Реферат на тему "Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 142.68 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Назаренко Оксана
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 Следующая страница

добавить материал


Рис. 1.1.3.1 Організаційні та технічні складові системи управління організацією
На жаль, на даний момент не існує програмного продукту, який би забезпечував всі інформаційні потреби організації. Тому виділяють кілька задач, що традиційно піддається автоматизації, і підбирають один або кілька програмних продуктів, що найбільше повно відповідають потребам конкретної компанії.
До таких задач відносяться:
Ø планування термінів і ресурсів. Складання розкладів з урахуванням директивних обмежень по термінах і ресурсам;
Ø управління витратами. Облік приходу і витрат коштів;
Ø управління ризиками;
Ø реєстрація ходу виконання робіт і аналіз відхилень від плану;
Ø ситуаційне моделювання «а що, якщо... »;
Ø інвестиційний аналіз;
Ø документування.
Для рішення цих задач потрібен інтенсивний обмін інформацією, як це показано на рис. 1.1.3.2 Правила такого обміну визначаються організаційної складової системи. Існують різні класи програмних продуктів, що дозволяють організувати такий обмін.
Інформаційні системи масштабу компанії.
Такі системи, з одного боку, містять практично всю інформацію про діяльність компанії, а з іншого боку - мають спеціалізований модуль, що вибирає з загальної бази даних інформацію, що відноситься до конкретного проекту або групі проектів і виконує такі стандартні для управління задачі, як розрахунок термінів виконання робіт, розрахунок необхідних ресурсів , розрахунок вартості робіт, розрахунок ризиків і ін.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Програмний інструмент управління
Бухгалтерія
Фінансовий відділ
Комерційний відділ
Склади
Адміністрація
Відділ збуту
Відділ кадрів
Менеджер та команда проекта
Технічний відділ
Юридичний відділ

Рис.1.1.3.2. Джерела та приймачі інформації для програмного інструментарію по управлінню організацією
Як приклад можна привести систему SAP R/3 зі спеціалізованим модулем Project System або комплекс програмних продуктів Oracle Applications, до складу якого входить спеціалізований продукт Oracle Project. Такого роду системи призначені для досить великих компаній, що можуть дозволити собі значні капіталовкладення.
Спеціалізовані пакети по управлінню проектами загального призначення. У цей клас входять такі продукти, як MS Project, Primavera, Time Line, Spider Project, Artemis і ін. Порівняння їхніх характеристик виходить за рамки даної роботи, оскільки постійно виходять нові версії продуктів і порівняльні аналізи застарівають приблизно за шість місяців. Помітимо тільки, що в цьому класі продуктів існує своя класифікація систем від «легких» до «важких» в залежності від рівня наданих можливостей.
Програмні продукти спеціального призначення.
Цей клас поєднує продукти, що виконують специфічні функції і звичайно, що включаються не в продукти загального призначення. До них відносяться галузеві розробки, що вирішують задачі, специфічні для конкретної предметної області.
В останні роки на ринку з'явилися програмні продукти для управління проектами на основі інтернет-технологій. Вони дозволяють ефективно керувати географічно розподіленими роботами, і аналітики пророкують цьому сегментові ринку програмного забезпечення велике майбутнє.
Варто помітити, що однієї із самих серйозних проблем при впровадженні того або іншого пакета прикладних програм стає його інтеграція у вже наявну в компанії інформаційне середовище й організація обміну даними з іншими системами. Цим питанням організаційна складової системи повинна приділяти саму пильну увагу.
1.2. Процесні і системні підходи
 
