Реферат на тему "Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 129.56 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Віталіна
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница

добавить материал

Сьомий блок: “Прийоми узагальнення та реалізації результатів аналізу“ - характеризує заключну стадію економічного аналізу, яка завершується прийняттям управлінських рішень щодо подальшого розвитку об’єктів аналізу.
Отже, метою здійснення аналізу витрат є підвищення ефективності управління витратами торговельного підприємства, яка досягається шляхом вирішення  поставлених завдань. Для проведення аналізу витрат необхідно скласти організаційно-інформаційну модель, що являє собою стислу характеристику суб’єктів, об’єктів, мети і завдань аналізу, системи аналітичних показників, інформаційної бази та методів і прийомів перетворення економічної інформації та узагальнення результатів аналізу.
4.3.Факторний аналіз витрат комерційної діяльності.
Витрати будь-якого підприємства роздрібної торгівлі знаходяться під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Зовнішні фактори не залежать від діяльності підприємства, до них відносяться: ціни, тарифи, ставки на матеріальні витрати і послуги інших підприємств, умови транспортування товарів.
Внутрішні фактори залежать від діяльності окремого підприємства. До них відносяться обсяг, склад і структура товарообороту, швидкість товарного обертання, умови зберігання товарів, а також кваліфікація і продуктивність праці працівників.
Внутрішні фактори впливають на суму і рівень витрат по-різному.
Фактори, що призводять до зменшення рівня витрат поділяються на 3 групи:
1. Загально-економічного характеру (зростання товарообороту, удосконалення його структури відповідно до попиту, а також покращання якості товарів).
2. Економіко-організаційного характеру (спеціалізація підприємства, його укрупнення, використання прогресивних технологій реалізації товарів, підвищення рівня організації праці).
3. Технічного характеру (впровадження технічного прогресу в галузях, що обслуговують роздрібну торгівлю).
Фактори, що призводять до підвищення рівня витрат, пов’язані з розширенням матеріально-технічної бази, заміною обладнання більш ефективним, з підвищенням рівня обслуговування.
Схематично фактори, що мають вплив на обсяг та рівень витрат торговельного підприємства, зображено на рисунку 4.3.1.


ФАКТОРИ
 
 
 
 
ЗОВНІШНІ
 
ВНУТРІШНІ
 
 
 
ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ
 
ФАКТОРИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ЗБІЛЬШЕННЯ РІВНЯ ВИТРАТ
 
 
 
ЗАГАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
 
ФАКТОРИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ЗМЕНШЕННЯ  РІВНЯ,  ОБСЯГУ ВИТРАТ
 
 
 
ТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
 
 
 
