Реферат на тему "Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 129.56 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Віталіна
Предыдущая страница 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

добавить материал

Загальну модель процесу управління витратами торгівельного підприємства подано на схемі 3.4.3.
Важливою характеристикою західних систем управлінського обліку є оперативність обліку витрат. З цієї точки зору витрати поділяють на облік фактичних витрат та облік витрат по системі “стандарт-кост”. Система “стандарт-кост” включає в себе розробку норм стандартів на витрати праці, матеріалів,складання стандартної калькуляції та облік фактичних витрат з визначенням відхилень від стандартів (норм).
В західній практиці широко використовується система “директ-костінг”, мета якої полягає в організації розмежованого обліку постійних та змінних витрат. Використовуючи різні аспекти організації “директ-костінга” на заході та аналізуючи його застосування у західному  обліку випливає неоднозначність поняття “директ-костінг”: з однієї сторони - це характеристика підсистеми управлінського обліку з точки зорувключення у собівартість затрат, а з іншої, що дуже важливо-це і є система управлінського обліку, що основана на класифікації витрат на постійні та змінні в залежності від обсягів діяльності.
Управлінський облік виступає складовою частиною інформаційної системи підприємства ВАТ “Універсам-23”. Ефективність управління забезпечується інформаціією про діяльність структурних підрозділів ,служб,відділів. Управлінський облік формуєтаку інформацію для керівників різних рівнів управління всередині підприємства з метою прийняття ними вірних управлінських рішень. Зміст управлінського обліку визначається цілями управління,він може бути змінений за рішенням адміністрації в залежності від мети та інтересів, які стоять пред керівниками внутрішніх підрозділів.
Таким чином суть управлінського обліку можна визначити,як інтегровану систему обліку,планування,контролю та аналізу,яка системазує інформацію для оперативних управлінських рішень та координації проблем майбутнього розвитку підприємства.
4. Проектування системи економічного аналізу та поточного контролю витрат.
4.1. Основні концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат.
           Поточний контроль здійснюється в процесі виконання господарських операцій. Основними завданнями цього контролю є виявлення відхилень у процесі виконання робіт з метою вжиття необхідних заходів щодо суненн6я негативних факторів і закріплення позитивного досвіду. Згідно із Законом України “Про підприємства в Україні” поточний контроль здійснюється в умовах широкої гласності із залученням усього колективу. Соціально-економічні рішення, які стосуються діяльності підприємства. розробляють і приймають на підприємстві за участю трудового колективу, а також профспілкової організації відповідно до статусу і законодавства їх. Аналогічно прийнятим рішенням здійснюється поточний контроль за виконанням їх у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства. При цьому підприємство суворо контролює раціональне й економне витрачання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. щоб запобігти безгосподарності і марнотратству.
За результатами контрольних перевірок керівництво підприємства приймає управлінські рішення з усунення причин, які негативно впливають на діяльність підприємства.
 Метою проведення поточного контролю витрат є активне сприяння зниженню витрат шляхом удосконалення технології торговельного процесу, а також уникнення різних невиробничих витрат і покращання  фінансових результатів підприємства.
Головними завданнями поточного контролю витрат є: перевірка обгрунтованості формування витрат по економічним елементам і статтям в бухгалтерському обліку і звітності, вивчення правильності розподілу витрат між реалізованими товарами і залишком нереалізованих товарів, а також звітними періодами; виявлення резервів зменшення витрат.
Відповідно до завдань витрат визначаються об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми поточного контролю (рис.4.1.1.).
Поточний контроль витрат розпочинається з перевірки обгрунтованості їх планової величини, передбаченої кошторисом витрат. За допомогою розрахунково-аналітичних методичних прийомів аудит досліджуються додаткові і чисті витрати з метою виявлення їх рівня і залежності від основних напрямків діяльності.
Джерелами інформації при контролі додержання кошторису витрат є дані аналітичного обліку по рахунку 92,93 “Витрати”, товарно-транспортні накладні, відомості на виплату заробітної платні, рахунки за використані паливно-енергетичні ресурси і інша первинна документація, яка є підставою для віднесення затрат до складу витрат.
Перевіривши обгрунтованість планових розрахунків з нормами витрат трудових, матеріальних і фінансових ресурсів і затверджених у кошторисі витрат підприємства, досліджуються витрати за способом віднесення їх на об’єкти затрат - прямі і непрямі.
Одночасно досліджуються витрати в залежності від обсягу товарообороту, при цьому виділяють: умовно-змінні і умовно-постійні витрати.
Абсолютна сума витрат не в повній мірі характеризує обсяг затрат живої і уречевленої праці. Тому поряд з абсолютними величинами витрат при контролі використовують відносний показник - рівень витрат.
На величину витрат впливає обсяг товарообороту, організаційно технічний рівень торговельної діяльності, зміна тарифів на послуги та інші фактори. Під час контролю визначається вплив кожного з цих факторів на формування витрат. Виявлені таким чином аудитом відхилення фактичних витрат від запланованих в кошторисі досліджуються і конкретизуються по статтям типової номенклатури з використанням документальних методичних прийомів аудиту.
В процесі поточного контролю перевіряється доцільність здійснених витрат, відповідність їх діючим нормам і нормативам, правильність і повнота їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку і в звітності. Доцільність витрат при контролі перевіряється шляхом використання методичних прийомів нормативно-правового регулювання, тобто перевіряється, чи передбачені вони торгівельно-фінансовим планом або нормативними документами, чи була в них виробнича потреба і яким чином вона  підтверджується.

