Реферат на тему "Управління персоналом 3"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Управління персоналом 3

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 135.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Syncs
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница

добавить материал

–        Створювати дочірні підприємства, філії на Україні і за її межами;
–        Участь у міжнародних ярмарках, конгресах, симпозіумах, виставках і аукціонах;
–        Має право здійснювати випуск акцій й інших цінних паперів у відповідності з чинним законодавством.
Управління підприємством здійснюють збори засновників.
Збори засновників підприємства:
–        Затверджує статут і вносить до нього зміни і доповнення;
–        Вирішує питання про створення і зміну розміру статутного фонду підприємства;
–        Назначає і звільняє, підписує договори з найманими працівниками;
–        Визначає програми діяльності й штатний розклад підприємства;
–        Затверджує річний звіт, баланс і розподіл прибутку підприємства;
–        Роздивляється результати ревізії та міри прийняті по усуненню виявлених недоліків;
–        Вирішує питання про покращення діяльності підприємства і назначає ліквідаційну комісію, визначає її задачі та компетенцію, роздивляється і затверджує результати роботи комісії;
–        Керує поточною роботою підприємства і несе відповідальність за виконання покладених на підприємство задач;
–        Затверджує кошторис адміністративно-господарських витрат підприємства;
–        Визначає порядок використання фондів підприємства;
–        Без доручення діє від імені підприємства, підписує договори в тому числі трудові, розпоряджається майном, видає доручення, в тому числі генеральні, відкриває розрахункові та інші рахунки. 
Початковий статутний фонд ТОВ “Згар” складав 5000 гривень. Майно підприємства складається із позичених коштів, технічних засобів, інтелектуальної власності, споруд, обладнання які відображаються в його балансі.
На підприємстві по рішенню зборів засновників створюються наступні фонди:
–        Статутний фонд;
–        Фонд оплати праці;
–        Валютний фонд;
–        Фонд виробничого розвитку;
–        Фонд соціального розвитку;
–        Амортизаційний фонд;
–        Страховий фонд;
–        Резервний фонд;
–        Благодійний фонд;
–        Інші в тому числі і цільові фонди.   
Управління на ТОВ “Згар” має таку структуру (рис.2.1):
Директор
Заступ. директора
 
Бухгалтерія
Комерційний директор
Зав.  складом
Заступ. по  торгівлі
Комерційний відділ
Комірник
Відділ постачання
Рис.2.1 Організаційна структура управління на ТОВ “Згар”
Бухгалтерський облік ведеться на підприємстві по правилам, які діють на території України. Операційний рік рахується з 31 січня  по 31 грудня. Реорганізація і припинення діяльності (ліквідація) підприємства проводиться по рішенню власника і у відповідності з чинним законодавством України. 
Дані про стан досліджуваного підприємства наведені в таблиці 2.1

Таблиця 2.1.

Економічні показники діяльності ТОВ “Згар” за 1998 р. – 2000 рр.[1]

 
Показники
1998 р.
1999 р.
2000 р.
Відхилення 2000 р. від
1998 р.
1999 р.
Обсяг випуску продукції, тис.грн.
794,13
554
472
-322,13
-82,000
Обсяг реалізації продукції, тис.грн без ПДВ
752,68
462
393,1
-359,58
-68,900
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.
720,7
433
484,7
-236
51,700
Фінансовий результат від реалізації, тис.грн.
31,97
29
-91,6
-123,57
-120,600
Рівень рентабельності, %
0,051
0,067
-0,189
-0,24047
-0,256
Результат позареалізаційних операцій, тис.грн.
51,35
0
4,4
-46,95
4,400
Кінцевий фінансовий  результат, тис.грн.
37,11
29
-87,2
-124,31
-116,200
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,076
0,053
0,010
-0,06579
-0,043
Середня вартість основних фондів, тис.грн.
359,520
341,230
322,500
-37,02
-18,730
Фондовіддача
2,209
1,624
1,464
-0,7453
-0,160
 
З таблиці 2.1 видно, що обсяг випуску продукції на досліджуваному підприємстві поступово зменшується. Він становив у 1998 році 794,13 тис.грн., у 1999 – 554 тис.грн а у 2000 р. 472 тис.грн.(рис.2.2) Тобто якщо порівняти 1998 рік з 1999 роком, то відхилення між цими роками становить –322,13 тис.грн.
Рис. 2.2 Обсяг реалізації продукції на ТОВ “Згар”, тис.грн.
\s


Обсяг реалізації продукції на підприємстві становить в 1998 р. 752,68 тис.грн. у 1999 р. 462 тис.грн., а у 2000 р. даний показник зменшився до 393,58 тис.грн.(рис. 2.3) Відхилення 2000 р. від 1998 р. становить –359,58 а від 1999 р. –68,90 тис.грн. 

