Реферат на тему "Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі ЗАТ Фудс Компані 2"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі ЗАТ Фудс Компані 2

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 99.85 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Nick
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 Следующая страница

добавить материал

·        орендовані (тимчасове використовування за платню, лізинг основних засобів);
2.      По характеру участі в процесі виробництва:
·                   діючі;
·                   що знаходяться в запасі або консервації;
3.      За тривалістю експлуатації виділяють наступні вікові групи:
·                   до 5 років;
·                   6-11 років;
·                   11-20 років;
·                   понад 20 років.
Вікова структура, зокрема використовується для планування і відновлення, тобто для відтворювання основних засобів.
4.     По технічній придатності:
·                   придатне устаткування;
·                   устаткування, що вимагає капітального ремонту;
·                   устаткування, яке потрібно списати.
Отже, підведемо невеликий висновок. Основні засоби підприємства є засобами праці, які беруть участь у виробництві, не втрачаючи своєї первинної форми, і переносять свою вартість на готову продукцію у вигляді амортизаційних відрахувань. Основні засоби діляться на виробничі і невиробничі, на активну і пасивну частини.
Для того, щоб оцінити ефективність використовування основних засобів підприємства, необхідно підрахувати так звані показники використовування основних засобів. Ці показники адекватно відображають ступінь використовування основних засобів. Але, для того, щоб оцінити використовування основних засобів,  окрім розрахунку показників, необхідно ретельно проаналізувати ці показники і виявити ті чинники, які вплинули на їх значення. Аналіз ефективності використання основних фондів, на прикладі підприємства харчової промисловості, наведено у наступному розділі.

Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані”

2.1 Аналіз основних показників ефективності використання  виробничих фондів підприємства