Найбільш важлива зміна, внесена в зміст міжнародних стандартів ІСО серії 9000:2000, — це орієнтація на процес. У стандарті ІСО( 9000:2000, п. 3.4.1 процес визначений як «сукупність взаємозалежних і взаємодіючих видів діяльності, що перетворить входи у виходи».
Схематичне представлення процесу приведене на рис. 1.2.1. Входами і виходами процесів можуть бути як устаткування, матеріали, що комплектують компоненти, так і інформація, енергія, фінансові й інші ресурси. Вхідні і вихідні показники процесу виміряються й аналізуються для прийняття своєчасних управлінських рішень і подальшого поліпшення діяльності організації.
Для більш глибокого розуміння процесного підходу необхідно звернутися до концепції «Plan-Do-Check-Act». «Plan-Do-Check-Act» (PDCA) цикл був запропонований у 1920 р. Вальтером Шухартом і популярний у даний час за назвою «цикл Деминга». У стандарті ІСО 9001:2000 цикл PDCA описаний так:
планування (plan) — розробіть мету і процеси, необхідні для досягнення результатів відповідно до вимог споживачів і політики організації;
здійснення (do) — впровадьте процеси;
перевірка (check) — постійно контролюйте і вимірюйте процеси і продукцію в порівнянні з політикою, цілями і вимогами на продукцію і повідомляйте про результати;
дія (act) — починайте дії по постійному поліпшенню показників процесів.
У контексті системи менеджменту якості цикл Демінга може бути застосований як до кожного окремого процесу системи, так і до системи процесів у цілому. Використання цієї концепції дозволяє організації реалізувати процес безперериваного поліпшення процесів, спрямований на постійний ріст ефективності діяльності організації.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Процес
(взаємозв`язані та взаємодіючі види діяльності)
Вхід
(включаючи ресурси)
Вихід
Продукт
(результат процеса)
Документи, які регламентують виконання процесу
Результативнісь процеса (досягнення запланованих результатів)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT
 
Ефективність процеса (зв`язок між досягнутим результатом та використаними ресурсами)
Моніторинг та вимірювання
(до та після викорнування процесу)

Рис 1.2.1. Схематичне зображення процесу
З боку органа сертифікації на етапі підготовки до оцінки СМЯ потрібно враховувати в першу чергу наступні аспекти:
Ø ідентифікація бізнесів-процесів:
Ø опис процесів (входи-операції-виходи);
Ø ідентифікація відповідального за процес особи;
Ø ідентифікація внутрішніх і зовнішніх клієнтів;
Ø ідентифікація зв'язків між процесами;
Ø ідентифікація допоміжних процесів;
Ø розробка цілей підприємства, заснованих на вимогах клієнта;
Ø складання інспекційної групи, здатної «зрозуміти» процеси при прийнятті (кваліфікація і компетентність).
З боку аудитора СМЯ у ході інспекційних відвідувань потрібно оцінити процеси з урахуванням наступних аспектів:
Ø ідентифікація і передача вимог клієнта;
Ø ідентифікація цілей процесу;
Ø планування процесу;
Ø визначення обов'язків;
Ø адекватність ресурсів і умов праці;
Ø адекватність документації, що описує оперативні процедури;
Ø моніторинг характеристик процесу;
Ø робота з невідповідностями;
Ø проведення коректувальних і попереджувальних заходів;
Ø безперервне удосконалювання;
Ø наявність реєстрації якості.
ІСО 9001:2000 дозволяє організації:
Ø мати велику гнучкість при документуванні СМЯ;
Ø розробляти документацію в обсязі, що дійсно необхідний для планування, розробки і контролю власних процесів і безперервного удосконалювання СМЯ.
ІСО 9001:2000 вимагає 6 обов'язкових «documented procedures» («документованих процедур») для наступних ключових процесів:
Ø управління документацією і записами СМЯ;
Ø реєстрації якості;
Ø внутрішнього аудита;
Ø управління невідповідною продукцією;
Ø коригувальних дій;
Ø попереджуючих дій.
ІСО 9001:2000 жадає від організації «documents» («документи») для забезпечення ефективної роботи і контролю процесів. Термін «документи» стосується того, яким чином організація забезпечує надання персоналові інформації у відношенні виконуваної їм діяльності.
Мінімальний набір документів, що потрібні згідно ІСО 9001:2000, що випливає:
Ø зобов'язання керівництва. Політика і мети в області якості; посібник з якості;
Ø документовані процедури (обов'язкові);
Ø реєстраційні записи по якості.
Інші документи, що не потрібні в обов'язковому порядку, можуть проте бути необхідні організації для оперативної роботи (внутрішні повідомлення, список постачальників, контрольні плани і т.п.).
Системний підхід до менеджменту дозволяє зв'язати політику і мету організації з набором взаємозалежних індикаторів, таких як:
Ø фінансові показники, що мають значення для акціонерів і інвесторів;
Ø показники задоволеності клієнтів;
Ø показники внутрішніх бізнесів-процесів;
Ø показники задоволеності співробітників, потенціалу росту кваліфікації співробітників і самої організації.
1.3. Основні етапи розробки системи менеджменту якості (СМЯ)
 
