Реферат на тему "Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 82 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Виктор
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница

добавить материал

При аналізі фінансового стану підприємства велике значення має порівняння показників кредиторської і дебіторської заборгованості. При цьому важливо порівнювати не тільки їхні обсяги в абсолютному вираженні, що здійснюється при визначенні коефіцієнтів ліквідності, але і тривалість періодів оборотності. Якщо період оборотності дебіторської заборгованості помітно перевищує аналогічний показник по кредиторській заборгованості, то це чревате виникненням утруднень у здійсненні поточних платежів.
Якість кредиторської заборгованості характеризується показниками, що відбивають своєчасність здійснення розрахунків по зобов'язаннях. Представлення про це дає, наприклад, показник частки простроченої кредиторської заборгованості в загальному її обсязі. Дані для розрахунку таких показників приводяться в розділі 2 "Дебіторська і кредиторська заборгованість" Додатка до бухгалтерського балансу (форма № 5), причому в цьому розділі наводяться дані про рух відповідних показників кредиторської заборгованості.
Як відомо, діяльність будь-якого підприємства зв'язана з придбанням матеріалів, продукції, споживанням різного роду послуг. Якщо розрахунки за продукцію чи зроблені послуги робляться на умовах наступної оплати, можна говорити про одержання підприємством кредиту від своїх постачальників і підрядчиків. У свою чергу саме підприємство також виступає кредитором своїх покупців і замовників, а також постачальників у частині виданих їм авансів під майбутню постачання продукції. Тому від того, наскільки терміни наданого підприємству кредиту відповідають загальним умовам його виробничої і фінансової діяльності (наприклад, терміну погашення дебіторської заборгованості), залежить фінансове благополуччя підприємства. Порівнянням тривалості періодів оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості в динаміку встановлюються тенденції у взаєморозрахунках з дебіторами і кредиторами підприємства.

Використана література
1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391.
2. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 “Зобов`язання” затверджений наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 Оренда затверджений наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 Дебіторська заборгованість , затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237
8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік , - Житомир: ПП Рута, 2003
9. Бутинець Ф.Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку , - Житомир: ПП Рута , 2001
10. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ВАТ Баланс-Клуб , 2000. — 768 с.
11. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.
12. Економічний аналіз: Підручник За ред.. Чумаченка - К: КНЕУ, 2004
13. Ізмайлова К. В.Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.:МАУП, 2003. — 148 с.:
14. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. - К.: МАУП, 2000-152с.
15. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование
16. (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: МАУП, 2003. - 416 с.
17. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ , 1995
18. Лень В .С., Гливенко бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. – К.: 2004
19. Лишиленко О.М. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. Посібник, - К.:2005
20. Маляревский Ю.Д. Тютюнник П.С.Финансовый учт: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: ИНЖЕК, 2003 – 288с.
21. Нашкерська Г.В. фінансовий облік – К:Кондор, 2005
22. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України6 навч. Посібник. – К.: Кондор, 2003
23. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.
24. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:МАУП, 2003. - 368 с.
25. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник. / А.М. Поддєрьогін та ін.. – К.: КНЕУ, 2001
26. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
27. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.

