Реферат на тему "Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 131.58 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Миша
1 2 3 4 Следующая страница

добавить материал

Рівненський інститут слов’янознавства
Київського славістичного університету
Кафедра економіки та банківської справи
Курсова робота
З дисципліни “економіка підприємства”
на тему:
“Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства”
Рівне – 2003.
План.

 TOC \o "1-2" \h \z Вступ.  PAGEREF _Toc41480865 \h 2
1 Поняття, оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства  PAGEREF _Toc41480866 \h 3
2. Оцінка та відтворення основних фондів торговельного підприємства.  PAGEREF _Toc41480867 \h 7
3. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства  PAGEREF _Toc41480868 \h 10
3.1. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів. PAGEREF _Toc41480869 \h 11
3.2. Аналіз стану та складу основних фондів. PAGEREF _Toc41480870 \h 11
3.3. Аналіз ступеня зносу основних фондів. PAGEREF _Toc41480871 \h 12
3.4. Аналіз інтенсивності відновлення основних фондів. PAGEREF _Toc41480872 \h 13
3.5. Аналіз ефективності використання основних фондів. PAGEREF _Toc41480873 \h 13
4. Завдання управління основними фондами підприємства та шляхи їх розв'язання   PAGEREF _Toc41480874 \h 15
4.1. Визначення розміру потреби в прирості основних засобів. PAGEREF _Toc41480875 \h 15
4.2. Розробка плану розвитку матеріально-технічної бази торговельного підприємства PAGEREF _Toc41480876 \h 16
4.3. Вибір форми задоволення потреби в прирості основних засобів. PAGEREF _Toc41480877 \h 17
4.4. Раціоналізація експлуатації основних фондів підприємства PAGEREF _Toc41480878 \h 18
4.5. Обґрунтування ремонтної політики підприємства. PAGEREF _Toc41480879 \h 18
4.6. Оптимізація термінів експлуатації основних фондів. PAGEREF _Toc41480880 \h 20
Висновок. PAGEREF _Toc41480881 \h 22

 

Вступ.

 
Ефективне використання основних фондів та виробничих потужностей має велике значення як для підприємства, так і для економіки країни в цілому. Повніше використання основних фондів на підприємстві веде до зменшення потреби у введенні в експлуатацію нових виробничих потужностей, до збільшення випуску обсягів продукції та підвищення рівня її якості (а значить, і прибутку), прискорює їх оборотність, що значною мірою сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорює темпи оновлення основних фондів.
Успішне функціонування основних фондів та виробничих потужностей залежить від того, якою мірою реалізуються екстенсивні та інтенсивні фактори краіцого їх використання. Екстенсивне поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей означав: по-перше, збільшення часу функціонування основного устаткування і, по-друге, підвищення питомої ваги діючого устаткування в складі всього устаткування, наявного на підприємстві.

1 Поняття, оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства

Для здійснення будь-якого виробничого процесу, крім самої праці як доцільної діяльності людей, необхідні предмети праці, тобто матеріально-технічні ресурси та засоби праці. Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, складає його основні фонди.
Під терміном "основні фонди" розуміють матеріальні засоби, що використовуються у виробничій діяльності підприємства впродовж Періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним або моральним зносом.
Таким чином, характерними особливостями основних фондів є:
1. Використання в натуральному вигляді впродовж тривалого часу (не менше року).
2.Схильність до зносу, який виявляється у поступовій втраті можливої подальшої експлуатації у зв'язку з старінням, закінченням резерву потужності (матеріальний знос) або з втратою доцільності подальшої експлуатації у зв'язку з виникненням основних фондів, що мають якісніші характеристики (моральний знос).
3. Специфічний характер кругообігу та відшкодування вартості через механізм поступової амортизації з віднесенням амортизаційних відрахувань на поточні витрати підприємства, і відповідно, вартість продукції (робіт, послуг).
Основні фонди підприємства повинні забезпечити належні матеріальні умови для здійснення господарської діяльності  підприємства, зберігання необхідного обсягу товарних запасів, проведення транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасувальних та інших підготовчих операцій, пов'язаних з отриманням та реалізацією товарів, виконанням виробничих функцій, наданням послуг, праці та відпочинку робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних фондів, створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації.
Оскільки натурально-речовий склад основних фондів підприємства дуже різноманітний, для їх обліку, аналізу та планування використовують різні ознаки класифікації (рис. 1).
У наш час використовують наступну класифікацію основних фондів підприємства.
За характером використання виділяють:
- основні виробничі фонди основного виду діяльності підприємства;
- основні виробничі фонди інших галузей, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією товарів (виробництвом продукції або наданням послуг), але виконують окремі підсобно-допоміжні та обслуговуючі функції (в торговельних підприємствах до них відносять основні фонди таких сфер матеріального виробництва, як транспорт, будівництво, виробництво, побутове обслуговування, інформаційно-обчислювальне обслуговування та інше);