Рис. 4.3.1. Схема факторів, що мають вплив на рівень, обсяг витрат торговельного підприємства
Факторний аналіз витрат торговельного підприємства досліджує вплив тільки тих факторів, які можуть бути обчислені кількісно.
Одним з факторів, що має найбільший вплив, особливо на рівень витрат ВАТ “Універсам-23” є обсяг товарообороту. При перевиконанні плану товарообороту рівень витрат знижується. Це відбувається тому, що деякі види витрат підприємства не залежать від величини товарообороту (витрати на оренду і утримання приміщень, на рекламу та інші витрати), у зв’язку з цим, відносний рівень цих витрат по відношенню до збільшеної суми товарообороту знижується. При невиконанні плану реалізації товарів за тієї ж причини рівень витрат підвищується.
Значний вплив на величину витрат підприємства має структура товарообороту, оскільки витрати по зберіганню і реалізації різних товарів неоднакові. Збільшення питомої ваги в загальному обсязі так званих витратоємких товарів підвищує рівень витрат (хоча прибуток від цього не зменшується, оскільки по таким товарам надаються більш високі торгові знижки).
Під впливом цього фактору умовно-змінні витрати зростають повільніше, ніж обсяг товарообороту, умовно-постійні майже не змінюються, тому зростання обсягу товарообороту впливає на суму і рівень витрат, тобто призводить до відносної економії витрат і зниження їх рівня по відношенню до товарообороту.
Так, вплив ступеню виконання плану товарообороту на зміну витрат ВАТ “Універсам-23” приведено в табл. 4.3.1.
Дані цієї таблиці свідчать про те, що в цілому витрати підприємства за рахунок зростання обсягу товарообороту збільшилися на 662,2 тис. грн., але за рахунок впливу інших факторів зменшились на 677,1 тис. грн. У тому числі за рахунок збільшення обсягу товарообороту значно зросли витрати на перевезення на 194,6 тис. грн., витрати на оплату праці - на 325,8 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - на 144,1 тис грн. У свою чергу за рахунок впливу інших факторів витрати на перевезення зменшились на 195,6 тис. грн., витрати на оплату праці - на 328,0 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - на 145,0 тис. грн. При цьому амортизаційні відрахування зросли на 2,0 тис. грн., а витрати на паливо зменшилися на 1,5 тис. грн., втрата товарів у межах норм природного убутку  - на 0,1 тис. грн.  
Отже, найбільший вплив на рівень та величину витрат
 ВАТ“Універсам-23 ” має обсяг та структура товарообороту.
          Скорочення обсягу товарообороту ВАТ “Універсам-23” призвело до скорочення витрат як в цілому, так і за окремими статтями витрат, одночасно рівень витрат зріс, це відбулося за рахунок зростання у структурі товарообороту питомої ваги витратоємких товарів.
4.4. Оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності.
Значення аналізу витрат полягає в тому, що він є необхідним інструментом ефективного управління господарською діяльністю, а також зниження витрат і підвищення рентабельності підприємства роздрібної торгівлі.
Сума прибутку і рентабельності торговельних підприємств знаходиться у безпосередній залежності від величини витрат. Чим нижче при інших рівних умовах рівень витрат, тим вище рівень рентабельності діяльності торговельного підприємства.
Аналіз витрат дозволяє виявити і кількісно обчислити резерви економії витрат підприємства і визначити напрямки їх ефективного використання.
Основними складовими загального аналізу витрат є оперативний та порівняльний аналіз.
Контроль та аналіз витрат здійсняють в оперативному порядку на основі даних поточного обліку та первинної документації. Оперативний аналіз  можна здійсняти практично на будь-якому відрізку часу.
Порівняльний аналіз витрат проводиться на основі матеріалів зведеної звітності. При цьому використовуються методи групування ,лінійного програмування та ін.
Завданнями аналізу витрат є:
1. Перевірка правильності віднесення витрат на відповідні статті, правильності розподілу їх за структурними підрозділами, а також відповідність витрат тому періоду, до якого вони віднесені.
2. Визначення показників динаміки, а саме встановлення відхилень їх фактичної абсолютної величини від планової, а також від показників за минулі періоди.
3. Розрахунок рівня витрат по відношенню до роздрібного товарообороту.
