандарти ІСО в системі управління якістю виробничих процесів_______
1.1.1. Основні принципи управління якістю_____________________________
1.1.2. Стандарти ІСО 9000 як інструмент виробничого партнерства_________
1.1.3. Використання інформаційних технологій в управлінні організацією ___
1.2. Процесні і системні підходи_______________________________________
1.3. Основні етапи розробки системи менеджменту якості (СМЯ)___________
1.4. Принципи побудови системи управління якістю._____________________
Висновок__________________________________________________________
2. Документація системи менеджменту якості___________________________
2.1. Політика в області якості_________________________________________
2.2. Мета в області якості та програми якості____________________________
2.3 Настанови з якості_______________________________________________
2.3.1. Загальні вимоги до системи менеджменту якості____________________
2.3.2. Моделювання процесів СМЯ____________________________________
2.3.3. Документація_________________________________________________
2.3.4. Відповідальність керівництва____________________________________
2.3.5. Менеджмент ресурсів___________________________________________
2.3.6. Моніторинг___________________________________________________
2.4. Документовані процедури________________________________________
2.4.1. Документована процедура Управління документацією_______________
2. 4.2. Документована процедура Управління записами по якості___________
2.4.3. Документована процедура Внутрішній аудит_______________________
2.4.4. Документована процедура Управління невідповідною продукцією________________________________________________________
2.4.5. Документована процедура Коригувальні дії________________________
2 4.6. Документована процедура Попереджуючі дії_______________________
Висновок__________________________________________________________
3. Якість та управління організацією___________________________________
3.1.Аналіз та вибір структури управління організацією____________________
3.2. Управління організацією за критерієм якості_________________________
3.3.Упавління трудовими відносинами і TQM___________________________
3.4. Управління змінами в організації__________________________________
Висновок__________________________________________________________
4. Економічна ефективність розробки системи менеджменту якості_____________________________________________________________
4.1. Змiст та значення економiчного обгрунтування розробки системи менеджменту якості_________________________________________________

4.2. Розрахунок економічної ефективності розробки системи менеджменту якості_____________________________________________________________

4.2.1.Визначення теоретичної і аналітичної трудомісткості робіт___________
4.2.2. Відрахування на соціальне страхування___________________________
4.2.3. Розрахунок матеріальних витрат на ТАР __________________________
4.2.4.Визначення трудомісткості розробки СМЯ_________________________
4.2.5.Визначення вартості робіт_______________________________________
4.2.6. Розрахунок ефективності впровадження запропонованої СМЯ________
Висновок__________________________________________________________
5. Забезпечення охорони праці________________________________________
5.1. Інформаційне забезпечення охорони праці.__________________________
Рекомендації з поліпшення діяльності__________________________________
Література_________________________________________________________
 
