Реферат на тему "Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 129.56 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Віталіна
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница

добавить материал

Негативним є збільшення витрат як в цілому, так і за окремими статтями.
5. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ РОБІТ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ
5.1. Склад і постановка задач
У теперішній час в Україні складається нова економічна система, яка грунтується на ринкових відносинах. Якісних змін зазнають всі важелі управління, у тому числі облік, аналіз і контроль.
Одне з провідних місць в управлінні підприємством займає сучасний бухгалтер. Він не тільки відповідає за ведення бухгалтерських рахунків, але й здійснює велику роботу з планування, аналізу, оцінки і огляду господарської діяльності підприємства і розробці управлінських рішень.
Для удосконалення управління підприємством необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем. І, передусім, необхідно провести докорінну реконструкцію його технічної і інформаційної бази на підставі впровадження автоматизованої системи обліку, аналізу та контролю, до складу якої б входили автоматизовані робочі місця бухгалтера.
В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація використовуються набагато ширше, ніж при ручній обробці даних. Можна виділити три основні категорії користувачів автоматизованої системи бухгалтерського обліку:
·        керівники, які несуть повну відповідальність за управління підприємством, управління структурними підрозділами;
·        користувачі з прямим фінансовим інтересом (інвестори, кредитори);
·        користувачі з непрямим фінансовим інтересом (державна податкова інспекція, фондові біржі, державні організації, робітники підприємства, покупці та ін.).
Також змінюється і цільове призначення бухгалтерського обліку. Зменшується його значення як найбільш організаційної частини інформаційної системи, яка функціонує на якісно новому технічному рівні. У все більшому ступені бухгалтерський облік повинен ставати складовою частиною управляючої системи підприємства.
Для здійснення функціонування об’єкта управління в автоматизованій системі управління формується інформаційне забезпечення, яке складається із позамашинних і машинних елементів. На рис.5.1.1 представлена структура інформаційного забезпечення системи автоматизації обліку, аналізу та контролю.
Підвищення трудомісткості облікових процедур, неможливість багатьох господарюючих суб’єктів тримати великий штат бухгалтерів і доступність цін на персональні комп’ютери обумовили попит на бухгалтерські інформаційні системи. У теперішній час на ринку України пропонується велика кількість інформаційних систем бухгалтерського обліку. Всі вони різноманітні в залежності від обсягу виконуваних функцій, принципів побудови, складу додаткових послуг, технічного і методичного супроводу, галузевої орієнтації. На відміну від меморіально-ордерної або журнально-ордерної форм для автоматизованих форм ведення обліку (таблично-автоматизована і автоматизовано-діалогова) практично не існує ніяких стандартів і нормативів. Тому багаточисленні програмні рішення багато в чому відмінні один від одного як за представленням вхідних даних і вихідних форм, так і за принципами використання, способами налагодження бухгалтерських систем до облікової політики конкретних підприємств.
.5pt"/>
ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОЗАМАШИННЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МАШИННЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ І КОДУВАННЯ
СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ І КОНСТРУКТОРСЬКІ МАТЕРІАЛИ ПО ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА
ВХІДНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ
ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ
КОМПЛЕКС ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ
 

