Реферат на тему "Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 129.56 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Віталіна
Предыдущая страница 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая страница

добавить материал

До складу валових витрат відносяться також будь-які витрати по придбанню ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для здійснення господарської діяльності, включаючи плату за реєстрацію підприємства в органах державної влади, крім витрат на придбання торгових патентів.
У відповідності з новою редакцією даного Закону певні особливості має віднесення до валових витрат витрат на відрядження. Так, до складу валових витрат відносяться поряд з витратами на відрядження фізичних осіб, які знаходяться  в трудових відносинах з платником, також витрати на відрядження фізичних осіб, що є членами керівних організацій платника. До складу валових витрат також можна відносити вартість на харчування, включених рахунків за проживання в готелях, а також вартість телефонних переговорів. Підставою для віднесення цих витрат до складу валових витрат є відповідні первинні документи.
Необхідно відмітити, що до складу валових витрат відносяться будь-які витрати, пов’язані з виплатою або нарахуванням відсотків по борговим зобов’язанням, в тому числі по будь-яким кредитам або у вигляді орендної плати на протязі звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюється у зв’язку з веденням господарської діяльності платника.
Записи по дебету рахунку 18 ”Валові витрати здійснюються на підставі первинних документів, що фіксують факти здійснення господарських операцій. Одночасно із записами операцій по дебету рахунку 18 “Валові витрати” рахунок кредитується у кореспонденції з відповідними рахунками. Інформаційне навантаження про загальний обсяг валових витрат підприємства має кредит рахунку 18 “Валові витрати”.
Сальдо на рахунках 18 “Валові витрати” і 48 “Валові доходи” на початок і кінець звітного періоду не може бути. Обороти по дебету рахунку 18“Валові витрати” і кредиту рахунку 48 “Валові доходи” використовуються як складові валових витрат і валових доходів підприємства.
Трансформація бухгалтерського обліку в Україні, яка відбувається, особливо з введенням в дію Законів України: Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” і “Про податок на додану вартість” чітко розмежувала функції і завдання фінансового і податкового обліку. Ця межа сформувалася і відносно витрат та валових витрат. Новим податковим законодавством було введено поняття валових витрат, які по формі і суті не ототожнюються з комерційними витратами.
 
3.4. Управлінський (внутрішньогосподарський) облік витрат комерційної діяльності
Пошуки ефективних мікроекономічних механізмів управління підприємством обумовили появу управлінського обліку.
Управлінський облік – це інтегрована система обліку витрат і доходів, нормування, планування, контролю і аналізу, що надає інформацію для оперативних управлінських рішень і розвитку підприємств.
Управлінський облік як самостійне поняття використовуеться в нашій країні порівняно недавно. Є спеціалісти, які по сьогодняшній день мають сумніви, щодо правомірності його існування, але більшість теоретиків та практиків у сфері обліку підтримують думку про те, що управлінський облік як самостійний вид формування та використання економічної інформації не лише має право на існування, але й необхідний. Ця тенденція знайшла відображення у міжнародних стандартах обліку та звітності, у англомовній економічній літературі, в практиці діяльності багатьох закордонних фірм.
Управлінський (внутрішньогосподарський) облік не є якимось самостійним бухгалтерським обліком. Це є продовження, а точніше подальше поглиблення, деталізація даних бухгалтерського фінансового обліку в частині витрат і доходів діяльності, коли розкривається ефективність придбання ресурсів, технологічних та організаційних рішень, мотивації тощо. Цей облік є комерційною таємницею підприємства і складається для конкретного підприємства виходячи з характеру організаційних рішень. Основними користувачами інформації з управлінського обліку є керівники, власники, засновники, менеджери. Це конфіденційна бухгалтерська інформація, тобто таємна. На відміну від фінансового обліку він розробляється самим підприємством з урахуванням різних параметрів, беручи до уваги при підготовці варіантів управлінських рішень якісні чинники. У той час як у фінансовому обліку всі операції відображаються на рахунках і у звітності в єдиному грошовому вимірі.
Взаємозв’язок та розбіжності між фінансовим та управлінським обліком схематично зображено на рисунку 3.4.1.
Розробка та втілення управлінських рішень базується на плановій, нормативній, технологічній, обліковій та аналітичній інформації. Контроль та регулювання реалізується на базі планів та фактичних даних оперативного обліку.
Оцінка результатів управлінських рішень та відповідальність за їх виконання здійснюється по даним внутрішньої звітності. Аналітичні розрахунки, виконані за допомогою специфічних прийомів, застосовується для планування та координацій майбутнього розвитку підпрмємства. Ці функції у інформаційній системі підприємства виконує управлінський облік.
Таким чином структура обліку на підприємстві наведена на рисунку 3.4.2. Як бачимо,вона складається з двох підсистем: фінансового та управлінського обліку.

