Реферат на тему "Управління процесами технічного розвитку ВАТ Галактон"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Управління процесами технічного розвитку ВАТ Галактон

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 139.96 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Щедрая душа
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая страница

добавить материал

Таблиця 2.3 - Структура витрат і відрахувань ВАТ „ГАЛАКТОН”, тис. грн.
Показник
За минулий рік 2006
За звітний рік 2007
Відхилення
Темпи зростання, %
сума
питома вага, %
сума
питома вага, %
ПДВ
49875,5
15,6
49656,6
16,1
-218,9
99,6
Акцизний збір
0
0,0
0
0,0
0

Інші відрахвання
214,8
0,1
64,5
0,0
-150,3
30,0
Собівартість р/п
219853,7
68,9
209800,4
68,2
-10053,3
95,4
Адміністративні вит-ти
9496,6
3,0
13620,1
4,4
4123,5
143,4
Витрати на збут
22131,9
6,9
15256,4
5,0
-6875,5
68,9
Інші операційні вит-ти
9043,9
2,8
9935,5
3,2
891,6
109,9
Фінансові витрати
6916,6
2,2
5984
1,9
-932,6
86,5
Втрати від участі в кап.
0
0,0
0
0,0
0

Інші втрати
970,5
0,3
1410,2
0,5
439,7
145,3
Податок на прибуток
714,2
0,2
1755,5
0,6
1041,3
245,8
Надзвичайні витрати
0
0,0
0
0,0
0

Усьго витрат і від-нь
319217,7
100,0
307483,2
100
-11734,5
96,3
Виходячи з наявних доходів і витрат прибуток підприємства має такий склад (таблиця 2.4):
Таблиця 2.4 - Прибуток ВАТ „ГАЛАКТОН” , тис. грн.
Показник
За 2006 рік
За 2007 рік
Відхилення
Прибуток від реал.прод.(валовий дохід)
40410
38560,3
-1849,7
Прибуток від опер. діял.
6919
8473,1
1554,1
Прибуток від звич.діял-ті
196,8
3763,7
3566,9
Усьго приб. до оподатк.
47525,8
50797,1
3271,3
Податок на прибуток
714,2
1755,5
1041,3
Усього приб.від звич.діял.
-517,4
2008,2
1490,8
Прибуток від надзв.подій
0
0
0
Чистий прибуток
-517,4
2008,2
1490,8
Дані таблиці показують, що найбільшу абсолютну суму має прибуток від звичайної діяльності, він зріс на 3566,9 тис. грн.. У результаті чистий прибуток у звітному році становив 2008,2 тис. грн.
Прибуток від реалізації товарної продукції визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції і складає у 2007 році 38560,3 тис. грн. ( 248360,7 – 209800,4). Чистий дохід розраховується як різниця між доходом від реалізації продукції і податком на додану вартість, акцизним збором і іншими відрахуваннями з доходу і складає у 2007 році 248360,7 тис. грн. (298081,8-49656,6-64,5). Проведений аналіз показників рентабельності, результати представлені у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Основні показники рентабельності ВАТ „ГАЛАКТОН” на кінець 2007 року
Показник
Значення показника
Рентабельність усіх активів за чистим прибутком
0,01
Рентабельність власного капіталу за чистим прибутком
0,03
Рентабельність фінансових інвестицій
0,04
Рентабельність необоротного капіталу
0,02
Рентабельність капіталу, що функціонує
0,93
Рентабельність реалізованої продукції за валовим прибутком
0,18
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком
0,18
Показник чистого доходу
0,007
По результатам проведених розрахунків отримуємо дані, які дещо відрізняються від нормативних показників. Для прикладу, коефіцієнт покриття є нижчим від нормативного показника, що може свідчити про те, що підприємство має значну частку кредиторської заборгованості у власних активах, що не є позитивним для господарської діяльності. Проте загальна картина стану підприємства урівноважується за рахунок коефіцієнтів загальної ліквідності та рентабельності. Крім приведених показників діяльності підприємства, представлена структура основних засобів, приведена у таблиці 2.6. Крім приведеної структури основних засобів визначимо коефіцієнт зносу основних засобів, що допоможе доповнити інформацію про стан підприємства. Визначаємо коефіцієнт зносу основних засобів станом на кінець 2007 року. Коефіцієнт зносу (економічного спрацювання) = Ф.№1 (ряд 032)/Ф.№1 (ряд 031) = 44927.4/90963.4 = 0,49
Таблиця 2.6 - Структура основних  фондів ВАТ „ГАЛАКТОН”
Найменування основних засобів
на початок періоду 2007р
на кінець періоду 2007р.
Відхилення
Сума, тис. грн..
% до підсумку
Сума, тис. грн..
% до підсумку
Сума, тис. грн..
% до початку року
1. Виробничого призначення:
- будівлі та споруди
13276.4
27,97
12992.5
28,2
-283,9
0,23
- машини та обладнання
24877.9
52,4
23446.6
50,93
-1431,3
-1,47
- транспортні засоби
7575.1
15,96
7348.2
15,96
-226,9
0
- інші
1742.7
3,7
2248.7
4,9
506
1,2
2. Невиробничого призначення:
0.000
0
0.000
0
0
0
- будівлі та споруди
0.000
0
0.000
0
0
0
- машини та обладнання
0.000
0
0.000
0
0
0
- транспортні засоби
0.000
0
0.000
0
0
0
- інші
0.000
0
0.000
0
0
0
Усього
47472.1
100
46036.0
100
-1436,1

