Реферат на тему "Управління персоналом 3"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Управління персоналом 3

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 135.31 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Syncs
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница

добавить материал

 
Таблиця 2.5
Використання фонду робочого часу, в розрахунку на одного працівника, в днях
№ п/п
Показник
1999 р.
2000 р.
Відхилення в сумі
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Номінальний фонд (календарний за винятком вихідних та святкових днів)
78
75
-3
продовження таблиці 2.5
Подпись: продовження таблиці 2.5

2.
Відпустка та невихід на роботу по поважній  причині, днів
5,12
5,55
+0,43
3.
Невихід на роботу по неповажній причині, днів4.
Фонд ефективного робочого часу (пункт 1-2-3), днів
72,88
69,45
-3,43
 
На підприємстві зменшення продуктивності праці викликало зменшення обсягу продажу на 354 тис. грн. Загальний вплив зміни чисельності працівників і продуктивності праці складає 366,5 тис. грн.
Таким чином, зменшення обсягу продажу відбувається за рахунок зменшення продуктивності праці. Це негативно характеризує роботу підприємства, зокрема рівень організації праці.
Про ефективність використання фонду робочого часу можливо судити з даних таблиці 2.4. Ефективний робочий час з розрахунку на одного працівника підприємства у 2000 року зменшився в порівнянні з 1999 роком на 3,43 дні, що свідчить про можливості (резерви) кращого використання персоналу підприємства. Позитивним є те, що на підприємстві не було нез’явлень на роботу з неповажних причин. Для визначення впливу втрат робочого часу на обсяг продаж, необхідно втрати робочих днів помножити на попередній середньоденний виробіток на одного працівника й на середньоспискову їх чисельність у 2000 році. На підприємстві обсяг продаж на 1999 рік склав 949 тис. грн. й попередня продуктивність праці на одного робітника складає 6,243 тис. грн.
Середньоденний виробіток на одного працівника складає:
949,0 : (72,88 · 155) = 0,08 тис. грн.
Ефективний робочий час в розрахунку на одного працівника в 2000 році зменшився в порівнянні з 1999 роком на 3,43 дня. Таким чином, за рахунок попередження втрат робочого часу обсяг продаж міг збільшитися в 2000 році на 41,16 тис. грн.
(3,43 · 0,08 · 150) = 41,16 тис. грн.
Для того, щоб визначити вплив всіх трудових факторів на обсяг продажу в 2000 році необхідно осяг виразити як добуток чотирьох показників: середньоспискової чисельності працівників, середньої кількості робочих днів в періоді, тривалості робочого дня і середньогодинного виробітку (таблиця 2.5.). це дасть можливість за допомогою метода ланцюгових підставок розрахувати вплив всіх чотирьох факторів у 1999 році по обсягу продажу у 2000 році. Для цього необхідно попередньо розрахувати обсяг продаж, послідовно замінюючи величину одного фактора 1999 року на величину у 2000 році:
ОП1 =152 ´ 72,88 ´ 8,1 ´ 10,58 = 949,0 тис. грн. (1999 р.)
ОП2 =150 ´ 72,88 ´ 8,1 ´ 10,58 = 936,8 тис. грн.
ОП3 =150 ´ 69,45 ´ 8,1 ´ 10,58 = 892,7 тис. грн.
ОП4 =150 ´ 69,45 ´ 8,0 ´ 10,58 = 881,7 тис. грн.
ОП5 =150 ´ 69,45 ´ 8,0 ´ 6,99  =  582,5 тис. грн. (2000 р.)
Таким чином, на обсяг продажу у 2000 році мали вплив наступні фактори:
Обсяг продаж, чисельність робітників й використання робочого часу за 1999 – 2000 р.р.
№ п/п
Показники
1999 р.
2000 р.
Відхилення (+; -)
1
2
3
4
5
1.
Середньоспискова чисельність працівників, чол.
152
150
-2
2.
Середня кількість робочих днів на одного працівника, дн.
72,88
69,45
-3,43
3.
Тривалість робочого дня, годин.
8,1
8,0
-0,1
4.
Середньогодинний виробіток на одного робітника, грн.
10,58
6,99
-3,59
5.
Обсяг продажу, тис. грн.
949
528,5
-366,5
 