 
 
ОБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ
 
ВИТРАТИ
РОЗПОДІЛ ВИТРАТ МІЖ РЕАЛІЗОВАНИМИ І
ЗАЛИШКОМ НЕРЕАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ
ДОЦІЛЬНІСТЬ І ЗАКОННІСТЬ ВІДНЕСЕННЯ ВИТРАТ
ДО ПЕВНОГО ПЕРІОДУ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ
 
ЗА ЕКОНОМІЧ-НИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
 
ЗА СТАТТЯМИ
 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
 
ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
 
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
 
ПЛАНОВО-РЕГУЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ
 
ПЕРВИННІ ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ
 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК
 
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ КОНТРОЛЮ
ОРАНОЛЕПТИЧНІ
РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНІ
ДОКУМЕНТАЛЬНІ
ІНВЕНТАРИ-ЗАЦІЯ
ВИБІРКОВІ І СУЦІЛЬНІ СПОСТЕРЕ-ЖЕННЯ
СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
ЕКОНОМІЧ-НИЙ АНАЛІЗ
АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧ-НІ МЕТОДИ
ІНФОРМА-ЦІЙНЕ МОДЕЛЮ-ВАННЯ
НОРМАТИВ-НО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮ-ВАННЯ
ДОСЛІДЖЕН-НЯ ДОКУМЕНТІВ
 
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ УЗАГАЛЬНЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ
ХРОНОЛОГІЧНЕ ГРУПУВАННЯ  НЕДОЛІКІВ
СИСТЕМАТИЗО-ВАНЕ ГРУПУВАННЯ  НЕДОЛІКІВ
ХРОНОЛОГІЧНО-СИСТЕМАТИЗО-ВАНЕ ГРУПУВАННЯ НЕДОЛІКІВ
АНАЛІТИЧНЕ ГРУПУВАННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ
СИСТЕМАТИЗО-ВАНЕ ГРУПУВАННЯ НЕДОЛІКІВ У ВИСНОВКУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ
КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ
 
Рис. 4.1.1. Типова модель стандарту поточного контролю витрат торговельного підприємства