         Факторна модель рентабельності виробничих фондів може бути подана так:
,
де  - рентабельність продукції;
.wmz" o: ""/>  - витрати на 1 грн. продукції за повною собівартістю;
, ,  - частка відповідно зарплати, вартості матеріалів та амортизації у реалізованій продукції V;
ОВФ, ОбВФ – середня за період вартість виробничих фондів відповідно основних та оборотних;
 - фондомісткість продукції за основними виробничими фондами;
 - коефіцієнт закріплення обігових коштів.
Кількісну оцінку впливу окремих чинників на рівень рентабельності виробничих фондів визначають методом ланцюгових підстановок або інтегральним методом оцінювання впливу чинників.
         Проведемо аналіз впливу чинників на рівень рентабельність виробничих фондів ЗАТ „Фудс Компані”. Вихідні дані та розрахункові показники наведені в табл. 2.1.
         Рівень рентабельності виробничих фондів за 3 кв. 2006р. становить 26,29%, а за 1 кв. 2006р. – 22,49%, тобто рентабельність збільшилась на 3,8 пункти.
Таблиця 2.1
Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності виробничих фондів ЗАТ „Фудс Компані”
№ п/п
Показник
2006 р.
1 кв.
3 кв.
1
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.
2650
2400
2
Середньорічна вартість оборотних виробничих фондів, тис. грн.
1915
1900
3
Середньорічна вартість виробничих фондів, тис. грн.
4565
4300
4
Коефіцієнт фондомісткості продукції, коп.. на 1 грн.
26,50
26,18
5
Коефіцієнт закріплення обігових коштів, коп.. на 1 грн.
19,15
20,73
6
Рентабельність реалізованої продукції, коп. на 1 грн.
12,0
10,55
7
Рентабельність виробничих фондів, коп. на 1 грн.
26,29
22,49
Вплив чинників на зміну рівня рентабельності розраховують методом ланцюгових підстановок.
1. Збільшення частки прибутку на 1 грн. реалізованої продукції спричинило підвищення рівня рентабельності на 3,09 пункти (25,58 – 22,49), де 25,58 = 12 : (26,18 + 20,73) х 100%.
Інакше кажучи, визначаємо, на скільки пунктів змінився б рівень рентабельності фондів, якби вони використовувались з ефективністю попереднього періоду. Тим самим виокремлюємо вплив прибутку реалізованої продукції.
2. Збільшення фондомісткості, або зменшення фондовіддачі основних виробничих фондів, призвело до зниження рентабельності фондів на 0,17 пункти (25,41 – 25,58), де 25,41 = 12 : (26,5 + 20,73) х 100%.
У цьому разі виключається вплив коефіцієнта закріплення обігових коштів, оскільки в розрахунку він береться на рівні попереднього періоду.
3. Зменшення коефіцієнта закріплення оборотних виробничих фондів, тобто прискорення їх оборотності, спричинило підвищення рентабельності виробничих фондів на 0,88 пункти (26,29 – 25,41).
Таким чином, рентабельність фондів за наведеними чинниками загалом підвищилася на 3,8 пункти (3,09 – 0,17 + 0,88), що відповідає загальній зміні рентабельності фондів за звітний період порівняно з попереднім.
У таблиці 2.2 наведено основні показники, які характеризують майновий стан підприємства.
Частка коштів інвестованих в основні засоби збільшилась на 0,02 пункта. Як свідчить коефіцієнт зносу основних засобів майно підприємства зношене на 50% і темпи оновлення майна падають (коефіцієнт оновлення у 2003 році зменшився на 0,08 пунктів).
Таблиця 2.2
Показники оцінювання майнового стану ЗАТ „Фудс Компані”
№ п/п
Показник
Формула для розрахунку
2006 р.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
1
2
3
4
5
6
1
Частка основних засобів в активах
Залишкова варість ОЗ / Активи
0,05
0,07
0,07
2
Коефіцієнт зносу основних засобів
Знос ОЗ / Первісна вартість ОЗ
0,47
0,50
0,50
3
Коефіцієнт оновлення основних засобів
Збільшення за звітний період первісної вартості ОЗ / Первісна вартість ОЗ
х
0,26
0,18
Розглянемо показники ділової активності  підприємства, які характеризують ефективність використання основних фондів підприємства. (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Показники оцінювання ділової активності ЗАТ „Фудс Компані”
№ п/п
Показник
Формула для розрахунку
 2006 р.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
1
2
3
4
5
6
1
Фондовіддача
Чиста виручка / Основні виробничі фонди
49,13
61,72
56,61
2
Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)
Чиста виручка / Обігові кошти
3,65
3,44
4,21
3
Період одного обороту обігових коштів (днів)
360 / Коефіцієнт оборот. обігових коштів
98,50
104,78
85,49
4
Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)
Собівартість / Середні запаси
5,82
7,45
6,65
5
Період одного обороту запасів (днів)
360 / Коеф. обор. запасів
61,86
48,31
54,11
6
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти)
Чиста виручка / Середня дебіторська заборгованість
127,78
212,66
147,22
7
Період погашення дебіторської заборгованості (днів)
360/Коеф. обор. деб. заб.
2,82
1,69
2,45
8
Період погашення кредиторської заборгованості (днів)
Середня кредиторська заборгованість * 360 / Собівартість реалізації
105,27
111,02
92,09
         Розглянемо кожен з наведених показників окремо:
1.     фондовіддача – показує скільки виручки припадає на одиницю основних фондів. Як бачимо, цей показник має тенденцію до збільшення (хоча у 3 кв. фондовіддача була менша ніж у 2 кв., проте в порівнянні з 1 кв. вона зросла), що є позитивною тенденцією і свідчить про збільшення ефективності використання основних фондів підприємства;
2.     період одного обороту обігових коштів – визначає середній період від витрачання коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію. Цей показник у 2002 році збільшився (з 99 днів у 2001 році) до 105 днів, проте у 2003 році спостерігається його найнижче значення – 86 днів. Зменшення цього показника свідчить про більш ефективне використання обігових коштів на підприємстві;
3.     період одного обороту запасів – це період, протягом якого запаси трансформуються в кошти. Мінімальне значення цього показника спостерігалося у 2002 році (48 днів), у 2003 році він дещо збільшився і становив 54 дні, проте це є менш ніж у 2001 році (62 дні);
4.     показники періоду погашення дебіторської та кредиторської заборгованості свідчать про те, що підприємство набагато більше часу користується по суті безкоштовним кредитом з боку власних кредиторів ніж сама кредитує (безкоштовно) інші підприємства. Також в обох випадках спостерігається стала позитивна тенденція до зниження даних показників.
На завершення аналізу розглянемо основні показники рентабельності підприємства (табл. 2.4).

