Реферат на тему "Організаційно єкономічна характеристика сільскогосподарського під"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Організаційно єкономічна характеристика сільскогосподарського під

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 94.22 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Каркачева Анна
Предыдущая страница 1 2 3 4

добавить материал

Дані таблиці 2.11. показують, що господарства при закінченні збирання врожаю з кожного гектара втрачало 1,63 ц, а зі всієї площі – 81,5 ц, так роботу , щоб врожай було зібрано в оптимальні строки, щоб зменшити втрати врожаю до мінімуму.
Також великий вплив на урожайність здійснюють заходи по підготовці грунту та догляд за посівами соняшнику (таблиця 2.12.)
Таблиця 2.12 – Вплив заходів по підготовці грунту на урожайність соняшнику.
Заходи
Площа, га
Середня урожайність, ц/га
Втрати
пр-ціі, ц
План
Факт
+, -
1
2
3
4
5
6
Дискування
960
880
-80
10,2
896
Оранна
960
840
-120
12,64
1516,8
Боронування
960
660
-300
9,1
2730
Всього
-
-
-
-
5062,8
Отже дані таблиці 2.12. показують, що якщо б господарство мало можливість провести всі заходи в повному обсязі, то не відбулися б такі втрати соняшнику аж 5062,8 ц.
2.6. Аналіз собівартості соняшнику
Собівартість продукції є важливим показником економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. В ньому синтезують всі сторони господарської діяльності, аналізується результат виконання, використання всіх виробничих ресурсів.
Зниження собівартості – одна з першочергових і актуальних задач суспільства кожної галузі, підприємства. Від рівня собівартості продукції залежить сума прибутку і рівень рентабельності, фінансовий стан підприємства і його платоспроможність темпи розширеного відтворення, рівень закупки і роздрібних цін на сільськогосподарську продукцію.
Особлива актуальність – проблема зниження собівартості набуває на сучасному стані.  Пошук резервів її зниження допомагає багатьом господарствам підвищити свою конкурентоспроможність, уникнути банкрутства і вижити в умовах ринкової економіки. Важливу роль в цьому повинен відіграти аналіз господарської діяльності підприємства, основним завданням якого є:
-         здійснення системного контролю за виконанням плану зниження собівартості продукції;
-         вивчення впливу факторів на зміну її рівня;
-         вивчення резервів зниження собівартості продукції;
-         об’єктивна оцінка діяльності підприємства по використанню можливостей зниження собівартості і розробка заходів спрямованих для засвоєння виявлення резервів.
Динаміку і структуру собівартості 1 ц соняшнику показано у таблиці 2.13.
Таблиця 2.13 – Динаміка і структура собівартості 1 ц соняшнику
Статі витрат
2003 р.
2004 р.
2005 р.
Відхилення 2005 р. від 2003 р.
Сума, грн..
Структура, %
Сума, грн..
Структура, %
Сума, грн..
Структура, %
+, -
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Оплата праці
13,14
35,68
14,11
35,83
9,39
29,37
-3,75
-147,56
Насіння
1,14
3,1
1,18
2,99
1,06
3,34
-0,08
-92,98
ПММ
6,07
16,48
6,12
15,54
6,02
18,55
-0,05
-99,18
Добрива
-
-
-
-
-
-
-
-
Засоби захисту рослин
-
-
-
-
-
-
-
-
Роботи та послуги
10,12
27,77
10,93
27,76
5,22
29,57
-0,9
-51,58
Ремонт необх. активів
3,44
9,34
4,24
10,77
3,41
10,74
-0,03
-99,12
Інші витрати по утрим осн. засобів
0,79
2,42
0,71
1,8
0,82
2,58
-0,07
-103,79
Інші витрати
0,04
0,11
0,08
0,2
0,12
0,38
0,08
300
Загальні виробничі витрати
1,99
5,4
2,01
5,1
1,72
5,4
-0,27
86,43
Всього витрат
36,85
200
39,38
200
31,76
100
-5,07
86,23
Згідно даним таблиці 2.13. собівартість соняшнику знизилась на 5,07 грн, або на 86,23%. В основному це пов’язано з тим, що не вистачало засобів для повної підготовки грунту та догляду за посівами і тому всі роботи по вирощуванню соняшнику не були проведені, а витрати скоротились, але поряд з цим  було втрачено і врожай від недовиконання заходів по вирощуванню соняшнику.
Найбільша питома вага в структурі собівартості приділяється оплаті праці в 2005 році вона становила 147,56, також значну частину в структурі займають роботи та послуги – 51,58%, бо це трудомістка культура і тому потребує додаткового догляду.
Найважливішими чинниками, які впливають на собівартість соняшнику, є виробничі витрати на 1 га  посівної площі та урожайність (таблиця 2.14.)
Таблиця 2.14 – Вплив основних факторів на собівартість соняшнику
Види продукції
Витрати на 1 га
Урожайність
Собівартість 1 ц. грн..
Відхилення собівартості, грн.
2004 р.
2005 р.
2004 р.
2005 р.
2004 р.
При фактичних витратах минулого року і урожайн. звітного
2005 р.
Всього
В т.ч. за рахунок зміни
Урожайність
Рівня витрат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Соняшник
306,8
401,4
12,87
12,64
39,38
40,1
31,76
-7,62
0,72
-8,34
Аналізуючи дані таблиці 2.14. можна зробити висновок, що відбулося зниження собівартості соняшнику в 2005 році відносно 2004 року. Що є позитивним для господарства. Поте розглядаючи зміни собівартості за рахунок впливу факторів можна сказати, що зниження собівартості на 8,34 грн. відбувалося за рахунок зниження витрат на 1 га посівної площі . урожайність в звітному році на зниження собівартості впливає позитивно і підвищує собівартість на 0,72 грн. також потрібно розглянути на скільки було виконано план по зниженню собівартості.
Дані таблиці 2.15. показують, що план по зниженню собівартості соняшника не було виконано, бо фактична собівартість  перевищує планову на 5,9%. Було виконано план по окремим статтям і насіння, інші витрати загально-виробничі витрати. Отже виходячи з цього можна знищити ті статті, які не були дотримані плану, задіяти невикористанні резерви.

