Реферат на тему "Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 129.56 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Віталіна
Предыдущая страница 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая страница

добавить материал

Аналітичний облік витрат у ВАТ “Універсам-23” здійснюється у розрізі номенклатури статей витрат, що дає можливість оперативного контролю за складом і величиною кожної статті (рис.3.2.1).
До статті 1 “Витрати на перевезення” відносяться всі витрати пов’язані з доставкою товарів (оплата послуг наданих транспортними організаціями, вартість паливно-мастильних матеріалів, витрати на оплату праці водіїв, амортизація транспортних засобів, витрати на поточний ремонт та інші витрати).
До статті 2 “Витрати на оплату праці” відносяться витрати на виплату основної та додаткової заробітної платні штатним і позаштатним працівникам.
До статті 3 “Витрати на оренду і утримання основних фондів” відносять орендну плату за взяті в оперативну оренду об’єкти основних виробничих фондів; за взяті в оренду приміщення нежитлового призначення для забезпечення основної виробничої та торговельної діяльності в розмірі, визначеному угодами сторін; витрати на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію та інші комунальні послуги.
До статті 4 “Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і нематеріальних активів” відносяться витрати на повне відновлення основних виробничих фондів у вигляді амортизаційних відрахувань від їх балансової вартості за встановленими нормами від їхньої балансової (залишкової) вартості.
Відповідно до статті 8.6.1. Закону України: Про оподаткування прибутку підприємств норми амортизації встановлено у відсотках до балансової вартості груп основних фондів на кінець звітного періоду в таких розмірах (у розрахунку на квартал): група 1 - 1,25 %; група 2-
6,25 %; група 4 - 3,75 %. Згідно з цим Законом та Інструкцією з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів по групі 3 “Приватизований житловий фонд” амортизація не нараховується. Крім того, підприємствам надано право самостійно приймати рішення про застосування прискореної амортизації груп 2 і 4, придбаних після набуття цим Законом чинності.
Зазначимо, що у ВАТ “Универсам-23” норми прискореної амортизації не застосовуються. Амортизацію основних фондів нараховують за встановленими нормами до балансової (залишкової) вартості основних фондів підприємства, тобто методом зменшуваного залишку (дегресивний метод). Сутність цього методу полягає в тому, що база нарахування з кожним звітним періодом (кварталом) зменшується на суму амортизації, нарахованої в періоді, що передує звітному.
У бухгалтерському обліку підприємства на суму нарахованої амортизації на повне відновлення основних фондів основної діяльності роблять запис по дебету рахунка 92,93,94 і кредиту рахунка 13 “Знос необоротних активів”
Пунктом 8.7. Закону України: Про оподаткування прибутку підприємств встановлено, що підприємства мають право протягом звітного року відносити до складу валових витрат чи будь-які витрати на придбання, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інше поліпшення основних фондів у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості основних фондів на початок року. Витрати, що перевищують зазначену суму, відносять на збільшення балансової вартості основних фондів і підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних груп основних фондів.
До статті 7 “Витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб” відноситься фактична собівартість палива, яке використовується на технологічні та інші виробничі потреби; витрати на перевезення палива в межах підприємства.
До статті 8 “Витрати на зберігання, підсортування, оброблення, пакування та передпродажну підготовку товарів” відносяться витрати матеріалів на пакування товарів, оплата послуг фасовочних підприємств; вартість тимчасового зберігання товарів на складських приміщеннях сторонніх організацій; утримання холодильних установок, включаючи вартість спожитої електроенергії; витрати по забезпеченню збереження товарів і інші.
До статті 9 “Витрати на рекламу” відносяться витрати на оформлення вітрин, виставок-продажів, кімнат, де знаходяться зразки товарів; на розроблення і видання рекламних виробів; на розроблення і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових пакетів та упаковки; на уцінку товарів, які частково або повністю втратили свою первісну якість за час експонування в кімнатах зразків, вітринах і на виставках, а також під час демонстрації в торговельних залах самообслуговування.
У бухгалтерському обліку підприємства витрати на рекламу відображаються по дебету рахунка 93 “Витрати на збут” в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків: 20 “Виробничі запаси”, 22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети” (на вартість матеріальних цінностей, що використані з рекламною метою), 66 “Розрахунки по оплаті праці”, 65 “Розрахунки по страхуванню” (на суму заробітної платні, належної працівникам за виготовлення реклами, з нарахованими на неї зборами на соціальне і пенсійне страхування).
