Реферат на тему "Особливості системи контролю за навчально виховним процесом у сучасній загальноосвітній школі"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Реферат на тему Особливості системи контролю за навчально виховним процесом у сучасній загальноосвітній школі

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Реферат *
Размер: 30.41 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Иванов Иван
Предыдущая страница 1 2 3 Следующая страница

добавить материал

Таким чином, створюється ме­ханізм активної суб'єктивно-суб'єк­тивної взаємодії в системі контро­лю, який дозволяє залучити кожного педагога до свідомого самовдос­коналення своєї діяльності. Тільки такий підхід дозволить сформувати у педагога уміння проектувати влас­ну діяльність, спрямовану на досяг­нення запланованого результату.
Створена система контролю в школі дозволить керівнику не тільки визначити результати діяльності, а й управляти різними ланками педа­гогічного процесу, самими виклада­чами заради досягнення вищої ефективності в роботі навчального закладу.
Розділ ІІІ
Використання комп’ютерних технологій  в
управлінській діяльності директора школи
          Назріло питання створення професійних комп’ютерних програм, які допомогали б керівникові школи обробляти інформацію про результати навчально-виховного процесу, аналізувати її і приймати на цій основі оптимальні управлінські рішення. Проте вже нині з цією метою можна використовувати можливості начвних програмних продуктів.
          Розглянемо для прикладу методику використання електронних таблиць Microsoft Excel  для вивчення та аналізу системи уроків учителів і планування на цій основі методичної роботи в школі.
          Для оцінки основних параметрів навчальних занять можна використати спеціальні таблиці (дивс. табл. 1), які  роздруковуються за допомогою Microsoft Word  з двох сторін аркуша формату А4. Такі таблиці під час спостереження та аналізу уроків дають можливість кількісно (в балах) оцінити реалізацію навчальних, виховних і розвиваючих цілей заняття, оптимальність добору матеріалу, дотримання принципів навчання, доцільність вибору форм і методів навчання, доцільність вибору форм і методів навчання, стимулювання контролю, здійснення диференційного та індивідуального підходів,  узагальнення і систематизацію матеріалу тощо. Ці бали виставляються в крайній правій графі таблиці. У внутрішніх графах таблиці фіксується кількість використаних на уроці фронтальних, групових та індивідуальних форм роботи, словесних, наочних і практичних, репродуктивних і пошукових, індуктивних, дедуктивних і традуктивних методів навчання, методів стимулювання мотивів інтересу до знань і стимулювання методів обов’язку, усних, письмових і практичних методів контролю. Зрозуміло, що параметри, за якими оцінюється ефективність навчального заняття, можуть бути й іншими, залежно від мети вивчення, системи уроків, специфіки предмета. Довільною також може бути і шкала оцінювання - чотирибальна, десятибальна чи інша.
          Кількісні показники після аналізу відвіданих уроків можна занести в підсумкову таблицю (дивс. табл. 2). Вона будується в Microsoft Excel на основі розглянутих вище параметрів навчальних знань. Засобами  Excel в сповпчику "Середнє значення" легко знайти середній бал кожного параметру за кілька відвіданих уроків. Крім того, в цьому ж стовпчику визначається частота використання на уроках різноманітних форм і методів навчання, стимулювання та контролю. При внесенні нових даних у наступні стовпчики  Excel автоматично перерахує результати. Такий підхід допомогає об’єктивно проаналізувати й оцінити роботи педагога. Аналіз, зроблений на основі даних підсумкової таблиці, вкаже вчителю на недооцінку окремих форм і методів навчання, стимулювання і контролю, невиправдану стереотипність дій. Це дасть змогу вносити корективи в методику проведення уроків.
          Отримання після вивчення системи уроків результати можна використати для визначення напрямів методичної роботи в школі. З цією метою середні бали пелагогів треба занести у створену в Microsoft Excel зведену таблицю (дивс. табл. 3). Причому до неї доцільніше заносити не числа, а відповідні графи, пов’язані з даними стовпчика "Середні значення" підсумкової таблиці вчителя.
          Питання, з яких учителі матимуть нижчі показники, доцільно пропонувати для опрацювання в педколективі. Цей же результат простіше і швидше можна отримати за допомогою консолідації підсумкових таблиць, однак у цьму випадку втрачається наочність, оскільки  Excel виводить лише результат обчислень.
          Крім того, учителям можна запропонувати анкети, де за чотирибальною (чи іншою) шкалою оцінюється доцільність опрацювання в педколективі перерахованих в таблиці питань. Анкету можна доповнити й іншими пунктами, зокрема щодо методики проведення факультативів та додаткових занять, організації позакласної і гурткової роботи. Дані з анкет можна занести в підсумкову таблицю (дивс. табл. 4). За допомогою функції СРЗНАЧ і автозаповнення в рядку "Середні значення" легко обчислити показники, які  визначають доцільність глибшого вивчення відповідних питань.
          На основі обох розглянитих  вище підходів вибирається коло питань для опрацювання в педколективі.
          Аналогічний підхід можна застосувати для виявлення учнівських інтересів, зокрема для визначення напрямів виховної роботи.
          Отримані за допомогою електронних таблиць результати доцільно використовувати в процесі планування навчально-виховної роботи, причому за допомогою ПЕОМ цю діяльність вдається значно раціоналізувати. Як відомо, річний план роботи школи можна створювати в різних формах. Проте практика показує, що найбільшого поширення набули два його види - план, складений за розділами, і план- календар роботи по місяцях. Кожен з них має свої переваги і недоліки. Наприклад, план, написаний за розділами, дає можливість системно підійти до розробки заходів на навчальний рік, охопити всі ділянки діяльності школи, проте використовувати його на практиці не зовсім зручно через необхідність постійно робити вибірку заплпнованих заходів. Навпаки, план-календар простий у користуванні, однак його важко аналізувати. За допомогою комп’ютерних технологій вдається поєднати переваги обох підходів: спочатку можна створити річний план роботи за розділами, а потім з використанням ПЕОМ він легко трансформується в план-календар роботи за місяцями.
          Після цього отриманий документ можна аналізувати, коригувати і виносити на обговорення педагогічної ради. Створений таким чином план-календар діяльності школи дасть змогу системно підійти до розробки заходів на навчальний рік, охопити всі ділянки навчально-виховного процесу і буде досить зручним для роботи, зокрема для здійснення контролю. На його основі просто визначатимуться тижневі плани роботи школи, графік внутрішкільного контролю, план-сітка загальношкільних виховних заходів на півріччя. Безумовно, це допоможе оптимізувати управління школою, що позитивно позначиться на результативності навчально-виховного процесу.
          Такий підхід до планування може призвести до дискусії про переваги тієї чи іншої форми річного плану роботи. Цілком умовним стане і визначення розділів тематичного плану - важливо передбачити необхідні для школи заходи, які позитивно впливатимуть на навчально-виховний процес.
          Ефективним є також використання електронних баз даних при організації роботи з педкадрами, електронних таблиць при тарифікації вчителів, текстових редакторів при створенні шаблонів управлінських документів.
          Однак використання комп’ютерних технологій не заперечує традиційних підходів, які складалися протягом десятиліть у сфері управлінської діяльності, а лише доповнює їх, надаючи цьому непростому процесу додаткових можливостей і виводячи його на новий рівень
         