4. Визначення відхилення рівня витрат звітного періоду від кошторису і попередніх періодів.
5. Розрахунок відносної економії або перевитрат (без розподілу витрат на умовно-постійні та умовно-змінні) за наступною формулою:
           Е = Сума В1 -Сума В0* % виконання плану ТО / 100      
                                                                                               (4.4.1.)
де, Е - економія;
               Сума В1 - сума витрат звітного періоду;
               Сума В0 - сума витрат за попередній період;
               % виконання плану ТО - процент виконання плану товарообороту.
        6. Розрахунок відносної економії з урахуванням розподілу витрат на умовно-постійні та умовно-змінні за наступною формулою:
         Е = Сума В1 - ( Сума В0 зм.*% виконання плану ТО / 100 + Сума В0 пост.)
                                                                                                      (4.4.2.)
  де, Е - економія;
                 Сума В1 - сума витрат звітного періоду;                                          
                 Сума В0 зм. - сума умовно-змінних витрат попереднього періоду;
                   Сума В0 пост. - сума умовно-постійних витрат попереднього періоду.
 Дану методику використаємо для проведення загального аналізу витрат ВАТ “Універсам-23”, який розпочнемо з перевірки виконання плану загального рівня витрат і порівняння його з показниками минулих періодів (табл.4.4.1.).
 Зробивши аналіз даних табл.4.4.1 можна сказати, що витрати ВАТ “Універсам-23” у звітному періоді скоротилися у порівнянні з планом на 14,9 тис.грн., а в порівнянні з 1997 та 1998 роками збільшилися відповідно на 3010,4 тис.грн. та на 2827,6 тис.грн. Рівень витрат в порівнянні з планом зріс на 5,0%, у результаті чого відбулися перевитрати коштів підприємства у порівнянні з планом на суму 239,35 тис.грн. (5986,9 тис.грн.*5,0% / 100).
Далі проведемо аналіз обсягу, структури і динаміки витрат за економічними елементами  ВАТ “Універсам-23” (табл.4.4.1).
За результатами проведеного аналізу видно, що у 1999 році витрати збільшились у порівнянні з 1997 роком на 878,5 тис. грн. або 273,2 %, а в порівнянні з 1998 роком на 612,0 тис. грн або на 104,1 %. Також необхідно замітити, що збільшення витрати відбулось за всіма елементами. Так, в порівнянні з 1997 роком збільшились: матеріальні витрати - на 50,2 тис.грн. або на 205,7 %, відрахування на соціальні заходи - на 164,5 тис.грн. або на 254,6 %, амортизація основних фондів і нематеріальних активів - на 5,5 тис.грн. або на 37,9 %, витрати на оплату праці -  на 386,0 тис.грн. або на 292,9 %, інші витрати - на 272,3 тис.грн. або на 315,5 %. У порівнянні з 1998 роком: матеріальні витрати - на 29,2 тис.грн. або на 64,3 %, відрахування на соціальні заходи - на 104,8 тис.грн. або на 84,3 %, амортизація основних фондів і нематеріальних активів - на 16,0 тис.грн. або на 400,0 %, витрати на оплату праці -  на 263,2 тис.грн. або на 103,4 %, інші витрати - на 198,8 тис.грн. або на 124,4%.
У структурі витрат за економічними елементами найбільшу питому вагу займають витрати на оплату праці, яка становить у 1999 році 43,15 %, що в порівнянні з 1998 роком менше на 0,14 %. У свою чергу зросла доля амортизаційних відрахувань у порівнянні з 1997 роком на 0,99 %.
Таким чином, зменшення питомої ваги витрат на оплату праці у 1999 році в порівнянні з 1998 роком та зростання питомої ваги амортизаційних відрахувань свідчать про підвищення технічного рівня підприємства, а також про зростання продуктивності праці.
У результаті проведеного аналізу витрат ВАТ “Універсам-23” за статтями витрат (табл.4.4.1) було встановлено, що найбільший рівень по відношенню до товарообороту припадає на витрати на оплату праці, що становить у звітному році 8,65 %, що в порівнянні з 1997 роком більше на 4,22 %, з 1998 роком - на 0,59 %, а у порівнянні з планом - на 2,23 %. При цьому витрати на оплату праці у 1999 році зросли у порівнянні з 1997 роком на 386,0 тис. грн., а в порівнянні з 1998 роком на 263,2 тис. грн. По статті “Витрати на оплату праці” було встановлено у звітному періоді недовиконання кошторису витрат на 2,2 тис. грн., тобто підприємству вдалося зекономити  коштів на суму 2,2 тис. грн.


