Реферат на тему "Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 129.56 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Віталіна
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница

добавить материал

 
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
 
ЗАМ
ДИРЕКТОРА ПО ТОРГІВЛІ
ЗАМ
ДИРЕКТОРА ПО
ГРОМАДСЬКОМУ
ХАРЧУВАННЮ
 
НАЧАЛЬНИК КОМЕРЦІЙНОГО ВІДДІЛУ
 

Рис. 2.1. Структура управління ВАТ“Універсам-23”


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства систематизують у вигляді таблиці, де їх фактично досягнуту величину у звітному періоді порівнюють з аналогічними даними за попередні періоди, при цьому розраховують абсолютне і відносне відхилення.
Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ВАТ “Універсам-23” наведена в таблиці 2.1. З даних таблиці можна зробити висновок, що товарооборот у 1999 році в порівнянні з 1997та 1998 роками збільшився відповідно на 3010,4 та 2827,6 тис. грн. або на 101,1% та 89,5%, що є позитивним моментом. Також до позитивних моментів можна віднести збільшення середньорічної вартості основних фондів, балансового прибутку. Але при цьому спостерігається значне зростання обсягу витрат на реалізацію товарів, зменшення оборотних активів, суми власних засобів, що є негативними моментами, а також негативним є те, що показники платоспроможності підприємства значно не досягають критичного значення.
Система бухгалтерського обліку у ВАТ “Універсам-23” організована таким чином, що господарські операції в узагальненому вигляді відображаються у синтетичному обліку, і деталізовано, у розрізі синтетичного – в аналітичному обліку. При цьому операція, відображена у синтетичному обліку, повинна дорівнювати її аналітичному обліку. Сполучення різних реєстрів аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв’язок, послідовність і способи ведення облікових записів з метою узагальнення і одержання звітності утворює форму бухгалтерського обліку.

Таблиця 2.1.
Динаміка основних показників фінансово-господарської
діяльності ВАТ“Універсам-23”
№ п/п
Найменування показника
Одиниці виміру
1997
1998
1999
Відхилення 1999 ( +; - ) від
1997
1998
абсол.
відн.
абсол.
відн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
12
Товарооборот
Валовий доход
Рівень валового доходу
Витрати
Рівень витрат
Витрати на реалізацію товарів
Результат від реалізації
Результат від іншої реалізації
Балансовий прибуток
Рентабельність
Середньоспискова чисельність працівників
Середньорічна вартість основних фондів
тис. грн.
тис. грн.
%
тис. грн.
%
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
%
чоловік
 
тис. грн.
 
2976,5
919,5
30,89
321,6
10,8
1675,6
42,8
6,7
49,5
1,66
77
 
56,1
3159,3
814,1
25,76
588,1
18,61
1798,0
19,0
11,0
30,0
0,9
81
 
106,5
 
5986,9
516.0
8,61
1200,1
20
1107.0
6.0
10.0
16.0
0,26
73
 
107.0
3010,4
-403.5
-22,28
878,5
9,2
-568.6
-36.8
3.3
-33.5
-1,4
-4
 
50.9
101,1
-43.88
 
273,2
 
-33.93
-85.98
   49.25
-67.67
 
-5.19
 
90.73
2827,6
-298.1
-17,15
612
1,39
-691.0
-13.0
-1.0
-14.0
-0,64
-8
 
0.5
89,5
36.62
 
104,1
 
-38.43
-68.42
-9.09
-46.66
 
-9.88
 
0.47
 
13
14
15
16
17
Позаоборотні активи
Оборотні активи
Сума власних засобів
Сума залучених засобів
Сума власних оборотних засобів
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
92.7
180.7
90.6
182.8
-2.1
92.0
148.0
75.0
165.0
-17.0
88.0
79.0
63.0
104.0
-25.0
-4.7
-101.7
-27.6
-78.8
 
-5.07
-56.28
-30.46
-43.11
-4.0
-69.0
-12.0
61.0
-4.35
-46.62
-16.0
-36.97
18
19
20
21
22
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт маневреності
Коефіцієнт загального покриття
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт проміжного покриття
%
%
%
%
%
33.14
-0.02
98.85
7.22
15.10
31.25
-22.66
89.69
7.87
21.81
37.72
-39.68
61.72
3.9
14.06
4.58
 
-37.13
-3.32
-1.04
-
6.47
 
-27.97
-3.97
-7.75
-

Бухгалтерський облік у ВАТ “Універсам-23” здійснюється за журнально-ордерною формою обліку. Склад облікових регістрів і послідовність запису в них при журнально-ордерній формі обліку представлені на рис. 1.3.3.
Структура бухгалтерії ВАТ “Універсам-23” представлена на рисунку 2.2.
БУХГАЛТЕР 2-Ї КАТЕГОРІЇ
( 3 ЧОЛОВІК )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАСИР

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БУХГАЛТЕР 1-Ї КАТЕГОРІЇ
( 3 ЧОЛОВІКИ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2. Структура бухгалтерії ВАТ“Універсам-23”
 
До складу бухгалтерії ВАТ “Універсам-23” входить 8 бухгалтерів.
Службові обов’язки для працівників бухгалтерії встановлює головний бухгалтер, який забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві і контроль за раціональним економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності .
Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
Службові обов’язки в бухгалтерії розподіляються за функціональними ознаками, тобто за окремим працівником, залежно від обсягу робіт закріплюється конкретна ділянка роботи.
Всі підрозділи підприємства своєчасно передають в бухгалтерію необхідні для обліку документи, витяги з наказів і розпоряджень, договори, нормативи, звіти матеріально-відповідальних осіб.
Вимоги головного бухгалтера щодо порядку оформлення і подання в бухгалтерію необхідних документів є обов’язковими для всіх працівників підрозділів товариства.
Для забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку велике значення має розробка плану його організації. План організації бухгалтерського обліку ВАТ “Універсам-23” складається із наступних елементів: план документації і документообігу, план інвентаризації, план рахунків і їх кореспонденції, план звітності, план організації праці працівників бухгалтерії.
Система бухгалтерського обліку у ВАТ “Універсам-23” побудована з урахуванням всіх необхідних змін, спричинених наявними економічними обставинами, з дотриманням загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку.

