Реферат на тему "Сям я і шлюб у феадальным праве Беларусі"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Сям я і шлюб у феадальным праве Беларусі

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 63.65 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Таццяна
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7

добавить материал

 Аднак актыўны кадыфікацыйны працэс, які адбываўся на фоне партыкулярызму прававой сістэмы, меў на ўвазе пэўныя з'явы рэцэпцыі, што можна выразна прасачыць на інстытутах шлюбна-сямейнага права ў Статуце 1588 г. (запазычанне нормаў кананічнага шлюбнага права, уплыў рымскага і магдэбургскага права). Такая эвалюцыя ўяўлялася заканамернай, яна ўласцівая не толькі прававой сістэме нашага гаспадарства, але і іншым еўрапейскім сістэмам XIV—XVI стст.
3 аналізу крыніц шлюбна-сямейнага права можна зрабіць выснову, што падставай фарміравання і развіцця прававых інстытутаў былі прывілеі XV ст. і ўхвалы соймаў XVI ст. Разам з тым у прававой сістэме гэтага перыяду важнае месца належала кананічнаму (царкоўнаму), магдэбургскаму, рымскаму, звычаёваму праву, якія спрыялі працэсу праваўтварэння. Кадыфікацыя шлюбна-сямейнага права ў Беларусі ў XVI ст. суправаджалася складанымі працэсамі ўплыву названых крыніц права, але вызначальнай была нутраная заканамернасць развіцця інстытутаў шлюбна-сямейнага права ў Статутах 1529, 1566 і 1588 гг.
Разглядаючы формы шлюбу ў Беларусі XVI ст., неабходна адзначыць пераемнасць старадаўных традыцый, што захаваліся ў абрадавай форме, паганскіх звычаях. Інстытут шлюбу, як асноўны інстытут грамадства, шчыльна звязаны з гістарычным мінулым народа. Рэгуляванне шлюбных дачыненняў кананічным (царкоўным) правам адбывалася ва ўзаемасувязі з народнымі абрадавымі традыцыямі і звычаямі. Пры гэтым асноўная частка грамадства, як вынікае з актавага матэрыялу судоў і магістратаў, у дачыненні да шлюбу аддавала перавагу нормам звычаёвага права, над якім законы царквы не мелі яўнага прыярытэту.
Рэгуляванне шлюбных дачыненняў звычаёвым, кананічным і свецкім правам мела агульную тэндэнцыю да рэгламентацыі ўсіх стадый гэтых дачыненняў, імкнення ажыццявіць іх у законнай форме. Дзяржава ў асобе найвышэйшага заканадаўцы актыўна падтрымлівала працэс хрысціянізацыі шлюбных дачыненняў, пра што сведчыць запазычанне Статутамі, перадусім трэцім, нормаў кананічнага права. Тым часам судовыя органы, службовыя асобы, як вынікае з актаў, не былі паслядоўнымі выканаўцамі гэтых ідэй. Узнікла сітуацыя, калі афі-цыйны прыярытэт належаў царкоўнаму праву, але на практыцы шырока ўжывалася звычаёвае права, рэгулюючы значную частку шлюбных дачыненняў.
У дадзеным выпадку звычаёвае права, паводле афіцыйнага погляду, ёсць субсідыярнай крыніцай права, але выкарыстоўвалася яно не тады, калі кананічнае (царкоўнае) права мела прагалы, а тады, калі яно супярэчыла традыцыйнаму светапогляду. Даследванне шлюбна-сямейнага заканадаўства дазваляе зрабіць выснову: шлюбныя дачыненні — аснова стасункаў па роднасці і сваяцтве, на юрыдычным значэнні якіх засноўваліся нормы земскага, царкоўнага, магдэбург-скага права, што рэгулявалі шлюбна-сямейныя асабістыя і маёмасныя дачыненні.
Шлюбна-сямейныя дачыненні на аснове інстытутаў роднасці і сваяцтва аб'ядноўвалі мноства інстытутаў прыватнага права: пасагу, вена, спадкаемства, апекі ды інш.
