Реферат на тему "Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 142.68 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Назаренко Оксана
Предыдущая страница 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Следующая страница

добавить материал

В організації повинна бути розроблена, документально оформлена, упроваджена, підтримуватися в робочому стані і постійно поліпшуватися система менеджменту якості відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000:2000 і вимогами ІСО 9001-2001 Системи менеджменту якості. Вимоги.
Система менеджменту якості організації базується на застосуванні процесного підходу. При цьому діяльність організації розглядається як керований процес, у якому вхідні матеріальні й інформаційні потоки перетворяться у вихідні потоки продукції.
2.3.2. Моделювання процесів СМЯ
 
Для моделювання повної системи процесів СМЯ використовується процесна модель СМЯ, приведена в стандарті ІСО 9001:2000. Для того щоб позначити зв'язок процесної моделі з положеннями стандарту, пронумеруємо процес відповідно до номерів пунктів стандарту. Модель системи процесів СМ представлена на мал. 2.3.2.1.
В даний час існує багато методологій і описів класифікації та ідентифікації процесів всередині організації. Структура, формат і представлення визначаються самою організацією. Процеси СМЯ можуть побут представлені у вигляді тексту, блок-схем, таблиць, карт процесів, матриць.
Для візуалізації процесів СМЯ необхідно вибрати засіб графічного представлення, який найбільше доступно дає представлення про послідовність і взаємодії операцій і зонах відповідальності.
.zip" v:shapes="_x0000_s1300"> SHAPE  \* MERGEFORMAT

Поліпшення системи менеджменту якості

Споживачі (ІСО9001) та інші зацікавлені сторони (ІСО9004)
Вимоги
 
Споживачі (ІСО9001) та інші зацікавлені сторони (ІСО9004)
 
задоволеність
вихід
Процеси життєвого циклу
продукт
Відповідальність керівництва
Мен-т ресурсів
Аналіз та поліпшення
СМЯ

Рис 3.3.1.1. Процесний підхід
Далі для забезпечення працездатності встановлених процесів необхідно:
Ø визначити співробітника, готового взяти на себе відповідальність за даний процес, зробити власником процесу і наділити його відповідними
повноваженнями;
Ø встановити послідовність процесів, тобто постачальників і споживачів процесів, а також вимоги до якості результатів їхнього функціонування;
Ø визначити вимоги до ресурсів процесу;
Ø встановити інформаційні потоки, необхідні для моніторингу і своєчасного прийняття управлінських рішень;
Ø розробити метрики процесів і методи їхнього виміру;
Ø розробити регламентуючі документи (стандарти підприємства, робочі інструкції, нормативні і методичні матеріали, що відносяться до сфери діяльності організації);
Ø вести регулярний моніторинг ходу виконання процесу;
Ø робити аналіз і оцінку даних;
Ø виявляти і реєструвати невідповідності;
Ø систематично планувати, виконувати і робити оцінку коригувальних і попереджуючих дій.
В організації повинні бути визначені метрики оцінювання, необхідні для оцінювання результативності процесів СМЯ. Метрики оцінювання і правила їхні застосування описуються в стандарті підприємства Метрики для оцінювання продукції і процесів.
Організація повинна здійснювати менеджмент розроблених процесів:
Ø забезпечувати наявність ресурсів і інформації, необхідних для підтримки процесів;
Ø здійснювати моніторинг, вимір і аналіз процесів;
Ø вживати заходів для досягнення запланованих результатів і постійного поліпшення цих процесів.
Для аналізу процесів СМЯ повинні бути розроблені функціонально-інформаційні моделі:
Ø визначення трудомісткості бізнесів-процесів і працевитрат їхніх учасників;
Ø функціонально-вартісного аналізу ефективності виконання бізнесів-процесів;
Ø оцінки собівартості виробництва;
Ø розробки системи планування проектів організації;
Ø здійснення моніторингу виконання процесів;
Ø розробки системи документообігу;
Ø розробки системи управління процесами «по невідповідностях»;
Ø зведеного аналізу і візуалізації характеристик бізнесів-процесів.
2.3.3. Документація   
Для підтримки в робочому стані системи менеджменту якості, результативного й ефективного виконання процесів організація визначає документацію і відповідні записи, що відповідають контрактним, законодавчим і іншим обов'язковим вимогам.
Документи системи менеджменту якості керуються відповідно до розробленої документованої процедури  Управління документацією.
Для надання інформації про результативність системи менеджменту якості ведуться записи, що керуються відповідно до документованої процедури – Управління записами.
2.3.4. Відповідальність керівництва
 
