Реферат на тему "Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі платника єд"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі платника єд

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 49.97 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алекс
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница

добавить материал

     Відповідно  до п.7  Положення  №196  підприємства – суб”єкти  малого  підприємництва,  що  виконують  роботи  чи  надають  послуги,  відображають  витрати  по  дебету  рахунка 23  “Виробництво”  і  у  подальшому  щомісячно  списують  їх  з  кредиту  рахунку 23  у  дебет  рахунку 79  “Фінансові  результати”.  Однак  це  не  означає,  що  всі  без  винятку  витрати  потрапляють  до  дебету  рахунку 23.  Підприємства,  що  надають  послуги,  повинні  розподіляти  витрати  на  прямі ( що  складають  виробничу  собівартість  робіт,  послуг )  та  інші (адміністративні,  на  збут  тощо )  відповідно  до  П(С)БО  16  “Витрати”.  Це  необхідно  для  правильного  складання  фінансової  звітності ( зокрема  для  заповнення  рядків  040  і  090  Звіту  про  фінансові  результати  суб”єктів  малого  підприємництва ).
     Формування  фінансового  результату  підприємства  при  виконаннні  робіт ( послуг )  розглянемо  у  вигляді  схеми  в  Додатку №2.
      Приклад  відображення  у бухгалтерському  обліку  доходів  і  витрат  при  виконаннні  робіт  ( послуг ),  а  також  особливості  заповнення  форми  № 2-м  “Звіт  про  фінансові  результати”  розглянуто  у  таблиці  в  Додатку №3.  У  частині  витрат  на  зарплату  використані  числові  дані  таблиці  Додатка №1.
      Як  відомо,  єдиний  податок,  що  підлягає  сплаті  до  бюджету,  обчислюється  із  сум  виручки  від  реалізації,  що  надійшла  на  розрахунковий  рахунок  або  до  каси  підприємства.  У  той же час у бухгалтерському обліку  доходом (виручкою) визнається не надходження грошей, а відвантаження продукції (товарів, робіт, послуг) – передача покупцеві всіх ризиків і вигід, пов”язаних з правом власності на продукцію (товар, інший актив). 
      Не важко помітити, що порядок визначення виручки від реалізації у бухгалтерському та податковому обліку єдиннників не збігаються. Постає питання – як же правильно нарахувати єдиний податок: за бухгалтерською виручкою чи за податковою?
      Оскільки у бухгалтерському обліку всі податки, що сплачуються за рахунок коштів підприємства (у тому числі єдиний), визнаються витратами, та у даному випадку необхідно керуватись  п.7П(С)БО 16 “Витрати”, відповідно до якого витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійсненні. Це означає, що одночасно з нарахуванням доходу  за певний місяць (Кт рахунку 70) від суми цього доходу повинен бути нарахований і єдиний податок (Кт рахунку 641 субрахунок “Єдиний податок”), незважаючи на те що кошти від покупця ще не одержані.
    Ігнорування принципу відповідності доходів і витрат може призвести до значного перекручення звітності. Наприклад, підприємство відвантажувало продукцію  протягом всього 2000 року, а оплату одержало тільки у січні 2001 року. Якщо нарахувати єдиний податок від всієї суми виручки, що надійшла, то витрати підприємства за січень будуть безпідставно завищені, а доходи за 2000 рік - занижені.
     А ось перерахування єдиного податку до бюджету рекомендуємо здійснювати відповідно до даних Розрахунку суми єдиного податку, тобто від реально одержаної виручки, визначеної на підставі Книги обліку доходів і витрат.
     Деякі спеціалісти рекомендують використовувати інший варіант – відкрити в обліку єдиного податку два субрахунки: “Єдиний податок, термін сплати якого не настав” і “Єдиний податок, термін сплати якого настав”. По мірі надходженння виручки за продукцію (товари, роботи, послуги) ці субрахунки будуть кореспондуватись між собою і закриватися. Однак відбудеться це не автоматично, як у першому випадку. Бухгалтеру необхідно буде відслідити період відвантаження продукції, за яку надійшли кошти, і відповідно до цього  закривати субрахунки з обліку єдиного податку.
     На рахунок обліку витрат зі сплати єдиного податку Інструкція №291  чіткої вказівки не дає, тому бухгалтерам доводиться розбиратись самостійно, на свій розсуд.