Таблиця 2.15 – Аналіз виконання плану собівартості соняшнику
Статті витрат
План
Факт
Виконання плану
Відхилення, %
1
2
3
4
5
Оплата праці
9,00
9,39
104,33
4,33
Насіння
1,17
1,06
90,6
-9,4
ПММ
5,7
6,02
105,6
5,6
Робота та послуги
8,00
9,22
115,3
15,3
Ремонт необорот. активів
2,5
3,41
136,4
36,4
Інші витрати на утрим. осн. засобів
0,5
0,82
164
64
Інші витрати
0,2
0,12
60
-40
Загальні виробничі витрати
2,93
1,72
58,7
-41,3
Всього витрат
30,0
31,76
105,9
5,9
2.7. Резерви зниження собівартості соняшнику
Резерви зниження собівартості можна згрупувати таким чином:
1. ті які можуть бути використані без додаткових витрат. До них відносять резерви, які можуть бути виявлені за рахунок таких джерел: ліквідація додаткових витрат по окремим статтям витрат, по конкретному виду продукції, зниження вартості поданих основному виробництву послуг допоміжних і обслуговуючих виробництв, приведення в дію резервів збільшення виробництва валової продукції (таблиця 2.16.).
Отже, якщо попередньо проектовані дані собівартості соняшнику, то можна запропонувати зниження окремих статей витрат, робота та послуги дуже завищені в господарстві, їх можна скоротити до 6 грн на 1 ц, також можна скоротити загально виробничі витрати з 1,72 до 1,5, та інші витрати на утримання основних засобів не значно, але все таки з 0,82 до 0,7 грн. отже якщо знизити ці витрати до проектованих, то можна отримати зниження собівартості 1 ц на 4,99 грн, або на 15,71%.

