Реферат на тему "Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 129.56 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Віталіна
Предыдущая страница 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая страница

добавить материал


Держадміністрація району
 
 
Архів
Податкова
інспекція
 
 
 
Рис.3.1.2. Схема організації документообігу по обліку витрат ВАТ“Універсам-23”

Книга аналітичного обліку витрат у ВАТ“Універсам-23” відкривається на рік. Наприкінці місяця на підставі даних цієї Книги робляться записи до журналу-ордеру №18 по кредиту різних рахунків. Звідки дані поступово переносяться до Головної книги, балансу та до форм звітності.
Визначимо чи за призначенням використовуються документи по обліку витрат у ВАТ “Універсам-23”, для цього складемо порівняльну характеристику (таблиця 3.1.1.).
Таблиця 3.1.1.
Порівняльна характеристика призначення документів по обліку витрат у ВАТ“Універсам-23”
 

Призначення

Документи
згідно з норматив-ними документами
у ВАТ “Універсам-23”
1
2
3
1. Накопичувальна відомость
для ведення обліку витрат у розрізі статей витрат
дана форма на підприємстві не застосовується
2. Книга аналітичного обліку витрат
для здійснення ана-літичного обліку вит-рат на протязі року за економічними елементами
даний документ вико-ристовується для аналітичного обліку витрат у розрізі окремих елементів статей витрат на протязі звітного періоду
3. Журнал-ордер №18  по кредиту різних рахунків
Використовується для здійснення обліку витрат на загальну суму за місяць
використовується для здійснення обліку витрат на загальну суму за місяць у розрізі корес-пондуючих рахунків
 
Дані Книги аналітичного обліку витрат за статтями “Транспортні витрати”, “Відсотки за кредит” та “Витрати на зберігання, доробку, підсортування і передпродажну підготовку товарів” використовуються для розрахунку витрат на залишок нереалізованих товарів, що оформлюється відповідним документом.
Використання на підприємстві для аналітичного обліку витрат багатографного регістру, де для кожної статті витрат виділена окрема графа, дозволяє у будь-який момент часу одержати інформацію про величину витрат як у цілому так і в розрізі кожної статті, що дозволяє здійснювати аналіз витрат.
Організація документообігу на підприємстві представлена на рисунку 3.1.2.
Етапи формування
Виконавець робіт
інформаційного потоку витрат
поста-чаль-ники
інші органі-зації
банк
матер.-відповід.особа
бух-гал-терія
гол. бухгалтер
1
2
3
4
5
6
7
1. Складання первинної документації
2. Обробка первинних документів
3. Первинна реєстрація облікової інформації
4. Групування та перег-рупування даних
5. Періодичне зведення даних
6. Складання бухгал-терської звітності
 
 
 
 
 
 
 
 Рис.3.1.3. Оперограма обробки інформаційного потоку по обліку витрат ВАТ “Універсам-23”
 
Проектування первинних документів з обліку витрат підприємства приведено у таблиці 3.1.2.

Таблиця 3.1.2

Проектування первинних документів по обліку витрат в ВАТ “Універсам-23”

з/п
Найменування документа
Характер документа
Відповідальний за складання
Призначення
1
2
3
4
5
1
Товарно-транспорта накладна
Зовнішній
бухгалтерія постачальника
виконує функцію супроводженння товару від поста-чальника до по-купця, визначає суму витрат на перевезення
2
Акт на списання матеріалів
Внутрішній
матеріально-відповідальна особа
є підставою для списання вартості використаних матеріалів на витрати
3
Маршрутний лист
Внутрішній
матеріально-відповідальна особа, що здійснила витрати
фіксує здійснені транспортні витрати
4
Авансовий звіт
Внутрішній
підзвітна особа
призначений для перевірки доціль-ності здійснених витрат
5
Інвентариза-ційний опис
Внутрішній
інвентаризацій-на комісія, над-ходить з місця зберігання ТМЦ
призначений для перевірки збере-ження ТМЦ
6
Розрахунок амортизаційних відрахувань
Внутрішній
бухгалтерія підприємства
відображає суми амортизаційних відрахувань
7
Акт списання МШП
Внутрішній
бухгалтерія підприємства
використовується для відображення суми переданих в експлуатацію МШП
8
Розрахунково-платіжна відомість
Внутрішній
бухгалтер по заробітній платі
відображає суми нарахавоної заро-бітної плати
 
Оперограма обробки первинних документів по фінансовому обліку витрат у ВАТ “Універсам-23” на прикладі обробки первинних документів по обліку витрат на господарські потреби приведена на рисунку 3.1.4.