1.     Зменшення середньоспискової чисельності працівників:
Т2 – Т1 = 936,8 – 949,0 = -12,2 тис. грн.
2.     Зменшення кількості робочих днів, відпрацьованих одним робітником:
Т3 – Т2 = 892,7 – 936,8 = -44,1 тис. грн.
3.     Зменшення тривалості робочого дня одного працівника:
Т4 – Т3 = 881,7 – 892,7 = -11 тис. грн.
1.  Зменшення середньогодинного виробітку на одного робітника:
Т5 – Т4 = 582,5 – 881,7 = -292,2 тис. грн.
Загальний вплив факторів:
Т5 – Т1 = 582,5 – 949,0 = -366,5 тис. грн, або (-12,2) + (-44,1) + (-11) +
(-292,2) =  -366,5 тис. грн.
Отже падіння обсягу продаж на підприємстві обумовлено негативним впливом всіх факторів, особливо зменшення продуктивної праці. Втрати обсягу продажу в результаті неефективного використання робочого часу склали 55,1 тис. грн. (44,1 + 11). Це невикористана підприємством можливість росту обсягів продаж, і таким чином, резерв зростання у майбутньому.
Для визначення залежності продуктивності праці від складу кадрів й використання робочого часу, а також для виявлення резервів її підвищення використовують такі показники: продуктивність праці в середньому на одного працівника, за весь період і в середньому за один день та годину роботи (таблиця 2.6.).
З таблиці видно, що фактична продуктивність праці в 1999 році на одного працівника складає 3883 гривень (62,20 до попереднього року), а на одного робітника – 3640 гривні (65,22% до попереднього року). Різниця між цими показниками залежить від питомої ваги робітників у складі всіх працюючих. Зменшення питомої ваги робітників в загальній чисельності працюючих в порівнянні з попереднім роком означає, що на 100 робітників припадає працівників підприємства менше, ніж у попередньому році. Адже, незначне зменшення цієї питомої ваги знизило загальний показник продуктивності праці на одного працівника на 37,80%. Рівень продуктивності праці в цілому по підприємству залежить від питомої ваги адміністративно-управлінського персоналу в загальній кількості працюючих. Виміряти вплив цього фактору на зміну рівня продуктивності праці можливо по такій формулі:
, де
DПП – темп зміни продуктивності праці за рахунок зміни питомої ваги адміністративно-управлінського персоналу, %;
А0, А1 – питома вага, цього персоналу відповідно за 1999 р., та                2000 рік, %.
На підприємстві вага адміністративно-управлінського персоналу у 2000 році збільшилась на 3,6% (таблиця 2.3). У зв’язку з цим показник продуктивності праці знизився проти 1999 року на 4,64%

або на 289,67 грн. ( 6243 · 4,64 : 100 = 289,67 грн. )
Рівень продуктивності праці в загальному ступені залежить від раціонального використання робочого часу. Продуктивність праці в розрахунку на одного працівника зменшилась у 2000 році в порівнянні з 1999 роком: за рік – на 37,8%; в середньому за квартал – на 34,7%; за день на 33,9%. Різниця між цими показниками продуктивності пояснюється тим, що кожен працівник в середньому відробив менше днів протягом року і менше годин протягом дня, ніж у 1999 році.
Таблиця 2.6
Показники продуктивності праці за 1999 – 2000 р.р. на ТОВ "Згар"
№ п/п
Показники
Одиниця виміру
Фактично за 1999 рік
Фактично 2000 рік
Відхилення від 1999 р.
Сума
%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
Продуктивність праці одного робітника за рік
грн.
6243
3883
-2360
37,8
 
квартал
 
85,66
55,91
-29,75
34,73
 
день
 
10,58
6,99
-3,59
33,93
2.
Продуктивність праці одного працівника за рік
грн.
55823
36406
-19417
34,8
 
