Реферат на тему "Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 303.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Олефиренко Олег
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница

добавить материал


(20)

Коефіцієнт свідчить про розширення або зниження комерційного кредиту, що надає підприємство. Зростання означає збільшення швидкості сплати заборгованості підприємству , зменшення продажу в кредит. Зниження показника свідчить про збільшення обсягу кредиту , що надає підприємство, тобто зростання купівлі продукції в кредит покупцям [24, c. 35].
-       середній термін обороту дебіторської заборгованості (тривалість періоду обороту в днях ) (Тобд) як відношення календарного фонду часу за певний період (наприклад, за рік – 365 днів) до коефіцієнту оберненості дебіторської заборгованості (Кодз):
                  

(21)

Цей показник характеризує середній термін погашення дебіторської заборгованості. Позитивно оцінюється зниження цього коефіцієнта.
-       коефіцієнт оберненості  кредиторської заборгованості (Кокз) як відношення виручки від реалізації до середньої за період кредиторської заборгованості (КЗ):

(22)
Коефіцієнт свідчить про розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству. Зростання показника свідчить про підвищення швидкості сплати заборгованості підприємства, а зниження – про зростання купівлі продукції в кредит.
-        середній термін обороту кредиторської заборгованості (Тобк) як відношення календарного фонду часу за певний період до коефіцієнта оберненості кредиторської заборгованості за цей же період (Кокз):

(23)

Показник відображає середній термін повернення боргів підприємства.
-       фондовіддача основних засобів та інших позаоборотних активів (ФПВ) як відношення виручки від реалізації до середньої за період величини необоротних активів (НОА):

(24)

Показник характеризує ефективність використання необоротних активів. Позитивно оцінюється зростання цього показника, тобто збільшення величини продажу що припадає на одиницю вартості засобів .
-       коефіцієнт оберненості  власного капіталу (Ковк) як відношення виручки від реалізації до середньої за період вартості власного капіталу (ВК):
                                                                                        (25)
Коефіцієнт відображає швидкість обороту власного капіталу, тобто його активність. Різке зростання цього показника говорить про підвищення рівня продажу. Суттєве його зниження свідчить про тенденцію до бездії  частини власних коштів.
Показники ефективності використання капіталу аналізуються в такій послідовності:
*       розраховуються самі показники;
*       показники порівнюються в динаміці;
*       робляться аналітичні висновки.
Умовою життєдіяльності і основою стабільності стану підприємства в ринковій економіці виступає його стійкість. На стійкість підприємства впливає дуже багато факторів. Від того, які саме фактори впливають на неї, розрізняють декілька видів стійкості.
Відповідно до підприємства як господарюючого суб`єкта існує [6, c. 63]:
-       внутрішня стійкість;
-       фінансова стійкість;
-       загальна стійкість.
Внутрішня стійкість – це такий фінансовий стан підприємства, за якого забезпечується достатньо високий результат його функціонування.
Фінансова стійкість відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення.
Загальна стійкість відображає рух грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення надходження коштів (доходів) над витрачанням. Умовою загальної стійкості підприємства є його здатність вільно розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища.
Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва і в загалі діяльності господарюючого суб`єкта.
Надлишкова фінансова стійкість також негативно впливає на виробничо-торговельну діяльність, оскільки виступає гальмом її розвитку, збільшуючи затрати підприємства надлишковими запасами і резервами.
Значення і сутність фінансової стійкості яскраво відображається в її показниках. Розрізняють абсолютні і відносні показники фінансової стійкості.
До абсолютних показників фінансової стійкості відносять такі групи показників [6, c. 63]:
-       для характеристики джерел формування запасів і затрат що відображають різний ступінь охоплення різних видів джерел:
 1. Наявність власних оборотних коштів (НВОК). Розраховується як різниця між джерелами власних і прирівняних до них коштів (І розділ пасиву балансу) і позаоборотними активами (розділ І активу балансу). Він характеризує чистий оборотний капітал:
                                           НВОК=Ір.ПБ-Ір.АБ                                     (26)
де  Ір.ПБ – підсумок розділу І пасиву балансу;
      Ір.АБ – підсумок розділу І активу балансу.
    2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат (ВДПД). Отримується шляхом додавання до власних оборотних коштів величини довгострокових пасивів (ІІ розділ пасиву балансу):
                                          ВДПД=НВОК+2р.ПБ                                   (27)
де 2р.ПБ – підсумок розділу ІІ пасиву балансу;
3. Загальна величина основних джерел формування запасів і затрат (ЗВОД). Розраховується додаванням до власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат суми короткострокових кредитів і позикових коштів:
                                            ЗВОД= ВДПД+КК                                      (28)
де КК - короткострокові кредити і позикових кошти;
-       показники забезпеченості запасів і затрат джерелами їх формування:
1. Лишки (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (DНВОК):
                                           DНВОК= НВОК-ЗЗ                                     (29)
де ЗЗ - запасів і затрати (розділ 2 активу балансу);
2. Лишки (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і затрат (ВДПД):
                                             ВДПД= ВДПД-ЗЗ                                      (30)
3. Лишки (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів (DЗВОД):
                                             DЗВОД=ЗВОД-ЗЗ                                      (31)
У наукових роботах останнього часу вчені-економісти виділяють один абсолютний показник фінансової стійкості – наявність власних оборотних коштів [8, c. 57]. Даний показник розраховується як різниця між перманентним (постійним) капіталом і величиною позаоборотних активів:
                                  НВОК=(Ір.ПБ + І Ір.ПБ)-Ір.АБ                            (32)
де Ір.ПБ + І Ір.ПБ – постійний (перманентний) капітал, тобто сума підсумків розділів І і І І пасиву балансу;
Ір.АБ – величина позаоборотних активів підприємства, тобто підсумок розділу І активу балансу.
Крім розрахунку та аналізу в динаміці наявності власних оборотних коштів при оцінці фінансової стійкості досліджується також ряд її відносних показників.
Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами розраховується відношенням суми власних оборотних коштів до матеріальних запасів:
                                              (33)
де  Кмз - коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами;
   ∑ВОК – сума власних оборотних коштів;
   ЗЗ – матеріальні запаси (розділ І І активу балансу).
Кмз показує, якою мірою матеріальні запаси покриті власними коштами і не потребують залучення позикових.
Даний коефіцієнт необхідно розглядати у взаємозв`язку із станом виробничі запасів. Якщо на підприємстві значні надлишкові запаси то власні оборотні кошти не покриють їх повністю, тому коефіцієнт буде набагато менше одиниці.
За умови нестачі запасів для проведення нормальної виробничо-торговельної діяльності підприємства коефіцієнт буде більше одиниці, але це не свідчить про стійкість фінансового стану. Нормальним явищем є рівень коефіцієнта 60-80%.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу (власних коштів) розраховується як відношенням власних оборотних коштів до власного капіталу [21, c. 60]:
       (34)