Зобов'язання керівництва
Вище керівництво організації керує і підтримує в робочому стані результативну й ефективну систему менеджменту якості з метою підвищення задоволеності споживача і досягнення вигоди для всіх зацікавлених сторін.
В організації може діяти Рада з якості, що є вищим координаційним органом при генеральному директорі. Членами Ради по якості є керівники структурних підрозділів та інші фахівці. До складу Ради можуть бути включені фахівці зовнішніх організацій.
Рада з якості:
Ø розробляє прогнози, політику і стратегічні цілі, що відповідають призначенню організації;
Ø доводить до відома персоналу напрямки діяльності організації, цінності, зв'язані з якістю процесів і продукції і системою менеджменту якості;
Ø планує і здійснює проекти по поліпшенню СМЯ, розробки нових напрямків діяльності;
Ø визначає процеси життєвого циклу продукції, що додають цінність в інтересах організації, а також допоміжні процеси, що впливають на результативність і ефективність процесів життєвого циклу;
Ø створює середовище, що сприяє залученню і розвиткові працівників організації й одержання зворотного зв'язку безпосередньо по результативності й ефективності системи менеджменту якості;
Ø забезпечує організаційну структуру і ресурси, необхідні для підтримки стратегічних планів і досягнення запланованих цілей організації.
Діяльність Ради з якості визначена Положенням про Раду з якості.
Вище керівництво визначає методи виміру діяльності організацій, щоб встановити, чи досягнуті заплановані цілі й інші показники успіху, визначені керівництвом. Ці методи представляються в стандарті підприємства Метрики для оцінювання продукції і процесів.
Аналіз з боку керівництва — це процес оцінювання результативності й ефективності СМЯ вищим керівництвом з метою прийняття рішень, що забезпечують її придатність і адекватність. Результати аналізу представляються у виді вихідних даних при плануванні поліпшення діяльності організації. Графічне зображення процесу Аналіз з боку керівництва, у якому визначені вхідні і вихідні дані процесу, а також виконувані записи про якість, представлене на рис. 2.3.4.1.
Вхідні дані
1.Результати аудиту (записи аудиторів)
2.Зворотній зв`язок зі споживачем (відгуки споживачів)
3.Відповідність продукції. Управління невідповідною продукцією.
4.Статус коригувальних та попереджувальних дій після попереднього аналізу керівництва
5.Оцінка ринків та стратегії
6.Рекомендації по поліпшенню
Аналіз зі сторони керівництва
Аналіз служби якості
Вхідні дані
Стратегічне планування розвитку
Стратегії та ініціативи по маркетингу
Скорочення втрат та плани зниження ризиків
Щорічний звіт вищого керівництва перед зібранням акціонерів
Звіти-аналізи керівництва
1.Звіти-аналізи по результатам внутрішнього аудиту
Звіти-аналізи з рішеннями
Програма поліпшення СМЯ
Програми якості (нові версії)
Програма якості продукції
Програма поліпшення менеджменту
План корегувальних дій
План попереджуючих дій
 Рис. 2.3.4.1.Аналіз з боку керівництва
 Орієнтація на споживача
Успіх організації залежить від розуміння і задоволення поточних і майбутніх потреб і чекань нинішніх і потенційних споживачів, кінцевих користувачів і інших зацікавлених сторін.
Зацікавленими сторонами організації є:
Ø суспільство у виді різних об'єднань і державних структур, на які організація і її продукція роблять вплив;
Ø постачальники і партнери;
Ø власники й інвестори (наприклад акціонери, окремі особи або групи, включаючи суспільний сектор, що мають конкретний інтерес в організації);
Ø споживачі і кінцеві користувачі;
Ø співробітники організації.
При розгляді своїх відносин із зацікавленими сторонами організація прагне спільно досягти чіткого розуміння їхніх потреб і чекань з метою створення цінностей для всіх сторін. Порядок роботи зі споживачами визначається в робочій інструкції Організація роботи зі споживачем.
 Планування
Планування створення системи менеджменту якості, а також збереження її цілісності при внесенні в неї змін здійснюються в рамках внутрішнього проекту організації. Проект виконується уповноваженим з якості. Як правило, уповноважений з якості є начальником служби якості або директором (заступником генерального директора) по якості.
Проект створення і впровадження СМЯ здійснюється відповідно до плану розробки СМЯ, що розглядається як План якості організації, що періодично переглядається й актуалізується. В організації також складається Стратегічний план проектів. У рамках виконання окремого проекту створюються також План проекту виробництва продукції і План якості.

