Реферат на тему "Податкова адмінітрація України завдання функції та структура"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Реферат на тему Податкова адмінітрація України завдання функції та структура

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Реферат *
Размер: 35 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Прасюк Оксана
Предыдущая страница 1 2 3 4 Следующая страница

добавить материал

У своєму складі управління має на правах структурних підрозділів 3 відділи: відділ перевірки стану виконавчої дисципліни Державних податкових адміністрацій, відділ по контролю за організацією роботи Державних податкових адміністрацій по справлянню податків з юридичних осіб, відділ по контролю за організацією роботи Державних податкових адміністрацій по справлянню податків з фізичних осіб.
Головними завданнями управління є:
§  забезпечення відомчого контролю за організацією роботи державних податкових адміністрацій (інспекцій) всіх рівнів з питань дотримання ними вимог Закону України “Про державну податкову службу в Україні”;
§  здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів;
§  проведення ревізій фінансово-господарської діяльності державних податкових адміністрацій та підвідомчих установ.
Відповідно до Закону “Про державну податкову службу в Україні” та чинного податкового законодавства, управління виконує такі функції:
§  Планує роботу управління, організовує і безпосередньо проводить сумісно з відповідними управліннями та відділами комплексні і тематичні перевірки державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю з питань дотримання податкового законодавства щодо обчислення податків та інших обов’язкових платежів до бюджету і правильним витрачанням коштів на утримання адміністрацій, що передбачені кошторисом. Згідно з дорученнями керівництва здійснює перевірки Головних управлінь і управлінь Державної податкової адміністрації України з питань організації роботи та інших питань, а також перевірку фінансово-господарської діяльності підпорядкованих Державній податковій адміністрації України організацій, учбових закладів та інших підприємств.
§  Координує разом з КРУ Мінфіну України, Держказначейством України проведення комплексних перевірок Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя.
§  Проводить контрольні перевірки фактичного усунення раніше виявлених порушень вимог законів, положень, наказів та розпоряджень Голови державної податкової адміністрації України.
§  За дорученням керівництва адміністрації організовує і забезпечує проведення державними податковими адміністраціями перевірок безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм їх власності та підпорядкування, а також у громадян достовірності грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, декларацій та інших регістрів бухгалтерського обліку і первинних бухгалтерських документів про одержані доходи і прибутки, правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків та інших платежів до бюджету.
§  Передає Податковій міліції матеріали перевірок підприємств і організацій та громадян, в яких виявлені порушення чинного податкового законодавства з ознаками злочину.
§  Проводить за дорученням Голови державної податкової адміністрації України перевірки фактів порушень чинного законодавства посадовими особами податкової служби та перевірок з приводу порушення прав податківців і готує відповідні пропозицій Голові державної податкової адміністрації України щодо поновлення у разі необхідності цих прав.
§  За дорученням керівництва і за участю відповідних управлінь здійснює перевірки скарг на дії податкових адміністрацій та їх посадових осіб, виявлення причин, що викликають скарги. Готує пропозиції з питань притягнення до відповідальності працівників, чиї дії призвели до надходження обґрунтованих скарг.
§  Аналізує та узагальнює причини порушень законності і умов, що їм сприяють та вносить пропозицій щодо їх усунення і запобігання в подальшому.
§  Здійснює методичне керівництво підрозділами внутрівідомчого контролю податкової служби України.
§  Отримує, узагальнює, аналізує звітність підрозділів внутрівідомчого контролю та відпрацьовує пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.
§  Забезпечує ведення журналу обліку перевірок, узагальнює матеріали проведених працівниками відділів перевірок роботи податкових адміністрацій і готує доповіді, пропозиції керівництву чи колегії державної податкової адміністрації України для заслуховування керівників перевірених адміністрацій про стан економічної і контрольної роботи. Складає і подає встановлену звітність відповідному управлінню ДПА.
§  Вносить пропозиції по кандидатурам на призначення начальників відділів по контролю за роботою податкових інспекцій Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя.
§  Спільно з відповідними управліннями і відділами розробляє інструктивні і методичні вказівки та інші нормативні документи про порядок застосування законодавчих актів, а також про порядок проведення перевірок організації роботи державних податкових адміністрацій.
§  Бере участь (у межах наданих управлінню повноважень) у підготовці для розгляду у Верховній Раді, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України проектів законів, постанов та інших законодавчих актів.
§  Разом з відповідними управліннями проводить вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи окремих державних податкових адміністрацій, працівників і відділів податкових органів країни.