Зміст роботи
Виконавці

з/п
 
Дирек-тор
Зам. дирек-тора
Голов.
бухгал-тер
Бух-галтер
Касир
 
1
 
 
 
2
 
3
 
4
 
 
5
 
6
 
 
 
7
 
8
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
13
14
 
Реєстрація та виписка видаткового касового ордера на видачу підзвітної суми
Затвердження касового ордеру
Передача його на виконання
Видача грошей на госпо-дарські потреби під звіт із каси товариства
Складання авансового звіту
Подання авансового звіту з прикладеними до нього документами до бухгалтерії підприємства
Затвердження авансового звіту
Обробка авансового звіту
Внесення записів до жур-налу-ордеру по кредиту рахукна 71
Внесення записів до Книги аналітичного обліку витрат
Внесення записів до жур-налу-ордеру по кредиту рахунка 44
Внесення записів до Головної книги
Складання звітності
Затвердження звітності
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3.1.4. Оперограма обробки первинних документів по фінансовому обліку витрат на господарські потреби у ВАТ“Універсам-23”

Отже, у якості носіїв разової інформації у системі бухгалтерського обліку ВАТ “Універсам-23” переважно використовуються “звичайні” документи. Незважаючи на прогрес у системі автоматизації обліку, обійтись без первинних документів на найближчу перспективу неможливо, тому їх удосконалення є досить актуальним. Для цього за допомогою існуючих засобів необхідно здійснювати уніфікацію і типізацію форм; застосовувати спосіб одноразового запису; зменшувати кількість екземплярів; проводити заготовлення бланків документів за допомогою ПЕОМ; здійснювати виписку документів за допомогою комп’ютера.
3.2. Фінансовий облік витрат комерційної діяльності.
 
В теорії бухгалтерського обліку чільне місце займають питання суті обліку та його ролі у суспільстві. Ці питання мають актуальне значення для визначення перспектив наукового пошуку в галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, створення такої моделі облікового процесу, яка б в найбільшій мірі відповідала об’єктивній реальності, була простою і зрозумілою для тих, хто обирає професію бухгалтера.
В найбільш загальній формі можна зазначити, що бухгалтерський облік є складовою частиною інформаційної системи підприємства і з цих позицій його завданням є постійний розвиток методологічних елементів. Облік повинен розглядатись не як самоціль, а як засіб, за допомогою якого вирішується завдання управлінського апарату підприємства. Бухгалтерська інформація досягає 70 % в загальній економічній системі інформації підприємства і вона є точною, повною, оперативною, достовірною на відміну від іншої інформації - оперативної і статистичної.
Бухгалтерський облік повинен описати процеси, що відбуваються на підприємстві, стан та використання ресурсів, розрахункові взаємовідносини з покупцями, постачальниками, бюджетом, банком, персоналом, використання грошових коштів та інше.
Бухгалтерська інформація необхідна для апарату управління з метою регулювання розвитку підприємства, а також для зовнішніх користувачів - інвесторів, банків, податкових служб, постачальників тощо.
Бухгалтерський облік виступає у ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управління інформацією про стан об’єкту управління.
Бухгалтерський облік являє собою інформаційну систему про господарські процеси, використання ресурсів підприємства, формування ціни на товари та отримання прибутку.
Структура інформаційної системи бухгалтерського обліку описується рядом рахунків, які являють собою елементи системи. Кількість рахунків залежить від того, які об’єкти обліку відстежуються і по яких необхідно збирати інформацію. Рахунки призначені для упорядкування господарських операцій, які характеризують зміни в об’єктах обліку (збільшення чи зменшення).
Для обліку даних та узагальнення інформації про витрати постачальницько-збутових, торговельних, посередницьких та інших подібних до них підприємств використовують рахунки класу 9 “Витрати діяльності”: 92 – адміністративні витрати; 93 – витрати на збут; 94 – інші витрати операційної діяльності; 95 – вінансові витрати; 97 – інші витрати.  Характеристика даних рахунків приведена у таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1

Характеристика рахунків 92,93,94 “Витрати ”
 
Найме-нування рахунку
Наймену-вання субрахунку
Оборот по дебету рахунку
Оборот по кредиту рахунку
1
2
3
4
92 “Адміністративні витрати”
 
 
 
93 “Витрати на збут”
 
 
 