В процесі поточного контролю правильність і повнота відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку, а також розмежування їх між звітними періодами перевіряється розрахунково-аналітичними методичними прийомами. Передусім, складається розрахунок витрат на залишок товарів. На підставі цього розрахунку встановлюється, чи не було випадків завищення або заниження суми витрат на залишок товарів з метою викривлення фінансових результатів від незаконного одержання премій або завищення відрахувань у фонди економічного стимулювання. Аналогічно перевіряється списання витрат майбутніх періодів.
Звертається увага також при проведенні поточного контролю на перевірку витрат та втрат, планування по яким не здійснюється, але вони входять до складу витрат.
Недоліки, виявленні у процесі контролю витрат торговельного підприємства, групуються по їх однорідності у відомостях і аналітичних таблицях з метою прийняття керівництвом підприємства управлінських рішень по усуненню виявлених недоліків і контролю за їх виконанням.
4.2. Система економічних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу
В умовах встановлення і розвитку ринкової економіки, ускладнення організаційних форм сучасного бізнесу аналіз господарської діяльності підприємств і організацій набуває особливо важливого значення. Дані поточного обліку і звітності не можуть дати вичерпну відповідь на запитання баготочисленних користувачів ділової інформації. Ці дані повинні бути оброблені за допомогою спеціальних прийомів, що використовуються в аналізі, щоб можна було отримати всебічну інформацію про фінансово-майновий стан підприємства, яка дозволяє керівництву приймати економічно обгрунтовані управлінські рішення. Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів облікової і звітної інформації. Ними є не тільки робітники управління, пов’язані з підприємництвом, але й інші користувачі, які не працюють на даному підприємстві, але мають прямий фінансовий інтерес.
Будь-яка цілеспрямована діяльність потребує певних обмежень і передбачає визначення суб'єктів, мети та завдань, вирішення яких є умовою досягнення мети діяльності, формування інформаційної бази та методів і прийомів, за допомогою яких передбачається вирішити поставлені завдання.
Одним із способів формалізації аналізу витрат торговельного підприємства є розробка організаційно-інформаційної моделі, яка поєднує дві основні складові економічного аналізу: організаційну та інформаційну. Організаційні питання, які вирішуються на рівні розробки моделі аналізу витрат, стосуються характеристики його суб'єктів, об'єктів, мети і завдань та методичного забезпечення. Інформаційні питання охоплюють побудову інформаційної бази аналізу: визначення джерел інформації, характеристику інформаційного забезпечення та розробку системи показників, за допомогою яких передбачається досліджувати об’єкти аналізу.
Найважливішим принципом створення інформаційної бази аналізу є забезпечення повноти інформації щодо досліджуваного об'єкту.
Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат являє собою стислу характеристику його суб'єктів та об'єктів, мети і завдань, системи аналітичних показників, що визначають параметри об’єктів, інформаційної бази та методів і прийомів перетворення економічної інформації та узагальнення результатів аналізу.
На рисунку 4.2.1. наведено організаційно-інформаційну модель аналізу витрат, яка складається з семи взаємопов'язаних блоків.
Перший блок: “Мета і завдання аналізу” - передбачає визначення мети аналітичної діяльності та системи завдань, послідовне вирішення яких призведе до досягнення поставленої мети.
Метою проведення аналізу витрат є підвищення ефективності управління витратами.

БЛОК 1.   МЕТА  І  ЗАВДАННЯ  АНАЛІЗУ
МЕТА: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ АНАЛІЗУ
ЗАВДАННЯ: ОЦІНКА СТУПЕНЮ  ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТА ДИНАМІКИ ВИТРАТ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ; ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ СТАНУ ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ;
 
БЛОК 2. СУБ’ЄКТИ АНАЛІЗУ
БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА
ЕКОНОМІЧНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВА СЛУЖБА
АДМІНІСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
БЛОК 3. ОБ’ЄКТИ АНАЛІЗУ
СТАТТІ ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
СТАТТІ ВИТРАТ ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ
СТРУКТУРА ТА РІВЕНЬ ВИТРАТ
КОШТОРИС ВИТРАТ
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІНУ ОБСЯГУ ВИТРАТ
ПРИЧИНИ ЗМІНИ ВИТРАТ
 
БЛОК 4. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНАЛІЗУ
АБСОЛЮТНІ ПОКАЗНИКИ
ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ
ПИТОМІ
КІЛЬКІСНІ
ЯКІСНІ
ВАРТІСНІ
НАТУРАЛЬНІ
ДИНАМІКИ
СТРУКТУРИ
РІВНЯ
ПОКАЗНИКИ
ПОКАЗНИКИ
ПОКАЗНИКИ
 