    Єдиний податок є специфічним податком, оскільки об”єднує податки і збори, які підприємство - платник  податку на прибуток  відображає по дебету рахунків:
   -23 “Виробництво” (наприклад, нарахування на соціальне страхування із заробітку виробничих робітників);
   -84 “Інші операційні витрати” (наприклад комунальний податок);
   -85 “Інші витрати” (податок на прибуток).
    На мою думку, єдиний пподаток доцільно обліковувати на окремому субрахунку рахунка 84 або 85. У цьому випадку бухгалтеру не доведеться вичленовувати суму нарахованого єдиного податку із загальної суми витрат при заповненні форми № 2-м.
2.2  Характеристика  та  принципи  підготовки  бухгалтерської  звітності.
     Відповідно до останнніх змін, внесених до Положення № 196 і Стандарту №25, при складанні фінансової звітності за 2000 рік цей податок не потрібно розподіляти на частини (57% і 43%). Його сума (нарахована по кредиту рахунку 641 за звітній період) зазначається у новому рядку 165 “Єдиний податок” розділу І форми № 2-м “Звіт про фінансові результати”.
    Відповідно до п.3 статті11 Закону №996  для суб”єктів малого підприємництва встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м). Зазначені форми звітності, а також порядок їх заповнення затвердженні Стандартом № 25. При заповненні форми № 2-м за 2000 рік слід мати на увазі, що показники за 1999 рік (графа 4) не заповнюються.
    Решту форм річної звітності (звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до звітності) суб”єкти малого підприємництва не складають.
    Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством – іншим органам і користувачам, зокрема органам державної статистики.
     Терміни подання фінансової звітності встановлені Порядком № 419. Так, квартальна звітність подається не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітнім кварталом, а річна – не пізніше 20 чиса наступного за звітнім року. 
     Обидві форми значно скорочено порівняно з тими, що складають підприємства, які не є малими. Скорочення здійснено шляхом поєднання декількох статтей в одну. Коди рядків збережено.
     За рахунок скорочення кількості показників значно спрощено звіт про фінансові результати. Деталізацію доходів i витрат зменшено. Найбільше задоволення викликає той факт, що витрати для складання форми № 2-м можна формувати із застосуванням лише рахунків класу 8 нового Плану рахунків. Конкретно визначено, де у звітності відображається сума єдиного податку, спеціального патенту i фіксованого податку сільськогосподарських виробників.
    Техніку складання фінансового звіту малих підприємств, що перейшли на новий План рахунків, у тому числі платників єдиного податку, подано нижче.
БАЛАНС
Актив Код рядка Зміст статті Балансу
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 Залишок за рахунками 151 -153 плюс аванси, перераховані під будівництво
  Основні засоби:
    залишкова вартість 030 Ряд. 031 - ряд. 032
   первісна вартість 031 Залишок по рахунках 101 -109, 111 -117, 121, 127
    знос 032  Залишок по рахунках 131, 132, 133
Довгострокові фінансові інвестиції 040 Залишок по рахунках 141 - 143
Інші необоротні активи 070 Залишок по рахунках 17, 18, 161 - 163
  Усього за розділом I 080  
  II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 Залишок по рахунках 201 - 209, 211 - 218, 22, 23
Готова продукція 130 Залишок по рахунках 25 - 27, 281 - 284 - 285
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
    чиста реалізаційна вартість 160 Ряд. 161 - ряд. 162
    первісна вартість 161 Залишок по рахунках 361, 362, 34
    резерв сумнівних боргів 162 Залишок по рахунку 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 Залишок по рахунках 641, 642, 644 (дебетовий)
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Залишок по рахунках 371 - 377, 661 (дебетовий), 682, 683
Поточні фінансові інвестиції 220 Залишок по рахунках 351, 352
  Грошові кошти та їх еквіваленти:
    у національній валюті 230 Залишок по рахунках 301, 311, 313, 331, 333
    в іноземній валюті 240 Залишок по рахунках 302, 312, 314, 332, 334
Інші оборотні активи 250 Залишок по рахунку 24
Усього за розділом II 260  
III. Витрати майбутніх періодів 270 Залишок по рахунку 39
Баланс 280  
Пасив Код рядка Зміст статті Балансу
I. Власний капітал 
Статутний капітал 300 Залишок по рахунку 400
