Реферат на тему "Статистика основного капіталу"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Контрольная работа на тему Статистика основного капіталу

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Контрольная работа *
Размер: 168.82 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): spartak
1 2 Следующая страница

добавить материал

Міністерство освіти і науки України
Чернігівський державний технологічний університет
Кафедра обліку і аудиту
РОЗРАХУНКОВО –ГРАФІЧНА РОБОТА
з дисципліни: Статистика
Варіант №5
Чернігів ЧДТУ 2009

ЗМІСТ
Завдання № 1
Завдання № 2
Завдання № 3
Статистика основного капіталу
Література

Завдання №1
Варіант №5.
На основі даних по 30 підприємствах необхідно виконати:
1) групування підприємств за вартістю основних фондів, виділивши п’ять груп з рівними інтервалами; одержані групи охарактеризувати числом підприємств, вартістю основних виробничих фондів, чисельністю робітників та випуском продукції в цілому по групі і в середньому на одне підприємство, а також вартістю випущеної продукції в середньому на одного робітника і на 1 гривню основних виробничих фондів; визначити відносні показники структури кількості підприємств, чисельності робітників і випуску товарної продукції;
Результати групувань представити у вигляді таблиць і проаналізувати.
Таблиця 1 – Показники діяльності підприємств
Номер підприємства
Чисельність робітників, тис. осіб
Виробничі основні фонди, млн. грн.
Виробництво продукції, млн. грн.
1
24
7,6
10,7
2
25
5,3
8,0
3
16
7,1
10,6
4
13
8,3
12,4
5
14
6,7
10,0
6
15
7,2
10,8
7
22
6,6
9,9
8
17
6,3
9,4
9
10
7,3
11,0
10
17
6,2
9,3
11
23
7,4
10,6
12
20
6,3
9,5
13
28
5,9
8,9
14
18
6,2
9,3
15
14
5,7
8,6
16
20
6,4
9,5
17
27
5,8
8,5
18
15
6,5
9,7
19
14
5,7
8,6
20
14
6,7
10,0
21
30
6,0
9,0
22
11
7,9
11,9
23
25
5,3
8,0
24
18
5,2
7,8
25
10
7,3
11,0
26
19
6,3
9,5
27
27
5,7
8,5
28
28
5,9
8,9
29
21
6,7
10,0
30
23
5,8
8,7
Всього:
578
193,3
288,6
Оскільки значення групувальної ознаки (вартість основних виробничих фондів) змінюється рівномірно, то виділяємо рівні інтервали за формулою:

де – найбільше і найменше значення ознаки;
n – кількість груп (n=5).
Згідно таблиці 1:

Таким чином

До першої групи підприємств (вартість основних виробничих фондів від 5,2 до 5,8млн. грн.) відносяться підприємства №2, №15, №19, №23, №24, №27.
До другої групи (5,8ч6,4 млн. грн.) – №8, №10, №12, №13, №14, №17, №21, №26, №28 і №30.
До третьої групи (6,4ч7,0 млн. грн.) – №5, №7, №16, №18, №20, №29.
До четвертої групи (7,0ч7,6 млн. грн.) – №3, №6, №9, №11, №25.
До п’ятої групи (7,6ч8,3 млн. грн.) – №1, №4, №22.
Розраховуємо питому вагу підприємств і заносимо в стовпчик 3 таблиці 2:
   
 

Знаходимо кількість працюючих на підприємствах (Ni):


   

Знайдемо кількість працюючих в середньому на одне підприємство:
   

 

Загальна вартість основних виробничих фондів на підприємствах першої групи:

другої групи:
третьої групи:
четвертої групи :
на підприємствах п’ятої групи :
на всіх підприємствах
Знаходимо вартість основних виробничих фондів в середньому на одне підприємство:
 
 


Загальна вартість виготовляємої продукції на підприємствах першої групи:

другої групи:
третьої групи:
четвертої групи:
п’ятої групи:
на всіх підприємствах
Знаходимо вартість виготовляємої продукції в середньому на одне підприємство:
   
 

Визначаємо виробіток продукції на одного працівника:
 
 


Визначаємо фондовіддачу:

 
 