Таблиця 2.4
Аналіз показників рентабельності ЗАТ „Фудс Компані”
№ п/п
Показник
Формула для розрахунку
2006 р.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
1
2
3
4
5
6
1
Рентабельність капіталу (активів)
Чистий прибуток / Активи
0,03
0,03
0,01
2
Рентабельність власного капіталу
Чистий прибуток / Власний капітал
0,48
0,46
0,01
3
Рентабельність реалізації
Чистий прибуток / Виручка
0,12
0,11
0,11
4
Рентабельність реалізованої продукції
Прибуток від операційної діяльності / Виручка
0,12
0,11
0,11
5
Період окупності капіталу
Активи / Чистий прибуток
29,95
31,17
108,15
З наведених даних слід відмітити, що в основному показники рентабельності не перетерпіли суттєвих змін за аналізований період окрім рентабельності власного капіталу, яка суттєво знизилась і періоду окупності капіталу, що суттєво зріс, що є негативними  тенденціями. Це можна пояснити тим, що збільшенням темпів величини власного капіталу підприємства є більшим ніж збільшенням темпів чистого прибутку підприємства.
Таким чином, провівши аналіз фінансового стану ЗАТ „Фудс Компані”  можна зробити наступні висновки:
·        основні засоби є сильно зношеними і оновлення фондів практично не відбувається;
·        фінансова стійкість підприємства є незадовільною, хоча і спостерігається тенденція до його покращення;
·        показники ліквідності підприємства свідчать про неліквідний баланс підприємства;
·        показники ділової активності свідчать про нарощування підприємством випуску основної продукції і мають позитивну тенденцію до покращення.

2.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості

На закінчення аналізу ефективності використовування основних фондів розглянемо резерви збільшення випуску продукції і фондовіддачі підприємств харчової галузі.
Ними можуть бути введення в дію не встановленого устаткування, заміна і модернізація його, скорочення цілоденних і внутрішньозмінних простоїв, більш інтенсивне використовування основних фондів, впровадження заходів НТП. При визначенні поточних і перспективних резервів замість планового рівня показників чинників враховується можливий їх рівень.
Резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового устаткування визначають множенням додаткової його кількості на фактичну величину середньорічного вироблення або на фактичну величину всіх чинників, які формують її рівень.
Скорочення цілоденних простоїв устаткування приводить до збільшення середньої кількості відпрацьованих днів кожною його одиниці за рік. Цей приріст необхідно помножити на можливу кількість одиниць устаткування і фактичне середньоденне вироблення одиниці.
Щоб підрахувати резерв збільшення випуску продукції за рахунок кращої організації виробництва, необхідно можливий приріст останнього помножити на можливу кількість днів роботи всього парку устаткування і на фактичне змінне виробництво.
За рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв збільшується середня тривалість зміни, а отже і випуск продукції. Для визначення величини цього резерву слідує можливий приріст середньої тривалості зміни помножити на фактичний рівень середньочасового вироблення устаткування і на можливу кількість відпрацьованих змін всім його парком
Для визначення резерву збільшення випуску продукції за рахунок підвищення середньочасового виробництва устаткування необхідно спочатку виявити можливості зростання останнього за рахунок його модернізації, більш інтенсивного використовування, упровадження заходів НТП і т.д. Потім виявлений резерв підвищення середньочасового виробництва треба помножити на можливу кількість годин роботи устаткування.
Резерви зростання фондовіддачі  - це збільшення об'єму виробництва продукції і скорочення середньорічних залишків основних виробничих фондів (ОВФ):

де - резерв зростання фондовіддачі;
,-  відповідно можливий і фактичний рівень фондовіддачі;
 - резерв збільшення виробництва продукції;
ОВФд – додаткова сума основних виробничих фондів, необхідна для освоєння резервів збільшення випуску продукції;
 - резерв скорочення середніх залишків основних виробничих фондів за рахунок реалізації і здачі в оренду непотрібних і списання непридатних
Слід зазначити, що в умовах науково-технічного прогресу значне збільшення фондовіддачі ускладнено швидкою зміною устаткування, потребуючого в освоєнні, а також збільшенням капітальних вкладень, що направляються на поліпшення умов праці, охорону природи і т.п. Чинники, що підвищують фондовіддачу, показані на рис. 2.1
Однією з найважливіших задач  розвитку виробництва  є забезпечення виробництва перш за все за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використовування внутрішньогосподарчих резервів. Для цього необхідно більш раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності.
Фактори зростання фондовіддачи
Підвищення продуктивності устаткування в результаті технічного переозброєння і реконструкції діючих і будівництва нових підприємств
Підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування
Поліпшення використання часу і потужностей
Прискорення освоєння   потужностей, що знову вводяться
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 Следующая страница


Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості на прикладі ЗАТ Фудс Компані 2

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=14909&часть=4вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com