Реферат на тему "Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 303.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Олефиренко Олег
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница

добавить материал

\s
         Рис. 6 Структура дебіторської заборгованості АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на початок 2002 року
\s
Рис.7 Структура дебіторської заборгованості АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на кінець 2002 року
У структурі дебіторської заборгованості  відбулися значні зміни. На початок 2002 року найбільшу питому вагу мали розрахунки з бюджетом 75 %, на кінець року їх частка зменшилась на 32,7 %, при цьому заборгованість за товари на кінець року збільшилася на 1186,4 тис.грн., а в загальній структурі дебіторської заборгованості їх частка збільшилася на 34,1 % і склала 56,3 %.
Таке становище свідчить про ускладнення розрахункової дисципліни і про значне відволікання коштів з обороту. Це досить негативно впливає на фінансовий стан товариства.
Аналізуючи структуру пасиву балансу , слід відзначити як позитивний момент фінансової стійкості товариства високу частку власного капіталу  -  76,3% на початок року та 82,2% на кінець року. Підприємство „Херсонська кондитерська фабрика ” не має довгострокових зобов'язань, а питома вага поточних зобов’язань незначна – на початок року 23,2% та 17,1% відповідно на кінець року. Як в абсолютному вираженні , так і за питомою вагою спостерігається значне зменшення поточних зобов’язань що оцінюється позитивно.
АТЗТ „Херсонська кондитерська фабрика” має гарну структуру свого капіталу.
Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підприємства.
У зв’язку з цим проводиться оцінювання структури джерел фінансових ресурсів – пасивів балансу (Таблиця 3).
Таблиця 3
Оцінка структури джерел фінансових ресурсів АТЗТ „Херсонська
кондитерська фабрика” на 2002 рік
Показники
На початок
На кінець
Відхилення
Коефіцієнт фінансової незалежності, %
76,3%
82,2%
5,9%
Коефіцієнт фінансової    залежності, %
23,2%
17,1%
-6,1%
Коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля), %
30,4%
20,7%
-9,6%
 
Структура джерел фінансових ресурсів характеризується трьома показниками :
  - коефіцієнтом фінансової незалежності (його ще називають коефіцієнтом автономності , коефіцієнтом власності), який розраховується як відношення власного капіталу до загального капіталу (валюти балансу):
    
(50)
 де     Кфн - коефіцієнт фінансової незалежності;
ВК – власний капітал ;
ВБ – загальний капітал (валюта балансу).
       - коефіцієнтом фінансової залежності , який характеризує частку боргу у загальному капіталі і розраховується як відношення позикового капіталу до загального (валюти балансу):
                                                                                   (51)
де      Кфз - коефіцієнт фінансової залежності ;
 ПК – позиковий1 капітал ;
 ВБ – загальний капітал (валюта балансу).
        - коефіцієнтом фінансового ризику (плече фінансового важеля) , який розраховується відношенням позикового капіталу до власного :
                                                                                  (52)
       де     Кфр - коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) .
 Чим вище рівень першого показника і нижче рівні другого і третього , тим стійкіший фінансовий стан підприємства.
Учені-економісти по-різному оцінюють оптимальність співвідношення власного та позикового капіталу (наприклад, 70:30 ; 60:40 ; 50:50) [24, c. 35]. На мою думку, це залежить від конкретних умов господарювання, фінансової політики держави, від обертання капіталу.
Згідно з даними АТЗТ ”Херсонська кондитерська фабрика” можна зробити висновки що зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчать про більш стійкий стан товариства , що склався  в 2002 році.
При подальшому аналізі необхідно вивчити динаміку і структуру власного та позикового капіталу , з’ясувати причини змін окремих їх складових і дати оцінку цим змінам за аналізований період.
На базі звіту про власний капітал АТЗТ „Херсонська кондитерська фабрика ” складемо аналітичну таблицю для вивчення складу і структури власного капіталу товариства (Таблиця 4)
Таблиця 4
Склад і структура власного капіталу АТЗТ „Херсонська
кондитерська фабрика” на 2002 рік
Показники
Статутний капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток
Разом
Залишок на початок року:                     
 
 
 
 
 
   1.1 тис.грн.
171
4700,4
115,4
4388,3
9375,1
   1.2 за питомою вагою, %
1,8%
50,1%
1,2%
46,8%
100,0%
 Залишок на кінець року:                     
 
 
 
 
 
   2.1 тис.грн.
171
4699,4
115,4
4901,8
9887,6
   2.2 за питомою вагою, %
1,7%
47,5%
1,2%
49,6%
100,0%
 Відхилення:
 
 
 
 
 
   3.1 абсолютне, тис.грн.        (ряд 2.1 - 1.1)
0
-1
0
513,5
512,5
   3.2 відносне, %          (ряд 3.1 / 1.1х100)
0,0%
0,0%
0,0%
11,7%
5,5%
   3.3 за питомою вагою, % (ряд 2.2 - 1.2)
-0,1%
-2,6%
-0,1%
2,8%
0,0%
 
