Реферат на тему "Порядок складання фінансової звітності"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Порядок складання фінансової звітності

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 89.22 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Svetorada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница

добавить материал

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра обліку та фінансів
КУРСОВА РОБОТА З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
Тема роботи:
Порядок складання фінансової звітності
Миколаїв - 2005

Зміст
  \u Вступ
Розділ 1. Огляд літературних джерел
Розділ 2. Фінансово-економічна характеристика господарства ПОСП „Нива"
Розділ 3. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності
3.1 Принципи підготовки фінансової звітності
3.2 Баланс, зміст його статей
3.3 Загальна характеристика Звіту про фінансові результати
3.4 Зміст статей звіту про рух грошових коштів і методика його складання
3.5 Структура, зміст статей та методика складання Звіту про власний капітал
3.6 Розкриття інформації у Примітках до фінансової звітності
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Додаток А

Вступ

Тема відносно порядку складання фінансової звітності являється актуальною на сучасному етапі. Адже, фінансова звітність являється основним джерелом фінансової інформації під час прийняття економічних рішень.
Фінансова звітність визнана П (С) БО 1 як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Тому для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства.
В умовах ринкової економіки фінансова звітність стає публічною та значно розширюється коло її користувачів. Звітність повинні вміти читати не тільки професійні економісти, бухгалтери і аудитори, але і керівники, замовники (власники) підприємств, менеджери, акціонери, податкові інспектори, фінансові і банківські працівники, наймані працівники суб”єктів господарювання. Так, власники аналізують фінансову звітність з метою підвищення прибутковості капіталу та забезпечення стабільності підприємства; кредитори - щоб визначити свій ризик по боргах; майбутні інвестори - на вигідність своїх вкладів у підприємницьку діяльність суб”єкта господарювання; наймані працівники - для оцінки стабільності формування власних доходів та відрахувань на соціальні заходи; органи державного управління - для формування макроекономічних показників. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності.
За П (С) БО 1 до фінансової звітності відносяться:
баланс;
звіт про фінансові результати;
звіт про рух грошових коштів;
звіт про власний капітал;
примітки до звітів.
Курсова робота складається з трьох розділів:
1) огляд літературних джерел;
2) фінансово - економічна характеристика підприємства;
3) порядок складання фінансової звітності підприємства.
В першому розділі дається характеристика літературних джерел, які використовувалися при написанні курсової роботи.
В другому розділі розкривається фінансово - економічна характеристика підприємства, розраховуються показники платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості підприємства.
В третьому розділі розглядається порядок складання фінансової звітності підприємства, а також дається характеристика основних складових фінансової звітності.
Мета даної роботи - оволодіння основами аналізу фінансової звітності суб”єктів господарювання.
При написанні курсової роботи були використані матеріали, як періодичної літератури, так і наукові посібники, які допомогли глибоко вивчити дану проблему і аналітично підійти до різних поглядів науковців.