де  Кмвк – коефіцієнт маневреності власного капіталу;
      ВК – власний капітал (підсумок розділу І пасиву балансу).
З фінансової точки зору , чим вище цей коефіцієнт, тим краще. Він характеризує ступінь мобілізації власного капіталу, показує, яка частина власного капіталу знаходиться в обігу, тобто в тій формі, яка дає змогу вільно маневрувати цими засобами. Чим вище показник, тим краще фінансовий стан підприємства, забезпечуються більш достатня гнучкість у використанні власних коштів господарюючого суб`єкта. Оптимальне значення дорівнює 0,5.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів розраховується як відношення суми довгострокових залучених коштів до величини довгострокового капіталу:
                                                                                    (35)
де  Кдзк – коефіцієнт довгострокового залучення коштів;
      ∑ДЗК – сума довгострокових залучених коштів.
Характеризує структуру капіталу. Зростання цього показника є негативною тенденцією, яка означає, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів.
Стабільність структури оборотних коштів розраховується як відношення суми власних оборотних коштів до всієї сукупності оборотних коштів:

(36)

де  ССОК – стабільність структури оборотних коштів;
     Використовується для оцінки власних оборотних коштів. Зростання цього показника є позитивною тенденцією.
Індекс постійного активу розраховується як відношення основного капіталу до власного:

(37)

де Іпа - індекс постійного активу;
     ОСК – основний капітал.
      ВК – власний капітал.
Коефіцієнт накопичення амортизації розраховується як відношення суми амортизації (зносу) основних засобів і нематеріальних активів до первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів що амортизується:

(38)

де Кнам – коефіцієнт накопичення амортизації;
∑АМ(З) – сума амортизації (зносу) основних засобів і нематеріальних активів;
    ПВОЗНА – первісна вартість основних фондів.
Цей коефіцієнт показує інтенсивність накопичення коштів для оновлення основних засобів.
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів розраховується як відношення залишкової вартості основних фондів до сукупності усіх активів підприємства [21, c. 60]:

(39)