Адной з галоўных інстытутаў матэрыяльнага забеспячэння сям'і ёсць інстытут пасагу. Як вынікае з актавага матэрыялу, ён фарміраваўся ў прывілейны перыяд, а канчатковае завяршэнне атрымала ў Статутах 1529, 1566 і 1588 гг. Прычым дадзены інстытут змяшчае менш запазычанняў з замежных сістэмаў права параўнальна з іншымі інстытутамі.
Названы інстытут адлюстраваў агульную тэндэнцыю прыватнага права да індывідуалізацыі правадачыненняў і фармальнай роўнасці ўсіх перад законам, імкненне да ўраўнавання ў маёмасных правах сямейнікаў. Акрамя таго, магчымасць атрымання ў пасаг чвэрці ляжачай маёмасці вызначала тэндэнцыю да яе спадкавання і асабістай незалежнасці жанчыны. Інстытут спадкаемства знаходзіцца ў шчыльнай сувязі з сямейным правам з прычыны залежнасці кола спадкаемцаў ад ступені звязанасці з сям'ёй і прыналежнай ёй маёмасцю.
3 аналізу інстытута спадкаемства ў прывілейны перыяд можна зрабіць выснову, што ён развіваўся, як і іншыя інстытуты матэрыяльнага забеспячэння, у выглядзе ільгот шляхце, скіраваных на пашырэнне яе правоў і свабод. Шчыльная ўзаемасувязь інстытутаў шлюбу і спадкаемства засноўвалася на праве спадчыны паводле закону асобы, якая валодала пэўнай праваздольнасцю: па праве роднасці і паходжання на падставе законнага шлюбу.
Аналізуючы развіццё інстытута спадкаемства па Статутах, неабходна адзначыць тэндэнцыю да ўраўнавання правоў на спадкаванне дзяцей абодвух полаў, што выявілася ў магчымасці дачок атрымаць у спадчыну частку ляжачай маёмасці, а таксама ў выкарыстанні бацькамі такой формы дамовы, як "запіс" у ролі юрыдычнай фікцыі, пад якой разумелася прававое афармленне розных дамоваў: падаравання, тэстамента пад умовай і г.д.
Статут 1588 г. упершыню замацаваў парадак спадкавання маёмасці, нажытай бацькамі супольна: дзеці ў выпадку смерці аднаго з бацькоў атрымлівалі ў спадчыну 2/3 яе, а траціну — удава (удавец). Гэтая норма ўжо не прадугледжвала перавагі сыноў пры спадкаванні паводле закону. Можна меркаваць пра яе запазычанне з магдэбургскага права.
Такім чынам, інстытут спадкаемства развіваўся на аснове прывілеяў і Статутаў. Нязначна паўплывалі на яе, магчыма, нормы магдэбургскага права.
Інстытут апекі паводле Статутаў меў два аспекты: абарона правоў непаўналетніх дзяцей і ахова інтарэсаў незамужніх жанчын. Апека пры гэтым разумелася як абарона правоў і інтарэсаў асобаў, якія мелі патрэбу ў ёй з розных прычынаў: страта аднаго або абодвух бацькоў, цяжар вядзення справаў па кіраванні маёмасцю. У канчатковым выніку апека ўяўляла сабою клопат дзяржавы пра асобаў, не здольных паклапаціцца пра сябе. Таму гэты інстытут кантраляваўся дзяржаўнай уладай асабліва пільна. Адрознівалася апека паводле закону, тэстамента, па прызначэнні дзяржавы.
3 аналізу інстытута апекі ў перыяд прывілеяў і Статутаў можна зрабіць выснову, што правы ўдоваў па апецы паступова звужаліся. Прычынай гэтага быў, відаць, інтэнсіўны эканамічны працэс, што патрабаваў актыўных гандлёвых і гаспадарчых аперацый, а таксама ўплыў такіх крыніц права, як рымскае і магдэбургскае.