Рис. 2.3 Обсяг реалізації продукції на ТОВ “Згар”, тис.грн. без ПДВ

\s

Собівартість реалізованої продукції на підприємстві і становить у       1998 р. 720,7 тис.грн., у 1999 р. 433 тис.грн. а у 2000 році 484,7 тис.грн.  Відхилення 2000 року від 1998 року становить –236 тис.грн., а порівнюючи 1999 рік з 1998 роком, то даний показник збільшився і становить 51,70  (таблиця 2.1).

Рис. 2.4 Фінансовий результат від реалізації на ТОВ “Згар”,

тис.грн.

 

\s

Фінансовий результат від реалізації на досліджуваному підприємстві у 1998р. дорівнював 31,97 тис.грн., у 1999 р. 29 тис.грн. а у 2000 р. на підприємстві даний показник був від’ємним  –91,6 тис.грн. (рис.2.4).
Рис.2.5  Рівень рентабельності на ТОВ “Згар”, %
\s

За наведеними даними побудуємо лінію тренда[2] із прогнозом на три періоди і виведемо рівняння лінії тренда. З коефіцієнту рівняння тренда легко бачити, що фінансовий результат спадає за аналізуємий період. Зробивши ж прогноз на наступні три періоди (2001-2003 рр.), та вивівши рівняння лінії тренда, ми бачимо що якщо не вжити кардинальних заходів щодо покращення роботи підприємства то воно не буде працювати прибутково і надалі.
Рівень рентабельності на підприємстві становить в 1998 р. 0,051 %, у 1999 р. 0,067 %, а у 2000 р. даний показник зменшився до –0,189 % (рис. 2.5) Відхилення 2000 р. від 1998 р. становить –0,24047% а від 1999 р. –0,256 %. 
Результат позареалізаційних операцій зображено у вигляді гістограми (рис.2.6) і цей показник по аналізуємих періодах становить у 1998 р. 51,35 тис.грн., у 1999 р. 0,  а у 2000 році 4,4 тис.грн.  Відхилення 2000 року від 1998 року становить –46,95 тис.грн., а порівнюючи 2000 рік з 1999 роком, то даний показник збільшився і становить 4,40  (таблиця 2.1).
Рис. 2.6  Результат позареалізаційних операцій та кінцевий фінансовий результат на ТОВ “Згар”, тис.грн.
\s

Кінцевий фінансовий результат на ТОВ “Згар” становить у 1998 р. 37,11 тис.грн., у 1999 р. 29 тис.грн. а у 2000 році –87,2 тис.грн. (рис.2.6)  Відхилення 2000 року від 1998 року становить –124,31 тис.грн., а порівнюючи 2000 рік з 1999 роком, то даний показник становить –116,20  (таблиця 2.1).
 Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності розраховується відношенням найбільш ліквідних активів підприємства до поточних зобов’язань (термінових і короткострокових). Він показує, яку частину поточних зобов’язань можна погасити за рахунок коштів наявних у підприємства.
З розрахункової таблиці видно, що у 1998 року значення коефіцієнту абсолютної ліквідності надзвичайно низьке і становить 0,076 відсоткового пункту, при мінімально необхідному значенні цього показника 0,2 – 0,35. 
Ситуація у 1999 році не змінилась, і залишається небезпечною і становить 0,053. У 2000 році коефіцієнт абсолютної ліквідності становив 0,010 відсоткового пункту. Відхилення 2000 року від 1998 року становить          -0,06579 відсоткового пункту, а порівнюючи 2000 рік з 1999 роком, то даний показник становить –0,043  (таблиця 2.1).

Рис. 2.7  Коефіцієнт абсолютної ліквідності на  ТОВ “Згар”

\s

З рисунка 2.7 видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності на досліджуваному підприємстві невпинно зменшується.
Середня вартість основних фондів на ТОВ “Згар” була відносно сталою в 3-х аналізуємих періодах (також спостерігається поступове спадання) і становила 359,520 тис.грн. в 1998 р., у 1999 р. 341,230 тис.грн., у 2000 р. 322,500 тис.грн.(рис.2.8). Відхилення також не значне. Порівнюючи 2000 рік з 1998 року то воно становить –37,02 тис.грн., а порівнюючи 2000 рік з 1999 роком, то даний показник становить –18,730  (таблиця 2.1).
Фондовіддача на досліджуваному підприємстві, зображена на графіку (рис.2.9) і становить у 1997 р. 2,209, у 1998 р. 1,624 а у 1999 році 1,464.   Відхилення 1999 року від 1997 року становить –0,7453, а порівнюючи 1999 рік з 1998 роком, то даний показник становить –0,160  (таблиця 2.1).

