Реферат на тему "Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 303.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Олефиренко Олег
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница

добавить материал

Ціна існуючої структури капіталу – це оцінка за даними минулих періодів. Очевидно, що ціна окремих джерел коштів, рівно як і структура капіталу постійно змінюється [11, c. 159].
Тому і зважена ціна капіталу не є постійною величиною – вона міняється з часом, знаходячись під впливом багатьох факторів. Одним з них є розширення обсягу нових інвестицій. Нарощування економічного потенціалу підприємства може здійснюватися як за рахунок власних коштів (реінвестування частини прибутку) так і за рахунок залучених засобів.
Вартість          
                     
                                                                                                                          Цв
 

                                                                                                                           СЦ       
 

                                                                                                                               Цп
.15pt">                                                                                                                                  t
Рис. 4 Залежність ціни капіталу і структури капіталу
 
По ступені приналежності використовуваний капітал підрозділяється на власний (розділ І пасиву балансу) і позиковий (розділ ІІ і ІІІ пасиву балансу).
По тривалості використання розрізняють капітал довгостроковий (постійний) (І і ІІ розділи) та короткостроковий (ІІІ розділ) рис 5 [22, c. 194]. 
Необхідність у власному капіталі обумовлена вимогами самофінансування підприємств. Він є основою самостійності і незалежності підприємств.
Однак потрібно враховувати , фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок  власних коштів не завжди вигідно для нього , особливо в тих випадках , коли виробництво носить сезонний характер. Тоді в окремі періоди будуть накопичуватися великі кошти на рахунку у банку , а в інші періоди їх буде бракувати.
    Власний капітал                  Джерела власних                           Постійний капітал
                                                    коштів (  I розділ )
 

                                                  Довгострокові фінансові
                                                 зобов’язання  (  II розділ )
Позиковий капітал
                                                 Короткострокові фінансові                   Змінний
                                                 зобов’язання  ( III розділ)                       капітал
              