Відповідальність, повноваження й обмін інформацією

Вище керівництво організації визначає відповідальність і повноваження працівників у рамках положень про підрозділи і посадових інструкцій.
Представник Настанов з якості наділений повноваженнями для управління, постійного контролю, оцінки і координації системи менеджменту якості. Він підзвітний вищому керівництву і підтримує зв'язок зі споживачами й іншими зацікавленими сторонами з питань, що стосується систем менеджменту якості.
Керівництво забезпечує процес обміну інформацією, активно заохочує зворотний зв'язок від співробітників з метою поліпшення діяльності організації. Обмін інформацією, як правил включає:
Ø інформування, проведене керівництвом на робочих місцях;
Ø наради;
Ø використання дошки оголошень;
Ø обмін інформацією з електронної пошти і спеціально виділеним загальним ресурсам мережі;
Ø web-сайт організації й інші засоби інформування.
2.3.5. Менеджмент ресурсів
Вище керівництво організації бере на себе відповідальність за результативне, ефективне і своєчасне надання ресурсів з урахуванням можливостей і обмежень організації. До ресурсів відносяться:
Ø персонал організації;
Ø інфраструктура;
Ø виробниче середовище;
Ø інформація;
Ø постачальники і партнери;
Ø природні і фінансові ресурси.
Управління забезпеченням потреб у ресурсах здійснюється на підставі стандарту підприємства Менеджмент ресурсів.
Для управління документами і записами про якість процесу менеджмент ресурсів застосовуються документовані процедури Управління документацією, Управління записами.
У рамках управління інформаційними ресурсами вся діяльність і правила автоматизації процесів створення, обробки, доступу, збереження й обліку електронних версій документів, крім основних бухгалтерських документів, відображають у стандарті підприємства Управління документацією.
Вимоги по забезпеченню безпеки інформації викладаються в Положенні по інформаційній безпеці.
2.3.6. Моніторинг
 
 Задоволеність споживачів
Вимір і моніторинг задоволеності споживачів полягає в аналізі інформації, зв'язаної зі споживачами. До цієї інформації відносяться:
Ø огляди фактичних і потенційних споживачів продукції;
Ø дані субпідрядних організацій;
Ø дані від споживачів по перспективній продукції;
Ø вимоги споживачів і дані по контрактах;
Ø огляди потреб ринку;
Ø дані по конкуренції в сфері інтересів організації.
Діяльність організації по роботі зі споживачами, включаючи джерела інформації, методи збору й аналізу даних, здійснюється відповідно до робочої інструкції Організація роботи зі споживачами.
Внутрішні аудити
В організації розробляється і документується процес проведення внутрішніх аудитів для одержання об'єктивних свідчень результативного й ефективного функціонування СМЯ.
Внутрішні аудити переслідують наступні цілі:
Ø одержання фактичних доказів відповідності або невідповідності процесів СМЯ установленим вимогам;
Ø визначення результативності й ефективності СМЯ;
Ø одержання даних для поліпшення СМЯ;
Ø перевірка виконання, оцінка результативності й ефективності коригувальних і попереджуючих дій за результатами попередніх перевірок.
Перевірки СМЯ проводяться відповідно до документованої процедури Внутрішній аудит.
Управління невідповідною продукцією
В організації розробляється і підтримується в робочому стані документована процедура Управління невідповідною продукцією.
Процедура передбачає ідентифікацію, документування, ізоляції прийняття рішень по подальшому використанню невідповідної продукції і забезпечує даними процедури Коригувальні дії і попереджуючі дії.
Зусилля кожного співробітника організації повинні бути спрямовані на те, щоб уся невідповідна продукція була виявлена перш, ніж вона попаде до споживача.
 Аналіз даних і постійне поліпшення
Для ефективного оцінювання керівництвом діяльності організації необхідно узагальнити і проаналізувати величезні масиви різнорідних даних, отриманих від усіх підрозділів організації, споживачів, постачальників і всі зацікавлених сторін. У результаті аналізу формуються групи показників, що поєднуються в збалансовану систему показників, на основі якої і приймаються управлінські рішення і здійснюється діяльність по поліпшенню.
Методи виміру показників, збору даних, їхні обробки і представлення проводяться в стандарті підприємства Метрики для оцінювання продукції і процесів
Задоволеність споживача:
·         Показники оцінок компанії в порівнянні з конкурентами (бенчмаркінг)
·         Якість продукції
·         Пропозиція сервісу
Характеристики та тенденції внутрішніх бізнес-процесів
Показники компетентності персоналу
Фінанси-економічні показники:
Предыдущая страница 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Следующая страница


Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=428&часть=10вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com