Рис.2.8 Середня вартість основних фондів на ТОВ “Згар”, тис.грн

 

Рис. 2.9 Фондовіддача на ТОВ “Згар”
\s \s

Отже, як можна бачити з проведених розрахунків, фінансовій службі підприємства є над чим працювати. Необхідно чітко визначати, як і коли раціонально вкладати вільні кошти для отримання максимального ефекту, шукати вигідні ринки збуту продукції.  Але незважаючи на всі негаразди у наше лихоліття воно не тільки не зупинилось, але і продовжує працювати

2.2 Принципи та методи побудови системи управління персоналом
Управління персоналом фірми – багатобічний, надзвичайно складний, специфічний процес. Головним елементом усієї системи управління фірми є кадри, які одночасно можуть виступати як об’єктом, так і суб’єктом управління. Здатність кадрів одночасно виступати як об’єктом так і суб’єктом управління являє собою головну специфічну особливість управління персоналом. Під управлінням кадрами розуміється процес планування, підбора, підготовки, оцінки і безупинного утворення кадрів, спрямований на раціональне їхнє використання, і підвищення ефективності виробництва.
Обсяги реалізації і рівень продуктивності праці, як основні показники ефективності використання персоналу підприємства, залежать, в значній мірі, від забезпеченості підприємства кадрами, їх якісного складу. Забезпеченість персоналом виражається показником відносного недоліку надлишку працівників.
Як видно з даних, наведених в таблиці 2.3 підприємство в 1999 році забезпечене кадрами в порівнянні з попереднім роком на 98,7%. Абсолютне зменшення склало 2 чоловіка або 1,3%.
Розглянемо детальніше зміну в структурі працівників у 2000 р. в порівнянні з 1999 р. Кількість працівників підприємства зменшилась на 1 чоловіка або на 0,7% в загальному об’ємі. Адміністративно-управлінський персонал підприємства склав 39 чоловік, тобто збільшився на 5 чоловік. Склад інших робітників (торговельно-оперативних, продавців, виробничників, тощо) зменшився на 6% і склав 95 чоловік.
Чисельність працівників підприємства залежить від зміни обсягу продажу. При його зменшенні, зменшилась і кількість працюючих.
На підприємстві зменшився фонд оплати праці у зв’язку із зменшенням загальної кількості працюючих, але на 3,62% збільшився рівень витрат на заробітну плату. Це пов’язано перш за все із значним зменшенням обсягу продажу на підприємстві.
Таблиця 2.3
Забезпеченість трудовими ресурсами та їх використання на ТОВ "Згар"
№ п/п
Показник
Одиниця виміру
1999 р.
2000 р.
Відхилення від попереднього кварталу
Сума
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Обсяг продажу
тис грн
949
582,5
-366,5
38,62
2.
Середньоспискова чисельність працівників в т.ч.:
чол.
152
150
-2
1,31
 
-       робітники
чол.
118
111
-7
5,9
 
питома вага в загальному складі
%
11,2
10,7
-0,5
4,5
 
-       адміністративно-управлінський
чол.
34
39
+5
14,7
 
персонал питома вага в загальному складі
%
22,4
26
+3,6
16,1
3.
Продуктивність праці на одного працівника
грн
6243
3883
-2360
37,8
4.
Продуктивність праці на одного робітника
грн
5582
3640
-1841
34,8
5.
Фонд оплати праці
тис грн
21,1
21,1
-0,3
1,4
6.
Рівень витрат на заробітну плату в % до обсягу продажу
%
2,25
3,62
+1,37
60,88
7.
Середньоквартальна заробітна плата
грн
340,8
340,7
-0,1
0,07
 
Крім забезпеченості трудовими ресурсами важливу роль відіграє встановлення режиму праці, ефективність використання робочого часу та підвищення продуктивності праці.
Розглянемо розрахунок впливу чисельності працівників і продуктивності праці на обсяг продажу, використовуючи метод різниць (таблиця 2.4) на підставі даних таблиці 2.3.
Для вимірювання впливу зростання чи зменшення чисельності працівників на обсяг продаж необхідно продуктивність праці на одного робітника за 1999 рік помножити на різницю чисельності працівників по кварталам:

На підприємстві зменшення штату на 2 чоловіки приведе до зменшення обсягу продажу на 12,5 тис. грн. (таблиця 2.4)
Вплив зміни продуктивності праці на обсяг продажу розраховується множенням відхилення від 1999 року продуктивності праці на середньоспискову чисельність працівників:

Таблиця 2.4
Розрахунок впливу продуктивності праці і чисельності працівників на обсяг продажу
№ п/п
Фактор
Розрахунок
 впливу
Сума,
тис. грн.
1.
2.
3.
4.
1.
Чисельність працівників (недоукомплектованість порівняно з ІІ кварталом 1997 року.)
-2×6,243
-12,5
2.
Продуктивність праці (недовиконання по виробітку)
-2,36×150
-354
3.
Загальний вплив факторів: недовиконання обсягу продаж
-12,5+(-354)
-366,5
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница


Управління персоналом 3

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=278&часть=3вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com