Реферат на тему "Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 82 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Виктор
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница

добавить материал

Протягом  І  кварталу 2007  року компанія сплатила   відсотків   «КРД   (філія) РайфайзенБанкАваль» в сумі 135 847,33  грн.  за  користування  овердрафтом  та кредитною лінією.
У   ІІІ   кварталі   2006   року   було   укладено   кредитний   договір   на   3   роки   з АКІБ «Укрсиббанк» на відкриття кредитної лінії на суму 1 582,0 тис. грн. із річною ставкою  в сумі 15,5% з метою оплати певного контракту  на поставку  обладнання під  забезпечення  майнових  прав  та  обладнання  по  цьому  контракту.  Станом  на
01.07.2007 р. заборгованість за цією кредитною лінією становила 1 047,9 тис. грн. Протягом І кварталу 2007 року компанія сплатила відсотків в сумі 53 252,09 грн. за користування цією кредитною лінією, та тіла кредиту в сумі 178,0 тис. грн.

Станом  на  31.07.2007 р.  ТОВ «Юнігран»  мав  3  кредитні  договори  на  суму  11 582,0 тис. грн.,заборгованість за якими становила 5 726,0 тис. грн. У травні 2007 року було погашено кредитну лінію   перед   «Райффайзен   Банк»   і   відкрито   нову   кредитну   лінію   з   лімітом   на   суму 20 000,0 тис. грн.  Таким  чином  станом  на  01.07.2007 р.  сума  ліміту  за  трьома  кредитами Товариства становила 24 582,0 тис. грн., а заборгованість  8097,4 тис. грн. Відсоткові ставки за кредитами   становлять   15,0-15,5%   річних,  у   заставу   надано   транспортні   засоби,   бурові установки та іншеобладнання компанії, погашення кредиті відбуватиметьсяу 2008-2009 роках.
Для проведення аналізу дебіторської заборгованості ТОВ  потрібно розрахувати такі коефіцієнти як Оборотність дебіторської заборгованості, Період погашення ДЗ, Частка ДЗ в поточних активах.
Для розрахунку коефіцієнтів використовується бухгалтерський баланс і Звіт про фінансові результати.
Формули за якими будуть розраховуватись коефіцієнти:
1.   де ВР – виручка від реалізації;  ДЗ – дебіторська заборгованість.
2.
3.

Таблиця3. 2.
Зведена таблиця даних форм 1-м, 2-м  бухгалтерського  обліку ТОВ «Юнігран»
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
Виручка від реалізації, тис. грн.
6881,7
2444,3
14559,7
Вартість активів, тис. грн.
8284,4
6345,2
8698,3
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
8202,0
8153,5
6321,9
Таблиця 3.3
Зведена таблиця розрахунків коефіцієнтів для аналіу дебіторської заборгованості ТОВ «Юнігран»
Показник
Звітний період
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
Оборотність ДЗ, обПеріод погашення ДЗ, дніЧастка ДЗ в поточних активах, %Виходячи з даних результатів можна зробити такі висновки:
1. Найвища оборотність ДЗ помітна в 2007-тому році, що є в два рази більшою ніж в 2005-гому і в 5 разів більше ніж в 2006-тьому. Отже в 2007-тому році фірма максимізувала швидкість оборотів ДЗ, тим самим в значній мірі зменшивши ризик її непогашення. Видно що підприємство в 2007-тому році проводило агресивну політику стягнення платежів і досягло чималих результатів у збуті продукції. Збільшення оборотності ДЗ є позитивним в роботі підприємства.
2. Період погашення ДЗ ТОВ з точки зору науковців можна вважати нормальним, так як він не перевищує 60-ти днів.
3. Показник Частка ДЗ в поточних активах впливає на рівень ліквідності ДЗ. Як видно з нижчеподаної діаграми – в останньому періоді частка ДЗ в активах відчутно зменшилась (на 25 %). Ця зміна підвищила показник ліквідності дебіторської заборгованості.
Таблиця 3.4. Динаміка показників ефективностіуправління дебіторською заборгованістю
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
30,35
12
99
10,78
33
98
64,2
6
73
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
Звітний період
Оборотність ДЗ, об
Період погашення ДЗ,
дні
Частка ДЗ в поточних
активах, %