  Рис.5 Структура пасиву балансу
 
Крім того варто мати на увазі , що якщо ціни на фінансові ресурси невисокі , а підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал , чим плата за кредитні ресурси , то , залучаючи позикові кошти , воно може підвищити рентабельність власного капіталу.
У той же час якщо кошти підприємства створені в основному за рахунок короткострокових зобов`язань , то його фінансове положення буде хитливим, тому що з капіталами короткострокового використовування необхідна постійна оперативна робота , спрямована на контроль , за своєчасним поверненням їх і за залученням в оборот на нетривалий час інших капіталів [18, c. 84].
Отже, від того, наскільки оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу , багато в чому залежить фінансове положення підприємства. Вироблення правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.
Структура капіталу – це складові фінансів підприємства. Структура підприємства зафіксована в правій частині балансу , де показуються основні джерела засобів , притягнутих для фінансування. Як відомо, між статтями активу і пасиву балансу існує тісний взаємозв’язок , кожна стаття активу балансу має свої джерела фінансування. Джерелом фінансування довгострокових активів , як правило є власний капітал і довгострокові позикові кошти. Не виключаються випадки формування довгострокових активів і за рахунок короткострокових кредитів банку. Поточні активи створюють як за рахунок власного капіталу так і за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано, щоб вони наполовину були сформовані за рахунок власного а на половину за рахунок позикового капіталу. Тоді забезпечується гарантія погашення зовнішнього боргу.
Другий підхід у доцільності керування капіталом ґрунтується на теорії Модельні і Міллер (1958 рік) і стверджує як раз зворотне – ціна капіталу не залежить від його структури , а отже , її не можна оптимізувати. При обґрунтуванні цього підходу вони вводять ряд обмежень: наявність ефективного ринку, відсутність податків , однакова величина процентних ставок для фізичних і юридичних осіб, раціональне економічне поводження , можливість ідентифікації підприємств однаковим ступенем ризику. В цих умовах , затверджують вони ціна капіталу завжди вирівнюється шляхом перекачування капіталу за рахунок кредитів , наданих компаніям фізичними особами [39, c. 13].
У повному обсязі описані методики можуть бути реалізовані лише у разі існування розвиненого ринку цінних паперів та статистики про нього. Ні того , ні іншого в Україні і країнах СНД поки немає , крім того питома вага акціонерних підприємств , що котирують свої цінні папери на ринку , так само ще не велика. Проте вплив фінансового механізму функціонування капіталу становить значний інтерес для бізнесменів будь якого рівня.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
2.1. Аналіз валюти та структури балансу
Для загальної оцінки фінансового стану складається спрощений баланс , в якому об’єднують в окремі групи однорідні статті. При побудові спрощеного балансу зменшується число статей балансу чим підвищується його наочність і полегшується його аналіз.
Попередню оцінку фінансового стану підприємства можна зробити на основі виявлення „хворих” статей балансу [31, c. 95]:
-       наявності в балансі суми по рядку 350 „Непокритий збиток” яка свідчить про вкрай незадовільну роботу підприємства;
-       наявністю сум за дебіторською заборгованістю, не сплаченою в строк ;
-       наявністю сум за статтею „Інші оборотні активи” (ряд 250);
-       наявності простроченої кредиторської заборгованості.
На основі діючого балансу АТЗТ „Херсонська кондитерська фабрика ” побудуємо спрощений баланс (табл.. 1)
Аналіз показав, що загальний капітал товариства „Херсонська кондитерська фабрика” дещо поменшав – на 2,1% , але це відбулося на фоні значного приросту нерозподіленого прибутку – на 11,7% що є позитивним моментом. Також можна зазначити що ліквідність підприємства також зросла, оскільки вартість необоротних активів зменшилася на 5,1%, а оборотних – збільшилася на 8,5%. Також позитивної оцінки заслуговує зменшення статті „Інші оборотні активи” на 44,5%, та зменшення статті „Кредиторська заборгованість” на 19,8%
Разом з тим на підприємстві існує зростаюча дебіторська заборгованість зростання на 235,8%.
Таблиця 1
Порівняльний аналітичний баланс АТЗТ „Херсонська кондитерська фабрика ” на 2002 рік , тис.грн.
Показники
На  початок року
На кінець року
Відхилення
Тис. грн.
Питома вага
Тис. Грн
Питома вага
Абсолютне г.3-г.1
Відносне г.5/г.1х100
За питомою вагою г.4-г.2
A
1
2
3
4
5
6
7
АКТИВ
І. Необоротні активи
1.1 Нематеріальні активи
8,9
0,1%
4,7
0,039072
-4,2
-47,2%
3,8%
1.2 Незавершене буд-во
274,2
2,2%
7,1
0,1%
-267,1
-97,4%
-2,2%
1.3 Основні засоби
4 420,7
36,0%
4 450,7
37,0%
30,0
0,7%
1,0%
Усього за розділом  І
4 703,8
38,3%
4 462,5
37,1%
-241,3
-5,1%
-1,2%
ІІ. Оборотні активи
    Запаси
 
 
 
 
 
 
 
2.1  виробничі запаси
4 891,2
39,8%
4 142,8
34,4%
-748,4
-15,3%
-5,4%
2.2  незавершене виробництво
30,0
0,2%
33,8
0,3%
3,8
12,7%
0,0%
2.3  готова продукція
263,5
2,1%
179,1
1,5%
-84,4
-32,0%
-0,7%
2.4 Дебіторська заборгованість
503,1
4,1%
1 689,5
14,0%
1 186,4
235,8%
10,0%
2.5  Грошові кошти
33,6
0,3%
165,3
1,4%
131,7
392,0%
1,1%
2.6 Інші оборотні активи
102,3
0,8%
57,8
0,5%
-44,5
-43,5%
-0,4%
Усього за розділом ІІ
7 585,6
61,7%
7 562,1
62,9%
-23,5
-0,3%
1,2%
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
БАЛАНС
12 291,7
100,0%
12 029,2
100,0%
-262,5
-2,1%
*
ПАСИВ
І. Власний капітал
1.1 Статутний капітал
171
1,4%
171
1,4%
0
0,0%
0,0%
1.2 Додатковий капітал
4700,4
38,2%
4699,4
39,1%
-1
0,0%
0,8%
1.3 Резервний капітал
115,4
0,9%
115,4
1,0%
0
0,0%
0,0%
1.4 Нерозподілений прибуток
4388,3
35,7%
4901,8
40,7%
513,5
11,7%
5,0%
Усього за розділом І
9375,1
76,3%
9887,6
82,2%
512,5
5,5%
5,9%
ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів
2.1 Виплати персоналу
70,7
0,6%
90,5
0,8%
19,8
28,0%
0,2%
Усього за розділом ІІ
70,7
0,6%
90,5
0,8%
19,8
28,0%
0,2%
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
IV. Поточні  зобов’язання
4.1 Короткострокові кредити
435,1
3,5%
206,5
1,7%
-228,6
-52,5%
-1,8%
4.2 Кредиторська заборг
1646,3
13,4%
1320,2
11,0%
-326,1
-19,8%
-2,4%
4.3 Інші поточні зобов’язання
23,8
0,2%
0
0,0%
-23,8
-100,0%
-0,2%
Усього за розділом IV
2845,9
23,2%
2051,1
17,1%
-794,8
-27,9%
-6,1%
V. Витрати майбутніх періодів
БАЛАНС
12291
100,0%
12029,2
100,0%
-261,8
-2,1%
*
 