Таблиця 2.16 – Зниження витрат по окремим статтям (грн) на 1 виробництва соняшника
Статті витрат
Факт
План
1
2
3
Оплата праці
9,39
9,39
Насіння
10,6
10,6
ПММ
6,02
5,5
Роботи та послуги
9,22
6
Ремонт необоротних активів
3,41
2,5
Інші витрати на утримання основних засобів
0,82
0,7
Інші витрати
0,12
0,12
Загально-виробничі витрати
1,72
1,5
Всього витрат
31,76
36,77
2. ті які потребують незначних витрат і можуть бути використані в календарному або господарському році: покращення структури посівних площ, правильне комплектування агрегатів, внесення оптимальних доз добрив. Отже запропонуємо внести органічні добрива, які вже на протязі багатьох років не вносяться в грунт.
Як зміниться загальна кількість витрат (таблиця 2.17.)
Розрахуємо скільки добрив потрібно на всю площу відведену в розрахунку 30 т на 1 га
30*1012 = 30360т
Далі визначимо витрати на придбання цього добрива (за 1т, 4,5 грн.)
30360*4,5 = 136620 грн.
Таблиця 2.17 – Всього витрат на виробництво соняшнику (грн)
Статті витрат
2005 р.
Проект
1
2
3
Оплата праці
59421
59421
Насіння
78400
78400
ПММ
78375
78375
Добрива
-
136620
Роботи та послуги
60478
60478
Ремонт необоротних активів
58171
58171
Інші витрати на утримання основних засобів
20452
20452
Інші витрати
40546
40546
Всього витрат
627000
763620
Загально виробничі витрати
213157
213157
З таблиці 2.17. видно, що в пропонуємому році  збільшилися загальні витрати за рахунок придбання добрив.
Визначимо валовий збір при плановій урожайності 25 ц/га:
25*1012=25300 ц
Отже собівартість 2 ц соняшника після внесення органічних добрив становитиме:
763600/25300=30,18 грн
Визначена собівартість зменшилась від фактичної на 1,58 грн., або на 4,97%, але при цьому зросла врожайність яка вплинула на валовий збір.
3. ті, які потребують значних капітальних вкладень і будуть виконані в перспективі проведення меліоративних або зрошувальних робіт впровадження нових сортів. Суму цих резервів визначають порівнюючи розрахункову собівартість з урахуванням додаткових витрат і додаткового виходу продукції із собівартістю попереднього періоду.
Збільшення виробництва насіння соняшника повинно виконуватися за наступними заходами:
-         збільшення посівних площ;
-         покращення їх структури;
-         збільшення урожайності соняшнику.
В господарстві є можливість провести розкорчовку і тим самим збільшити пощу посівів, і тим самим виробництво соняшнику (таблиця 2.18).
- виявити сільськогосподарські внутрішні резерви для підвищення виробництва соняшнику.
- розробляються заходи по засвоєнню виявлення резервів збільшення виробництва.
Аналізуючи виробництво соняшнику можна зробити висновки, що виробництво соняшнику в 2001 по 2003 рр. було більш стабільним, а за 2004 і 2005 роки впало, це в першу чергу пов’язано зі скороченням посівних площ, через  розпаювання і низьку врожайність.
Велике значення має оцінка виробництва соняшнику за планом по господарству, також зміна сівозмін, загибель посівів.
Мої пропозиції: позитивний вплив на виробництво соняшнику здійснює збільшення площ посівів, додержання сівозмін, впровадження зрошувальних систем в господарстві, внесення органічних добрив, підвищення рівня кваліфікації і стимулювання працівників, впровадження нових високоврожайних сортів, що є ефективним і приводить до збільшення урожайності з 1 га і відповідно до зниження собівартості.
Краще впровадити комплексні заходи. Обробітку грунту, в першу чергу оранку, так як вона має найбільший вплив на врожайність.
Всі заходи по підприємству врожайності у відповідному співвідношенні впливають на собівартість насіння соняшнику.
Таблиця 2.18. – Резерв збільшення виробництва соняшнику за рахунок більш повного використання земельних ресурсів.
Культура
Заходи
Площа, га
Фактична урожайність, ц/га
Фактичний валовий збір, ц
Резерв збільш. на виробн., ц
Фактична
Мож-лива
1
2
3
4
5
6
7
Соняш-ник
Розкорчовна тощо
1012
1162
12,64
12791,68
14687,68
Аналізуючи дані таблиці 2.18. можна сказати, що господарство за рахунок розкорчування, тощо, може збільшити виробництво насіння соняшнику. Площа може збільшитися на 150га, а якщо площу збільшити на цю цифру, то можна отримати валовий збір соняшнику на 14,82% або на 1896 ц більші.
Також збільшення виробництва насіння соняшнику можна досягти за рахунок збільшення врожайності. Збільшення врожайності можливо досягти за рахунок застосування агротехнічних заходів (таблиця 2.19)

