Реферат на тему "Управління процесами технічного розвитку ВАТ Галактон"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Управління процесами технічного розвитку ВАТ Галактон

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 139.96 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Щедрая душа
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

добавить материал

12.                          Економіка підприємства: Підручник/За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.
13.                          Турове О.Г. Организация производства и управления предприятием: ученик. – К. Основа, 2002. – 265ст.
14.                          Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: підручник. – К.: КНЕУ. 2004. – 566с.
15.                          Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник. – 2-ге вид., перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2004. – 699с.
16.                          Економічний аналіз: навчальний посібник/ М.А.Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; за ред.. акад.. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2001. – 540с.
17.                          Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004. – 208с.
18.                          Цивільний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2006 р. – К.: 2006. – 328с.
19.                          Закон України «Про господарські товариства» № 49 від 19.09.1991р.
20.                          Закон України «Про інвестиційну діяльність» №47від 18.09.1991р.
21.           21. Постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099 „Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності  у відкриті акціонерні товариства”
22.           // Бізнес 14/ 03.04.06г.
23.           // Бізнес 21/ 23.05.05г.
24.           // Бізнес 12/ 21.03.05г.
25.           // Економіка АПК, 2005, №7
26.           // Вісник аграрної науки, серпень 2005р.
27.           // Економіка АПК, 2005, №2
28.           28. Інформаційний та аналітичний часопис дивізіону ЮНІМІЛК-   Україна (Київ)/№ 22 (23) вересень 2006 рік
29.           Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку Форма №1 Баланс
30.           Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3. Форма №2 Звіт про фінансові результати
31.           www.marketing.vc/view_subsects.php
32.           brutto.com.ua
33.           cri.mcx.ru
34.           www.ukrindustrial.com/news
35.           quote.com.ua

Додаток А
Загальні збори акціонерів
 
Організаційна структура ВАТ „Галактон”
 
                                                                                          
Наглядова рада товариства
 
Ревізійна комісія
 


                                                                                          
Генеральний директор
 
                                              
Цех стериліз. молока
електроцех
Цивільна оборона
Служба сировини
Служба логістики
Служба персоналу
Основне виробництво
Технічна служба
Фінансова служба
Відділ економічної безпеки
Служба з контролю якості
Юридична служба
Відділ маркетингу і реклами
Цех незбираного молока
Цех молочного білка
Сектор опер. керування
Служба якості і технології
Служба з контролю якості
Транспортний парк
Відділ складської логістики
Матеріальний склад
Відділ постачання
Сировинний відділ
Центральн бухгалтерія
Цех фасованої сметани
Цех плавлених сирів
Відділ ін форм. систем
Рембуд цех
Компресорний цех
Ремонтно-механічний цех
Відділ головного механіка
Відділ головного енергетика
Відділ упр. корпор.проектами
Контр.-фінансов. відділ
Відділ контролінгу
канцелярія
Амін-господар.відділ
Група компенсацій і пільг
Група розвитку персоналу
Група трудових відносин
Дирекція
 
Господарський цех
 
 

Служба метрології і автомат.
 
Дільниця громадськ. харчуван
 
                                                                                                                                
теплоенергоцех
Медично-оздоров. пункт
 


Додаток Б
Характеристика середовища функціонування підприємства ВАТ „ГАЛАКТОН”
¾   виявляємо групи факторів проміжного середовища
Аналіз середовища безпосереднього оточення
Група факторів
Фактори
Прояв фактора
Вплив на підприємство
Можлива реакція підприємства
Споживачі
Зміна вподобань споживачів
Відсутність бажання споживачів купляти наявну продукцію, бажання „нового”
Зменшення прибутків на 11,6%, збільшення запасів готової продукції на 3%
Розробка нових продуктів, удосконалення наявних, зняття з виробництва нерентабельної продукції (сири вершкові, йогурти «Френді»)
Рівень плато
спроможності
Неможливість задоволення першочергових потреб
Зменшення прибутків на 11,6%, збільшення запасів готової продукції на 3%
Розробка програми економії на виробничих витратах, що вплине на собівартість (близько 30%)
Постачальники
Постачальники фінансових ресурсів
Високі відсотки за кредит: 9-13%
Неможливість фінансування нових проектів
Пошук нових шляхів фінансування, з урахуванням внутрішнього середовища підприємства (введення нового обладнання, що дозволяє зменшити собівартість продукції, зменшення постійних витрат за рахунок введення енергозберігаючого обладнання)
Постачальники  сировини
Зменшення обсягів сировини на 2,2% і відповідно збільшення цін на неї на 34%
Зростання собівартості готової продукції на 13%
Утримування постійних постачальників, закупка у інших галузевих партнерів (при наявності залишків сировини або недоцільності її переробки)
Конкуренти
Обрана стратегія конкурента
Успішна реалізація обраної конкурентної стратегії
Усунення з лідерських позицій і зменшення частки ринку на 1-3%
Обрання відповідно оборонної або наступальної стратегії
Кількість і розмір конкурентів
Розвиток і посилення конкуренції на ринку
Зменшення частки ринку на 1-3%
Виявлення конкурентних переваг (рівень ціна на продукцію, продукція з новими якісними характеристиками – біо-продукція, широкий асортимент), поглинання незначних конкурентів
Партнери
Надійність
Ефективна співпраця з партнерами
Ефективне функціонування господарської одиниці з урахуванням партнерських взаємовідносин
Закріплення взаємодії з партнерами – постачальниками сировини, фінансовими установами, дистриб’юторами тощо і подальше її удосконалення (гнучкість погашення заборгованості)
Сильні та слабкі сторони підприємства
Підсистеми внутрішнього середовища
Сильні сторони
Слабкі сторони
1. якості
Високоякісна продукція, наявність власних лабораторій
Невисока якість постачальницької сировини
2. постачання
Велика кількість постачальників, наявність логістичного відділу
Невисока якість постачальницької сировини
3. виробництва
модернізація виробничого обладнання, постійне удосконалення технологічних процесів
Залишки морально застарілого обладнання, висока енергомісткість виробництва
4. планування
Наявність системи планових документів
Часткове недотримання планових показників
5. соціального забезпечення
Повний соціальний пакет (включаючи пільги, оздоровчий відпочинок, святкові заходи тощо)
Не прослідковуються
 6. фінансів
Прибутковість, фінансова стабільність
Незначна заборгованість, невеликі розміри кредитів
7. технічного забезпечення
Повне технічне забезпечення невиробничого персоналу
Не повна комп’ютеризація виробничого процесу
8. збуту
Ефективна збутова мережа
Відокремленість збутової мережі
9. управління
Чітко побудована організаційна структура управління та система контролю діяльності підприємства
Прослідковування бюрократичних засад управління, низький рівень розвитку аналітичних підсистем
10. маркетингу
Постійний моніторинг ринку, розробка конкурентних стратегій, постійна оновлюваність асортименту продукції, конкурентоспроможність продукції
Не прослідковуються
11. персоналу
Висококваліфікований  персонал, ефективна система мотивації
Поділ на неформальні групи, що заважає співпраці у формально побудованих колективах, невідповідність з/п деяких категорій працівників
виявляємо групу факторів зовнішнього середовища

Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на підприємство
Група факторів
Фактор
Вплив
Можливі дії підприємства
1. Економічні
Зменшення обсягів виробництва молока (у зв’язку зі зменшенням поголів’я тварин)
Зниження якості сировинної бази (33% сировини надійшло від фермерських господарств, а 67% –  від господарств населення)
(„-”) зменшення ринку молокопродуктів на 9,4%
Сприяння у розробці програми розвитку тваринництва в країні шляхом наукових розробок на підприємстві або за його сприяння
Удосконалення систем управління якістю на підприємстві
2. Соціально-демографічні
Скасування ПДВ на дитячу молочну продукцію
(„+”)покращення рівня доходів населення країни
Сприяння у розробці проекту по скасуванню ПДВ на дитячу молочну продукцію
3. Політичні
Відсутність стандартів на всі види молочної продукції
(„-”)погіршення експортно-імпортних процесів в країні
Дотримання міжнародних стандартів до моменту введення національних
4. Конкуренція
Підвищення цін на молоко на 35% в зв’язку з посиленням конкуренції
(„-”)Загроза збільшення нереалізованої продукції на підприємствах на 4%
Ведення конкурентної стратегії зниження витрат, яка дозволяє зменшити ціни на 7% і тим самим збільшити частку ринку на 0,7%
5. Географічні
Концентрація постачальників сировини біля переробних підприємств
(„+”)покращення логістичних зв’язків з постачальниками сировини
Проектування майбутніх дочірніх підприємств у зоні концентрації постачальників сировини
6. Технологічні
Активний процес модернізації технологій в галузі
(„-”)Моральне старіння діючих технологій
(„+”)можливість удосконалення технологічного процесу
Розробка проекту введення нових технологій з подальшою утилізацією морально-застарілого обладнання строком близько 6 міс. і витратами близько 15млн.грн
Провівши комплексний аналіз та оцінивши фактори середовища організації – об’єкта аналізу – було зроблено SWOT-аналіз, який дозволяє визначити майбутні перспективи підприємства і галузі і шляхи їх розвитку.
Матриця SWOT-аналізу
Зовнішнє середовище
Можливості:
ü              Активний процес модернізації технологій;
ü              Захоплення нових сегментів ринку;
ü              Збільшення частки експорту;
ü              Підвищення платоспроможності населення
Загрози:
ü               підвищення ціна на сировину;
ü               Зменшення обсягів виробництва молока;
ü               Зниження якості сировинної бази;
ü               Відсутність шляхів зовнішнього фінансування
Внутрішнє середовище
Сильні сторони:
ü                лідерські позиції на ринку;
ü                модернізація виробничого обладнання;
ü                фінансова стабільність;
ü                кваліфікований персонал
§Глобальне оновлення технологій;
§               Вихід на іноземний ринок;
§               Інвестування в нові види продукції
§                Зниження витрат за рахунок модернізованого обладнання;
§                Введення технологічних процесів покращення якості сировини
Слабкі сторони:
ü                висока енергомісткість виробництва;
ü                Невисока якість постачальницької сировини;
ü                Незначна заборгованість;
ü                Неможливість 100%-го інвестування проектів
§               Введення енергозберігаючого обладнання;
§               Введення технологічних процесів покращення якості сировини
§                Отримання фінансових ресурсів;
§                Розробка програм зменшення енергомісткості продукції та підвищення якості сировини;
§                Розгляд варіанту диверсифікації
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Управління процесами технічного розвитку ВАТ Галактон

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=15024&часть=10вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com