де Крвоз - коефіцієнт реальної вартості основних засобів;
     ЗВОФ – залишкова вартість основних фондів;
     ∑АП – сума активів підприємства.
Коефіцієнт відображає питому вагу основних фондів у загальному капіталі підприємства.
При проведенні фінансового аналізу підприємства важливо визначити запас фінансової стійкості, під яким розуміють той обсяг реалізації, який забезпечує підприємству певну стійкість його фінансового становища.
Для цього використовують такі показники [17, c. 210]:
-       виручка від реалізації (без ПДВ і АЗ);
-       повна собівартість продукції;
-       прибуток;
-       постійні витрати;
-       змінні витрати;
-       маржинальний дохід;
-       поріг рентабельності;
-       запас фінансової стійкості.
Для того щоб отримати прибуток від реалізації (П), необхідно від виручки (ВР) відняти повну собівартість продукції (ПС):
(40)
У короткостроковому періоді всі витрати відносно обсягу виробництва поділяють на умовно змінні та умовно постійні.
Умовно-змінні витрати змінюються  із зміною обсягів виробництва. Це насіння, корми, посадковий матеріал, паливо, заробітна плата робітників, які виконують основні технологічні роботи, тощо.
Умовно-постійні витрати не змінюються із зміною обсягу виробництва це, наприклад, амортизація основних засобів, орендна плата, витрати на управління та організацію виробництва, заробітна плата службовців, керівного складу і т. ін.
Постійні витрати і прибуток складають маржинальний дохід підприємства.
Поріг рентабельності являє собою відношення суми постійних витрат у собівартості продукції до питомої ваги маржинального доходу у виручці [17, c. 210]:
(41)
де Прен – поріг рентабельності;
ПЗ- постійні витрати у собівартості продукції;
ПВМД – питома вага маржинального доходу у виручці.
Економічний зміст цього показника полягає у тому, що визначається та сума виручки, яка необхідна для покриття всіх постійних витрат підприємства. Прибутку при цьому не буде,  але не буде і збитку. Рентабельність тут дорівнює нулю. Показник використовується для розрахунку запасу фінансової стійкості (ЗФС):
                                        або                             (42)
   
Показник показує на скільки повинна зменшитися виручка щоб досягти нульової рентабельності, а надалі і збитковості виробництва.
У теорії фінансового менеджменту виділяють два поняття: фінансова структура та капіталізована структура підприємства. Під терміном фінансова структура розуміють спосіб фінансування господарської діяльності підприємства у цілому, тобто структуру усіх фінансових джерел коштів. Другий термін відноситься до більш вузької частини джерел коштів – довгостроковим пасивам (власні джерела коштів та довгострокові позикові кошти) [10, c. 85]. Структура капіталу чинить вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства, співвідношення власними та позиковими джерелами коштів слугує одним з ключових аналітичних показників що характеризує ступінь ризику інвестування фінансових ресурсів в дане підприємство. Одним з таких показників що характеризує ступінь ризику, є показник покриття витрат з обслуговування позикового довгострокового капіталу РПВ (рівень покриття видатків):
(43)
 
 
Коефіцієнт РПВ вимірюється у частках одиниці і показує у скільки разів валовий доход підприємства перевищує суму річних відсотків по довгостроковим позикам.
Питання можливості та доцільності управління структурою капіталу давно дебатуються у західних країнах, серед вчених та практиків існує два основних підходу до цієї проблеми: традиційний і теорія Модильяна – Міллера [10, c. 85].
Послідовники традиційного методу вважають, що ціна капіталу залежить від його структури і існує „оптимальна структура капіталу”.
Ціна підприємства в цілому може бути знайдена за формулою:
                                                                                              (44)
де ОК – сума коштів за рік витрачених на обслуговування капіталу;
     СЦ- середньозважена ціна авансованого капіталу, яка розраховується за формулою:

(45)
де К – ціна джерела коштів у загальній сумі.
На практиці любе підприємство фінансує свою діяльність, у тому числі і інвестиційну, з різних джерел.
За користування авансованих у діяльність підприємства фінансових ресурсів воно сплачує відсотки , дивіденди і  так далі тобто несе деякі обґрунтовані витрати на підтримання свого економічного потенціалу. Як було показано вище кожне джерело коштів має свою ціну як суму витрат на його забезпечення.
Економічний зміст цього показника полягає у наступному: підприємство може приймати любі рішення інвестиційного характеру , рівень рентабельності котрих не нижче поточного значення показника СЦ.
  Саме з ним порівнюється показник IRR (норма рентабельності інвестицій), розрахований для конкретного проекту, при цьому зв’язок між ними такий [10, c. 85]:
якщо  I R R  >  CЦ , то  проект належить прийняти;
           I R R  <  CЦ,  то  проект належить відкинути;
           I R R  =  CЦ,  то проект ні прибутковий ні збитковий.
В залежності від структури капіталу ціна кожного джерела фінансування змінюється, причому темпи зміни різні. Численні дослідження показали що зі зростанням частки позикових коштів у загальній сумі джерел коштів ціна власного капіталу Цв постійно збільшується зростаючими темпами, а ціна позикового капіталу, залишаючись спочатку практично незмінною, потім теж починає збільшуватись. Оскільки ціна позикового капіталу Цп, існує структура капіталу, називана оптимальною, при котрій показник СЦ має мінімальне значення, а отже ціна підприємства буде максимальною.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница


Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=147&часть=4вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com