Додатки
Додаток 1. Журнал господарчих операцій

Зміст господарської операції
Кореспонденція
Сума
Дт
Кт
1
Списані на основне виробництво сировина і матеріали
231
201
725 000
2
Нараховано заробітну плату основних виробничих робітників
231
661
200 000
3
Нарахований на зарплату збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
231
651
62 000
4
Нарахований на зарплату внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
231
652
8000
5
Нарахований на зарплату внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
231
653
3000
6
Нарахований на зарплату внесок на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійному захворюванні
231
656
2000
7
Нараховано амортизацію загальвиробничих основних фондів
91
131
5250
8
Оплачено комунальні послуги з ПДВ
631
311
90 000
9
Віднесено комунальні послуги без ПДВ на загальвиробничі витрати
Податковий кредит по ПДВ віднесений на розрахунки з бюджетом
91
641
631
631
75 000
15 000
10
Нараховано заробітну плату загальвиробничого персоналу
91
661
100 000
11
Нарахований на зарплату збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
91
651
31 000
12
Нарахований на зарплату збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
91
652
4000
13
Нарахований на зарплату збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
91
653
1 500
14
Нарахований на зарплату внесок на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
91
656
1 000
15
Нараховано амортизацію нематеріальних активів загальвиробничого призначення
91
133
6000
16
Сплачено стороннім організаціям за послуги
685
311
196 500
17
Віднесено податковий кредит по ПДВ на розрахунки з бюджетом
641
644
32 750
18
Віднесено витрати по отриманим послугам на загальвиробничі витрати на суму без ПДВ
На суму ПДВ
91
644
685
685
163 750
32 750
19
Оприбутковані МШП терміном експлуатації менш 365 днів без ПДВ
ПДВ
22
641
631
631
25 000
5000
20
Зроблено розрахунки з кредиторами по МШП
631
311
30 000
21
Списані МШП на загальвиробничі витрати
91
22
25 000
22
Списані на виробництво загальвиробничі витрати відповідно до нормальної потужності підприємства
231
91
412 500
23
Оприбутковано готову продукцію на склад по виробничій собівартості
26
231
1 412 500
24
Відвантажено готову продукцію з ПДВ за ціною реалізації
361
701
3 600 000
25
Відбито податкові зобов'язання по ПДВ
701
641
600 000
26
Списано доходи від реалізації продукції на фінансові результати
701
791
3 000 000
27
Оплачено реалізовану продукцію
311
361
3 000 000
28
Надійшов аванс за нереалізовану продукцію на суму з ПДВ
311
681
1 200 000
29
Відбито податкові зобов'язання по ПДВ
643
641
200 000
30
Списано виробничу собівартість реалізованої продукції
901
26
1 412 500
31
Списано виробничі витрати на фінансові результати
791
901
1 412 500
32
Отримано аудиторські послуги без ПДВ
Віднесений податковий кредит по ПДВ на розрахунки з бюджетом
92
641
685
685
200 250
40 050
33
Нараховано оплату праці адміністративному апаратові
92
661
100 000
34
Нарахований на оплату праці збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
92
651
31 000
35
Нарахований на оплату праці внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування по тимчасовій непрацездатності
92
652
4 000
36
Нарахований на оплату праці внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
92
653
1 500
37
Нарахований на зарплату внесок на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
92
656
1 000
38
Нараховано комунальний податок
92
641
2 250
39
Списано адміністративні витрати на фінансові результати
791
92
340 000
40
Отримано маркетингові послуги без ПДВ
Відбитий податковий кредит по ПДВ
93
641
685
685
189 000
37 800
41
Списані на фінансові результати витрати на збут
791
93
189 000
42
Визнано штрафні санкції
94
685
16 000
43
Списані на фінансові результати інші витрати операційної діяльності
791
94
16 000
44
Нараховано податок на прибуток
981
641
341 249
45
Списано податок на прибуток на фінансові результати
791
981
341 249
46
Перераховано податок на прибуток у бюджет
641
311
100 000
47
Визначено чистий прибуток
791
441
731 500
48
Оплачено за сировину і матеріали
631
311
720 000
49
Оприбутковано сировину і матеріали без ПДВ
ПДВ
201
641
631
631
600 000
120 000
50
Нараховано дивіденди фізичним особам резидентам
443
671
28 571
51
Утримано податок на дивіденди
671
641
8 571
52
Сплачено податок на дивіденди в бюджет
641
311
8 571
Отримано в касу кошти з банку для виплати дивідендів
301
311
20 000
53
Виплачено дивіденди фізичним особам
671
301
20 000
54
Зроблено відрахування в резервний фонд підприємства
443
431
500
55
Зроблено утримання з заробітної плати: прибуткового податку
661
641
60 000
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування
661
651
8 000
внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
661
653
1 000
внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
661
652
1 000
56
Отримано заробітну плату з банку в касу підприємства
301
311
330 000
57
Видано заробітну плату працівникам з каси
661
301
330 000
58
Перераховані в бюджет податки: у пенсійний фонд
651
311
136 000
у фонд соціального страхування по тимчасовій непрацездатності
652
311
13 000
у фонд соціального страхування в зв'язку з травмами на виробництві
656
311
4 000
у фонд соціального страхування на випадок безробіття
653
311
7 000
прибуткового податку
641
311
60 000
комунального податку
641
311
2 000
59
Реформація балансу
441
443
29 071
Усього:
6 987 132

Додаток 2. Оборотно-сальдова відомість
Сальдо по рахункам
на 31.12.03
Обороти за 2004 рік
Сальдо по рахункам на 31.12.2004
Рах.
Д-т
К-т
Д-т
К-т
Д-т
К-т
10
1 814 800
1 814 800
12
24 700
24 700
131
331 200
5250
336 450
133
52 400
6000
58 400
17
51 500
51 500
201
2 008 200
600000
725000
1 883 200
22
25000
25000
23
1412500
1412500
26
1 200 000
1412500
1412500
1 200 000
28
244 200
244 200
301
350000
350000
311
28 700
4200000
1653142
2 575 558
333
230 500
230 500
334
180 000
180 000
34
148 200
148 200
361
3 212 300
3600000
3000000
3 812 300
371
145 000
145 000
39
1 200
1 200
40
787 000
787 000
42
368 500
368 500
43
795 700
500
795 700
441
300 900
29071
671500
341 529
60
2 382 600
2 382 600
62
661 500
661 500
631
2 103 000
745000
745000
2 103 000
641
51 600
374800
903679
580 479
643
30 000
200 000
0
230 000
644
500000
800000
300 000
65
43 300
164000
160000
39 300
661
105 500
400000
400000
105 500
671
14 600
28571
28571
14 600
681
1 913 300
1200000
3 113 300
685
10 000
542800
552 800
701
3600000
3600000
901
1 412 500
1 412 500
91
412 500
412 500
92
340 000
340 000
93
210 000
210 000
94
16 000
16 000
981
350 000
350 000
9 620 200
9 620 200
20382442
20382442
12 541 158
12 541 158
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница


Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=15147&часть=4вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com