- невиробничі основні фонди, використання яких пов'язане з діяльністю, що відноситься до галузей невиробничої сфери (житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт, освіта, культура, охорона здоров'я, відпочинок та туризм, соціальне. забезпечення та інше).
На відміну від основних виробничих фондів, які обслуговують господарську діяльність підприємства та створюють умови для її успішного здійснення, наявність у торговельного підприємства невиробничих основних фондів призначена забезпечити вирішення соціальних завдань: створення необхідних умов для проживання та відпочинку робітників підприємства та членів їх сімей, підтримку стабільності трудового колективу, покращення умов праці та морального клімату.
Оскільки в торговельних підприємствах переважне місце займають жінки та молодь, рішення цих питань актуальне та злободенне.
 
Основні виробничі фонди
За цільовим призначенням
За характером використання
За участю у виробничому процесі
За джерелом фінансування
Безплатно отримані основні фонди
За станом фактичного використання
За належністю до підприємства
Основні фонди, що здані в оперативну або фінансову оренду (лізинг)
Невиробничі фонди
Будівлі та споруди
Машини, обладнання
Інвентар, інструменти
Транспортні засоби
Пасивні основні фонди
Активні основні фонди
Власні основні фонди
Орендовані основні фонди
Основні фонди, що використовуються в основній господарській діяльності
Основні фонди, що тимчасово не використовуються
Основні фонди, що знесені до статутного фонду підприємства
Основні фонди, що придбані за рахунок власних коштів
Основні фонди, що придбані за рахунок довгострокових кредитів та інших позикових коштів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Класифікація основних фондів підприємства

За цільовим призначенням в складі основних виробничих фондів торговельного підприємства виділяють наступні групи основних фондів:
1. Будинки - архітектурно-будівельні об'єкти, що забезпечують умови праці працівників торгівлі, зберігання, підробітки, сортування та підготовка товару до продажу, продаж товарів, надання торговельних послуг населенню.
2. Споруди - інженерно-будівельні об'єкти, необхідні для здійснення виробничих та торгово-технологічних процесів.
3. Передавальні засоби, за допомогою яких здійснюється передача енергії, тепла, а також рідких та газоподібних речовин.
4. Машини та устаткування, до яких належать силові машини, робочі механізми та устаткування, торговельні автомати, механічне устаткування, підйомно-транспортне устаткування; контрольно-касові апарати, вимірювальні прилади апарати та устаткування для виготовлення та продажу безалкогольних напоїв, фасувально-пакувальне устаткування, інше торгово-технологічне устаткування, теплове устаткування.
5. Інструмент механізований, немеханізовані засоби праці та закріплені до машин інструменти.
6. Виробничий інвентар та приладдя, предмета: виробничого призначення; устаткування з охорони праці; ємкості для зберігання рідких та сипучих товарів і таке інше.
7. Транспортні засоби пересування, призначені для переміщення людей та вантажу.
8. Господарський інвентар - предмета конторського та господарського призначення.
9. Багаторічні насадження.
Залежно від участі у виробничому процесі в складі виробничих фондів розрізняють:
- активну частину - машини, обладнання, інструменти та інші елементи основних фондів, які використовуються для безпосереднього впливу на предмети праці;
- пасивну частину - будівлі, споруди та інші елементи основних фондів, які безпосередньо не впливають на предмети праці, але створюють матеріально-речові умови для господарської діяльності підприємства.
В галузях виробничої сфери вирішальну роль має стан та технічний рівень активної частини основних фондів. Він визначає можливості підприємства щодо збільшення виробничих потужностей та виробничої програми, рівень продуктивності праці основного виробничого персоналу. Це вимагає першорядної уваги до збільшення питомої ваги активної частини основних фондів в їх загальному обсязі.
Для торговельних підприємств велике значення мають розміри, стан та місцезнаходження пасивної частини основних фондів — торгових та складських приміщень. Вони визначають імідж підприємства, обсяги товарообігу та його товарного забезпечення (зберігання товарних запасів), інтенсивність потоків покупців, и, відповідно, рівень продуктивності праці робітників торговельного підприємства.
Стан активної частини основних фондів визначає рівень продуктивності праці тільки окремих категорій робітників, які виконують виробничі функції - фасувальників, вантажників, наладчиків та інше. Для інших категорій персоналу активна частина основних фондів забезпечує необхідні умови праці, підвищує комфортність та якість обслуговування покупців.
Залежно від прав власності основні фонди, що знаходяться у розпорядженні підприємства, прийнято поділяти на:

- власні основні фонди;
- орендовані основні фонди, передані у використання підприємству на основі договору оренди приміщень, споруд або лізингу машин, обладнання на визначений часовий термін за визначену плату з правом (фінансова оренда) або без права (оперативна оренда) подальшого викупу.
Вартісна оцінка власних основних фондів, а також фондів, взятих у фінансову оренду, вартість цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, взятих в оренду, відображаються в балансі підприємства.
Вартість окремих інвентарних об'єктів основних фондів, взятих в оперативку оренду (крім приміщень) обліковується на позабалансовому рахунку "Орендовані основні фонди", виходячи з експертної оцінки їх вартості, відображеної в договорі оренди (лізингу).
Залежно від джерел фінансування в складі власних основних фондів виділяють:
- основні фонди, внесені до статутного фонду підприємства його засновниками (передані в порядку оплати акцій);
- основні фонди, придбані протягом діяльності підприємства за рахунок власних коштів;
- основні фонди, придбані за рахунок довгострокових кредитів та інших позикових коштів;
- безплатно отримані основні фонди ( в порядку спонсорської, безплатної фінансової допомоги та інше).
Наведена класифікація має суттєве значення для оцінки можливостей впливу підприємства на склад основних фондів.
Залежно від стану фактичного використання основних фондів, їх поділяють на:
- основні фонди, які фактично використовуються в господарській діяльності підприємства;
- основні фонди, здані в оренду (оперативну чи фінансову);.
- основні фонди, що тимчасово використовуються у зв'язку з переходом на нові види продукції, проведенням планового ремонту, сезонними коливаннями в обсязі попиту та інше;
- основні фонди, подальше використання яких в діяльності підприємства не планується.
Характеристика основних фондів підприємства за станом їх використання дозволяв визначити коло завдань, що потребують вирішення:
- по відношенню до основних фондів, що використовуються в господарській діяльності підприємства, основним завданням управління є підвищення ефективності їх використання;
- по орендованих — вибір оптимальних умов оренди та підбір орендаторів;
- по фондах, зданих в оренду - контроль за зберіганням та дотриманням правил експлуатації, визначення оптимальних умов оренди, підбір орендаря, контроль за своєчасністю сплати орендної платні;
- по відношенню до фондів, що тимчасово не використовуються скорочення періоду їх простою та якнайшвидше включення до виробничого процесу (за рахунок скорочення термінів монтажу, наладки, ремонту).
Якщо підприємство має зайві основні фонди, що тимчасово не використовуються, то основним завданням є пошук можливостей їх альтернативного використання шляхом перепрофілювання, здачі в оренду або продажу, максимізації отриманих внаслідок цього доходів.
Розглянута класифікація основних фондів використовується для аналізу їх стану, планування відтворення, складання державної звітності, проведення переоцінок та інвентаризацій.

Структура основних фондів підприємства характеризується питомою вагою їх різних труп в загальному обсязі основних фондів. її аналіз дозволяв оцінити співвідношення різних видів основних фондів, надати характеристику змінам в їх складі.
Усі основні фонди, що знаходяться у розпорядженні підприємства незалежно від порядку їх формування, а також сукупність його обігових фондів (сировини, палива, матеріалів та інших матеріальних ресурсів) прийнято іменувати матеріально-технічною базою підприємства.

2. Оцінка та відтворення основних фондів торговельного підприємства.

 
Оцінка наявності та руху основних фондів торговельного підприємства проводиться по окремих інвентарних об'єктах основних фондів в натуральному та вартісному вимірі.
Натуральні показники характеризують кількість одиниць, що входять у склад кожного виду основних фондів, їх параметри - потужність, продуктивність, вантажність, рік введення в експлуатацію та інше.
Натуральні показники використовуються для оцінки технічного стану та морального зносу основних фондів, розробки балансу обладнання, оцінки продуктивно! потужності та пропускної спроможності.
1 2 3 4 Следующая страница


Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/506вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com