Таблиця 2.19 – Розрахунок прибавки врожаю соняшнику внаслідок застосування агротехнічних заходів ц/га
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Соняшник
0,6
0,7
0,6
1,9
2,8
5,32
10
0,15
1,5
0,1
0,6
0,4
7,92
1.     культура
2.     добрива азотні
3.     добрива фосфорні
4.     добрива калійні
5.     разом ц/га
6.     прибавка за рахунок внесення мінеральних добрив
7.     прибавка за рахунок внесення мін. добрив, що планується.
8.     планується внесення органічних добрив т/га
9.     прибавка за рахунок внесення добрив т/га (довідні дані)
10.           планується прибавка врожаю за рахунок внесення органічних добрив ц/га
11.           прибавка в результаті повної ротації сівозміни ц/га  (довідні дані)
12.           прибавка від впровадження нового сорту (довідні дані)
13.           прибавка за рахунок засобів захисту рослин ц/га (довідні дані)
14.           загальна прибавка врожаю внаслідок комплексу агротехнічних заходів ц/га.
Аналізуючи дані таблиці 2.19 ми бачимо, що за рахунок здійснення деяких агротехнічних заходів урожайність зросте на 7,92 ц, а разом з цим зросте і валовий збір насіння соняшнику. Запропонована врожайність складатиме 20,56%, а валовий збір при такій врожайності 20806,72 ц. валовий збір зросте на 62,65%, або на 8015,04 ц в цілому по господарству.

ВИСНОВКИ
Під час виконання курсової роботи я засвоїл курс дисципліни «Аналіз господарської діяльності сільськогосподарського підприємства». В даній курсовій роботі і досліджував і аналізував виробництво і собівартість насіння соняшнику.
Моє господарство, займається виробництвом соняшника, в першу чергу маю зауважити, що воно розташоване в сприятливих умовах клімату для даної місцевості, що має пряме відношення урожайності і валового збору  насіння соняшнику, так як недостатня кількість опадів, нерівномірність, висока температура дуже сильно впливає на валовий збір в цілому по господарству і собівартість.
Соняшник має в господарстві питому вагу в структурі товарної продукції 31,39%, це означає що йому надається велике значення у виробництві продукції (таблиця 1.2).
Також велике значення має зібрання насіння соняшнику в оптимальні строки, так як запізнення збору урожаю призводить до втрат валової продукції і підвищення вартості виробництва продукції. Значення і задачі аналізу виробництва соняшнику:
-         систематизувати контроль за виконанням плану виробництва соняшнику;
-         виявлення впливу факторів на обсяг виробництва соняшнику;
-         резерви по зниженню собівартості насіння соняшнику в господарстві, за рахунок чого господарство має збільшити конкурентну спроможність підприємства.
Значний вплив здійснює проектування витрат по виробництву насіння соняшнику і їх зниження і додержання встановлених нормативів.
В моєму господарстві всі вище вказані доходи в різних відношеннях до собівартості поступово проводяться, але в не достатній кількості, щоб суттєво знищити собівартість, але в майбутньому підприємство на мій погляд має змогу це здійснити. Але в даному періоді план зниження собівартості насіння соняшнику не було виконано , бо фактично собівартість перевищує планову на 5,9%.
Всі заходи по зниженню собівартості підприємство для виробництва соняшнику не впровадило, але в наступному періоді воно впровадить деякі нові заходи.

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ
1. Данилан А.А. Бухгалтерський учет в с/х предприятиях –М: АгроПромИздат, 1990-287 с.
2. Загородний В.И. Малофеев Т.Е. , Трубилин И.Т. Анализ хозяйственной деятельности с/х предприятий – М.: АгроПромИхдат, 1990-336с.
3. Завгородний В.И. «Учет и внутренний аудит финансово-расчетных операций в условиях функционирования АРМ бухгалтера» / Бухгалтерский учет и аудит №2-3, 1994, с. 26
4. Звіти підприємства 2003-2005 роки
5. Іващенко В.І. Болюх М.А. «Економічний аналіз господарської діяльності»: навч. Посібник – К: ЗАТ «Нічлава», 2001-204 с.
6. Кобзарь Г.А., Бабошко Б.М. «Аналіз господарської діяльності с/г підприємств» - справ очник – М.: Колос , 1990-290 с.
7. Ковянов С.І. , Свободі В.А. «Экономические показатели деятельности с/х предприятий». Справ очник М: АгроПромИздат, 1991, 303 с.
8. Лобас Н.Г. «Организация фермерських хазяйств, кооперативов, арендых подразделений, акционерных обществ и ферм в с/х в условиях перехода к рыночной экономике».К: УкрНИИНТИ госплана у УССР. 1990-243 сю
9. Попович Т.Я. «Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання» підручник –Тернопіль. Економічна думка, 2001 , 454 с .
10. Первинні документи підприємства 2001-2005 р.
11. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности» - учебное пособие 4 издание , переработка и дополнение Минск, 1999, 618 с.  
Предыдущая страница 1 2 3 4


Організаційно єкономічна характеристика сільскогосподарського під

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=15410&часть=4вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com