Протягом аналізованого періоду фінансування діяльності ТОВ «Юнігран» відбувалось  переважно  за  рахунок  власного  капіталу,  меншим  чином  за  рахунок поточних і довгострокових зобов‘язань.
Власний капітал Товариства протягом аналізованого періоду більшився у 8,8 разів до  41 338,9 тис. грн.  (станом  на  31.03.2007 р.  –  60,0%  від  пасивів),  за  рахунок дворазового  збільшення  статутного  капіталу  (у  2005 р.  до  –  1 750,0 тис. грн.  і  у 2006  році  до  –  10 000,0 тис. грн.)  і  ерозподіленого  прибутку  який  збільшувався протягом аналізованого періоду   і станом     на      31.03.2007 р. складав – 31 338,9 тис. грн.
У аналізованому періоді відбулось збільшення поточних зобов‘язаньз 4 001,1 тис. грн. (5,4% від пасивів) до 17 230,4 тис. грн. (15,0% від пасивів). Станом на  31.03.2007 р.  поточні  зобов‘язання  складалися  з:  короткострокових  кредитів банків  на  суму  5 726,0 тис. грн.,  кредиторської  заборгованості  за  товари,  роботи, послуги  на  суму  3 784,4 тис. грн.,  кредиторської  заборгованості  з  розрахунків  на суму 2 912,0 тис. грн. та інших поточних зобов‘язань на суму 4 807,1 тис. грн.
Протягом 2005 року відбулось суттєве збільшення кредиторської заборгованості за товари,  роботи,  послуги,  яка  на  31.12.2005 р.  становила  –  11 043,3 тис. грн.,  на кінець  2006  року  кредиторська  заборгованість  зменшилась  до  2 897,9 тис. грн. Структура кредиторської заборгованості станом на 31.03.2007 р. наведена в таблиці (Таблиця 3.5.).
Таблиця 3.5. Структура кредиторської заборгованості ТОВ ”Юнігран”

Контрагент
Сума заборгованості, грн
Питома вага, % контрагента
1.
Південно-Західна залізниця
992 872,44
26,2
2.
«Юнігран-сервіс»
425 000,00
11,2
3.
«Хесін»
417 768,78
11,0
4.
«МКДЗ»
195 622,21
5,2
5.
СПД Кириченко
159 171,00
4,2
6.
«ППЖТ»
86 337,60
2,3
7.
АМИ-Україна
81 442,37
2,2
8.
«Міська будівельна компанія»
62 500,00
1,7
9.
«РСУ1-Дельта»
54 258,50
1,4
10.
«Макей-Україна»
20 000,00
0,5
11.
Інші
1 289 427,10
34,1
Разом
3 784 400,00
100,0
Найбільшим з кредиторів підприємства, станом на 31.03.2007 р., є Південно-західна залізниця, питома вага якої  у структурі кредиторської заборгованості за поставлену продукцію   становить   –   26,2%.   Частки   інших   компаній,   серед   яких   присутні «Юнігран-сервіс» і Малинський каменедробильний завод не перевищують 11,2%.
Кредиторська  заборгованість  з  розрахунків  станом  на  31.03.2007 р.  складалася,  в основному, з одержаних авансів на суму 2 611,0 тис. грн.
Під   іншими   поточними   зобов‘язаннями,   станом   на   31.03.2007   р. на суму 4 807,1 тис. грн. Товариство обліковує зобов‘язання за поставлене обладнання.
У довгострокових зобов‘язаннях, станом на 31.03.2007 р. на суму 10 298,0 тис. грн., або   25,0%   від   пасивів,   компанія   обліковує   кошти   отримані   від   розміщення облігацій (10 000,0 тис. грн.).