БЛОК 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ
ПРАВОВА
НОРМАТИВНО -
ПЛАНОВА
ФАКТОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ
ОБЛІКОВА: БУХГАЛТЕРСЬКА, СТАТИСТИЧНА
ПОЗАОБЛІКОВА
 
БЛОК 6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  АНАЛІЗУ
ТРАДИЦІЙНІ (ЕКОНОМІКО-ЛОГІЧНІ) МЕТОДИ АНАЛІЗУ
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
ГРУПУВАННЯ
ПОРІВНЯННЯ
РОЗРАХУНОК СЕРЕДНІХ ТА ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН
ІНДЕКСНИЙ МЕТОД
БАЛАНСОВИЙ МЕТОД
МАТЕМАТИЧ-НОГО АНАЛІЗУ
МАТЕМАТИЧ-НОЇ СТАТИСТИКИ
ЕКОНОМЕТ-РИЧНИЙ
МАТЕМАТИЧ-НОГО ПРОГРАМУВА-ННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
 
БЛОК 7. ПРИЙОМИ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА НЕВИКОРИСТАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИЯВЛЕННЯ ШЛЯХІВ МОБІЛІЗАЦІЇ НЕВИКОРИСТАНИХ РЕЗЕРВІВ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІІ ПРОГРАМИ ЗАХОДІВ
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 
Рис. 4.2.1.  Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат торговельного підприємства

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання: оцінити ступінь виконання плану та динаміки витрат за основними показниками; оцінити вплив факторів на зміну стану об’єкту аналізу; оцінити ефективність управлінських рішень.
Другий блок: “Суб’єкти аналізу “ - являє собою перелік суб’єктів аналізу стосовно конкретних завдань, які належить виконати для досягнення мети аналізу.
Третій блок: “Об’єкти аналізу“ - характеризує об’єкти аналітичної діяльності та їх основні параметри, за якими дані об’єкти підлягають дослідженню.
Четвертий блок: “Система показників аналізу“, - складається з переліку показників, за якими передбачено дослідити об’єкти аналізу з визначенням певних термінів тривалості аналітичного періоду.
У процесі аналізу використовується система показників, до складу якої входять наступні показники:
·     абсолютні і відносні - у залежності від покладених в основу вимірників;
·     питомі - у залежності від застосування окремо взятих показників або ж їх співвідношень;
·     кількісні та якісні - у залежності від того, яка сторона операції вимірюється.
 Абсолютні показники виражаються у вартісних і натуральних вимірниках.
Відносні показники вимірюються у відсотках, коефіцієнтах та вартісному вимірнику.
У залежності від застосування окремо взятих показників або їх співвідношень - за цією ознакою визначають питомі показники, які є вторинними, похідними від відповідних об’ємних показників: обсяг витрат у розрізі економічних елементів, обсяг витрат у розрізі статей та інші.
За ознакою змісту: кількісні показники відображають розмір об’єктів, що аналізуються і комплексні зміни, які відбулися з ними. До них відносяться - обсяг витрат за статтями, обсяг витрат за економічними елементами. Тобто, кількісні показники використовуються для відображення абсолютних і відносних величин, що характеризують обсяг і структуру, рівень витрат.
За цією ж ознакою розрізняють, також якісні показники, які відображають особливості окремих об’єктів, економічної ефективності господарської діяльності торговельного підприємства, виконання кошторису витрат та інше.
П’ятий блок: “Інформаційна база аналізу“ - визначає джерела утворення та види економічної інформації, за допомогою якої мають досліджуватись об’єкти аналізу.
Як джерела інформації для аналізу використовується баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма     № 2), а також кошторис витрат.
Шостий блок: “Методичне забезпечення аналізу“ - передбачає характеристику методів та прийомів обробки економічної інформації.
Предыдущая страница 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=182&часть=12вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com