квартал
 
765,96
524,21
-241,75
31,56
 
день
 
94,56
65,53
-29,03
30,70
3.
Середня кількість робочих днів, відпрацьованих одним робітником
днів
291,52
277,80
-13,72
-4,71
4.
Тривалість робочого дня
годин
8,1
8,0
-0,1
-1,23
Зміна коефіцієнтів ефективності використання робочого часу і структури кадрів впливає на продуктивність праці одночасно. Тому розрахунок спільного впливу дає можливість більш докладно визначити важливість кожного фактору, підрахувати невикористані можливості (резерви) підвищення продуктивності праці. Математична взаємозалежність між продуктивністю праці і показниками використання трудових ресурсів можливо виразити формулою:
, де
ПР – продуктивність праці одного працівника за квартал;
ПВ – питома вага робітників підприємства, %;
Дср – середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником;
Рср – середня тривалість робочого дня, годин;
ЧП – середньогодинна продуктивність одного робітника.
За допомогою цієї формули можна виміряти спільний вплив зміни використання робочого часу і структури кадрів на величину (рівень) продуктивності праці і темпи його росту.  Здійснимо розрахунки методом ланцюгових підстановок на підставі даних вищезгаданих таблиць:
Пр1 = (11,2 · 72,88 · 8,1 · 94,56) : 100 ≈ 6243 (1999 рік)
Пр2 = (10,7 · 72,88 · 8,1 · 94,56) : 100 ≈ 5973
Пр3 = (10,7 · 69,45 · 8,1 · 94,56) : 100 ≈ 5692
Пр4 = (10,7 · 69,45 · 8,0 · 94,56) : 100 ≈ 5621
Пр5 = (10,7 · 69,45 · 8,0 · 65,53) : 100 ≈ 3883 (2000 рік)
Отже вплив:
-       структури кадрів:
Пр2 – Пр1 = 5973 – 6243 = -270
-       кількості відпрацьованих днів:
Пр3 – Пр2 = 5692 – 5973 = -281
-       тривалості робочого часу:
Пр4 – Пр3 = 5621 – 5692 = -71
-       середньогодинної продуктивності праці:
Пр5 – Пр4 = 3883 – 5621 = -1738
-       загальний вплив факторів:
Пр5 – Пр1 = 3883 – 6243 = -2360 або: (-270) + (-281) + (-71) + (-1738) = 2360
Таким чином, зменшення питомої ваги робітників і підвищення питомої ваги управлінського персоналу в 2000 році у порівнянні з попереднім роком призвело до зниження загальної продуктивності праці на 270 грн. Втрати робочого часу в середньому кожним працівником в звітному періоді призвели до зниження рівня продуктивності праці на 71 грн. Значний вплив на падіння загальної продуктивності здійснило також зниження середньогодинної продуктивності праці на 1738 грн. Загальний результат впливу всіх чотирьох факторів: 2360 грн., що співпадає з падінням рівня продуктивності праці у 2000 році в порівнянні з 1999 роком.
3. Шляхи вдосконалення ефективності управління персоналом
3.1 Розробка методики оцінки персоналу підприємства
Одним з основних способів підвищення ефективності праці повинна бути атестація персоналу. Як відомо, вона являє собою форму комплексної оцінки кадрів, за результатами якої приймаються рішення про подальший службовий ріст працівника, його чи переміщенні звільненні. Атестація проводиться з метою найбільш раціонального використання потенціалу фахівців, підвищення ефективності їхньої праці і відповідальності за доручене їм справа. Вона сприяє подальшому поліпшенню підбора, розміщення і виховання кадрів, підвищенню їхньої кваліфікації, допомагає визначити ділові якості працівника й установити чи відповідає він займаної посади, виявити його слабкі і сильні сторони, а також створити резерв кадрів на підвищення.
Існує багато методів атестації управлінського персоналу: “мозковий штурм”, анкетування, порівняльний аналіз, соціологічне опитування й експертні оцінки.
Пропонована методика атестації розроблена експериментально і передбачає оцінку (по шестибальній системі) результатів праці і ділових якостей працівника по 10 критеріям. Кожний з них містить в собі 10-15 показників.
Кожний із критеріїв, що входять у систему оцінки, по-різному впливає на оцінку загальних результатів роботи фахівця, тобто має визначену питому вагу в групі критеріїв. Його визначають керівники підприємства в залежності від специфіки праці як підприємства, так і кожного працівника. У табл. 3.1 і 3.2, приведені критерії оцінки персоналу і керівників підприємства.
Ці критерії можуть бути узяті за основу, а питому вагу кожного з них доцільно коректувати з врахуванням коефіцієнта виправлення (КПР), який  розробляється на кожну посаду відповідно до її специфіки.
Експерти проставляють оцінки працівникам, які атестуються по кожному з десяти критеріїв.
Так, для персоналу досліджуваного підприємства оцінки проставлялися таким чином:
За першим критерієм – “Виконання виробничих завдань” – показником, що використовується для оцінки працівників, є відсоток виконання робіт за звітний період.
Оцінка по цьому показнику залежить від ступеня виконання виробничих завдань.
Таблиця 3.1.
Питома вага критеріїв оцінки результатів праці і ділових якостей
персоналу ТОВ “Згар”