Рис. 5.1.1. Структура інформаційного забезпечення системи
                  автоматизації обліку, аналізу та контролю
У теперішній час на ринку України представлено біля десятка універсальних бухгалтерських програм, найбільш відомі з них: “Фінанси без проблем”, “Турбобухгалтер”, “Бест”, “Парус”, “1С:Бухгалтерія”.
Найпершою на ринку універсальних програм з’явилася програма “Фінанси без проблем”, але на жаль, вона і досі не має друкованої документації. Облік будується на вводі проводок, які вибираються з дерева структури, також відсутня частина, що відповідає за платіжні документи, крім того, не зрозуміло, як зберігати реквізити контрактів.
Версія пакету “Турбобухгалтер” дає змогу будувати облік на вводі проводок. Пакет поставляється з друкованою документацією, є можливість вести аналітичний облік з використанням аналітичних ознак.
Недоліком даного пакету є те, що журнал операцій зберігається у вигляді текстового файлу, який проглядається звичайним текстовим редактором. Внаслідок цього для недосвідченого користувача існує небезпека знищити фрагмент журналу операцій при неуважному маніпулюванні з блоками в текстовому редакторі.
Найбільшим попитом на ринку універсальних бухгалтерських програм користуються програмні пакети фірми “1С”. Добре відомий пакет цієї фірми “1С:Бухгалтерія” версії 4.0 із застосуванням нової технології, що дозволяє друкувати звітності на обраній мові і в обраній кодовій таблиці. При цьому зберігається правильність написання сум прописом і назв місяців. Посилення мови формування звітів дозволяє сформувати зручну в користуванні “зарплату”, а введені в неї цикли дозволяють автоматизувати розрахунки нарахувань і відрахувань із заробітної плати, розрахунки амортизації, переоцінку і інші аналогічні операції. Пакет підтримує технологію багатомовності.
Пакет “1С:Бухгалтерія” для WINDOWS дозволяє працювати декільком користувачам в локальній мережі з одною базою проводок, що дає змогу отримувати поточну інформацію про фінансовий стан в будь-який момент часу.
Серед розглянутих програм найбільш доцільним є використання в автоматизованому бухгалтерському обліку  програми “1С:Бухгалтерія”.
Сьогодні бухгалтерський облік відіграє одну з головних функцій управління в умовах функціонування автоматизованих систем. Успіх у здійсненні управлінської функції у такому випадку багато в чому залежить від правильності побудови задачі автоматизованого обліку, аналізу контролю.
Дана задача являє собою сукупність вхідних даних, їх обробку з метою перетворення у вихідні показники. Вихідні показники визначають зміст задачі.
Постановка задачі - це формування початкових посилань, необхідних для розв’язання задачі, і описання її математичного змісту. У постановці задачі відображаються її організаційно-економічна суть, зміст постановки, періодичність розв’язання, зв’язок задачі з іншими задачами, організація збирання початкових даних, часові обмеження на видавання розв’язку задачі.
Бухгалтеру необхідно володіти методичними прийомами постановки задач, які стосуються бухгалтерського обліку витрат, для перевірки достовірності даних, що видає ПЕОМ при автоматизованій обробці обліково-економічної інформації, а також для формування задач, розв’язання яких зумовлено потребою бухгалтерського обліку.
Обробка інформації на ПЕОМ для використання в обліково-аналітичному процесі включає алгоритмізацію і постановку задач та видавання обробленої інформації для виявлення недоліків у господарській діяльності, узагальнення висновків та розробка рекомендацій щодо усунення недоліків.
Так нашою задачею є бухгалтерський облік, аналіз і поточний контроль витрат (табл.5.1.1).

Таблиця 5.1.1

Характеристика задачі “Облік, аналіз та поточний контроль витрат торговельного підприємства”
 
Задача
Вхідна інформація
Вихідна інформація
Користувачі
Термін подання
1
2
3
4
5
Облік, аналіз поточний контроль витрат торговель-ного підприємст-ва
Дані журналів-ордерів по рахунках 10,22,371,661,64,65,20,13,28 та ін.
Книга аналітично-го обліку витрат
Оцінка загального рівня витрат
Протокол до аудиторсь-кого висновку за аналізуємий період
Бухгалтерія
 
 
 
Бухгалтерія, управлінсь-кий персонал
Управлінсь-кий персонал, аудитори
Раз в місяць
 
 
 
Раз в місяць
 
 
 
По мірі необхідності
 
Ця задача є досить об’ємна і включає ряд інших задач, а саме облік основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, праці і заробітної платні та інші. Ці задачі пов’язані між собою через єдину базу даних (рис.5.1.2) шляхом використання (передачі) бухгалтерської інформації по синтетичним рахункам обліку, які формуються автоматично у процесі вирішення задач.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА
АРМБ ПО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
АРМБ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ
АРМБ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ
АРМБ ПО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
АРМБ ПО ОБЛІКУ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
АРМБ ПО ОБЛІКУ ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
АРМБ ПО ОБЛІКУ ВИТРАТ
 