Разгляд генезісу і развіцця інстытутаў шлюбна-сямейнага права з улікам названых асаблівасцяў дае падставу сцвярджаць, што фарміраванне і эвалюцыя яго асноўных маёмасных інстытутаў, такіх, як пасагу, вена, спадкаемства (паводле закону), адбыліся ў прывілейны перыяд. Першы Статут атрымаў практычна гатовыя формы, якія ў наступных Статутах былі дапрацаваныя, дэталізаваныя і размешчаныя адпаведна сістэме права. Такая з'ява дазваляе зрабіць выснову, што найважнейшыя маёмасныя шлюбна-сямейныя інстытуты фарміраваліся вакол інстытута ўласнасці.
Асабістыя шлюбна-сямейныя дачыненні пачалі рэгулявацца ў пазнейшы перыяд у асноўным у Статутах (шлюбныя стасункі паміж дзецьмі і бацькамі, пэўная частка дачыненняў па апецы). Пры аналізе развіцця інстытутаў шлюбна-сямейнага права неабходна адзначыць значэнне субсідыярных крыніц права ў працэсе кадыфікацыі, іх уплыў на сістэму права. Такім чынам, эвалюцыя інстытутаў сямейнага права Беларусі XVI ст. адлюстравала асноўныя заканамернасці працэсу фарміравання прававой сістэмы дзяржавы.


[1] (Павлов, 1902, с. 30—123; Владимирский-Буданов, 1889—1890, с. 38—57)
[2] (Довнар-Запольский, 1901, с. 25; Никольский, 1956, с. 16—20)
[3] (Никольский, 1956, с. 16)
[4] (9, с. 19—29)
[5] (9, с. 19—29, 41)
[6] (9, с. 47)
[7] (9, с. 95)
[8] (9, с. 95)
[9] (Никольский, 1956, с. 225).
[10] (Никольский, 1956, с. 53, 141)
[11] (Никольский, 1956, с. 58)
[12] (р. 5, п. 26—  30)
[13] (20, кн. 23—26, с. 370)
[14] (Суворов, 1887, с. 19—20)
[15] (20, кн. 23—26, с. 370)
[16] (26, с. 30, № 13)
[17] (Статут 1588, р. V, арт. 22)
[18] 15, № 166, с. 190—191
[19]арт. 97
[20]арт. 16
[21]арт. 19
[22]арт. 2
[23] арт. 29
[24] арт. 9, 10,18
[25] арт. 35
[26] арт. 19, 51
[27] арт. 40
[28] арт. 40
[29] 21, с. 51—71, 125
[30] (р. III, арт. 31)
[31] (р. IV, арт. 14)
[32] (р. I, арт. 13)
[33] (р. VIII, арт. 9)
[34] (р. IV, арт. 11, 12; р. V, арт. 7, 8, 9, 31)
[35] (9, с. 5)
[36] (9, с. 8,11, 77—78)
[37] (р. III, арт. 38)
[38] (р. V, арт. 22)
[39] (р. V, арт. 22)
[40] (р. V, арт. 22)
[41] (р. V, арт. 8, 9)
[42] (р. V, арт. 9)
[43] (р. I, арт. 18)
[44] (р. III, арт. 38)
[45] (р. VI, арт. 1)
[46] (Статут 1588, р. V, арт. 20)
[47] (9, с. 95, 211)
[48] (9, с. 102)
[49] (9, с. 34)
[50] (р. III, арт. 12)
[51] (р. III, арт. 8; р. XI, арт. 27.)
[52] (Статут 1529, р. III, арт. 11, 12; Статут 1588, р. III, арт. 19)
[53] (40, 5. 294—297, сап. 1118—1127)
[54] (25, 44, с. 52)
[55] (Загоровский, 1884, с. 95—96)
[56] (Статут 1588, р. II, арт. 5)
[57] (46, р. II; 2, арт. 71 адг.)
[58] (11, с. 473—474; 13, с. 191, 211)
[59] (Кормчая, 44, р. II, арк. 42 адг.)