 
Для отримання загальної оцінки, динаміки фінансового стану зіставимо зміни підсумку валюти балансу із змінами фінансових результатів діяльності підприємства „Херсонська кондитерська фабрика”.
Для цього розрахуємо коефіцієнт зміни валюти балансу за формулою:
                           
                                                                                     (47)
де: Квб – коефіцієнт зміни валюти балансу;
       ВБ1 та ВБ0 –валюта балансу на кінець та початок періоду.

Коефіцієнт зміни виручки від реалізації продукції:

(48)
де Квр – коефіцієнт зміни виручки від реалізації продукції; 
     ВР1 та ВР0–виручка від реалізації на кінець та початок періоду.

Коефіцієнт зміни балансового прибутку:
                                                                                     (49)
де  Кбп – коефіцієнт зміни балансового прибутку;
     БП1 та БП0 – балансовий прибуток на кінець та початок періоду.

Як видно темпи приросту зазначених показників випереджають приріст валюти балансу, що свідчить про покращення використання засобів на підприємстві в динаміці.
Для того щоб аналіз валюти балансу був повним, необхідно дати оцінку змінам окремих його статей . така оцінка надається за допомогою горизонтального (часового) і вертикального (структурного) аналізів.
При горизонтальному аналізі виявляються абсолютні та відносні зміни величин статей балансу за певний період, дається оцінка цим змінам [40, c. 165].
Вертикальний аналіз використовується для дослідження структури засобів і джерел їх утворення шляхом визначення питомої ваги окремих статей у підсумкових даних та оцінювання цих змін.
Горизонтальний і вертикальний аналіз взаємодоповнюють один одного, на їх основі будується порівняльний аналітичний баланс (Таблиця 1)
Позитивним є збільшення власного капіталу на 512 тис. грн. (5,5 %) та зменшення поточних зобов’язань на 794,8 тис. грн. (-27,9%). Також позитивно можна оцінити зменшення статті „Готова продукція” на 32% що поряд із збільшенням прибутку може свідчити про збільшення спросу на продукцію.
 Негативним моментом є збільшення дебіторської заборгованості  на 1 186,4 тис. грн., що складає 235,8% від її величини на початок року.
Як видно з таблиці 1 , відбулися зміни в структурі активів товариства. Якщо на початок року необоротні активи складали  38,3 % від загальної суми балансу , то на кінець року вони склали  37,1 % тобто їх питома вага зменшилася на 1,2%. Відповідно на таку величину збільшилися в структурі активів оборотні активи. 
Негативно слід оцінити значне зростання дебіторської заборгованості на 235,8%, а також збільшення її частки у загальній структурі валюти балансу з 4% до 14%.
Проаналізуємо структуру дебіторської заборгованості (Таблиця 2).
                                                                                                      Таблиця 2
Аналіз дебіторської заборгованості АТЗТ "Херсонська
кондитерська фабрика" за 2002 рік
Розрахунки з дебіторами
На початок року
На кінець року
Відхилення
тис.грн.
%
тис.грн.
%
тис.грн.
%
1. За товари, роботи, послуги
503,1
22,2%
1689,5
56,3%
1186,4
34,1%
2. З бюджетом
1713,4
75,7%
1292,6
43,1%
-420,8
-32,7%
3. За виданими авансами
11,4
0,5%
1,1
0,0%
-10,3
-0,5%
4. Інша поточна дебіторська заборгованість
34,4
1,5%
16,9
0,6%
-17,5
-1,0%
Усього
2262,3
100,0%
3000,1
100,0%
737,8
32,6 %
За аналізований період загальна величина дебіторської заборгованості збільшилася на 737,8 тис.грн., що складає 32,6 % до початку року. Це відбулося за рахунок збільшення суми за товари, роботи, послуги на 1186,4 тис.грн.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница


Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=147&часть=5вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com