За результатами аналізу збільшення власного капіталу склало 512,5 тис.грн. (на 5,5%). Це сталося за рахунок збільшення частки нерозподіленого прибутку на 513,5 тис.грн. (на 11,7%), найбільшу частку у власному капіталі на початок 2002 року мав додатковий капітал (50,1%), а на кінець нерозподілений прибуток (49,6%). Відповідно відбулися зміни і в структурі власного капіталу (Рис. 8,9)
\s
Рис. 8 Структура власного капіталу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на початок 2002 року
\s
Рис. 9 Структура власного капіталу АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" на кінець 2002 року
Результати аналізу динаміки складу і структури власного капіталу заслуговують позитивної оцінки.
Окремо розглядаються динаміка та структура позикових коштів. Для цього складається аналітична таблиця (Таблиця 5)
Таблиця 5
Склад і структура позикових коштів АТЗТ „Херсонська
кондитерська фабрика ” на 2002 рік
Показники
На початок року
На кінець року
Відхилення
тис.грн.
питома вага, %
тис.грн.
питома вага, %
тис.грн.
питома вага, %
Короткострокові кредити банків
435,1
15,3%
206,5
10,1%
-228,6
-5,2%
Векселі видані
101,4
3,6%
0
0,0%
-101,4
-3,6%
Кредиторська заборгованість
1646,3
57,8%
1320,2
64,4%
-326,1
6,5%
Поточні зобов'язання за рахунками:
 
 
 
 
 
 
    з одержаних авансів
334,3
11,7%
249,8
12,2%
-84,5
0,4%
    з бюджетом
46,5
1,6%
38,9
1,9%
-7,6
0,3%
    з позабюджетних платежів
41,2
1,4%
2,7
0,1%
-38,5
-1,3%
    зі страхування
73,9
2,6%
70,1
3,4%
-3,8
0,8%
    з оплати праці
139,6
4,9%
159,1
7,8%
19,5
2,9%
    з учасниками
3,8
0,1%
3,8
0,2%
0
0,1%
Інші поточні зобов'язання
23,8
0,8%
0
0,0%
-23,8
-0,8%
Всього залучених коштів
2845,9
100,0%
2051,1
100,0%
-794,8
*
 
Розглянемо склад і структуру позикових коштів АТЗТ ”Херсонська кондитерська фабрика”.
Як видно з таблиці товариство використовує у своїй діяльності тільки поточні позикові кошти. У складі позикових коштів найбільшу питому вагу має кредиторська заборгованість, але за звітний період її величина зменшилася на 326,1 тис.грн. При цьому її питома вага у складі позикових коштів зросла на 6,5% (з 57,8% на початок року до 64,4% на кінець року). Короткострокові кредити банків на кінець року склали 10,1% від загальної величини позикового капіталу, довгострокові зобов’язання підприємством не залучалися. На підприємстві знизилася заборгованість за короткострокові кредити банків - на 228,6 тис.грн., за видані векселі - на 101,4 тис.грн. , з позабюджетних платежів - на 38,5 тис.грн., інші поточні зобов’язання - на 23,8 тис.грн. У той же час спостерігається збільшення заборгованості за поточними зобов’язаннями: з одержаних авансів - на 84,5 тис.грн., розрахунки з бюджетом - на 7,6 тис.грн., зі страхування - на 3,8 тис.грн., з оплати праці – на 23,8 тис.грн.
Зменшення кредиторської заборгованості в цілому заслуговує позитивної оцінки, але керівництву все ж таки треба звернути увагу на її високий рівень.
2.2. Оцінка динаміки платоспроможності та ліквідності підприємства
В умовах ринкових відносин платоспроможність підприємств вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності.
Платоспроможність – це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов’язання.
Коли підприємство має добрий фінансовий стан, то воно стійко платоспроможне. У разі поганого фінансового стану – воно періодично або постійно є неплатоспроможним.
Розглянемо оперативну поточну платоспроможність (Коп) АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" станом на початок 2002 року.

(53)
де ∑ПЗ – сума платіжних засобів (грошові кошти та непрострочена дебіторська заборгованість);
∑СЗ – сума строкових зобов’язань (короткострокові кредити, кредиторська заборгованість та інші поточні зобов`язання).
Таким чином:

Результати розрахунку свідчать про те що товариство може своїми платіжними засобами повністю погасити свої строкові зобов’язання і у нього ще залишаться кошти.
Розглянемо оперативну поточну платоспроможність АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" станом на кінець 2002 року.