Рис.5.1.2. Інформаційні взаємозв’язки АРМБ по обліку витрат

5.2. Алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат комерційної діяльності.
Центральне місце в інформаційних системах економічного характеру займає бухгалтерський облік. Ефективність його визначається не тільки оптимальною організацією обробки фінансово-бухгалтерської інформації, але й ефективною технологією облікового процесу, що безпосередньо пов’язана з моделюванням функцій обліку.
Організація бухгалтерського обліку і аналізу (рис.5.2.1.) характеризується  предметною областю і, вбираючи в себе всі особливості господарюючого суб’єкта, являє собою складну систему, яка оперує великою кількістю взаємопов’язаних облікових компонентів постійного і змінного характеру, які відображають функції і обмеження змін окремих елементів обліку.
Технологія обробки характеризується завершеним циклом руху інформації з моменту її виникнення (первинний облік) до формування аналітичної інформації для керівництва (рис.5.2.2.).
Облік витрат є зведеною (другорядною) ділянкою обліку по відношенню до обліку праці і заробітної плати, матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунково-фінансових операцій і інших. Тому він грунтується майже на всіх документах первинного і зведеного обліку діяльності підприємства, і документація по ньому повинна забезпечувати розподіл витрат за економічними елементами, статтями та місцями виникнення.
В умовах автоматизованої обробки даних бухгалтерського обліку і аналізу витрат торгівельного підприємства є можливість використовувати для групування витрат по аналітичним і синтетичним рахункам різних регістрів або виконання розрахунків по окремих елементах витрат: відомостей нарахування заробітної плати; розрахунок суми органам соціального страхування; розрахунок амортизаційних відрахувань і зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів та основних фондів. Розрахунок заробітної плати здійснюється у пакетному режимі, який надає можливість робити його вибірково по підрозділах або в цілому по підприємству, після чого формуються журнали контрольних чисел і перевіряється правильність розподілу фонду оплати праці по підрозділах торговельного підприємства.
У якості довідників, що носять допоміжний характер, при автоматизованій обробці даних бухгалтерського обліку та аналізу використовують класифікатори. Вони створюються і ведуться за звичайною схемою, а по мірі надходження нової інформації доповнюються і корегуються в режимі діалога. Користувач звертається до класифікаторів в діалоговому режимі у масштабі реального часу і по мірі необхідності, однак їх функції можна значно розширити. Справа в тому, що існує багато дій, традиційно здійснюваних користувачем, які не враховані при проектуванні у сфері автоматизації. Прикладом цього може бути необхідність коригування норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів в інвентарній картотеці у відповідності з кодами норм, які містяться у відповідному довіднику. Введення такого режиму пов’язане з додатковими затратами, оскільки включає не тільки коригування, але й ряд супутніх функцій: перегляд картотеки в різних розрізах, одержання протоколів та інше. Очевидно, що введення додаткових режимів розширює можливості користувача, робить систему зручніше в експлуатації.

 
Оформлення та реєстрація здійснених господарських операцій у первинних документах
Формування та групування масивів однорідних даних
Книга аналітичного обліку витрат
Накопичення і узагальнення даних за звітний період
Формування зведених регістрів
Планово-кошторисні дані
Книга аналітичного обліку витрат
Відомість синтетичного обліку витрат
Відомості зведеного обліку, баланс і форми звітності
Формування системи аналітичних показників витрат
Загальний аналіз витрат
Факторний аналіз витрат
Аналіз результатів аудиторської перевірки
Прогнозування та формування фінансово-економічної політики
Визначення стратегічних напрямків діяльності торговельного підприємства
 

Рис. 5.2.1. Схема організації обліку і аналізу в інформаційних бухгалтерських системах торговельного підприємства
 

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНІ НАКЛАДНІ, НАКЛАДНІ, РАХУНКИ-ФАТУРИ
РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНІ ВІДОМОСТІ, АВНСОВІ ЗВІТИ, МАРШРУТНІ ЛИСТИ
\s
ІНВЕНТАРИЗА-ЦІЙНІ ОПИСИ, АКТ СПИСАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, РОЗРАХУНОК ЗНОСУ МШП, АКТ СПИСАННЯ МШП
ФОРМУВАННЯ МАСИВІВ ДАНИХ ПО ВІДПОВІДНИХ РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДАННІ ДЛЯ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                СОРТУВАННЯ ,
ФОРМУВАННЯ ВИХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
 
                                                                                                                                                                                                                                                ФОРМУВАННЯ МАСИВУ
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница


Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=182&часть=3вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com