Реферат на тему "Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі платника єд"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі платника єд

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 49.97 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Алекс
Предыдущая страница 1 2 3 4 5

добавить материал

     На мій погляд, будова такої податкової системи, яка б забезпечила  створення “теплого” податкового клімату на Україні, неможлива без втілення цілого комплексу заходів, які під корінь змінили б сам підхід до сплаті податків, як необхідного атрибуту держави.
СПИСОК        ЛІТЕРАТУРИ
 
1.    Закон України  “Про  підприємства  в  Україні”  від 27.03.1991року.
2.    Закон України  “Про  бухгалтерський  облік  в  Україні”  від 16.07.1999року.
3.    Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000року.
4.    Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України
     від 3липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та
     звітності суб”єктів малого підприємництва” “. – Президент України Л. Кучма,
      м. Київ, 28.06.1999 рік № 746/99.
5.    Указ Президента України “Про  державну підтримку малого підприємництва” від 12.05.1998року.
6.    Порядок подання фінансової звітності,затверджений постановою КМУ від 28.02.2000року  № 419.
7.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб”єкта малого підприємництва” , затверджене наказом Мінфіну України  від25.02.2000року 
     № 39.
8.    Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб”єктів малого підприємництва, затверджене наказом Мінфіну України  від 30.09.1998року
     № 196 (зі змінами, внесенними наказом від 07.12.2000року  № 315).
9.    Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов”язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999року  № 291.
10. Газета “Вісник податкової служби в Україні” №36/99.
11. Газета “Все про бухгалтерський облік”  №103 від 06.11.2000року (спецвипуск).
12. Газета “Все про бухгалтерський облік”  № 5 від 19.01. 2001року, стор.4 – 11.
                                                                                                                              Додаток  1                                                                                                                
                                                                                                                              Таблиця  1
Облік  витрат  на  оплату  праці,  прибуткового  податку  та  відрахувань
на  соціальне  страхування  у суб”єктів  малого  підприємництва
грн.
Дата
 
Найменування     операції
Дт
Кт
Сума
1
2
3
4
5
 
 
 
 
31.12
Проведено нарахування працівникам (всього на суму4630 грн.):
- заробітної плати за окладами та тарифами ( у т.ч. робітникам-3000грн.);
- премії;
- компенсації у зв”язку з індексацією зарплати;
- відпускних;
- оплати невідпрацьованого часу,передбаченного законодавством;
- матеріальної допомоги;
- за листками непрацездатності;
 
811
 
812
813
814
815
816
652
 
661
 
661
661
661
661
661
661
 
4300
 
100
--
150
--
50
30
 
 
31.12
Проведено утримання із зарплати прцівників:
- прибуткового податку;
- збору до Пенсійного фонду ( 1 або 2% );
- збору до фонду Зайнятості ( 0,5%);
- невикористаних підзвітних сум;
- з відшкодування шкоди;
- аліментів;
 
661
661
661
661
661
661
 
641
651
653
372
375
685
 
600
92
23
--
--
60
03.01
Одержано в банку і оприбутковано до каси готівкові кошти, що належать працівникам підприємства
301
311
3855
 
03.01
Перераховао податки  і збори:
- прибутковий податок;
- збір до Пенсійного фонду;
- збір до Фонду зайнятості;
 
641
651
652
 
311
311
311
 
600
92
23
03.01
Перераховано аліменти
685
311
60
03.01-
05.01
 
Здійснено виплати працівникам
 
661
 
301
 
3855
    
Додаток  2
Схема  1
Формуванння  фінансового результату підприємства
при виконанні робіт (послуг)
 
Оборот  по   рахунках 80,81,82,83,84 в частині прямих виробничих витрат
 
Собівартість робіт(послуг)  рахунок 23 «Виробництво», Рядок 040 форми № 2-м
Оборот по рахунках  80,81,82,83,84 в частині адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат, Рядок 090 форми № 2-м
 
 
Обороти по рахунку 85, у т.ч.:
- єдиний податок -ряд.165 форми № 2-м
- податок на прибуток – ряд. 210 форми № 2-м
- інші витрати – ряд. 160 форми № 2-м
- надзвичайні витрати – ряд.205 форми № 2-м
 

Рахунок 79
«ФІНАНСОВІ   РЕЗУЛЬТАТИ»
 
Рахунок 75 «Надзвичайні
доходи,Ряд.200 форми №2-м
 
Рахунок 72,73,74.
Сума доходів від участі в капіталі, фінансових та інших доходів
Ряд. 130 форми №2-м             
 