Висновок
Важливість аналізу і управління кредиторською заборгованістю обумовлена ще й тим, що, складаючи значну частку поточних пасивів підприємства, її зміни помітно позначаються на динаміці показників його платоспроможності і ліквідності.
Аналіз кредиторської заборгованості підприємства проводиться на основі використання його фінансової звітності: бухгалтерського балансу і форми № 5. Для того щоб співвіднести динаміку величини кредиторської заборгованості зі змінами масштабів діяльності підприємства, при розрахунку ряду коефіцієнтів оборотності кредиторської заборгованості використовуються показники фінансових результатів
Прискорення оборотності засобів у розрахунках і скорочення термінів оборотності в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Показники оборотності доцільно порівнювати з нормативними показниками. На жаль, у даний час відсутня нормативна база таких показників у галузевому розрізі. А оскільки вона ґрунтується в тому числі і на аналізі тимчасових рядів, її і неможливо розробити при постійно змінюючихся соціально-економічних умовах і регулюючій правовій базі в Україні. Тому в даний час приходиться або розглядати й аналізувати динаміку показників оборотності, або порівнювати їх з рівнем, досягнутим успішно діючими підприємствами аналогічного профілю, що функціонують у тих же умовах.
Збільшення періоду оборотності дебіторської заборгованості може свідчити про погіршення умов оплати продукції (послуг) по договорах, фінансових утрудненнях у споживачів, зниженні ефективності діяльності маркетингових і збутових підрозділів та ін.
Велике значення при дослідженні дебіторської заборгованості має аналіз її якості. Особлива увага якості дебіторської заборгованості приділяють інвестори. При аналізі фінансово-економічного стану підприємства й оцінці його можливості в перспективі відповідати за своїми обов'язками часто постає питання: яка частина дебіторської заборгованості досить ліквідна, а яка ні? Деяке представлення про це може дати інформація про структуру дебіторської заборгованості в розрізі термінів її утворення. Досліджуючи зміну структури дебіторської заборгованості з часом з врахуванням термінів оплати фірми, що передбачаються типовими договорами, можна зробити додаткові висновки про зміну якості дебіторської заборгованості.
По своїй суті дебіторська заборгованість це витрати на виробництво неоплаченого вчасно товару чи послуг, які фірма оплачує або за рахунок власних, або за рахунок позикових засобів. Якщо величина неплатежу перевищить фінансові і кредитні можливості підприємства, то воно буде не в змозі оплачувати рахунки постачальників і стане банкрутом. Тому управлінню дебіторською заборгованістю придається велике значення.
Незважаючи на те, що кредит часто є необхідною умовою нормальної діяльності, що обумовлює ефективність і конкурентноздатність фірми, негативні результати неефективного управління дебіторською заборгованістю можуть проявитися в затримці припливу коштів у касу і на рахунки підприємства, у порушенні термінів оплати зобов'язань і розрахунків по боргах.
Одним з першорядних напрямків у цій роботі є контроль за простроченими рахунками покупців і замовників. Дані про стан дебіторської заборгованості приводяться в бухгалтерському балансі, у формі бухгалтерської звітності № 5. Задача фінансового менеджера полягає у постійному відстеження інформації про те, які з боргів прострочені, на який термін і хто є боржниками по них, нагромадження й аналіз даних про тенденції в здійсненні оплати в розрізі укрупненої номенклатури продукції (послуг) і груп споживачів. Уже наявність цих зведень сприяє прийняттю рішень, спрямованих на скорочення періоду оборотності засобів у розрахунках.
Може бути запропонований наступний нескладний спосіб ефективного управління дебіторською заборгованістю. В основі цього методу лежить порівняння в динаміці фактичного і нормативного термінів дебіторської заборгованості.
Насамперед менеджери фірми повинні визначити термін перевірки дебіторської заборгованості, тобто встановити періодичність циклу детального аналізу її стану. Як правило, найбільш оптимальним є місячний термін.
Виходячи з прийнятої політики збуту продукції (послуг) фірми, що залежить від багатьох факторів, у першу чергу факторів ринкової кон'юнктури, встановлюється нормативний термін дебіторської заборгованості, тобто  кількість днів, протягом яких дебітори зобов'язані погасити свою заборгованість. Нормативний термін кредитування включає як стандартне число днів надання товарного кредиту, що фігурує в договірній документації, так і додаткове число днів, що фірма готова ще "почекати" до здійснення розрахунку по угоді.
Далі визначається фактичний термін дебіторської заборгованості. Для цього спочатку знаходиться величина середньоденного виторгу шляхом розподілу загального її обсягу за деякий період (звичайно квартал) на календарне число днів періоду. Фактичне число днів, за яке в середньому погашаються зобов'язання по дебіторській заборгованості, визначається розподілом обсягу фактичної заборгованості на дату аналізу на середньоденний виторг. Для визначення суми простроченої заборгованості необхідно використовувати бухгалтерські документи.
При оцінці результатів діяльності фірми знаходимо різницю між нормативним і фактичним термінами надання кредиту. Якщо результат позитивний, фірма має, економію за рахунок більш низької фактичної вартості дебіторської заборгованості в порівнянні з нормативною. Чисельно він буде дорівнює добутку кількості днів, на яке вдалося скоротити оборотність дебіторської заборгованості, на середньоденний виторг.
Здійснення ряду нескладних і ефективних заходів по удосконалюванню роботи з дебіторами дозволяє поліпшити результати діяльності підприємства, у тому числі стан платоспроможності і ліквідності активів. Ці міри стосуються насамперед  удосконалювання обліку і контролю операцій з дебіторами, створення інформаційної бази по фінансовому положенню партнерів.
При закладенні договорів повинні бути чітко обговорені умови і терміни оплати за продукцію, які необхідно регулярно підтверджувати.
При наявності більш детальної інформації, наприклад стандартних форм бухгалтерської звітності, може бути розрахований ряд коефіцієнтів, що дають більш точне представлення про закономірності динаміки кредиторської заборгованості.
Для ефективного управління підприємством дуже важливо знати стан фінансових взаємин з постачальниками і підрядчиками, оскільки саме ними поставляються всі необхідні для нормального функціонування матеріальні цінності, виконуються  роботи, що вимагаються, і виявляються відповідні послуги. Обсяги заборгованості по постачаннях цієї продукції (робіт, послуг) відбиті по статтях балансу "Кредиторська заборгованість постачальникам і підрядчикам" і "Векселя до оплати" (сума векселів до оплати враховується при розрахунках у тому випадку, коли векселями забезпечуються головним чином постачання продукції, оплата робіт, послуг). Відповідно було б правильно співвіднести цю заборгованість не з усіма витратами, а лише з матеріальними витратами (форма   №5 "Додаток до бухгалтерського балансу", розділ 6 "Витрати, зроблені організацією").
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница


Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=15147&часть=3вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com