Реферат на тему "Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 129.56 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Віталіна
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница

добавить материал

Витрати на групуються за такими ознаками: елементи витрат,статті витрат та види діяльності(підприємства громадського харчування,роздрібна торгівля,оптова торгівля тощо).
Групування витрат по елементах стандартизоване, єдине і обов'язкове для всіх підприємств, оскільки рекомендується даним Типовим положенням.
Витрати за їх економічним змістом групуються за наступними елементами (рис. 1.2.1.):
            Витрати   
 
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
 
Відрахування на
соціальні заходи
Амортизація основних фондів і нематеріальних активів
 
     Інші витрати
 
Рис.1.2.1. Класифікація витрат за економічними елементами.
- матеріальні витрати. До цього елементу відносять вартість товарів, які використані у рекламних цілях і що повністю втратили свою якість; знос малоцінних і швидкозношуваних предметів; вартість запасних частин і матеріалів для проведення поточного ремонту основних фондів і деякі інші аналогічні витрати поточного характеру;
- витрати на оплату праці. До цього елементу відносять всі види виплат основної і додаткової заробітної платні штатних і позаштатних працівників торговельного підприємства;
- відрахування на соціальні заходи. До цього елементу відносять відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування, на державне (обов’язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України), до Фонду сприяння зайнятості населення та відрахування на обов’язкове медичне страхування;
- амортизація основних фондів і нематеріальних активів. До цього елементу відносять амортизаційні відрахування на повне відновлення та капітальний ремонт основних виробничих фондів відповідно до встановлених норм і витрати, пов’язані із зносом нематеріальних активів;
           - інші витрати. До цього елементу відносять всі інші види витрат торговельного підприємства (наприклад, витрати, пов'язані з набором робочої сили; витрати на оприлюднення річного звіту; витрати на оцінку вартості майнових цінностей та інші).
Об’єктами внутрішньогосподарського обліку є статті витрат, місця виникнення витрат (окремі види товарів, їх групи),центри відповідальності.
Облік витрат в розрізі товарних груп використовують для визначення рентабельності окремих груп товарів.
Розподіл обліку витрат за сферами відповідальності є бажаним, коли організаційним планом визначена відповідальність за придбання , зберігання товарів та збут товарів.
У деяких західних країнах у бухгалтерському обліку застосовується такий підхід до класифікації витрат комерційної діяльності, де в центрі уваги пербуває споживач інформації та його потреби. Вважається, витрати потрібно класифікувати залежно від призначення інформації:
1) для оцінки запасів;
2) для прийняття рішень;
3)   для контролю та регулювання.
Також у практиці західних підприємств витрати класифікують в залежності від обсягу товарообігу. Це поділ витрат на змінні, постійні, напівзмінні, напівпостійні.
Якщо розглядати витрати з точки зору оцінки запасів можна згрупувати їх за такими ознаками - вичерпані та невичерпані.
Витрати ,за якими приймаються рішення, можна згрупувати за такими ознаками:
1)   релевантні і нерелевантні витрати, тобто ті що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішень, і ті що не залежать від прийняття рішень;
2)   дійсні та можливі витрати (можливі виникають внаслідок прийняття альтернативного рішення);
3)   маржинальні (граничні),інкрементні (приростні) - це додаткові витрати, які з’являються внаслідок продажу додаткових товарів. Маржинальні - це ті, які розраховуються на одиницю товару.
Витрати, за якими здійснюєтся контроль і регулювання, групуються за ознаками – контрольовані та некотрольовані витрати.
На сьогоднішній день в Україні прийняті Національні Стандарти бухгалтерського обліку, які передбачають використання нового плану рахунків. Облік витрат регулюється Положенням (Стандартом) Бухгалтерського Обліку 16 “Витрати”. Це положення  визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності, а також склад витрат.
П(С)БО 16 дає визначення поняттю собівартості реалізованой продукції, яка включає:
- прямі матеріальні витрати
- прямі витрати на оплату праці
- інші прямі витрати
- загальногосподарські витрати.
Витрати, пов’язані з операційною діяльність, які не влючаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), поділяються на:
- адміністративні витрати (загальні корпоративні витрати, витрати на відрядження, витрати на зв’язок, за професійні послуги та інші);
- витрати на реалізацію (упаковочні матеріали, рекламні витрати, оплата праці та комісійні, транспортуванння товарів, витрати на гарантійний ремонт та інші);
- інші операційні витрати (дослідження, нестачі та втрати, штарфи пені та інші).
Витрати від операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:
- матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
- відрахування на соціальні заходи;
- інші операційні витрати.
      Витрати торговельного підприємства характеризуються системою аналітичних  показників, до складу якої входять наступні показники:
- абсолютна сума витрат. Цей показник дає уявлення про обсяг поточних витрат, але не дає можливості оцінити їх ефективність;
- рівень витратомісткості торговельної діяльності. Цей показник визначається як відношення суми витрат до обсягу товарообороту, що виражається у відсотках. Рівень витратомісткості є найважливішим показником економічності господарської діяльності.
Мінімізація рівня витратоміскості торговельної діяльності підприємства є критерієм економічності витрат. Тому низький рівень витратомісткості дає можливість підприємству отримувати певні конкурентні переваги на споживчому ринку, повільніше здійснювати свою цінову політику і при інших рівних умовах досягати більш високих розмірів прибутку. Зниження рівня витратомісткості є важливим завданням  підприємства, але не метою його діяльності. Воно може супроводжуватися зниженням рівня торговельного обслуговування покупців, відмовою від продажу товарів, що користуються попитом, зміною пріоритетів стратегічного розвитку на короткострокові економічні вигоди у поточному періоді.
- рівень рентабельності витрат. Цей показник визначається як відношення суми прибутку до суми витрат, виражене у відсотках. Рівень рентабельності витрат є одним з найважливіших показників ефективності поточних витрат підприємства.
Система аналітичних показників, що характеризують витрати як кількісно, так і якісно, приведена у таблиці 1.2.1. Кількісні показники відображають на скільки були ефективними здійснені витрати, чи має сенс витрачати певну суму коштів для одержання певного розміру прибутку.
Таким чином, розгляд основних аспектів визначення економічної суті витрат дозволяє представити класифікацію витрат за різними ознаками, а також систему аналітичних показників, які дозволяють оцінити обсяг та рівень витрат торговельного підприємства.
Таблиця 1.2.1.
Основні показники, що дозволяють оцінити обсяг та рівень витрат торгівельного підприємства
№ з/п
Найменування показника
Алгоритм розрахунку
Використання показника
1
2
3
4
1.
Абсолютна сума витрат
сума статей витрат за номенклатурою
дає уявлення про обсяг поточних витрат, здійснених підприємством за звітний період
2.
Рівень витрат
(сума В/РТО) * 100 %
цей показник відображає скільки відсотків займають витрати в обсязі товарообороту
3.
Рівень рентабельності витрат
(Прибуток/сума В) * 100 %
характеризує ефективність здійснених витрат
 