Приступимо до опису основних етапів розробки і впровадження СМЯ на підприємстві. Ця робота є типовим проектом. Такий проект доцільно здійснювати, використовуючи відомі засоби і методи управління проектами. Виконання будь-якого проекту характеризується наступними параметрами:
Ø відомими датами початку і закінчення;
Ø необхідними ресурсами (кошти, оргтехніка, приміщення, персонал);
Ø послідовністю етапів, кожний з яких характеризується відповідними роботами і відповідальними за їхнє виконання;
Ø критеріями успішності виконання етапів.
Розробку і впровадження СМЯ як проекту можна розділити на наступні проектні етапи:
1. Створення організаційної структури і виділення інших необхідних ресурсів.
2. Складання вимог до СМЯ.
3. Встановлення фактичного стану СМЯ
4. Складання комплексного плану проекту.
5. Розробка політики організації в галузі якості і цілей.
6. Розробка документації СМЯ і виконання інших запланованих заходів.
7. Дослідне впровадження СМЯ.
Зупинимося на особливостях робіт кожного з цих етапів.
1. Створення організаційної структури і виділення інших необхідних ресурсів. Як уже відзначалося вище, розробка СМЯ є складною, трудомісткою і тривалою роботою, яку неможливо виконати "на суспільних засадах", без створення всередині підприємства відповідної організаційної структури, що забезпечувала б: - виділення необхідних людських ресурсів для розробки СМЯ; - можливість залучення до роботи всього персоналу підприємства, у першу чергу - керівництва; - можливість оперативного розв'язання питань, що виникають у ході розробки; - погоджену діяльність різних підрозділів і служб у процесі розробки. Насамперед, повинний бути призначений представник керівництва з якості, який очолює проект по розробці СМЯ. Цього безпосередньо вимагає МС ИСО 9001:2000 (п. 5.5.2). До обов'язків представника керівництва входить: - забезпечення розробки, впровадження і підтримки в робочому стані процесів, необхідних СМЯ; - складання звітів вищому керівництву про функціонування СМЯ і необхідність її поліпшення; - сприяння поширенню розуміння вимог споживачів по всій організації; - підтримка зв'язку з зовнішніми сторонами з питань, що стосуються СМЯ. Стандарт допускає, що представник керівництва виконує ці функції одночасно з іншими своїми обов'язками. Наш досвід показує, що представником керівництва з якості на підприємстві може бути і головний інженер, і технічний директор, і комерційний директор, і інші керівники. Ідеальний варіант - коли це заступник першого керівника з якості. Багато в чому вибір представника керівництва залежить від особистих якостей претендента. Він повинен бути досить авторитетним на підприємстві, мати повноваження приймати важливі рішення, володіти гарними організаторськими здібностями, досвідом керування проектами, знанням підприємства, його продукції і процесів, знанням основних споживачів і постачальників. У будь-якому випадку при правильній організації робіт він стає фактично другою людиною на підприємстві, тому що заміщає першого керівника в найважливішій галузі - в галузі управління. Бувають випадки, коли директор, що розуміє ключовий характер цієї функції, не знаходить для неї гідного кандидата серед своїх заступників і сам берет на себе її виконання.