§  Подає податковим адміністраціям по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю методичну та практичну допомогу з питань виконання ними функцій по контролю за діяльністю підвідомчих адміністрацій.
§  Організовує та впроваджує заходи по підвищенню кваліфікації працівників, включаючи проведення семінарів-нарад, поглибленого вивчення законодавчого та інструктивного матеріалу, текстуальний розгляд матеріалів перевірок тощо.
§  Забезпечує розробку відповідних форм звітності і довідок, пов’язаних з роботою управління, подає відповідним службам заявки на виготовлення і відсилку державним податковим адміністраціям цих форм.
§  При здійсненні функцій і виконанні завдань, передбачених цим Положенням, Управління дотримується вимог інструкції по діловодству та Положення про внутрішній трудовий розпорядок.
Головне управління очолює начальник, який призначається і звільняється Головою Державної податкової адміністрації України.
На посаду начальника Головного управління внутрівідомчого контролю призначається особа, яка має вищу економічну освіту, знає чинне податкове законодавство, законодавство про працю і Закон України “Про державну службу”, методичні вказівки з питань, що входять до компетенції управління, і має відповідний досвід роботи за фахом.
Начальники відділів за поданням начальника Головного управління призначаються Головою державної податкової адміністрації України.
На посади працівників управління призначаються особи, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик посад працівників.
На час відсутності начальника управління (відпустка, відрядження та інші причини) його обов’язки виконує заступник начальника управління.
Начальник управління організовує, направляє і керує всією роботою управління. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і обов’язків. Організовує чітку роботу кожного працівника управління. Постійно здійснює контроль за якісним і своєчасним виконанням працівниками управління покладених завдань. Створює умови для виявлення ініціативи та активної участі в роботі по вдосконаленню діяльності управління та кожного спеціаліста.
Він забезпечує виконання Закону “Про державну податкову службу в Україні”, Закону України “Про державну службу”, а також наказів, розпоряджень і вказівок Державної податкової адміністрації України щодо організації роботи податкових адміністрацій, організовує проведення семінарів і нарад працівників державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим, областях, м. Києву і Севастополю з питань організації перевірки роботи податкових адміністрацій та справляння податків і інших платежів при суворому додержанні чинного податкового законодавства, готує матеріали для атестації працівників від ділу, вносить пропозиції щодо висування окремих працівників на вищу посаду, бере активну участь у розробці податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних зі справлянням платежів до бюджету, розглядає акти комплексних перевірок, дає по них належні письмові висновки.
Для забезпечення виконання функцій начальнику управління перевірки роботи податкових адміністрацій надається право:
§     Вимагати від працівників управління чіткого, своєчасного і високоякісного виконання обов’язків і функцій, передбачених трудовим законодавством, Законом України “Про державну податкову службу в Україні”, Законом “Про державну службу”, цим Положенням та посадовими інструкціями.
§     Одержувати від управлінь і відділів державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим, областях, м. Києву і Севастополю необхідні дані для узагальнення діяльності державної податкової служби України.
§     Здійснювати у податкових органах будь-якого рівня перевірки (вивчення) стану організації роботи щодо проведення комплексних перевірок та реалізації матеріалів перевірок.
§     Видавати в межах своєї компетенції розпорядження, давати вказівки і перевіряти їх виконання.
§     Здійснювати заходи щодо вдосконалення стилю і методів роботи спеціалістів, зміцнення службової дисципліни, підвищення професійного рівня і ділової кваліфікації працівників.
§     Вносити пропозиції керівництву з питань розвитку і вдосконалення роботи податкових органів України.
§     Затверджувати, підписувати, візувати документи з питань, що входять до його компетенції.
§     Вказівки начальника Головного управління внутрівідомчого контролю є обов’язковим для всіх спеціалістів державних податкових адміністрацій України.
Відповідальність за виконання завдань, поставлених перед управлінням несе начальник управління.
Відповідальність інших працівників управління визначається посадовими інструкціями.
Управління координує роботу з іншими управліннями по застосуванню податкового законодавства державними податковими адміністраціями України. Управління свою практичну діяльність здійснює у тісній взаємодії з органами державного управління України, виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів, фінансовими органами, банківськими установами і правоохоронними органами з питань організації контролю за дотриманням чинного податкового законодавства.
Ø Головне управління примусового стягнення податків Державної податкової адміністрації України
Головне управління примусового стягнення податків є структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України і безпосередньо підпорядковується Першому заступнику Голови Державної податкової адміністрації України.