Висновки
 
Від чого залежить стиль роботи та управлінська діяльність керівника школи? Як досягти результативного керівництва сучасною школою? Найперше – це глибоко і всебічно знати стан справ на кожій ділянці, уміти виявляти причини, аналізувати їх, правильно і своєчасно реагувати на запити колективу... Сьогодні директор загальноосвітнього навчального закладу виконує (має) багато функцій (науковці називають більше 22).
Найважливішою умовою результативності керівництва (управлінської діяльності) є зворотній зв’язок (діалог), де контроль є способом цього зв’язку і засобом отримання інформації. Отже, внутрішкільний контроль – це система перевірок відповідності навчально-виховного процесу та його результативності.
Прийняття управлінських рішень, їхня ефективність базуються саме на результатах внутрішкільного контролю.
Список використаної літератури.
 
1.       Горська Г., Чуракова Р. Організація навчально-виховного процесу в школі. – К., 1986.
2.       Гуревич И. Принципы порождают требования. „Директор школы”, 2000.
3.       Єльнікова Г.В. Наукові основи управління школою. – Харків, 1991.
4.       Звєрєва В. Організаційно-педагогчна діяльність керівника школи”. – К., 1997.
5.       Калинина Н., Лукьянова М. Результативность образовательного процесса: психолого-педагогические показатели и диагностика. „Народное образование”, 2000, №9.
6.       Конаржевский Ю.А. Внутришкольный менеджмент. – М., 1993.
7.       Пикельная В.С. Теоретические основы управления. Школоведческий аспект – М., 1990.
8.       Пикельная В.С. Управленческие модели в деятельности руководителя школы – К., 1999.
9.       Шубін М.А. Внутрішкільний контроль. – К., 1997.
Додатки
                                                                             Таблиця 1
Основні етапи уроку та їх ефективність
Тип уроку
Оптимальність вибору типу уроку
 