Таблиця 4.4.1
Оцінка виконання кошторису, динаміки і рівня витрат обігу ВАТ"Універсам-23"  за 1997-1999 роки
Статті витрат обігу
1997
1998
1999
Відхилення 1999 (+;-) від:
сума, тис.  грн.
рі-вень,%
сума, тис.  грн.
рі-вень,%
план
 
плану
1997
1998
сума, тис. грн.
рі-вень,%
сума, тис. грн.
Рі-вень,%
абс., тис. грн.
відн.,%
в рів.,%
абс., тис. грн.
відн.,%
в рів.,%
абс., тис. грн.
відн.,%
в рів.,%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.Витрати на перевезення
42,1
1,41
89,3
2,83
217,0
2,68
215,6
3,60
-1,4
-0,6
0,92
173,5
412,1
2,19
126,3
141,4
0,77
2.Витрати на оплату праці
131,8
4,43
254,6
8,06
520,0
6,42
517,8
8,65
-2,2
-0,4
2,23
386,0
292,9
4,22
263,2
103,4
0,59
4.Амортизація основних фондів
14,5
0,49
4,0
0,13
18,0
0,22
20,0
0,33
2,0
11,1
0,11
5,5
37,9
-0,15
16,0
400,0
0,21
6.Знос МШП
0,6
0,02
1,2
0,04
1,8
0,02
2,2
0,04
0,4
22,2
0,01
1,6
266,7
0,02
1,0
83,3
0,00
7.Витрати на паливо
37,9
1,27
58,9
1,86
63,0
0,78
61,5
1,03
-1,5
-2,4
0,25
23,6
62,3
-0,25
2,6
4,4
-0,84
10.Відсотки за кредит
 
 
3,5
0,11
3,0
0,04
3,7
0,06
0,7
23,3
0,02
3,7
 
0,06
0,2
5,7
-0,05
11.Втрата то-варів у межах норм природ-ного убутку
0,6
0,02
1,5
0,05
2,0
0,02
1,9
0,03
-0,1
-5,0
0,01
1,3
216,7
0,01
0,4
26,7
-0,02
13.Відрахування на соціаль-ні заходи
64,6
2,17
124,3
3,93
230,0
2,84
229,1
3,83
-0,9
-0,4
0,99
164,5
254,6
1,66
104,8
84,3
-0,11
15.Інші витрати
29,5
0,99
50,8
1,61
160,2
1,98
148,3
2,48
-11,9
-7,4
0,50
118,8
402,7
1,49
97,5
191,9
0,87
РАЗОМ
321,6
10,80
588,1
18,61
1215,0
15,0
1200,1
20,05
-14,9
-1,2
5,05
878,5
273,2
9,24
612,0
104,1
1,43
 

Відрахування на соціальні заходи - це друга найбільша за обсягом стаття витрат підприємства. Обсяг даних витрат у звітному році становив 229,1 тис. грн., що в порівнянні з 1997 роком більше на 164,5 тис. грн., а з 1998 роком - на 104,8 тис. грн. Слід зазначити, що по цій статті була також встановлена економія коштів на 0,9 тис. грн. Рівень відрахувань на соціальні заходи у 1999 році становить 3,83 %.
Проаналізувавши виконання кошторису витрат ВАТ “Універсам-23”,  можна сказати, що у звітному періоді сума витрат становила 1200,1 тис. грн., що на 14,9 тис. грн. менше, ніж було заплановано. Це свідчить про абсолютну економію витрат, тобто зменшення витрат сприяє зростанню валового доходу підприємства.
Динаміка зміни витрат за статтями ВАТ “Універсам-23”  свідчить про значне зростання обсягу витрат на протязі аналізуємого періоду.
Далі проведемо розрахунок відносної економії або перевитрат без розподілу витрат на умовно-постійні і умовно-змінні за формулою (4.4.1.)
Е = 1200,1 - (588,1*189,5)/100 = 1200,1–1114,4= 85,7 (тис. грн.)
Також проведемо розрахунок відносної економії або перевитрат з урахуванням розподілу витрат на умовно-постійні та умовно-змінні за формулою (3.4.2.)
Е = 1200,1-(373,93*189,5/100 + 208,17) =1200,1 – 928,14 = 271,96 (тис. грн.)
У результаті проведених розрахунків можна зазначити, що відбулася економія витрат у першому випадку на 85,7 тис. грн., а у другому - на 271,96 тис. грн. Це свідчить про позитивну роботу підприємства щодо управління витратами.
Отже, зробивши загальний аналіз витрат ВАТ “Універсам-23” можна відмітити наступне: рівень витрат підприємства у звітному періоді становив 20,05 %, найбільша питома вага у структурі витрат припадає на витрати на оплату праці і становить 43,15%, загальний обсяг витрат - 1200,1 тис. грн.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница


Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=182&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com