 
94 “Iнші витрати операційної діяльності”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95 “Фінансові витрати”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 “Iнші витрати”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
944 “Сумнівні і безнадійні борги”
 
 
 
945 “Витрати від операційної урсовоїрізниці”
 
 
 
946 “Витрати від знецінення запасів”
 
 
 
 
947 “”Недостачі і витрати від порчі цінностей”
 
 
948 “Признанні штрафи, пені”
 
 
 
 
948 “Iнші витрати операційної діяльності”
 
 
951 “Відсотки за кредит”
 
 
 
 
952 “Iнші фінансові витрати”
Відображення признаних адміністративних витрат
 
 
Відображення признаних витрат на збут
 
 
 
Відображення
признаних витрат
 
 
 
Відображення
признаних витрат
 
 
 
Відображення
признаних витрат
 
 
 
Відображення
признаних витрат
 
 
 
 
Відображення
признаних витрат
 
 
 
Відображення
признаних витрат
 
 
 
Відображення
признаних витрат
 
 
 
Відображення
признаних витрат
 
 
 
Відображення
признаних витрат
 
 
 
Відображення
признаних витрат
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
 
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”
 
Отже, планом рахунків бухгалтерського обліку для обліку витрат торговельних підприємств передбачено рахунки класу 9 “Витрати діяльності”.  Характеристика рахунків класу 9 “Витрати діяльності”, у відповідності з планом рахунків наступна (табл. 3.2.2.).

Таблиця 3.2.2

Характеристика рахунків класу 9 “Витрати діяльності” у відповідності з планом рахунків
№ ра-хунка
Найменуван-ня рахунка
Відображення в “Звіті про фінансові результати”
З якими рахунками кореспондує
1
2
3
5
92
 
 
 
93
 
 
 
94
Адміністративні витрати
 
 
Витрати на збут
 
 
 
Інші вітрати операційної діяльності
Рядок 070 “Адміністративні витрати”
 
Рядок 080 “Витрати на збут”
 
 
Рядок 090 “Iнші операційні витрати”
 
 
13,20,22,28,30,31,33,37,39,47,50,60,63,64,65,66,68,80,81,82,83,84
 
13,20,2,28,30,31,33,37,39,47,50,60,63,64,65,66,68,80,81,82,82,83,84,25
 
13,20,22,28,30,31,33,37,39,47,50,60,63,64,65,66,68,80,81,82,83,84,25,10,11,12,51,62
 
Метою синтетичного обліку витрат торговельного підприємства є визначення загальної суми всіх витрат. Дані рахунків 92,93,94,95,97 використовуються для контролю, як загальної величини витрат так і їх рівня.
У ВАТ “Універсам-23” облік витрат здійснюється на рахунках 92,93,94, так як дане підприємство здійснює продаж товарів через роздрібну мережу.
Аналітичний облік витрат ведеться у спеціальній Книзі аналітичного обліку, в якій для кожної статті витрат відведена окрема графа.
Книга відкривається на рік. Записи до неї здійснюються на підставі журналів-ордерів або інших облікових регістрів, в яких міститься кореспонденція по дебету рахунків 92,93,94, в кінці місяця.
На кожне перше число місяця здійснюється звірення даних аналітичного обліку з синтетичним, при цьому дебетовий оборот по рахунках 92,93,94, повинен дорівнювати сумі витрат за місяць по книзі аналітичного обліку.
Оскільки сума витрат впливає на визначення балансового прибутку і, звісно, на величину цього прибутку, то аналітичний облік повинен бути правильно організований.
Необхідною умовою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку є те, що витрати слідує відносити на витрати того періоду, в якому вони здійснені, незалежно від часу їх попередньої або наступної оплати.
Переважна частина витрат на рахунках 92,93,94, відображається у момент їх здійснення у кореспонденції з кредитом відповіднихрахунків:
63 “Розрахунки з постачальниками і підзвіт” - на суми заборгованості перед постачальниками, транспортними та іншими організаціями за надані послуги по перевезенню вантажів, вантажно-розвантажувальним та іншим роботам;
311 “Розрахунковий рахунок”, 30 “Каса”, 372 “Розрахунки з підзвітними особами” та інші – на суму здійснених оплат по завезенню товарів з розрахункового рахунка, готівкою з каси або через підзвітних осіб;
66 “Розрахунки по оплаті праці”, 65 “Розрахунки по страхуванню” - на суму нарахованої заробітної плати працівникам і здійснених відрахувань на соціальні заходи та інші.
Предыдущая страница 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая страница


Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=182&часть=8вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com