У разі замовлення рекламних послуг стороннім організаціям (реклама у засобах масової інформації, виготовлення каталогів, проспектів тощо) роблять запис по дебету рахунка 93 “Витрати на збут” і кредиту рахунка 37 “Розрахунки з різними і дебіторами” і одночасно на суму податкового кредиту по дебету рахунка 644 “Податковий кредит” і кредиту рахунка 37 “Розрахунки з різними дебіторами”.
При відображенні представницьких витрат (організація прийомів, презентацій, безоплатне роздавання зразків товарів з рекламною метою тощо) слід урахувати наявність ліміту ( 2 відсотки від оподатковуваного прибутку, зазначеного у декларації про прибуток підприємства за попередній квартал). Отже, треба розподілити здійснені витрати на ті, що будуть включені до складу валових витрат, і ті, що покриються за рахунок власного прибутку. При цьому має бути врахована також вимога Закону України: Про податок на додану вартість (п.7.4.1): податковий кредит виникає по тих товарах (роботах, послугах), вартість яких відноситься до валових витрат.
До статті 10 “Відсотки за кредит” відносяться витрати на сплату відсотків за користування фінансовими кредитами, одержаними для поповнення власних оборотних коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів, для поточної виробничої діяльності, незалежно від терміну кредитування.
До статті 11 “Втрати товарів у межах норм природного убутку під час перевезення, зберігання та реалізації” відносяться  втрати товарів у межах норм природного убутку під час перевезення, зберігання та реалізації, що утворилися внаслідок усушки і вивітрення, розтрушення і розпилення, розкришування, витоку, розливу тощо; втрати від бою під час перевезення, зберігання та реалізації скляного та порцелянового посуду з продовольчими товарами і порожнього (у межах норм).
Втрати товарів у межах норм природного убутку певною мірою впливають на величину витрат ВАТ “Універсам-23”, ці втрати виявляються за допомогою інвентаризації.
До статті 12 “Витрати на тару” відносяться амортизація (знос) власної інвентарної тари і тари-обладнання; витрати на ремонт власної інвентарної тари і тари-обладнання; амортизація багатооборотної заставної тари, яка відшкодовується постачальникам відповідно до угод на поставку товарів.
До статті 13 “Відрахування на соціальні заходи” відносяться відрахування на державне (обов’язкове) соціальне страхування, пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України), а також  на додаткове пенсійне страхування та відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення.
До статті 14 “Витрати на обов’язкове страхування майна” відносяться платежі з обов’язкового страхування майна торговельного підприємства та цивільної відповідальності, передбачені законодавством.
До статті 15 “Інші витрати” відносяться витрати непередбачені перерахованими вище статтями: витрати на проведення міроприємств, передбачених угодою між керівництвом і трудовим колективом по охороні праці і техніці безпеки; витрати пов’язані з оплатою послуг комерційних банків і кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахунково-касове обслуговування, одержання гарантій вексельного аваля, поштово-телеграфних послуг і інших витрат, пов’язаних з грошовим обігом; витрати на  контрольно-касові стрічки, чорнила для печатного механізму касових апаратів і інші; витрати по збиранню і здачі торгової виручки; витрати, пов’язані з проведенням експертиз і лабораторних аналізів якості товарів; витрати на відрядження; витрати на канцелярські та облікові принадності (папір, папки для зберігання документів, облікові бланки, форми звітності); виписка і придбання довідково-нормативних документів; друкування інструкцій і інших матеріалів та інші витрати.
Аналітичний облік за статтями витрат у фінансовому обліку розпадається оскільки немає рахунку витрати обігу і витрати на доставку товарів включаються у собівартість придбаних товарів. Такий облік можливий у системі управлінського обліку для цілей аналізу і контролю витрат.
Поряд з цим, мають місце витрати, які здійснюються у поточному періоді (місяці), але підлягають включенню у витрати наступних періодів. Так, на підприємстві одноразово в момент передплати оплачуються виписані на рік газети, журнали, довідково-нормативні документи. Ці витрати здійснюються за рахунок майбутніх звітних періодів. Вони підлягають розподілу однаковими частинами по періодах (місяцях) і включенню до витрат того звітного періоду, до якого вони належать.
Такі витрати в момент їх здійснення попередньо обліковуються по дебету 39 “Витрати майбутніх періодів” у кореспонденції з кредитом відповідних рахунків. При списанні відповідної частки витрат, здійснених у рахунок майбутніх періодів, на витрати звітного періоду в бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка 39 “Витрати майбутніх періодів” і дебету рахунка 92 “Адміністративні витрати”. Цим забезпечується рівномірний розподіл витрат між суміжними звітними періодами, що дає можливість здійснювати контроль за дотриманням кошторису витрат та, в кінцевому підсумку, визначити правильний фінансовий результат за кожний звітний період. Сальдо (дебетове) рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” показує суму здійснених раніше, але ще не списаних витрат.
У бухгалтерському обліку ВАТ “Універсам-23” витрати відображаються у наступному порядку, приведеному у таблиці 3.2.3.