Додатковий капітал 320 Залишок по рахунках 421 - 425
Резервний капітал 340 Залишок по рахунку 430
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 Залишок по рахунку 440
Неоплачений капітал 360 Залишок по рахунках 451 - 453, 460
Усього за розділом І 380  
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 Залишок по рахунках 471 - 474, 48, 49
III. Довгострокові зобов'язання 480 Залишок по рахунках 53 - 55
IV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків 500 Залишок по рахунках 601 - 606
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 Залишок по рахунках 611, 612
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 Залишок по рахунках 621, 622, 631, 632
Поточні зобов'язання за розрахунками: 
     з бюджетом 550 Залишок по рахунках 641, 642 (кредитовий), 643
     зі страхування 570 Залишок по рахунках 651 - 655 (кредитовий)
     з оплати праці 580 Залишок по рахунках 661, 662
Інші поточні зобов'язання 610 Залишок по рахунках 671, 672, 681 - 685
Усього за розділом IV 620  
V. Доходи майбутніх періодів 630 Залишок по рахунку 69
Баланс 640  
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
І. Фінансові результати
Стаття Код рядка Зміст показника
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Оборот по рахунках 701 - 703
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ПДВ і акцизний збір, враховані в сумі рядка 010, збір до Пенсійного фонду від реалізації ювелірних виробів, податок із реклами; суми знижок і повернення від покупців без ПДВ
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 035 Ряд. 010 - ряд. 020
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 Оборот по рахунках 80 - 83
Інші операційні доходи 060 Оборот по рахунках 711 - 719
Інші операційні витрати 090 Оборот по рахунку 84
Інші звичайні доходи 130 Оборот по рахунках 721 - 723, 731 - 733,741 - 746
Інші звичайні витрати 160 Оборот по рахунку 85 (у частині витрат фінансової та інвестиційної діяльності)
Надзвичайні:
    доходи 200 Оборот по рахунку 75
    витрати 205 Оборот по рахунку 85 (у частині надзвичайних витрат)
Податок на прибуток 210 Оборот по рахунку 85 (у частині податку на прибуток, єдиного податку, плати за спецпатент, фіксованого податку сільгоспвиробників)
Чистий фінансовий результат (035 - 040 + 060 - 090 + 130 - 160 + 200 - 205 - 210):    
прибуток 220 При позитивному результаті
збиток 225 При негативному результаті
IІ. Елементи операційних витрат
Стаття Код рядка Зміст показника
Матеріальні витрати 230 Оборот по рахунках 801 - 809
Витрати на оплату праці 240 Оборот по рахунках 811 - 816
Відрахування на соціальні заходи 250 Оборот по рахунках 821 - 825
Амортизація 260 Оборот по рахунках 831 - 833
Інші операційні витрати 270 Оборот по рахунку 84
Разом 280  
    До податкової звітності за єдиним податком , що подається до податкових органів , входять: розрахунок  сплати єдиного податку, розрахунок акцизного збору, декларація з ПДВ (при сплаті єдиного податку за ставкою 6%), платіжні доручення про сплату єдиного податку з відміткою банку про зарахування коштів.
     Платники єдиного податку зобов’язані вести Книгу обліку доходів i витрат суб’єкта малого підприємництва — юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Порядок її заповнення затверджено наказом ДПА України від 13.10.98 р. № 477 (у редакції наказу ДПА України від 12.10.99 р. № 554).
     Відповідно до п. 1 цього Порядку в зазначеній Книзі відображаються в хронологічному порядку всі господарські операції на підставі первинних документів. Складати Книгу обліку доходів i витрат доводиться вручну. Сама Книга повинна бути прошнурована, підписана i завірена печаткою підприємства — платника єдиного податку i печаткою податкового органу, в якому платник зареєстрований. Зовсім очевидно, що заповнити її з застосуванням засобів обчислювальної техніки неможливо. Порядком її складання не передбачено можливості нагромадження даних автоматизованим способом із відображенням у Книзі підсумкових даних (як, наприклад, у Книзі обліку продажу i Книзі обліку придбання з ПДВ).
     Логічно відображати операції на підставі даних бухгалтерського обліку.
     Облік виручки від реалізації (графа 3) можна вести на підставі даних синтетичних регістрів, записуючи зміст операцій однією сумою за день досить лаконічно: надійшла виручка від реалізації.