4.
Абсолютне відхилення
сума В1-сума В
різниця між фактичною і плановою сумою В являє собою економію або перевитрати

Продовження табл.1.2.1
1
2
3
4
5.   
Темп приросту
(сума В1 - сума В0) / сума В0 * 100 %
відображає на скільки відсотків змінилися фактичні витрати по відношенню до встановленої бази
(плану)
6.
6.1.Відносна економія або перевитрати
В ( без розпо-
ділу на умовно-
змінні і умовно-
постійні )
6.2.Відносна
економія або
перевитрати 
В (з розподі-
лом)
сума В-
(сума В0* % виконання пла-  ну РТ) / 100
даний показник характеризує вплив на зміну величини  умовно - змінних і умовно - постійних витрат такого фактору як обсяг товаро-обороту
 
1.3. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури
 
Прийняті законодавчі акти, що діють на території України, направлені на те, щоб суб'єкти підприємницької діяльності мали однакові умови для її здійснення, незалежно від організаційних форм та форм власності підприємств, мали однакові права, а також в однаковій мірі відповідали за результати своєї діяльності.
На сьогодні в Україні питанням бухгалтерського обліку та контролю приділяється особливо велика увага, так видано численний ряд нормативних документів, які регулюють порядок організації та ведення бухгалтерського обліку та контролю. Поряд з цим видано ряд документів, які встановлюють порядок ведення податкового обліку, тобто визначення складу валових доходів та валових витрат підприємства з метою обчислення прибутку, що підлягає оподаткуванню.
Також розроблено Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосування міжнародних стандартів та Закон України : Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, що докорінно зміняють існуючу систему бухгалтерського обліку і дадуть можливість користуватися публічною бухгалтерською звітністю іноземним інвесторам та самим керівникам .
При  здійсненні бухгалтерського обліку витрат важливим є встановлення факту дотримання торговельними підприємствами наступних нормативних документів (табл. 1.3.1.).

Таблиця 1.3.1.
Характеристика нормативно - правової літератури, що використовується в обліку витрат торговельного підприємства

з/п
Нормативний документ, ким і коли зат-верджений
( №, дата )

Короткий зміст

Використання в дипломній роботі
1
2
3
4
1.
Конституція України, Верховна Рада (ВР)  України
28.06.96 р.
Основа правової бази України, на якій будується діяльність всіх  підприємств незалежно від форм власності.
 
2.
Про підприєм-
ництво: Закон України, постанова ВР України
№ 785-12
26.02.91 р.
(із змінами )
Визначає загальні пра-
вові, економічні та со-
ціальні засади здійсне-
ння підприємницької
діяльності на території
України, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки.
Обумовлюється по-
рядок державної ре-
єстрації суб’єкта підприємницької діяльності та ліцен-
зування деяких ви-
дів діяльності, відк-
риття банківських рахунків та інше. Підрозділ 1.4.

Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
3.
 
Про господарські
товариства:
Закон України
постанова ВР
України
№ 769 / 97
23.12.97 р.
Визначає поняття, ви-
ди господарських то-
вариств, правила їх створення, діяльності, а також права, обов’язки їх учасників і засновників.
Регламентує порядок створення підприємства з колективною формою власності, розмір статутного фонду, відповідальність учасників. Підр. 2.4.
4.
Про власність:
Закон України,
постанова
ВР України
№9-93 21.01.93 р.
(із змінами)
Регулює забезпечення
вільного економічного самовизначення гро-
мадян, використання природного, економіч-
ного, науково-технічно-
го та культурного потенціалів країни для підвищення рівня життя її народу.
Регламентує забезпечення права колективної влас-
ності, визначає суб’єкти та об’єкти
права колективної власності колективного підприємства. Підрозділ 1.4.
5.
Про банк-
рутство: Закон України
постанова
ВР України
№ 90 / 95
14.03.95 р.
Встановлює умови і по-
рядок визначення юри-
дичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяль-
ності – банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів.
Регламентує поняття банкрутства, суб’єкти банкрутства, кредитори, а також  провадження у спра-вах про банкрутство. Підрозділ 2.2.

Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
6.
Про підприємства в Україні:
Закон України
постанова       
ВР України
№ 888-12
27.03.91 р.
(із змінами )
Визначає види і органі-заційні форми підпри-ємств, правила їх ство-рення, реєстрації, реор-ганізації і ліквідації, ор-ганізаційний механізм здійснення ними під-приємницької діяльнос-ті в умовах переходу до ринкової економіки.
У цьому Законі зазна-чається, що підпри-ємство має самос-тійний баланс, розра-хунковий та інші ра-хунки в банку, печат-ку із своїм наймену-ванням, а також знак для товарів і послуг. Підрозділ 2.4.
7.
Про аудиторську діяльність: Закон України
постанова
ВР України
22.04.93 р.
(із змінами)
Визначає правові заса-ди здійснення ауди-торської діяльності і спрямований на ство-рення системи неза-лежного фінансового контролю для захисту інтересів власника.
Регламентує ство-рення системи неза-лежного фінансового контролю з метою за-хисту інтересів влас-ників підприємств не-державної форми власності. Підрозділ 2.2.
8.
Про систему оподаткуван-ня: Закон Ук-раїни, поста-нова ВР Укра-їни № 77 / 97
18.02.97 р.
Визначає принципи по-будови системи оподат-кування в Україні, збори і податки до бюджетів і до державних цільових фондів, а також права, обов’язки платників.
Базове підприємство у відповідності до цього Закону сплачує певні загальнодер-жавні та місцеві по-датки і збори (обо-в'язкові платежі).

Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
9.
Про оподатку-вання прибут-ку підпри-
ємств: Закон України, пос-танова ВР України
№ 607/97
04.11.97 р.
(із змінами)
Регламентує порядок визначення та оподат-кування прибутку тор-говельного підприємства.
Визначає правиль-ність віднесення пев-них сум до складу ва-
лових доходів чи ва-лових витрат під-приємства, порядок нарахування аморти-зації основних фондів. Підрозділ 2.2.
10.
Про податок на додану вартість: За-кон України, постанова
ВР України
№ 550/97
26.09.97 р.
(із змінами)
Цей Закон визначає платників податку на додану вартість, об’єк-ти, базу та ставки опо-даткування, порядок об-ліку, звітування та вне-сення податку на дода-ну вартість до бюджету. 
Базове підприємство є платником податку на додану вартість, базою оподаткування з даного податку є обсяг роздрібного товарообороту за ставкою - 20 %. Підрозділ 2.3.
11.
Про норми
Відшкодуван-ня витрат на відрядження в
Встановлює норми відшкодування витрат на відрядження в межах України, за кордон
Регламентує граничні норми добових вит-рат на відрядження у межах України та за

Продовження таблиці 1.3.1.
1
2
3
4
 
межах України і за кордон, постанова КМ України   №1046 10.07.98 р.
для працівників підп-риємств, установ і ор-ганізацій всіх форм власності.
кордон для працівни-ків усіх підприємств і організацій, діяль-ність яких пов’язана з торгівлею. підприємствами, що придбали спеціальний торговий патент.
Підрозділ 3.1.
12.
Порядок виз-начення роз-міру збитків від розкра-дання, нестач,
знищення  (псування) ма-теріальних цінностей, постанова   
КМ України 
№ 116
22.01.96 р.
Встановлює механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псу-вання) матеріальних цінностей, крім дорого-цінного каміння та валютних цінностей.
Регламентує порядок визначення розміру збитків від розкра-дання, нестачі, зни-щення (псування) матеріальних цінностей. підприємствами, що придбали спеціальний торговий патент.
Підрозділ 3.1.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница


Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=182&часть=5вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com