ВСТУП
В умовах глобалізації ринку питання якості є актуальним для всіх країн і організацій, тому що тільки продукція високої якості може бути конкурентоспроможною.
Проблема забезпечення якості є комплексною і вирішувати її традиційнимо методами лише шляхом контролю якості готової продукції, практично не можливо. Тому повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. Відомий американський спеціаліст Едвард Демінг ще в 1950 р. писав, що на 85% вирішення проблеми залежить не від людей, а від системи управління якістю.
Значну роль у підвищенні якості відіграють стандарти, які є нормативною базою систем якості. Загальновизнаними на сьогодні є міжнародні стандарти ІСО серії 9000, які сконцентрували досвід управління якістю, нагромаджений в різних країнах. У багатьох країнах, в тому числі і в Україні вони прийняті як національні, а в Україні введені в дію з 1 жовтня 2001 р.
В своєму дипломі, на прикладі ТОВ „Ілта” офіційного імпортера автомобілів „Peugeot”, який є об`єктом нашого дослідженнями, розробимо комплекс функціонадьних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень.
Використання керівництвом організацій проактивного керування в режимі реального часу – це спосіб виживання їхньої організації сьогодні, коли „бізнес зі швидкістю думки” перестє бути привілеєм одиничних компаній.
Під проактивним керуванням прийнято розуміти цілеспрямований вплив уповноваженої особи на персонал, з метою формування здатності використовувати інформацію, отриману шляхом моніторингу, збору, узагальнення й аналізу даних про поточне функціонування організації і зміни, що відбуваються в зовнішнім середовищі, приймати в межах своєї компетенції рішення, які б забезпечили йому можливість ефективно виконувати поточні і подальші завдання, що з`являються в процесі діяльності, і вподальшому не ставлятьь під загрозу, можливість майбутнього розвитку організації.
Сучасна практика в менеджменті (управлінні) оперує досить широким спектром методів і інструментів, що дозволяють ефективно виконувати різного роду  роботи.
Однак швидкість, з якою відбуваються зміни у світі, їхня неймовірна складність і тісний взаємозв`язок з усіма сферами життя людини, - обумовлює необхідність постійного пошуку нових, більш ефективних і таких що відповідають вимогам сьогоднішнього дня теорій, методів і інструментів організації і керування підприємницькою діяльністю.
Для більшості компаній існує розуміння, що довіра з боку кліентів базується не тількі на фінансовій могутністі, але й на високій якості менеджменту. Ринкова вартість акцій компаній теж відібражає лояльність кліентів та їх майбутні очікування щодо, того чи буде ця компанія краще за інших чи ні. Якщо кліенти відповідають так, то це тільки перемога сьогодення, незабаром вони можуть змінитися. Світова практика менеджменту показує що впровадження систем управління якістю, такі як наприклад "Total Quality Management", де одним з принципів проголошено постійне покращення та самовдосконалення системи управління якістю, позитивно впливають на організаційну, ринкову та фінансову стратегію надбання тривалих конкурентних переваг.
У вирішенні завдань, які постали в цій дипромній роботі, важливу роль відіграють фахівці, що володіють сучасними методами менеджменту якості на базі національних, європейських і міжнародних нормативно-правових документів у сфері якості.
Кожна за провідних фірм світу йшла до успіху своїм шляхом, але через одні ворота: через ворота удосконалення менеджменту якості. Це стосується не тільки якості конкретної продукції, а йдеться про ділову досконалість фірм, про спосіб управління, його оптимізацію та гармонізацію, зацікавленість усіх працюючих у результатах своєї праці. Лідери світового ринку говорять: „Унас купують не продукцію і не послугу. У нас купують довіру до нас, тобто наше ім`я”. А щоб ім`я було авторитетним, неодхідно запроваджувати  загальну культуру якості, яка включає і обладнання, і технологію, і систему менеджменту, і персонал, і стосунки між партнерами на різних рівнях тощо.
В дипломній роботі розглянуті такі актуальні питання на сьогодні як: системний підхід в розробці принципів управління якістю організації, документація системи менеджменту якості, якість та управління організацією,також питання охорони праці та розрахунок економічного ефекту від систем менеджменту якості.
Хар-р роб.
Прізвище
Підпис
Дата

В. Р. 7000001. 0

Розроб.
Назаренко О..В.
Перевір.
Скрипка В.К.
Н.контр.
 
Затверд.
 
Розрахунково-пояснювальна записка
гр. ЯС-03

Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

КНУТД

1. СИСТЕМНІЙ ПІДХІД В РОЗРОБЦІ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
1.1. Стандарти ІСО в системі управління якістю виробничих процесів
1.1.1. Основні принципи управління якістю
 
В основу міжнародних стандартів ІСО серії 9000:2000 покладені вісім принципів управління якістю.
Принцип 1. Орієнтація (або фокус) на споживача.
В основі цього принципу — аналіз ринку і потреб споживачів. Результати аналізу служать механізмом, що запускає виробництво. Випускаючи продукт, уже не обмежуються виконанням формальних вимог замовника, а намагаються вгадати його бажання.
Принцип 2. Лідерство.
Лідерство — ключовий принцип системи менеджменту якості, без якого СМЯ скоріше фікція, чим реальність. Управління підприємством, управління проектами, створення, впровадження й експлуатація СМЯ — це області діяльності, де необхідне лідерство.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 Следующая страница


Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/428вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com