[60] (6, с. 316—317)
[61] (12, с. 193)
[62] (39, с. 192)
[63] (р. V, арт. 22)
[64] (5, с. 358)
[65] (16, с. 227—230)
[66] (37, р. V, арт. 20, 22)
[67] (37, р. XIV, арт. 29, 30)
[68] (25, 44, 4, II, арк. 42 адв.)
[69] (37, р. V, арт. 20)
[70] (Загоровский, 1884, с. 237)
[71] (5, с. 234)
[72] (Спасовмч, 1857, с. 168)
[73] (15, с. 73— 74, № 61; с. 80, № 67; с. 144—146, № 120; с. 223—226, № 189)
[74] (15, с. 17)
[75] (26, с. 165—166, № 223)
[76] (Статут 1529, р. IV, арт. 7)
[77] (2, с. 207—216, № 91)
[78] (35, р. IV, арт. 8)
[79] (р. V, арт. 1, 2)
[80] (р. V, арт. 1, 4)
[81] (р. V, арт. 2)
[82] (р. V, арт. 3)
[83] (р. V, арт. 8)
[84] (р. V, арт. 17)
[85] (р. V, арт. 2)
[86] (р. V, арт. 3)
[87] (р. V, арт. 3)
[88] (р. V, арт. 4)
[89] (р.'У, арт. 19)
[90] (37, р. V, арт. 20)
[91] (р. IV, арт. 10)
[92] (р. V, арт. 7, 8)
[93] (15, с. 223, № 189)
[94] (р. III, арт. 9; р. IV, арт. 1—5)
[95] (р. IV, арт. 11)
[96] (р. IV, арт. 6)
[97] (р. IV, арт. 6)
[98] (р. V, арт. 21)
[99] (р. V, арт. 11)
[100]  (р. IV, арт. 8)
[101]  (р. IV, арт. 5)
[102]  (р. IV, арт. 5)
[103]  (р. V, арт. 9)
[104]  (р. III, арт. 11)
[105]  (р. V, арт. 2)
[106]  (р. IV, арт. 1, 3—5, 8)
[107] (р. V, арт. 1)
[108] (р. V, арт. 1)
[109]  (р. V, арт. 1)
[110]  (р. V, арт. 16)
[111]  (р. V, арт. 2)
[112]  (р. V, арт. 20)
[113] (р. V, арт. 22)
[114] (Статут 1588, р. III, арт. 20)
[115] (Статут 1529, р. II, арт. 12)
[116] (26, с. 30, № 13)
[117] (35, р. III, арт. 12)
[118]  (р. V, арт. 8)
[119] (р. I, арт. 15—17)
[120] (р. I, арт. 17)
[121] (р. I, арт. 18)
[122]  (р. I, арт. 18)
[123]  (р. V, арт. 12, 15)
[124] (р. VII, арт. 15)
[125]  (р. III, арт. 14; р. V, арт. 13, 14)
[126] (р. III, арт. 23)
[127]  (р. III, арт. 13, 14)
[128] (р. V, арт. 21)
[129]  (20, кн. 26, тыт. I, § 1; тыт. V, § 8)
[130] (33, ч. I, арт. 41, 42, § 1, 2, арт. 43, 45, § 1, 2, арт. 46, 47, § 1, 2; ч. II, арт. 63)
[131]  (Статут 1588, р. V, арт. 11; р. VI, арт. 3, 15)
[132] (26, с. 86, № 109)
[133]  (Статут 1588, р. VI, арт. 3)
[134]  (р. V, арт. 11; р. VI, арт 3)
[135]  (р. VI, арт. 2, 4)
[136]  (р. V, арт. 8, 9)
[137] (р. VI, арт. 4,14)
[138]  (р. VI, арт. 6, 21)
[139]  (р. VI, арт. 4—6, 10—12)
[140] (р. VI, арт. 7, 8)
[141]  (арт. 113, 115)
[142] (р. VI, арт. 3)
[143] (р. V, арт. 10)
[144]  (р. VI, арт. 2)
[145]  (р. V, арт. 1)
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7


Сям я і шлюб у феадальным праве Беларусі

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=157&часть=7вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com