Всі розраховані величини заносимо в таблицю 2.
Таблиця 2 – Групування підприємств галузі за вартістю основних виробничих фондів
Групи підприємств за вартістю основних вироб-ничих фондів, млн. грн.
Кіль-кість підпри-ємств
Питома вага під-при-ємств, %
Кількість працюючих, тис. осіб
Вартість ОВФ, млн. грн.
Виробництво продукції, млн. грн.
Виробіток продукції на одного праців-ника, тис. грн.
Фондовідда-ча, грн/ грн
всього
в серед-ньому на одне підприємство
Всьо-го
в серед-ньому на одне підприємство
Всьо-го
в середньому на одне підпри-ємство
5,2ч5,8
6
20,00
123
20,50
32,9
5,48
55,4
9,23
450
1,68
5,8ч6,4
10
33,33
227
22,70
60,7
6,07
97,5
9,75
429
1,60
6,4ч7,0
6
20,00
106
17,67
39,6
6,60
61,9
10,32
584
1,56
7,0ч7,6
5
16,66
84
16,80
36,3
7,26
46,7
9,34
556
1,29
7,6ч8,2
3
10,00
48
16,00
23,8
7,93
28,9
9,63
602
1,21
Всього
30
100,00
588
19,60
193,3
6,44
290,4
9,68
493
1,50
Результати простого групування свідчать про те, що найбільше виробництво продукції досягнено на підприємствах з вартістю основних виробничих фондів 6,4‑7,0млн.грн. (10,32млн.грн. в середньому на одне підприємство). Такий показник досягнено за рахунок ефективного використання трудових ресурсів (виробіток товарної продукції на особу – 584млн.грн.) і за рахунок середнього рівня забезпеченості основними виробничими фондами (6,60млн.грн. на одне підприємство), кількість трудових ресурсів при цьому складає 17670 осіб на одне підприємство.

Завдання №2

Варіант №5.
Розрахувати для ряду динаміки:
1) середнє значення рівня ряду;
2) за ланцюговою та базисною схемами аналітичні показники ряду динаміки: абсолютні прирости, коефіцієнти зростання, темпи зростання, темпи приросту, абсолютні значення одного відсотку приросту;
3) середні узагальнюючі показники ряду динаміки: середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт зростання, середній темп зростання, середній темп приросту, середнє абсолютне значення одного проценту приросту;
За результатами розрахунків зробити висновки. Зобразити динамічний ряд графічно.
Таблиця 3–Динаміка виробництва продукції з жирів харчових топлених
Рік
1985
1990
1995
1999
2000
2001
Кількість виробленої продукції з жирів харчових топлених, т
3264
4063
1017
393
349
254
Відповідно даних таблиці3 зобразимо динамічний ряд графічно у вигляді стовпчикової діаграми (рис1).


Оскільки абсолютні рівні ряду характеризують результати діяльності (виробництво жирів харчових топлених), накопичені за визначені періоди часу, то даний динамічний ряд є інтервальним. Оскільки інтервалами в інтервальному ряді динаміки є однакові періоди часу (1 рік), за які накоплені рівні динамічного ряду, то даний ряд динаміки є інтервальним з рівними інтервалами.
В інтервальних рядах динаміки з однаковими інтервалами середнє значення рівня ряду розраховується по середній арифметичній простій:

Протягом даних шести років в середньому за рік в Чернігівському регіоні вироблялось 1556,57тони продукції з жирів харчових топлених.
Розрахунок характеристик динаміки ґрунтується на зіставленні рівнів ряду. Базою для зіставлення може бути або початковий рівень (y1) або попередній рівень
(yi-1). У першому випадку база порівняння постійна, в другому – змінна. Характеристики динаміки, обчислені зіставленням суміжних рівнів, називають ланцюговими, а з постійною базою порівняння – базисними.
Абсолютний приріст
За ланцюговою схемою розрахунку:
де – абсолютний приріст для і-го періоду часу;
* – рівень ряду динаміки в і-му періоді;
* – рівень ряду динаміки в попередньому перед і-м періоді часу.
 
 

За базисною схемою розрахунку:
,
де * – рівень ряду динаміки базисного періоду, нехай

* – рівень ряду динаміки в і-му періоді;
 
 

Середній абсолютний приріст:
1 спосіб (по середній арифметичний простій із ланцюгових абсолютних приростів):

,
де m – кількість ланцюгових абсолютних приростів.

2 спосіб:

де – початковий рівень ряду динаміки;
– кінцевий рівень ряду динаміки;
n – кількість рівней ряду динаміки.

За дані шість років в Чернігівському регіоні виробництво продукції з жирів харчових топлених в середньому зменшувалося на 602 тони.
Коефіцієнт росту
За ланцюговою схемою розрахунку

   
 

За базисною схемою:

   
 
Між ланцюговими і базисними коефіцієнтами росту існує взаємозв’язок:
1)       добуток ланцюгових коефіцієнтів росту дорівнює кінцевому базисному коефіцієнту росту. В даному випадку:
2)        

2) відношення кожного поточного базисного коефіцієнту росту до попереднього дорівнює відповідному поточному періоду ланцюговому коефіцієнту росту:
     
Середній коефіцієнт росту:
1)       По середній геометричній із ланцюгових коефіцієнтів росту:

2)

Можна сказати, що у 2001 році у порівнянні з 1985 об’єм виробництва продукції з жирів харчових топлених в Чернігівській області зменшився в 12,85рази (або на 3010 тони). В середньому за 6 років відбувалося зниження виробництва продукції з жирів харчових топлених (коефіцієнт росту 0,923).
Темп зростання.
Темп зростання знаходиться як добуток коефіцієнту росту на 100%:

Середній темп зростання можна розрахувати:
1)       по середній геометричній із ланцюгових темпів росту:

2)
У 2001 році виробництво продукції з жирів харчових топлених склало 7,78% рівня 1985 року, і 10,6% рівня 2000. На протязі даних шести років середньорічний темп росту фізичного об’єму виробництва продукції з жирів харчових топлених склав 92,3%.
Темп приросту (ТD)
Темп приросту може бути розрахований одним із наступних способів:
1 спосіб: ;
2 спосіб: ;
3 спосіб:

при ланцюговій схемі:
         
при базовій схемі:
 
   
Абсолютне значення одного відсотку приросту.
Абсолютне значення одного відсотку приросту доцільно розглядати лише за ланцюговою схемою, оскільки базисні абсолютні значення одного відсотку приросту для всіх періодів чи моментів часу будуть однакові між собою. Таким чином за ланцюговою схемою

     

Таблиця 4– Результат розрахунків
Рік
Кіль-кість виробленої продук-ції, тон
Абсолютний приріст, тон
Коефіцієнти росту (К)
Темп росту (Т), %
Темп приросту (ТD)
Абсолютне значення одного відсотку приросту, тони
до 1985 року
щорічні
до 1985 року
Щорічні
до 1985 року
щорічні
до 1985 року
щорічні
1985
3264


1,000

100,0
1990
4063
799
799
1,245
1,245
124,5
124,5
24,5
24,5
32,64
1995
1017
-2247
-3046
0,312
0,250
31,2
25,0
-93,3
-75,0
40,63
1999
393
-2871
-624
0,120
0,386
12,0
38,6
-19,1
-61,4
10,17
2000
349
-2915
-44
0,107
0,888
10,7
89,2
-1,3
-11,2
3,93
2001
254
-3010
-95
0,078
0,728
7,8
72,9
-2,9
-27,2
3,49
Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що за дані шість років в Чернігівському регіоні кількість виробленої продукції з жирів харчових топлених зменшувалося на 602 тони. На це вплинуло абсолютне зниження кількості виробленої продукції з жирів харчових топлених по відношенню до 1985року у 1995році на 2247тони, у 1999році на 2871тони, у 2000– на 2915тон, у 2001– на 3010тони, і лише у 1990році абсолютне зростання на 799тон. Протягом тривалого проміжку часу відбувалося зниження виробництва продукції по відношенню до попереднього періоду відповідно у 1995 році на 3046 тон, у 1999 році на 624тони, а у 2000 і 2001 роках на 44 і 95 тон відповідно. Середньорічний темп росту об’єму виробництва продукції з жирів харчових топлених склав 92,3%. У 1990 році у порівнянні з 1985 роком об’єм виробництва збільшився в 1,245 рази (темп росту склав 124,5%, темп приросту 24,5%). В наступних звітних періодах обсяг виробництва продукції з жирів харчових топлених знижувався. Про це свідчить менше за одиницю значення коефіцієнту росту (менше за 100% значення темпу росту і від’ємне значення темпів приросту): у порівнянні з базисним 1985роком виробництво нижче у 1995році в 3,205рази (темп росту склав 31,2%, темп приросту– -93,3%), у 1999– в 8,333рази (темп росту 12,0%, темп приросту– -19,1%), у 2000році– в 9,346разів (темп росту склав 10,7%, темп приросту становив -1,3%), у 2001– в 12,821разів (темп росту 7,8%, темп приросту склав -2,9%).

Завдання №3

Варіант №5
Частина 1
Для даних про продаж продовольчих товарів торговими організаціями визначити:
1) індивідуальні і загальні індекси цін, кількості проданого товару та товарообігу;
2) абсолютну зміну товарообігу за рахунок зміни цін і фізичного обсягу реалізації товарів.
Таблиця 5–Динаміка реалізації продовольчих товарів торгівельними організаціями Чернігівського регіону
Найменування товару
Продаж продовольчих товарів через торгову мережу, тон
Середні ціни на продовольчі товари у торговій мережі (крім міських ринків), грн. за кг або за десяток яєць
2000
2001
2000
2001
Яйця, тис. шт.
6965
6444
4,14
3,71
Цукор
3746
2897
2,92
2,56
Чай
62
68
39,25
37,70
Введемо наступні позначення:
q – кількість проданого товару в натуральному вираженні (тони);
p – ціна одиниці товару (грн./кг).
Індивідуальні індекси характеризують зміну в динаміці або відображають в просторі якогось одного явища, наприклад, обсягу продажу конкретної продукції, ціни одиниці товару певного виду та ін.
1 2 Следующая страница


Статистика основного капіталу

Скачать контрольную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/52063вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com