 
Засвоєння нових знань
 
Формування умінь і навичок
 
Застосування ЗУН
 
 
 
Узагальнення і систематизації
 
Перевірки і оцінки ЗУН
 
Комбінований урок
 
 
 
Організаційний
етап (час _  хв.)
Організація класу, підготовка школярів до навчальної діяльності
 
 
 
Визначення мети і завдань уроку, усвідомлення їх учнями
 
Перевірка домаш­нього завдання, актуалізація знань
(час         хв.)
Сприяння перевірки домашнього завдання актуалізації знань
 
 
 
Оптимальність вибору методів контролю
 
 
 
Усні
 
Письмові
 
Практичні
 
 
 
Індивідуальні
 
Групові
 
Фронтальні
 
 
 
 
Репродуктивні
 
Частково-пошукові
 
Пошукові
 
 
 
 
 
Рецензування відповідей учнів                                                      /
 
 
 
Об'єктивність оцінок
 
Вивчення нового матеріалу
(час __  хв.)
Оптимальність добору навчального матеріалу
 
 
 
Реалізація принципів навчання
 
 
 
Здійснення міжпредметних зв'язків
 
 
Оптимальність вибору форм навчання
 
 
 
Фронтальна
 
Групова
 
Індивідуальна
 
 
 
Здійснення диференційованого та індивідуального підходів
 
 
 
Оптимальність вибору методів навчання
 
 
 
Словесні
 
Наочні
 
Практичні
 
 
 
 
Репродуктивні
 
Частково-пошукові
 
Пошукові
 
 
 
 
 
Індуктивні
 
Дедуктивні
 
Традуктивні
 
 
 
 
 
Самостійні
 
Під керівництвом учителя
 
 
 
 
 
Ефективність роботи з підручником і літературою
 
 
 
Добір та використання наочності та ТЗН
 
 
 
Оптимальність вибору методів стимулювання
 
 
 
Мотивів інтересу
 
Мотивів обов'язку
 
 
 
 
Забезпечення двостороннього зв'язку учнів і учителя
 
Узагальнення та систематизація матеріалу (час         хв.)
Виділення головного, здійснення порівняння і систематизації
 
 
 
Оптимальність вибору методів і форм узагальнення
 
 
 
Ефективність використання схем, таблиць, карт, тез, планів
 
 
Засвоєння основних ідей і положень, способів діяльності
 
Контроль засво­
єння навчального
матеріалу (пере­
вірка ЗУН)
(час_ _  хв.)
Протягом уроку

Оптимальність підбору запитань і завдань
 
 
 
Оптимальність вибору методів контролю
 
 
 
Усні
 
Письмові
 
Практичні
 
 
 
 
Індивідуальні
 
Групові
 
Фронтальні
 
 
 
 
 
Репродуктивні
 
Частково-пошукові
 
Пошукові
 
 
1
Рецензування відповідей учнів
 
 
 
Об'єктивність оцінок
 
 
 
Організація контролю і самоконтролю учнів
 
                                                           
                                                                                                            Таблиця 2
Підсумкова таблиця аналізу відвідуваних уроків учителя
Параметри уроку
Оцінки параметрів уроку
Середнє значення
4,09
7,09
...
 
...
...
...
 
 
...
Оптимальність вибору форм навчання
3
2
 
 
2,5
Фронтальна
4
3
 
 
3,5
Групова
2
0
 
 
1
Індивідуальна
3
1
 
 
2
Здійснення диференційованого та індивідуального підходу
 
2
 
1
 
 
 
1,5
...
...
...
 
 
...
 
                                                                       
                                                                                                                          Таблиця 3
Зведена таблиця за результатами відвідуваних уроків учителів
 
 
Параметри уроку
...
Н.Г.Діюк
П.В. Рогоза
М.А. Сорока
І.М. Ярчук
...
 
 
Середні значення
...
 
...
...
...
...
 
 
 
...
Оптимальність добору навчального матеріалу
 
3
3
4
2
 
 
 
3
Реалізація принципів навчання
 
2
3
3
2
 
 
 
2,5
Здійснення міжпредметних зв’язків
 
2
2
3
1
 
 
 
2
Оптимальність вибору форм навчання
 
3
4
4
3
 
 
 
3,5
...
 
...
...
...
...
 
 
 
...
Предыдущая страница 1 2 3 Следующая страница


Особливості системи контролю за навчально виховним процесом у сучасній загальноосвітній школі

Скачать реферат бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=253&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com