Реферат на тему "Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 212.84 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Single
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница

добавить материал

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
Гуманітарний інститут
Кафедра прикладної лінгвістики
ЗАТВЕРДЖУЮ:
                                                                                                                     Завідуючий кафедрою
                                                                                                                   прикладної лінгвістики
                                                                                                              канд.філол.наук, професор
                                                                                                                                Філіппова Н.М.
                                                                                                              ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____
                                                                                                           “___”_____________200__р.
                                         ДИПЛОМНА РОБОТА
        На тему:  “Структура типових тематичних англійських назв груп і 
                                                     виконавців
                                        
Миколаїв
2007

                                                         ЗМІСТ
ВСТУП ………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1. МОВНА НОМІНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ НАЗВ
МУЗИЧНИХ ГРУП І ВИКОНАВЦІВ ………………………………………8
     1.1. Знакоутворювання- необхідна умова лексичної номінації………….. 8
     1.2. Вторинна номінація ……………………………………………………14
     1.3.  Словотвір і його роль в розвитку нових номінацій …………………21
РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ
МУЗИЧНИХ ГРУП ТА ВИКОНАВЦІВ …………………………………...30
     2.1.Класифікація назв музичних груп та виконавців за музичними
стилями ………………………………………………………………………30
     2.2. Особливості номінації назв музичних груп ………………………….33
     2.3.  Особливості змін в правилах номінації популярних музичних груп
 в період  з 1923 по 2006 рік……………………………………………………47
     2.4. Семантичні зміни в структурі назв ……………………………………55
РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНО-ТЕМАТИЧНОГО СЛОВНИКА-  ДОВІДНИКА АНГЛІЙСЬКИХ НАЗВ ГРУП І ВИКОННАВЦІВ, ТА  МУЗИЧНИХ СТИЛІВ
ЗАСОБАМИ LINGVO ……………………………………………………. 58
      3.1. Аналіз універсального електронного словника Lingvo ……………58
      3.2. Опис створенного словника-довідника ……………………………..60
      3.3. Компіляція та підключення словника ……………………………….63
РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПЕВНИХ
МУЗИЧНИХ СТИЛІВ НА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА
СУСПІЛЬСТВО ……………………………………………………………..66
      4.1. Обґрунтування необхідності  зниження негативного впливу 
 певних музичних стилів на оточуюче середовище та суспільство ……….66
      4.2. Аналіз негативного впливу рок музики на оточуюче середовище
    та суспільство ……………………………………………………………..70
      4.3.Заходи  мінімалізації негативного впливу музики
на суспільство ……………………………………………………………….75
 
 РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ …………………………………………...77
      5.1. Характеристика та аналіз шкідливих і небезпечних факторів
при роботі в приміщенні  за комп’ютером з точки зору охорони  праці...77
     5.2. Зменшення дії небезпечних та шкідливих факторів на
         працівників ………………………………………………………….....86
     5.3. Розрахунок освітлення ………………………………………………90 
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………92
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………93
ДОДАТОК А. Назви груп, які були використані в дослідженні
ДОДАТОК B. Фрагмент словника
ДОДАТОК C. Головне вікно програми
ДОДАТОК D. Вікна картки
ДОДАТОК Е. Електроний словник-довідних англійських назв груп
 і виконавців, та музичних стилів на магнітному носії
                                                    ВСТУП
Назва (ім'я, лат. nomina ) - це важливий лінгвістичний аспект в маркетингу, рекламі і витворах мистецтва. Семіотика сьогодні обумовлює вибір правильної назви в певній частині особливого профілю компанії, послуг або продуктів. Для досягнення цієї мети, професійні рекламні агенти керуються цілим рядом аксіом по створенню брендових назв. Проте, зразки назв в цих сферах не можуть визначатися по одному чиннику, вони повинні бути розглянуті як постійно змінні традиції. Крім того, імена можуть розкривати ідеологію суспільства або культури.
Актуальність даної теми полягає в тому, що музика сьогодні дуже різноманітна, виникає безліч різних музичних напрямів, стилів і підстилів. Сучасна музична культура має тенденцію до розвитку нових музичних стилів, які обумовлюють і вибір певних назв, що характеризують молоді колективи. Вперше назви музичних груп класифікуються за морфологічними і семантичними ознаками.
Метою роботи є розробка класифікації назв груп і виконавців згідно формальним і семантичним критеріям, а також визначення стереотипічної моделі назв для певних стилів музики.
Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:
·         дискурсність музичного стилю;
·         встановити основні правила номінації;
·         виявити жанрові позначення в структурі назв;
·         визначити стереотипи назв;
·         розробити класифікацію назв за морфологічними        
         характеристиками;
·         класифікувати назви за семантичними характеристиками;
  Досягнення поставленої мети і рішення конкретних задач
 зумовили використання методів семантичного аналізу для вивчення семантичних характеристик назв музичних груп; кількісного аналізу назв для вивчення змін типових структур у назвах колективів і виконавців впродовж декількох десятків років. Когнітивно-лінгвістичний аналіз виявляє два типу назв: буквені і метафоричні назви. Історичний метод досліджує процес зміни правил номінації назв музичних груп і виконавців впродовж 1923-2006 рр. . Описової метод використовується для фіксації даних кількісного аналізу змін в структурі назв груп. Метод узагальнення  використовується для визначення загальних ознак і властивостей для назв груп, які не були класифіковані. Метод прогнозування розглядає виникнення нових моделей назв.
Наукова новизна дипломного дослідження полягає в тому, що вперше розробляється словник назв музичних груп і виконавців. На сьогодні електронні словники набувають все більшого поширення. Дане явище пояснюється інтенсивністю розвитку інформаційних технологій і засобів ведення бізнесу, що вимагає все більшій швидкості реагування на події, що відбуваються. Унікальність даного словника в тому, що це єдиний систематизований словник, який надає інформацію про походження назви груп і виконавців, а також має короткий опис музичних стилів.