Як видно з розрахунку платоспроможність у динаміці значно покращилася що заслуговує позитивної оцінки.
Поняття платоспроможності та ліквідності підприємства дуже близькі, але друге є більш містким: від ступеня ліквідності залежить платоспроможність [38, c. 145].
Підприємство може бути ліквідним в більшій або меншій мірі, або у нього взагалі може бути відсутня ліквідність. Для оцінки реального ступеня ліквідності підприємства спочатку необхідно здійснити аналіз ліквідності балансу.
Ліквідність балансу залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних коштів величині боргових зобов`язань.
Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки з кожної групи активів і пасивів.
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови [38, c. 145]:   А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4.
Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов’язання підприємства, то обов`язково виконується остання нерівність. Це означає наявність у підприємства власних оборотних коштів, тобто дотримується мінімальна умова фінансової його стійкості.
Недотримання будь якої із перших трьох нерівностей означає, що ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної.
Аналіз ліквідності балансу оформляється таблицею (Таблиця 6).
Таблиця 6
Аналіз ліквідності балансу АТЗТ "Херсонська
кондитерська фабрика" на 2002 рік
Актив
На початок року
На кінець року
Пасив
На початок року
На кінець року
Платіжний надлишок або нестача
На початок року
На кінець року
Найбільш ліквідні активи (А1)
33,6
165,3
Найбільш строкові зобов`язання (П1)
1670,1
1320,2
-1636,5
-1154
Швидко реалізовані активи (А2)
2364,6
3057,9
Короткострокові пасиви (П2)
435,1
206,5
1929,5
2851,4
Повільно реалізовані активи (А3)
4378,3
3728,6
Довгострокові пасиви (П3)
0
0
4378,3
3728,6
Важко реалізовані активи (А4)
4703,8
4462,5
Постійні пасиви (П4)
9375,1
9887,6
-4671,3
-5425
БАЛАНС
11480,3
11414,3
БАЛАНС
11480,3
11414,3
*
*
 
Як видно з таблиці баланс АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" не є абсолютно ліквідним. Керівництву треба звернути на це увагу і з`ясувати причини такого негативного становища.
Але підприємство є ліквідним, оскільки поточні активи перевищують поточні зобов’язання як на початок так і на кінець року.
Подальший аналіз буде проведено з використанням показників ліквідності підприємства (Таблиця 7).
Таблиця 7
Аналіз показників ліквідності АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика"
Показник
Розрахунок
Рівень показника
Відхилення, (+,-)
Достатній рівень
На початок року
На кінець року
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Кал =А1/П1+П2
0,016
0,108
+ 0,092
0,2-0,35
2.Коефіцієнт швидкої ліквідності
Кшл = А1+А2/ П1+П2
1,139
2,111
+ 0,972
1-2
3.Коефіцієнт покриття
Кп= А1+А2+А3/ П1+П2
3,219
4,553
+ 1,335
1,5-2,5
 
Як показують результати аналізу на АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" є проблеми з миттєвою ліквідністю, тобто воно здатне погасити в поточний момент 1,6 % на початок та 10,8 %  короткострокових зобов`язань на кінець року, при необхідному рівні у 20-35 % .
Можна також зробити висновок, що ліквідність підприємства у динаміці значно покращується у середньому у 1,5-2 рази. Така ситуація склалася через збільшення грошових коштів (найбільш ліквідного активу) на кінець року на 390 % та через зменшення частки короткострокових кредитів на 52 %.
2.3. Визначення ефективності використання капіталу
Серед показників ефективності діяльності господарюючого суб’єкта важливе місце за умов ринку посідають показники ефективності  використання капіталу, які відображають швидкість (прискорення або уповільнення) руху капіталу та його віддачу [19, c.74].
У світовій практиці широкого застосування набув узагальнюючий показник міри ефективності використання капіталу – прибутковість (дохідність, рентабельність).
Коефіцієнт прибутковості визначається відношенням прибутку до капіталу, що інвестується:


Таким чином маємо покращення загальної прибутковості у динаміці. Розглянемо прибутковість АТЗТ "Херсонська кондитерська фабрика" більш детально ( Таблиця 8).
Таблиця 8
Аналіз прибутковості капіталу АТЗТ „Херсонська
кондитерська фабрика” за 2002 рік
Показник
На початок року
На кінець року
Відхилення (+,-)
Чистий прибуток, тис.грн.
4388,3
4901,8
513,5
Загальний капітал, тис.грн
12291,7
12029,2
-262,5
Оборотний капітал, тис.грн
7585,6
7562,1
-23,5
Власний капітал, тис.грн
9375,1
9887,6
512,5
Прибутковість загального капіталу (ряд 1: ряд 2)
0,357
0,407
0,050
 
Продовження таблиці 8
Показник
На початок року
На кінець року
Відхилення (+,-)
Прибутковість оборотного капіталу (ряд 1: ряд 3)
0,579
0,648
0,070
Прибутковість власного капіталу (ряд 1: ряд 4)
0,468
0,496
0,028
Виручка від реалізації (без ПДВ, АЗ)
31059,6
36073,4
5013,8
Прибутковість реалізації              (ряд 1: ряд 8)
0,122
0,136
0,014
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая страница


Підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі проведення комплексної оцінки його фінансового стану

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=147&часть=6вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com