На теперішній період на підприємстві встановлене здебільшого новітнє обладнання (за виключенням деяких підрозділів допоміжного господарства). Група компаній "Юнімілк" до кінця 2007 р. інвестувала в розвиток ВАТ "Галактон" (м. Київ) 50 млн. грн., які були направлені на придбання лінії по виробництву зернистого сиру. У планах ВАТ "Галактон" - підтримувати динаміку розвитку на рівні 10% в рік. В таблиці 2.7 наведені основні показники розвитку корпорації, а в таблиці 2.8 – розвиток системи управління за останні роки.
Таблиця 2.7 - Динаміка основних показників розвитку корпорації ВАТ „Галактон” у 2005—2007 рр.
Показники
Од.
виміру
Значення по роках
2005
2006
2007
1
2
3
4
5
Обсяг доходу, всього
─                   у тому числі від реалізації продукції
тис. грн.
220388,3
213061,1
268610,0
260263,7
259770,3
248360.7
Випуск основних видів продукції:
─                   молоко пастеризоване
─                   молоко ”Т”
─                   суміші
─                   кисломолочна продукція
─                   біо-продукція
─                   йогурти
─                   вершки
─                   сметана
─                   творог
─                   творожні вироби
─                   сири плавлені
─                   сири вершкові
─                   сири тверді
─                   масло вершкове
─                   інше
─                   всього
тис. грн.
23876,8
11311,9
8300,4
13774,1
56515,8
22329,9
477,1
18417,2
10604,6
11285,0
13042,4
539,0
213,3
9692,9
898,0
201278,4
32010,8
16232,8
8694,9
14326,4
55298,2
18233,5
1008,9
19019,6
20284,6
14426,7
13836,9
1186,2
414,3
16845,8
541,3
232360,9
40885,3
20731,9
9737,3
15479,5
61777,7
14727,3
3112,8
25220,9
25379,3
13489,9
15841,8
1694,8