Вперше розглядаються основні зміни правил номінації в назвах груп і виконавців впродовж декількох десятків років. Також в даній роботі вперше розглядаються музичні стилі, які беруть моделі назв з цілком певних ресурсів,  і ці ресурси передають значення, що асоціюються з кожним стилем музики. Робиться спроба пояснити процеси номінації у даній сфері.
Практична цінність. Визначення правил номінації і класифікація назв груп і виконавців допоможе молодим колективам вибрати правильну і оригінальну назву, яка характеризуватиме саме той музичний стиль, який вони виконують.  Даний програмний продукт може використовуватися на практиці, як меломанами, так і у сфері шоу-бізнесу. Такий словник допоможе молодим колективам, оскільки надасть можливість зрозуміти основні чинники походження самих назв, а також дозволить уникнути повторень і більш креативно підійти до вибору назви. Створений словник має великий потенціал та практичну цінність, так як його можна постійно поповнювати, модернізувати, вдосконалювати, що є великим значенням для музичної індустрії
Об'єктом дослідження в дипломній роботі виступили різноманітні музичні стилі і напрями, такі як рок і реп, та музичні групи і виконавці.
Предметом дослідження є назви музичних груп і виконавців, а також музичні стилі.
Гіпотеза. Використовуючи термінологію когнітивної лінгвістики, ми припускаємо, що кожна музична культура розвиває певний набір концептуальних метафор. Як відомо, концептуальні метафори представляють спосіб мислення, який закладений в соціальній практиці.
Матеріалом дослідження послужили 2578 назв музичних груп та виконавців, електронні бази даних назв музичних груп і виконавців, розташовані на сайтах: www./bandregister2.co.uk; www.rollingstone.com/; www.home.talkcity.com/MoshPitWay/wetzki/bandnames.html;   www.billboard.com/bbcom/index.jsp;www.rapdict.org/; www.riaa.com/gp/database/;www.allmusic.com/;www.ohhla.com; www.headbands.com;www.geocities.com/SunsetTrip/7011/geetar.html; www.worldwidepark.com.
 Інтернет енциклопедія важкого метала:   www.welcome.to/bnrmetal
1854 назви відомих груп були узяті з двох джерел, Rolling Stone Encyclopedia Of Rock & Roll (George-Warren, 2001) і The Billboard Book of Top 40 Hits (Whitburn, 2004).
Структура роботи. Дипломна робота об'ємом в 135 сторінок друкарського тексту складається зі вступу, п’яти розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури, прикладного електронного продукту.
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, актуальність вибраної тематики, розкрита наукова новизна, мета і завдання роботи, практичне значення отриманих результатів, висунута гіпотеза,  визначені об'єкт, предмет і методи дослідження, визначено фактичний матеріал.
У першому розділі представлені теоретичні положення про теорію номінації.  Розглядається знакоутворювання  та словотвір як необхідна умова лексичної номінації, вторинна номінація.
У другому розділі проводиться класифікація назв груп і виконавців в двох напрямах.  У першому назви класифікуються згідно музичним стилям. В другому напрямку класифікація назв груп відбувається згідно семантичним і морфологічним змінам в структурі назв впродовж десятків років.
У третьому розділі описується програмний продукт – електронний словник-довідник англійських назв груп і виконавців, і музичних стилів. Довідник музичних стилів містить історію створення того чи іншого стилю. В даному довіднику вказані музичні інструменти й характеристика вокалу, які і створюють певний стиль. Словник англійських назв груп демонструє як група створювала свою назву, що саме є основою для вибору номінації та які фактори вплинули на цей процес.
 