     У графі 4 відображається не вся сума виручки, що надійшла від реалізації основних фондів, а тільки перевищення виручки над залишковою вартістю. Продаж за залишковою вартістю або нижче її взагалі в Книзі відображатися не буде.
     Графа 5 призначена для відображення виручки від іншої реалізації та позареалізаційних доходів.
     У графі 6 відображається загальна сума всіх надходжень, тобто сума граф 3, 4 i 5.
     У графі 7 відображаються витрати, фактично оплачені з розрахункового рахунку або з каси. Ця графа має довідковий характер, тому що на об’єкт оподаткування не впливає.
     Підсумки граф підбиваються за місяць та наростаючим підсумком із початку року.
     Заповнення Розрахунку сплати єдиного податку складності не викликає.
     Розрахунок заповнюється наростаючим підсумком із початку року. Сума фактично сплаченого податку (рядок 06) відображає суму перерахованих платежів.
     Сплата підтверджується поданням платіжних доручень з відміткою банку. Розрахунок подається до податкових органів щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітнім кварталом. Сплата єдиного податку відбувається щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітнім.
3. ПОЗИТИВНІ  ТА  НЕГАТИВНІ  СТОРОНИ  ЄДИНОГО  ПОДАТКУ
3.1  Економічна доцільність спрощеної системи оподаткування.
При ставці єдиного податку 6% можна здійснити конкретний розрахунок меж мінімізації відволікання коштів на сплату податків.
     Для проведення порівняльного аналізу необхідно врахувати, що єдиний податок у розмірі 6% обчислюється від виручки, за винятком акцизного збору, тобто виручка від реалізації містить у собі суми ПДВ.
     Якщо виходити з наявного визначення виручки від реалізації, то податок становить 7,2% від реалізації без ПДВ для платників ПДВ. Надалі варто врахувати, що для промислових i торговельних підприємств потрібно застосовувати різні критерії оцінки, тому що для торгівлі ставка єдиного податку складе 7,2% від товарообігу, а не від націнки.
     Для виробничих підприємств — платників ПДВ про безумовну доцільність переходу на нову систему можна говорити за умови, що рентабельність становить більше 25%. У цьому випадку загальна сума сплачуваних податків вища за єдиний податок навіть без врахування відрахувань на заробітну плату.
     За більш низького рівня рентабельності необхідно враховувати i розміри зарплати з відрахуваннями на неї. Нижче подано таблиці №3 і №4 граничних значень рентабельності та заробітної плати для платників ПДВ, за яких доцільно переходити на спрощену систему оподаткування. Усі значення наведено у відсотках до виручки від реалізації без ПДВ. Рентабельність визначено як відношення прибутку до витрат. Ставка відрахувань на заробітну плату — 37,5%. Ставка податку на прибуток — 30%.
    Зниження рентабельності без зміни питомої ваги зарплати, зменшення зарплати при незмінній рентабельності, зменшення обох показників — усі ці три варіанти призведуть до недоцільності застосування спрощеної системи оподаткування.
Таблиця № 3
 ПОКАЗНИК
ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
          1                                   2        3       4        5        6         7       8        9       10      11      12       13      14
Виручка                              100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Витрати                               79.3   80.0    80.6   81.3   82.0   82.6  83.3   84.0   84.7   85.5   86.2    87.0   87.7
Зарплата                                 -        -         0.5     1.1     1.6     2.1    2.3    3.2     3.7     4.3     5.1     5.6     6.1
Відрахування                          -         -        0.2     0.4     0.6     0.8    1.0    1.2     1.4     1.6     1.9      2.1    2.3
Інші податки                          1.2      1.2     1.2     1.2      1.2    1.2    1.2    1.2     1. 2    1.2     1.2      1.2    1.2
Прибуток                             20.7    20.0    19.4   18.7   18.0   17.4  16.7  16.0   15.3   14.5   13.8    13.0   12.3
Податок на прибуток            6.2      6.0     5.8    5.6      5.4     5.2    5.0     4.8     4.6     4.4     4.1     3.9     3.7
Загальна сума податків       7.4      7.2     7.2    7.2      7.2     7.2    7.2     7.2     7.2     7.2     7.2     7.2    7.2
Рентабельність                   26.0    25.0   24.0  23.0    22.0   21.0  20.0   19.0   18.0   17.0   16.0   15.0  14.0
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница


Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі платника єд

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=102&часть=3вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com