Критерій
Питома вага критерію, КЗН
1
Виконання виробничих завдань
0,16
2
Оперативність виконання
0,16
3
Якість виконання робіт (бездефектність праці)
0,16
4
Професійно важливі якості і навички
0,1
5
Компетентність, професійні знання і практичний досвід
0,1
6
Освіта
0,1
7
Стаж роботи зі спеціальності
0,07
8
Трудова дисципліна
0,05
9
Інноваційна діяльність
0,05
10
Соціально-психологічний фактор
0,05
 
Всього
1
При цьому можливі наступні варіанти:
– заплановані роботи і доручення виконані протягом оцінюваного періоду на 95-100% – оцінка “добре”; заплановані роботи виконані на 90-95% – оцінка “задовільно”; виконано менш 90% запланованого обсягу робіт – оцінка “погано”.
За кожен відсоток перевиконання роботи оцінка підвищується, а при невиконанні – знижується на 0,2 бали. Тобто, якщо працівник виконав завдання на 98%, отже, оцінка (ПРО1) складе 3,6 бали, тобто 3 бали за 95% і 0,6 – за перевиконання.
Якісні оцінки показників і критеріїв у балах переводяться у відносні величини, що називаються коефіцієнтами відповідності (Кв). Принцип розрахунку коефіцієнтів відповідності наступний: якісна оцінка “добре” приймається за оптимальний рівень вимог до працівника за всіма критеріями і показникам його оцінки. При цьому коефіцієнт відповідності встановлюється рівним одиниці. Інші можливі значення коефіцієнтів визначаються відношенням відповідної якісної оцінки в балах до 4 (оцінка “добре”). Так, за першим критерієм оцінці 4 відповідає 1, а 3,6 - 0,9; 3,7 - 0,925; 3,8 - 0,95; 3,9 - 0,975; 4,1 - 1,025; 4,2 - 1,05; 4,3 - 1,075; 4,4 - 1,10 і т.д.
За другим критерієм – “Оперативність виконання” – показником оцінки є відсоток робіт, виконаних у чи термін достроково (ПВ):

де VВ – обсяг робіт, виконаних у чи термін достроково за звітний період; VО – загальний обсяг робіт, виконаних працівником за звітний період.
У залежності від отриманого результату ставляться оцінки.
Таблиця 3.2.
Питома вага критеріїв оцінки результатів праці і ділових якостей
керівників підрозділів ТОВ “Згар”

Критерій
Питома вага критерію, КЗН
1
Рівень організації робіт у підрозділі
0,16
2
Виконання посадових і функціональних обов’язків
0,12
3
Оперативність виконання
0,12
4
Якість виконання
0,12
5
Професійно важливі якості і навички
0,1
6
Компетентність, професійні знання і досвід роботи
0,1
7
Освіта
0.09
8
Стаж роботи зі спеціальності
0.09
9
Інноваційна діяльність
0,05
10
Соціально-психологічний фактор
0,05
 
Всього
1
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница


Управління персоналом 3

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=278&часть=4вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com