КАСОВА
КНИГА
 
 
 
КАСОВИЙ ЗВІТ
 
 
ЖУРНАЛИ-
ОРДЕРИ
 
ВІДО-
МОСТІ
 
 
 
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ
КАСОВІ ОРДЕРИ
1
 
 

5
 
6
 
КНИГИ ТА КАРТОЧКИ АНАЛІТИЧНОГО
2
 
ОБЛІКУ
 
 
12
 
10
 
9
 
7
 
3
 
4
 
БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ
 
БАЛАНС
 
ГОЛОВНА КНИГА
 
ОБОРОТНІ ВІДОМОСТІ
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
8
11
 
 

     послідовність записів
     звірка записів
Рис.2.3. Схема записів при журнально-ордерній формі
                                                         бухгалтерського обліку у ВАТ“Універсам-23””                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Проектування системи первинного обліку витрат
Бухгалтерський облік часто називають “мовою бізнесу”. Бізнесмени різного рівня (керівники фірм, менеджери, банкіри та інші) використовують бухгалтерські терміни у своїй повсякденній роботі.
Головне завдання бухгалтерського обліку - забезпечення користувачів фінансовою інформацією про діяльність того чи іншого підприємства або фірми. Ця фінансова інформація потрібна не лише податковому інспектору, але й менеджеру, власникам і працівникам даного підприємства для прийняття різного роду рішень, з планування, зміни, розширення або припинення його діяльності. У країнах з розвинутою економікою подібна інформація потрібна також і широкій громадськості, яка є потенційним інвестором і від якої залежить чи буде мати ця фірма приток капіталу із зовні. А їх рішення з цих питань приймається на основі аналізу фінансової інформації цього підприємства.
Отже, система бухгалтерського обліку передбачає перетворення облікових даних з метою одержання необхідної економічної інформації для потреб управління.
Організація бухгалтерського обліку включає організацію облікового процесу, тобто збирання облікової інформації, її реєстрацію, групування і обробку (первинний облік).
Результатом цього є первинна інформація, яка фіксується на паперовому або машинному носіях.
Основними носіями первинної облікової інформації є документи. Характерною особливістю бухгалтерського обліку є безперервне і суцільне відображення господарських операцій за допомогою документів.
Бухгалтерські документи повинні оформлятися так, щоб у них містилися дані, необхідні для повної і вичерпної уяви про господарську операцію.
Значення документації у господарській діяльності полягає у тому, що вона служить засобом обгрунтування облікових записів, а також використовується для передачі розпоряджень від розпорядників до виконавців; підтвердження правильності здійснених операцій; аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, тобто застосовується для управління підприємством.
Господарські операції, які відбуваються на підприємстві, відрізняються змістом, обсягом, структурою, а тому для їх оформлення застосовують різні за формою і змістом документи. Велика кількість господарських операцій вимагає використання різноманітних документів. З метою кращого розуміння призначення, особливостей, порядку оформлення окремих груп документів, а також правильного застосування їх, документи групують за певними ознаками.
Так, основним документом первинного бухгалтерського обліку витрат торговельного підприємства є накопичувальна відомість по статтях витрат або Книга аналітичного обліку витрат. У ВАТ “Універсам-23” для обліку витрат застосовують Книгу аналітичного обліку витрат у розрізі окремих елементів статей витрат (рис.3.1.1.).

 
Книга первинного обліку витрат

За місцем
складання
 
 
За обсягом
Змісту
 
За способом складання
 
 
Внутрішній
 
Зведений
 
Нагромаджувальний
 
Рис.3.1.1. Характеристика Книги первинного обліку витрат ВАТ“Універсам-23"
Так як Книга аналітичного обліку витрат є зведеним та нагромаджувальним бухгалтерським документом, то на підприємстві вона відкривається на рік. Записи до неї здійснюються на підставі журналів-ордерів (або інших облікових регістрів) наприкінці місяця, у яких міститься кореспонденція по дебету рахунку “Витрати”, підтверджена первинними бухгалтерськими документами, як зовнішніми так і внутрішніми, що засвідчують факт здійснення або момент нарахування тієї чи іншої господарської операції, яка пов’язана з витратами торговельного підприємства, а саме: накладними, товарно-транспортними накладними, рахунками-фактурами, платіжними вимогами-дорученнями, рахунками організацій за різного роду послуги, платіжно-розрахунковими відомостями, розрахунками амортизаційних відрахувань по основним фондам, розрахунку зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, авансовими звітами та іншими документами, про що свідчить схема документо витрат ВАТ “Універсам-23”, зображена на рисунку 3.1.2.

Товарно-транспортні накладні,
накладні,
рахунки-фактури різних організацій за
послуги,
розрахунково-платіжні відомості,
розрахунок амортизації основних фондів,
розрахунок зносу МШП,
акти списання
товарно-матеріальних цінностей,
авансові звіти,
маршрутні листи,
інвентаризаційні описи

Журнали-ордери по кредиту

різних рахунків
та відомості до них

 

Книга аналітичного
обліку витрат
 
 
Розрахунок витрат на залишок нереалізованих товарів
 
Журнал-ордер № 18 по кредиту різних рахунків
 
 
 
Головна книга
 
Баланс
 

Звітність

 
 
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 Следующая страница


Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=182&часть=7вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com