Розробка СМЯ означає проведення значного обсягу робіт, що вимагають одночасної участі різних підрозділів підприємства. Для організації і координації таких робіт, а також для прийняття колегіальних рішень з приводу найважливіших питань розробки, впровадження і функціонування СМЯ доцільно створити координаційну раду з якості. Координаційну раду очолює перший керівник підприємства, у його склад входять "хазяї" усіх процесів в галузі поширення СМЯ. Практично це можуть бути заступники директора по напрямках, керівники ведучих підрозділів. Такий склад ради дозволяє приймати рішення з будь-яких питань діяльності підприємства. Рішення Ради повинні мати силу наказу. Окрім контролю, організації і координації розробки СМК, на засіданнях ради можуть розглядатися будь-які питання, пов'язані з підвищенням якості продукції і конкурентоздатності підприємства. Слід зазначити, якщо на підприємстві до моменту початку розробки вже існує і успішно діє колегіальний орган, який може виконувати вищеописані функції, то саме він може відігравати роль координаційної ради. На деяких підприємствах навпаки, створена для розробки і впровадження СМЯ Координаційна рада і згодом заміняє собою всі інші колегіальні органи і виконує їхні функції. Розробка СМЯ вимагає значного обсягу конкретних робіт по плануванню і виконанню необхідних заходів проекту, таких як написання та узгодження документації, проведення внутрішніх аудитів і т.п. Для виконання цих робіт повинен бути виділений відповідний персонал. На підприємствах, що мають понад 250 працівників, це може бути Група (відділ) управління якістю, на менших підприємствах - інженер (фахівець, менеджер) з управління якістю. Ці виконавці повинні бути, по можливості, звільнені від усієї іншої роботи, що заважала б виконанню ними вищезгаданих обов'язків. У випадках, коли це неможливо (наприклад, на малому підприємстві) потрібно, щоб їм планувалось використання частини робочого часу на питання СМЯ. При визначенні складу Групи управління якістю важливе виконання таких вимог: - бажання кандидатів працювати в області СМЯ; - готовність та здатність вчитися, опановувати новими знаннями; - готовність працювати самостійно і творчо; - мати авторитет серед співробітників та бути комунікабельними; - мати досвід роботи на підприємстві, бути знайомими з різними аспектами його діяльності. При формуванні Групи управління якістю бажано включити в її склад представників різних підрозділів. Як правило, в цю групу входять справжні ентузіасти, що працюють з натхненням, часто не обмежуючи себе рамками робочого часу. І це не дивно, робота в них дійсно дуже різнобічна, цікава і творча! До основних задач Групи управління якістю на різних стадіях розробки і впровадження СМЯ відносяться:
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 Следующая страница


Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=428&часть=7


Найти другие подобные рефераты.

Категории рефератов:


Астрономия, космонавтика и авиация

Банковское, биржевое дело и страховка

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Биология и естествознание

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело и гражданская оборона

География и экономическая география

Геология, гидрология и геодезия

Государство и право

Журналистика, издательское дело и СМИ

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

Литература

Логика

Маркетинг, реклама и торговля

Математика

Медицина

Международные отношения и мировая экономика

Менеджмент и трудовые отношения

Музыка

Педагогика

Политология

Программирование, компьютеры, информатика и кибернетика

Производство и технологии

Психология

Разное

Религия и мифология

Сельское, лесное хозяйство и землепользование

Социология и обществознание

Спорт и туризм

Строительство и архитектура

Таможенная система

Транспорт

Физика и энергетика

Философия

Финансы, деньги и налоги

Химия

Экология и охрана природы

Экология и экономическая теория

Экономика

Экономико-математическое моделирование

Этика и эстетикаРейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com