Розділ 1. Огляд літературних джерел

Основоположним документом, який визначає порядок складання фінансової звітності являється Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" в Україні. Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно - правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. Суб’єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. [1]
Відповідно до статті 1 Закону України "Про Бухгалтерський облік та фінансову звітність України" від 22.06.00 р. № 1829 фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої, достовірної та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.
Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:
придбання, продажу та володіння цінними паперами;
участі в капіталі підприємства;
оцінки якості управління;
оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;
забезпеченості зобов’язань підприємства;
визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
регулювання діяльності підприємства.
Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.
Фінансова звітність ґрунтується на таких основних принципах:
обачність;
повне висвітлення інформації;
автономність;
послідовність;
безперервність;
нарахування та відповідність витрат;
превалювання сутності над формою;
історична (фактична) собівартість;
єдиний грошовий вимірник;
періодичність.
Детальніше про принципи фінансової звітності буде розглядатися у розділі 3 даної курсової роботи.
Бутинець Ф.Ф. професор, доцент економічних наук зазначає, що фінансова звітність - це система показників, що характеризують результати діяльності підприємства за певний період. Також зазначає, що для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:
підприємство;
дату звітності та звітній період;
валюту звітності та одиницю її виміру;
відповідну інформацію щодо звітного періоду та попереднього періоду;
облікову політику підприємства;
консолідацію фінансових звітів;
припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
обмеження щодо володіння активами;
участь у спільних підприємствах;
виявлені помилки минулих років та пов’язаних з ними коригування;
переоцінку статей фінансових звітів;
іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).
Валерій Пархоменко, заслужений економіст України, начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України, канд. екон. наук, академік АЕН України в свою чергу відзначає:
Фінансова звітність - це узагальнена інформація про фінансовий стан і результати діяльності підприємства, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку і представляється зацікавленим користувачам для прийняття рішень. Число користувачів фінансової звітності теж немаленьке.
Про тих, хто відноситься до таких користувачів, докладно говориться в статті Сахацької З. “Фінансова звітність: хто, що, куди? ”
Процедура складання фінансової звітності не мине жодне підприємство. Керівникам підприємств і виробничих підрозділів дані звітності дозволяють проаналізувати результати господарської діяльності і вжити необхідних заходів по її покращенню. Користувачі фінансової звітності потребують систематизованої інформації про діяльність підприємства, інвесторами або власниками якої вони є або мають стати. Так, як фінансова звітність є важливим джерелом інформації для використання в управлінських цілях на мікро- і макрорівнях. Тому відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" усі підприємства та організації повинні на основі даних бухгалтерського обліку складати і подавати річну фінансову звітність.
Показники бухгалтерської звітності складаються наростаючим підсумком з початку звітного року за січень - грудень. Підприємства, включаючи представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, фінансову звітність подають:
органам, до сфери управління яких належать підприємства, або власникам відповідно до установчих документів;
трудовим колективам на їх вимогу;
органам державної статистики;
іншим органам виконавчої влади та користувачам згідно із законодавством.
Фінансова звітність подається підприємствами не пізніше 20 лютого, наступного за звітним роком. Конкретні терміни подання фінансової звітності підприємству встановлює власник або орган, до сфери управління якого належить підприємство.
Датою подання фінансової звітності вважається день фактичної передачі її за незалежністю, а у разі надсилання її поштою - дата її одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата.
У разі, якщо дата подання звітності збігається з вихідним днем, терміном подання є перший робочий день після вихідного дня.
Подання фінансової звітності супроводжується листом за підписом керівника підприємства або його заступника, в якому зазначають перелік форм фінансової звітності та обсяг (кількість сторінок).
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87:
У рядках фінансової звітності, які не мають показників, ставиться прочерк. Проте підприємство можуть самостійно виготовляти бланк звітності, зберігаючи нумерацію рядків типових форм звітності, не заносячи до них ті статті, показники яких у підприємства відсутні (наприклад, для торговельних підприємств цілком нехарактерними (безпоказниковими) будуть статті у рядках 110, 120,130, Балансу, а підприємств, які створені не у формі акціонерного товариства, - розділ 3 Звіту про фінансові результати).
Конкретні уніфіковані формати фінансової звітності разом із вказівками щодо їх заповнення затверджено наказами Міністерства фінансів України від:
31 березня 1999р. № 87 “Про затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку”;
25 лютого 2000р. № 39 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства”
24 лютого 2001р. № 101 “Про внесення змін і доповнень до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25”Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства”;
29 листопада 2000р. №302 “Про примітки до річної фінансової звітності “ (з урахуванням змін за наказом Мінфіну України від 28.10.2003р. № 602);
Згідно статті 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зазначається, що фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємства, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає:
баланс;
звіт про фінансові результати;
звіт про рух грошових коштів;
звіт про власний капітал;
примітки до звітів.
Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття -елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:
існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;
оцінка статті може бути достовірно визначена.
До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства. Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.
Звітнім періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).
Перший звітній період новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців. А також звітнім періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.
Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше непередбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.
Відкриті акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій, банки довірчі довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюджувати її у вигляді окремих друкованих видань.
У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів.
Державне регулювання фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
1) створення єдиних правил введення фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
2) удосконалення фінансової звітності.

Розділ 2. Фінансово-економічна характеристика господарства ПОСП „Нива"

За умов переходу до економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.
Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку фірми.
Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності.
Фінансова діяльність підприємства має бути направлена на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової та кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективнішого функціонування підприємства.
Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство „Нива" (далі ПОСП „Нива”) знаходиться в центральній садибі села Тарасівка, яке розташоване в південно-західній частині Первомайської області. Залізнична станція знаходиться в 7 км від села. Відстань до міста Первомайськ від господарства становить 25 км, до Миколаєва - 285 км. Земельний масив господарства розташований на півдні центру України. Клімат території помірно континентальний. Територією проходить смуга атмосферного тиску, на південь від якої переважають вологі повітряні маси. Зима на території м’яка, з частими відлигами, літо тепле, сухе. Пересічна температура січня від - 5,4 до - 6,5 градусів морозу, липня відповідно від +21,4 до +20 градусів тепла. Тривалість безморозного періоду 160-170 днів, Опадів випадає на рік приблизно 430-520 мм, максимальна їх кількість випадає у теплий період року (близько 70%). Сталий сніговий покрив, пересічна висота якого 11-16 см, встановлюється у 2-й половині грудня. Серед несприятливих кліматичних явищ, які заважають максимально-успішному розвитку господарювання підприємства, посухи, суховії, пилові бурі, град, зливи. Це негативно впливає на розвиток сільськогосподарських рослин.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница


Порядок складання фінансової звітності

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/46466вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com