Таблиця 3.2.3
Порівняльна характеристика кореспонденції рахунків по обліку витрат згідно Національних Стандартів.
 
 

 
Зміст господарської
 
За мето-дологією
П(с)БО
У ВАТ “Універсам-23”
з/п
Операції
Дт
Кт
Дт
Кт
1
2
3
4
5
6
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
Відображення заборгованості транспортним підприємствам за перевезення товарів:
по діючим тарифам
на суму податкового кредиту з ПДВ, на яке товариство має право зменшити податкове   зобов’язання
Оплата розрахунковими чеками транспортних та інших послуг по перевезенню товарів
Відображення амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів, обрахованих за встановленими нормами до балансової вартості
Відображення суми зносу по спецодягу, інвентарю та іншим малоцінним і швидкозношуваним предметам вартістю більше  10 гривень за одиницю
 
 
Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів вартістю менше 10 гривень  за одиницю , введених в експлуатацію
 
 
Нарахування основної і додаткової заробітної плати робітникам торг.п/п
 
 
 
93
644
 
 
 
93
 
 
92
 
 
 
 
92
 
 
 
 
 
 
92
 
 
 
 
 
81
93
 
 
 
 
 
685
685
 
 
 
331
 
 
131
 
 
 
 
132
 
 
 
 
 
 
132
 
 
 
 
 
661
81
 
 
 
 
 
44/2
68
 
 
 
-
 
 
44/2
 
 
 
 
44/2
 
 
 
 
 
 
44/2
 
 
 
 
 
44/2
 
 
 
 
60,
76
 
 
 
-
 
 
02
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
70

Продовження таблиці 3.2.3
7
Відрахування на соціальні заходи, обраховані за встановленими законодавством нормами до суми витрат на оплату праці : а) на обов’язкове (державне) соціальне та пенсійне страхування;
 
 
 
92
 
 
 
652
 
 
 
44/2
 
 
 
69/3
 
 
8
 
 
 
9
 
10
 
 
 
 
 
11
 
 
 
б) на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття
Відображення заборгованості комунальному господарству - за комунальні послуги (опалення, освітлення, водопостачання та ін.)
Відображення заборгованості по обов’язковому страхування майна
Відображення заборгованості орендодавцю по нарахованій орендній платі :
 
за поточний місяць ;
за наступний місяць
Перерахування з розрахункового рахунку на сплату підписки на спеціалізовану літературу і нормативно-довідкову документацію на наступний звітний період
92
 
92
644
 
 
92
 
 
 
 
93
644
39
39
 
 
653
 
631
631
 
 
654
 
 
 
 
685
685
685
685
 
 
 
44/2
 
44/2
68
 
 
44/2
 
 
 
 
44/2
68
31
31
 
 
68
 
76
76
 
 
65
 
 
 
 
76
76
76
51
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
Списання відповідної частки раніше проведених витрат у рахунок майбутніх періодів на витрати звітного місяця
Списання вартості нестач і псування товарів у межах норм природного убутку, виявлених під час інвентаризації
Списання вартості матеріалів, витрачених :
на пакування товарів ,що реалізуються (пакети, папір);
на оформлення вітрин і виставок товарів
Витрати на участь у виставках і ярмарках і на представницькі витрати (організація прийомів, конференцій та ін.
 
92
 
 
 
84
91
 
 
 
 
 
93
 
93
 
93
39
 
 
 
947
84
 
 
 
 
 
204
 
201
201
44/2
 
 
 
44/2
 
 
 
 
 
44/2
 
44/2
 
44/2
31
 
 
 
84
 
 
 
 
 
05
 
05,41
 
51,71,76

Продовження таблиці 3.2.3
16
Беззворотня передача зразків і моделей товарів на виставки
93
28
44/2
41/2
17
Списання уцінки товарів, які втратили свою первісну якість від виставлення їх на вітринах
93
282
44/2
14
18
Оплата з розрахункового рахунку рахунку вартості ліцензій та ін. держ. дозволів на здійснення господарської діяльності
94
311
44/2
51
19
Оплата з розрахункового рахунку витрат, пов’язаних з проведенням експертиз і лабораторних аналізів якості товарів
93
311
44/2
51
20
Оплата з розрахункового рахунку відсотків банку за користування кредитами і за розрахунково-касове обслуговування
951
685
 
685
311
44/2
76
76
51
21
Списання із підзвітних сум витрат по відрядженнях, сплачених поштово-телеграфних послуг, придбаних канцелярських товарів
92
372
44/2
71
22
Списання на витрати суми раніше пред’явлених претензій, в
позові яких відмовлено судовими органами
948
374
-
-
23
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
25
Нарахування до сплати податків та зборів; землекористування, інноваційний, комунальний фонди, використання місцевої символіки, різні збори
Включення до складу витрат  витрат на ремонт основних фондів, реконструкції, модернізації у розмірі, що не перевищує 5% балансової вартості основних фондів на початок звітного року
Списання у кінці місяця витрат, що відносяться до реалізованих товарів
92
 
 
 
 
92
 
 
 
 
 
791
 
642
 
 
 
 
131
 
 
 
 
 
93
44/2
 
 
 
 
44/2
 
 
 
 
 
80
65,76
 
 
 
 
03
 
 
 
 
 
44/2
Предыдущая страница 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая страница


Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витрат

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=182&часть=9вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com