14028,7
1408,7
263515,9
Середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу
осіб
962
982
776
Середньорічний виробіток одного
працівника
тис. грн.
1049,6
1294,8
1273,6
Середньорічний виробіток одного робітника
тис. грн.
254,9
306,2
364,7
Середньорічна вартість основних фондів, загалом
у тому числі:
— будівлі і споруди
— машини та обладнання
— транспортні засоби
— Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
— Інші основні засоби — Малоцінні необоротні матеріальні активи
тис. грн.
81319,8
20912,0
48666,3
7577,4
2645,0
363,4
1155,7
86545,2
21962,6
51851,6
8920,5
2761,5
0
1049
91737,9
23060,7
55481,2
10526,2
2871,9
0
1086,3
Частка машин і обладнання у загальній сумі основних засобів
%
59,8
59,9
60,5
Фондовіддача основних засобів
грн.
2,62
3
2,71
Фондовіддача машин і обладнання
грн.
4,38
5,02
4,48
Обсяг загальних витрат на виробництво у тому числі:
— матеріальні витрати
— оплата праці
— відрахування на соціальні потреби — амортизація
— інші витрати
тис. грн
197435,2
145464,3
13491,9
4854,7
7182,6
26741,7
227567,9
169135,5
15752,4
5594,6
7526,0
29559,4
245861.1
196973.6
16185.7
5413.9
6802.5
20485,4
Обсяг прибутку (збитку)
тис. грн
2270,5
-517,4
2008,2
Рентабельність виробництва продукції(надання послуг)
%
8
14
1

Таблиця 2.8 - Розвиток системи управління корпорації ВАТ „ГАЛАКТОН” у 2005—2007 рр.
Показники
Одиниці
виміру
Період
2005
2006
2007
1
2
3
4
5
Обсяг доходів корпорації
тис. грн
220388,3
268610
259770,3
Чисельність працівників управління
чол.
203
201
195
Продуктивність праці управлінського персоналу
тис. грн
1085,7
1336,4
1332,2
Обсяг витрат корпорації
тис. грн
218117,8
269127,4
257762,1
Витрати на утримання апарату управління
тис. грн
7815,9
9496,6
13620,1
Питома вага витрат на управління у загальному обсязі витрат корпорації
%
3,6
3,5
5,3
Загальна чисельність працівників корпорації
чол.
1048
1060
885
Питома вага працівників управління
%
19,4
18,96
22
Первісна вартість засобів механізації та автоматизації управлінської праці
тис. грн
1603,7
1768,8
1774,5
Рівень озброєності управлінських робіт
тис. грн
7,9
8,8
9,1
Чисельність працівників, зайнятих у центральному апараті управління
чол.Коефіцієнт централізації функцій управління корпорацією
коеф.Діапазон контролю, загалом в тому числі:
·                     керівників вищого рівня
·                     керівників середнього рівня
·                     керівників нижчого рівня
чол.
14
3
11
42
12
3
9
37
11
39
35
Чисельність працівників вищих органів управління
чол.
7
7
7
Ступінь корпоративної централізації управління
коеф.
0,034
0,035
0,036
Витрати на утримання вищих органів управління
тис. грн.
Отримання окладу за штатним розкладом
Питома вага витрат на утримання вищих органів управління у загальному обсязі витрат корпорації
%З роками система управління змінюється, зменшується чисельність працівників. Відповідно до динаміки доходів, коливається продуктивність праці управлінського персоналу. Витрати на утримання апарату управління збільшуються.
Оцінити стан справ на підприємстві не можливо лише на основі вартісного та структурного аналізу. Тому необхідно досліджувати внутрішні і зовнішні фактори, що визначають успіхи в діяльності підприємства (характеристика середовища функціонування ВАТ „Галактон” наведена в Додатку Б).
Розгдянемо характеристику ринку діяльності ВАТ „ГАЛАКТОН”.
Останніми роками молочна галузь України розвивається достатньо динамічно. Товарна номенклатура наближається до європейських стандартів, на ринку з’являється все більше вітчизняних брендів, виробники розвивають високотехнологічні виробництва, вводять нові види продуктів. Лідери на ринку почали активно впливати як на попит, стимулюючи підвищення потреб споживачів до якості продукції, так і на постачальників і роздрібні точки, вимагаючи більш якісної сировини, кращих умов транспортування і зберігання товару.
На вітчизняному молочному ринку зберігається тенденція концентрації виробництва і скорочення чисельності конкурентів. Сьогодні з 440 зареєстрованих підприємств фактично працюють не більше 300 (річний оборот яких в цілому складає $ 600 млн. – 1 млрд.).
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая страница


Управління процесами технічного розвитку ВАТ Галактон

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=15024&часть=5вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com