 
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ЯК ПОДВІЙНОГО ПРОЦЕСУ
ЄДИНЕ ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК
ЄДИНА СИСТЕМА ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК
 

КОРОТКОСТРОКОВА СЕГМЕНТНА ЗВІТНІСТЬ
 
КОРИСТУВАЧІ
 
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВНУТРІШНЬОЇ
ПОБУДОВИ ДІЯЛЬНОСТІ
 
ОБОВЯЗКОВИЙ
 
ВІДОБРАЖЕННЯ ЧАСУ
 
ЗАЛЕЖИТЬ
 
НЕ ЗАЛЕЖИТЬ
 
ЗВІТНІСТЬ
 
ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВЕДЕННЯ
 
НЕОБОВЯЗКОВИЙ
 
ВНУТРІШНІ
 
ЗОВНІШНІ
 
ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 
 
БАЗИСНА СТРУКТУРА
 
АКТИВ ДОРІВНЮЄ ПАСИВУ
 
МОЖЛИВІ ВІДХИЛЕННЯ
 
АБСОЛЮТНА ТОЧНІСТЬ
 
КРИТЕРІЙ ТОЧНОСТІ
 
АКЦЕНТУВАННЯ НА МАЙБУТНЄ
 
СУВОРА ФІНАНСОВА ІСТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
СВОБОДА ВИБОРУ
 
ВІЛЬНИЙ ВИБІР
 
СУВОРО ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА
 
ПОВНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Рис. 3.4.1. Схема взаємозв’язку та розбіжностей між
управлінським та фінансовим обліком

 

Фінансовий облік

 

Управлінський облік

 

Баланс

 
 
 
 
 
 
 
 

Функції обліку

Активи

 

Витрати

Види витрат

Пасиви

Прибутки

 
 
 
 
 
 
 

Функції визначення

Звіт про фінансові результати
 
Центри відповідальності
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функції оцінки
Відповідальність за витрати, інформація для прийняття рішень по управлінню витратами та прибутками, аналіз відхилень факту від плану.
 
та аналізу
Фінансові результати, податкові платежі,вартість майна, обсяг власних та позикових коштів ,рахунок ліквідності та прибутковості, аналіз та оцінка відхилень фактичних значень від планових.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планування витрат по центрам відповідальності, видам витрат та інше.
 
Функція планування

Прогноз балансу,план податкових платежів, фінансов Функції обліку е планування
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.4.2. Структура обліку на підприємстві.

Управлінський облік об’єднує в єдину систему планування, облік та аналіз витрат по видам, місцям формування. Кожна з складових частин системи повинна передбачати методику аналітичної оцінки отриманї інформації з точки зору можливостей її використання для управління. Оскільки інформація  в управлінському обліку регулярно подається у вигляді різних варіантів співвідношення “витрати – результати”, методика аналізу може включати рекомендації по визначенню оптимальної для підприємства рішення. Доцільно провести методику коректування асортименту продажу, рекомендації по результатам аналізу відхилення по витратам, обсягам збуту, по показникам ефективності прці та використання потужностей, по оцінці резервів та витрат. По своєму змісту та призначенню управлінський облік орієнтується на майбутне. Це облік для плану, для прогнозу, для прийняття рішення, одночастно це облік обставин, які можливо, відбудуться на протязі плануємого періоду. Таким чином, становлення та розвиток управлінського обліку повинно здійснюватись з орієнтацією  не лише на задоволення потреб кожного дня, оперативного управління , але й з врахуванням близької та віддаленої перспективи. Мета управління реалізується в очікуваних результатах господарювання ,за допомогою обліку необхідно ці результати передбачити та забезпечити їх досягнення. Традиційний облік того,що є, доповнюється обліком того, що буде.
Управлінський облік, перш за все, виконує задачі оперативного управління результатами фінансово-господарської діяльності та цим забезпечує його існування на ринку. Схема управління витратами підприємства наведені на рисунку 3.4.3.

                               Рис.3.4.3. Схема управління витратами

МЕТА

Досягнення цільових результатів фінансово-господарської діяльності підприємства у оперативному та стратегічному аспекті через оп-тимізацію витрат по центрам відповідальності, видам витрат.

ЗАДАЧИ

- планування витрат по центрам відповідальності, видам затрат
- управліньський облік витрат
- моніторінг витрат
- розрахунок та аналіз відхилень фактичних витрат  від плану
- розробка рекомендації по прийняттю рішень по управлінню витратами

МЕТОДИ

- класифікація витрат
- поділ витрат на постійні та змінні
- управлінський облік
- операційний аналіз
- факторний аналіз відхилень фактич-них витрат від планових
- економіко-матема-тичні методи
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
- управлінський контроль по центрам відпові-дальності, видам витрат
- прийняття управлінських рішень
Управління витратами

КОРИСТУВАЧІ

Менеджери, контролери, головні бухгалтери, фінансові директори, фінансові аналітеки
 


             В ході процесу управління витратами, передбачаються наступні етапи:
1.   Організація обліку витрат в цілому і по статтях витрат,що створює інформаційну базу для прийняття управліньських рішень.
2.   Аналіз витрат, що дає змогу оцінити стан витрат,ступінь раціональності здійснення витрат ,дати кількісну оцінку факторам, які впливають на суму поточних витрат.
3.   Нормування витрат, яке передбачаєвизначення граничних розділів по окремих видах витрат (норми спецодягу, природнього убутку та ін.)
4.   Планування витрат, яке надає можливість визначати мінімальні та максимальні границі витрат,можливий розмір витрат при плановому обсязі діяльності і рівні використання ресурсів і вибрати такий варіант плану витрат, який максимально відповідає досягненню цільового розміру прибутку.
Предыдущая страница 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая страница


Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=182&часть=11вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com