У своїй практичній діяльності Головне управління примусового стягнення податків керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, декретами та постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної податкової адміністрації України, а також цим Положенням.
До складу Головного управління примусового стягнення податків входять:
§ інформаційно-аналітичний відділ;
§ відділ організації стягнення платежів з юридичних осіб;
§ відділ організації стягнення платежів з фізичних осіб.
Основними завданнями головного управління є:
§ Організація роботи державних податкових адміністрацій по своєчасному та в повному обсязі стягненню податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету.
§ Спільна робота з галузевими міністерствами та відомствами, місцевими органами виконавчої влади по погашенню заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.
§ Систематизація виявлених документальними перевірками порушень з питань примусового стягнення податків та координація роботи з органами виконавчої, судової та законодавчої влади щодо вдосконалення діючого механізму стягнення належних державі коштів.
§ Розробка методичних підходів по примусовому стягненню заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.
Основними функціями Головного управління є:
§ Розробка стратегії примусового стягнення заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.
§ Утворення системи звітності, яка надає можливість прослідковувати за кількістю, типом та віком заборгованість по платежах до бюджету.
§ Проведення перевірки роботи державних податкових адміністрацій, установ банків і підприємств з питань своєчасності надходження податків та інших платежів до бюджету, використання ними дійсних заходів по ліквідації заборгованості по платежах до бюджету.
§ Організація та контроль за роботою державних податкових адміністрацій по безспірному стягненню сум заборгованості до бюджету з розрахункових та валютних рахунків підприємств-боржників та їх дебіторів.
§ Організація та контроль за роботою державних податкових адміністрацій щодо вимагання від органів, які здійснюють управління майном, розриву контрактів з керівниками підприємств, які систематично порушують податкове законодавство та допускають значні суми заборгованості до бюджету.
§ Організація та контроль за роботою державних податкових адміністрацій по зверненню стягнення заборгованості платників перед бюджетом на їх майно по справах, переданих до арбітражних судів, а також на визнання їх банкрутами.
§ Організація та контроль за роботою державних податкових адміністрацій по підготовці матеріалів по наданню відстрочок і розстрочок платникам на суми несплачених у строк платежів.
§ Систематизація повідомлень державних податкових адміністрацій про проведений взаємозалік належних бюджету платежів у рахунок бюджетного фінансування в розрізі бюджетів, а також векселями Головного управління Державного казначейства України.
§ Підготовка пропозицій щодо вдосконалення механізму ліквідації недоїмки, участь у розробці відповідних законопроектів та положень.
§ Підготовка та подання необхідних матеріалів на розгляд Колегії Державної податкової адміністрації України.
§ Узагальнення результатів роботи головного управління і подання інформації до управління оперативної звітності та статистики до 25 числа щомісячно.
§ Організація і проведення семінарів з питань, що входять до компетенції головного управління.
Головне управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади наказом Голови Державної податкової адміністрації України.
Начальник головного управління:
§ Керує усією діяльністю управління на виконання прав та обов’язків, що випливають з покладених на головне управління завдань.
§ Забезпечує раціональний розподіл обов’язків між працівниками головного управління та вимагає від них чіткого виконання обов’язків і функцій, передбачених чинним законодавством, цим Положенням, посадовими інструкціями та правилами внутрішнього розпорядку.
§ Затверджує функціональні обов’язки начальників, які входять до складу головного управління.
§ Видає в межах компетенції головного управління розпорядження, дає вказівки, обов’язкові для виконання працівниками та перевіряє їх виконання.
§ Готує та надає керівництву Державної податкової адміністрації України пропозиції щодо прийняття на роботу, переміщення та звільнення працівників головного управління, а також преміювання.
§ Організовує навчання працівників головного управління на підвищення їх кваліфікації.
§ На період відпустки начальника головного управління або його відсутності з інших причин обов’язки начальника головного управління виконує заступник начальника головного управління.
Головне управління має право:
§ Вимагати від управлінь Державної податкової адміністрації України та державних податкових адміністрацій усіх рівнів забезпечення своєчасного подання ними якісної інформації щодо діяльності Державної податкової адміністрації.
§ Узгоджувати питання координування і здійснення організаційних, методичних і контрольних дій з іншими контролюючими органами та з відповідними управліннями.
§ Здійснювати у податкових органах усіх рівнів перевірки стану роботи з питань своєчасного та в повному обсязі стягнення податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету.
Предыдущая страница 1 2 3 4 Следующая страница


Податкова адмінітрація України завдання функції та структура

Скачать реферат бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=265&часть=3вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com