Рахунок 71 «Інший операційний доход»
Ряд. 060 фрми № 2-м
 
Сума доходу без урахування ПДВ та інших непрямих податків і утримань,
Ряд. 035 форми № 2-м
 
Субрахунок    703 «Доход від реалізації робіт та послуг» (з ПДВ),
Ряд.  Форми № 2-м
 
 
Додаток № 3
Таблиця № 2
Відображення у бухгалтерському обліку доходів і витрат при виконанні робіт (послуг),
а також особливості заповнення форми № 2-м «Звіт про фінансові результати»
Дата
Найменування     операції
Дт
Кт
Сума,
грн
Код рядка
Форми
2-м
1
2
3
4
5
6
15.12
Одержано кошти за послуги, надані у листопаді
(у т.ч. ПДВ)
311
361
12000*
 
25.12
Надані послуги за грудень (у т.ч. ПДВ)
361
703
13200
010
25.12
Відображене податкове зобов”язання з ПДВ
703
641
2200
020
31.12
Відображена собівартість послуг за грудень:
 
- вартість використаних матеріалів;
- заробітна плата робітників;
- нарахування до соціальних фондів;
- амортизація виробничого обладнання;
 
801
23
23
23
831
23
 
201
801
811
821,822,823
131
831
 
1000
1000
3000
1125
150
150
 
230
 
240
250
260
31.12
Списано виробничу собівартість послуг на фінансовий результат
791
23
5275
040
31.12
Відображено адміністративні, на збут та інші
витрати у складі фінансових результатів на
загальну суму 2492 грн., у т. ч. :
- заробітна плата адміністрації;
- нарахування до соціальних фондів;
- орендна плата за приміщення офісу;
- амортизація комп’ютера бухгалтерії.
 
 
 
791
791
791
831
791
 
 
 
811
821,822,823
84
131
831
 
 
 
1580
593
200
50
50
 
 
090
230
240
270
260
-
31.12
Віднесено на фінансові результати суму доходу за грудень (без ПДВ)
703
791
11000
035
31.12
Нараховано єдиний податок із суми доходу за грудень з ПДВ (13200 х 6%) і віднесено на фінансові резулььтати
85
 
791
641
 
85
792
 
792
 
 
165
31.12
Списано нерозподілений прибуток за результатами звітного року
791
441
2510
220
19.01
Перераховано єдиний податок із сумивиручки від реалізації, що надійшла у грудні (1200 х 6%), за даними Розрахунку
641
311
720
 
 
  * Виручка, що надійшла від реалізації, відображається у графі 3 Книги обліку доходів і витрат підприємств – платників єдиного податку. Сума доходу за грудень у розмірі 13200 грн. у Книзі не відображається до надходження виручки на розрахунковий рахунок (касу) підприємства.
Додаток  4
Таблиця  5
Торговельна  діяльність без прибутку і  накладних витрат
Показник
Один. виміру
Числові приклади
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Виручка
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Середня націнка до вартості товарів
%
40,0
36,0
32,0
30,0
25,0
20,0
15,00
10,0
Обсяг націнки в обсязі реалізації
%
28,6
26,4
24,1
23,1
20,0
16,7
13,0
9,1
Витрати
%
28,6
26,4
24,1
23,1
20,0
16,7
13,0
9,1
Зарплата
%
20,8
19,2
17,5
16,8
14,5
12,2
9,5
6,6
Відрахування
%
7,8
7,2
6,5
6,3
5,5
4,5
3,5
2,5
Прибуток
%
-
-
-
-
-
-
-
-
Сума  сплачуваних податків
%
7,8
7,2
6,5
6,3
5,5
4,5
3,5
2,5
 
                                                                                                                      Додаток  5
                                                                                                                     Таблиця  6
Торговельна  діяльність без  витрат
Показник
Один. виміру
Числові приклади
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Виручка
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Середня націнка до вартості товарів
%
40,0
36,0
32,0
30,0
25,0
20,0
15,00
10,0
Обсяг націнки в обсязі реалізації
%
28,6
26,4
24,1
23,1
20,0
16,7
13,0
9,1
Витрати
%
-
-
-
-
-
-
-
-
Прибуток
%
28,6
26,4
24,1
23,1
20,0
16,7
13,0
9,1
Податок на прибуток
%
8,6
7,9
7,2
6,9
6,0
5,0
3,9
2,7
Сума  сплачуваних податків
%
8,6
Предыдущая страница 1 2 3 4 5


Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі платника єд

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=102&часть=5вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com