                                        РОЗДІЛ 1
                  МОВНА НОМІНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ НАЗВ
                   МУЗИЧНИХ ГРУП І ВИКОНАВЦІВ
Постійний розвиток людського суспільства й людського пізнання ставить перед мовою завдання забезпечити всі сторони життя й діяльності людини новими найменуваннями. Науку про імена, про природу найменування, про засоби позначення і їхніх типів називають ономасіологією. Основною метою ономасіології можна вважати створення теорії номінації, її головним завданням - “вивчення засобів і способів найменування окремих елементів дійсності”[ 18, с. 228].
   1.1. Знакоутворювання- необхідна умова лексичної номінації
Основним аспектом розгляду природи найменування лексичними одиницями є лінгвосеміотичний, що ґрунтується на наступних теоретичних положеннях: 1) природна мова є знакова система особливого роду з подвійною структурацією її одиниць і із дворазовим їх  позначенням - у системі номінативних засобів (первинне означення) і в якості або в складі предикативних одиниць у мові (вторинне означення); 2) людська мова як складне матеріально-ідеальне утворення поєднує у собі стосовно об'єктивної дійсності сімултану властивість позначення й відбиття; 3) психо-фізіологічною основою репрезентації об'єктивної дійсності словами є друга сигнальна система дійсності.
Акти прямої (первинної) номінації за допомогою слів примітні тим, що вони одночасно сполучені з опредмечуванням людиною об'єктивного світу, з усіма етапами його суспільного досвіду й трудовою діяльністю, з виділенням і узагальненням необхідного й істотного в предметі пізнання.
У гносеологічному аспекті пряма лексична номінація є завжди процес перетворювання фактів  дійсності в знаки й надбання людей шляхом перетворення фактів дійсності у факти системи мови, у значення й категорії, що відбивають суспільний досвід носіїв мови.
Становлення найменування будь-якого типу ( елементарне первинне й - просте, складене, складне однослівне або декількаслівне найменування й т.д.) сполучено із процесом знакоутворювання.
Власні імена, хоча й зараховуються в розряд повнозначних лексичних знаків, однак різко протистоять останнім як за своїм значенням, так і по сфері й обсягу функціонування, займаючи периферійне положення в лексиці будь-якої мови.
По характеру знакового значення, по сфері функціонування й функції індивідуалізації власні імена можна назвати “лексично неповноцінними, збитковими”.
“Якщо серед іменників конкретні загальні імена є центральною семантичною категорією, те це саме тому, що вони володіють двома здатностями: значити (signifier) і позначати (designer),  у них є певний семантичний зміст, і в той же час вони застосовні до реальних об'єктів. Загальні імена мають повну семантичну структуру” [14, с. 252]. Власні імена, на противагу загальним, обмежуються однією функцією - позначення, що дозволяє їм тільки розрізняти, пізнавати позначувані предмети, особи, без вказівки на якісну, змістовну характеристику даного індивідуума або одиничного предмета, факту.
Основним дефектом власних імен є “нездатність” виражати узагальнене поняття; їхня роль у мові чисто називна, у силу чого їх називають “розпізнавальними знаками”  [56, с. 73]. 
Класифікація власних імен може бути проведена по предметній сфері, по позначуваним ними предметам: 1.) назви осіб (ім'я, прізвище, по батькові); 2.)  імена (прізвиська) тварин, птахів і т.п.; 3.) топографічні імена -  річок, океанів, морів, заток, проток, озер, країн, океанів, гір, гірських хребтів, міст, поселень, парків, вулиць, доріг і т.д.; 4.) імена будинків, установ, пароплавів, літаків і інших засобів пересувань; 5.) назви книг, журналів п'єс, музичних груп і виконавців і т.д.
  До власних імен іноді зараховуються [50, с. 89] “квазівласні імена”, такі, як назви періодів історії, культурних і політичних рухів, імена історичних особистостей, героїв і місць, зображуваних у літературі, а також назви (етикетки) товарів, продуктів харчування, брендових назв.
 Перераховані групи власних імен, розмежованих по предметній області, різні по характеру свого значення й сфері функціонування: 1) імена, які позначають (прізвища, імена осіб, прізвиська тварин, назви місць, історичних подій, дат і т.п.), і 2) імена, які тільки називають ( заголовки книг, назви журналів, етикетки на продуктах, виробу парфумерії й т.д.). У  власних іменах першого типу значення носить денотативний характер, тобто в його основі лежить подання про категорію, клас осіб, предметів. Значеннєвий потенціал цих імен у порівнянні з повнозначними знаками, що мають денотативно-сигніфікативний або сигніфікативний тип значення, дуже малий, проте він є. У імен, що позначають особу, набір концептуальних ознак, властивих самому денотату, включає “стать” (жіноча, чоловіча) [36].
У власних іменах, що не мають у силу своєї семантичної неповноцінності значеннєвої структури, а отже, асоціативних і структурних зв'язків по лінії змісту, матеріальна сторона словесного знака (його звучання або акустичний образ) здобуває більшу значимість, чим це має місце в іменах загальних. 
Власні імена із сугубо денотативним значенням не мають значеннєвої структури й у силу цього обмежуються сферою номінативно- класифікаційної діяльності мови, являючи собою своєрідну  номенклатуру одиничних імен або однакових предметів реального світу.
“Межа, що відокремлює загальні іменники від власних, звичайно, не абсолютна. Більшість власних імен походять від загальних слів, що раніше вказували на якусь ознаку (зміст)” [4, с. 102-103]. Загальновідомий і той факт, що значна кількість загальних імен походять в результаті “лексикалізації”, тобто в результаті процесу вторинного перейменування власних імен у загальні.
Поряд з денотативною функцією індивідуалізації, власним іменам властива прагматична функція, що виявляється в тім, що ідентифікуючі знаки, як і ті, що характеризують, використовуються в мові як засіб вираження емоційно-оцінних значень. “сам спосіб найменування по імені, або по імені та по батькові, або по прізвищу, - писав Д.Н. Шмельов, - певним чином відбиває й взаємостосунки осіб, і суспільне становище називаного” [26, с. 141].
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница


Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/9942вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com