Реферат на тему "Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 142.68 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Назаренко Оксана
Предыдущая страница 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Следующая страница

добавить материал

Перше. Консультант не є універсальним фахівцем у всіх областях діяльності підприємств та організацій. Він може глибоко знати загальні підходи і методики по побудові СУЯ, але не знає всіх нюансів саме цього підприємства. І хоча СУЯ - це не технологічна, а, в основному, управлінська система, технологічні нюанси на неї усе-таки впливають. Крім того, одну і ту саму діяльність для підприємства можна організувати по-різному, не виходячи при цьому за рамки вимог МС ІСО 9001:2000. Справа в тім, що, як вже говорилося вище, стандарт встановлює дуже "м'які", дуже загальні вимоги до СУЯ. Тому для будь-якого конкретного підприємства теоретично можуть бути розроблені десятки різних СУЯ, що задовольняють вимоги МС ІСО 9001:2000. І тільки самі працівники підприємства на чолі з першим керівником можуть вибрати з безлічі потенційно можливих систем управління якістю саме ту, котра буде для них найбільш зручною, найбільшою мірою відповідати їх цілям, можливостям, намірам та смаку.
Друге. Робота з СУЯ на підприємстві не закінчується з впровадженням і одержанням сертифіката, а, насправді, практично тільки починається. У процесі цієї роботи систему необхідно підтримувати, модифікувати відповідно до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов, постійно удосконалювати відповідно до вимог МС ІСО 9001:2000, проводити внутрішні аудити і т.д. До того часу консультанта на фірмі вже не буде, усе це повинні будуть робити самі працівники підприємства, а щоб це робити, необхідно цьому навчитися і єдиний шлях до цього полягає в тому, що СУЯ повинна бути для них "рідною", а не "сторонньою". З цих міркувань випливає третій принцип: найбільш прийнятним підходом є спільна розробка СУЯ працівниками підприємства і консультантом. Роль консультанта - визначати загальний напрямок робіт, допомагати персоналу підприємства в описі процесів і оргструктури, давати рекомендації з їх удосконалення. Консультант надає допомогу в написанні документації, допомагає домогтися її відповідності вимогам МС ІСО 9001:2000. При цьому можна використовувати деякі заготовки для опису процесів, що є більш-менш стандартними для різних підприємств. Він допомагає звести все це в єдину систему, усунути суперечності, погодити документацію і т.д. Однак для того, щоб СУЯ вийшла реально працюючою і в написанні документації (опис процесів), і у впровадженні повинні активну участь брати працівники підприємства на чолі з першим керівником. Працівники підприємства повинні чітко розуміти, що остаточні рішення у всіх цих питаннях, як і відповідальність за їх виконання, покладено на них і в цьому полягає головний їх інтерес.
Алгоритм процеса системи менеджмнта якості
Задачі, які необхідно вирішити для розробки СМЯ (рис. 1.4.1.)
Одна з таких задач – виявити основні елементи (процеси) СМЯ і вимоги до них. Стандарти ІСО9001:2000 та ІСО9004:2000 допомагають вирішити організаціям ці питання.
Ø ІСО 9001 Система менеджмента якості. Вимоги – встановлює основні вимоги до СМЯ.
Ø ІСО 9004 Система менеджмента якості. Настанови для поліпшення характеристик СМЯ та підвищення ефективності підприємства – направлений для поліпшення СМЯ.
.zip" v:shapes="_x0000_s1198"> SHAPE  \* MERGEFORMAT
Відкриття проекту (наказ)
Призначення менеджера проекта – представника керівництва по якості
Опис основних бізнес-процесів. Встановлення їх взаємодії
Розробка документації та документообороту
Ø  Політика в області якості
Ø  Програми якості
Ø  Настанови з якості
Ø  Стандарти організації або інструкції
Ø  Документовані процедури (6 шт.)
Ø  Посадові інструкції

 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Розробка метрик процесівСМЯ
Розробка форм записі з якості
Ø  Записи параметрів бізнес-процесів
Ø  Моніторинг процесів
Підготовка сертифікованого внутрішнього аудитора
Впровадження СМЯ
Ø  Навчання персоналу
Ø  Тренінг персоналу
Ø  Тренінг менеджерів проектів по управлінню пректами та веденню записі з якості
Ø  Внутрішній аудит
Ø  Назначення корегувальних дій
Вибір сертифікуючого органа
Робота з сертифікуючим органом

Рис.1.4.1.1. Послідовність дій при впровадженні СМЯ
Висновок:
В першому розділі дипломного проекту ми розглянули системний підхід в розробці принципів управління якістю організації та роль стандартів ІСО 9000 в системі управління якістю.
 Отже, можна зробити висновок, що стандарти ІСО 9000 не стосуються конкретного сектору промисловості чи економіки і являють собою настанови з управління якістю та загальні умови щодо забезпечення якості, вибору і побудови елементів систем якості. Вони містять опис елементів, що їх мають включати системи якості, а не порядок запровадження цих елементів тією чи іншою організацією. Вони не мають на меті спонукати до створення однакових систем якості, оскільки різні організації мають різні потреби. Побудова та шляхи впровадження систем якості, повинні обов`язково враховувати конкретні цілі організації, продукцію, а також методи праці.
Що стосується розробки і впровадження СМЯ як проекту треба виділити на наступні проектні етапи:
1. Створення організаційної структури і виділення інших необхідних ресурсів.
2. Складання вимог до СМЯ.
3. Встановлення фактичного стану СМЯ
4. Складання комплексного плану проекту.
5. Розробка політики організації в галузі якості і цілей.
6. Розробка документації СМЯ і виконання інших запланованих заходів.
7. Дослідне впровадження СМЯ.
Хар-р роб.
Прізвище
Підпис
Дата

В. Р. 7000001.

Розроб.
Назаренко О.В.
Перевір.
Скрипка В.К.
Н.контр.
 
Затверд.
 
Розрахунково-пояснювальна записка
гр. ЯС-03

Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

КНУТД

 

2. ДОКУМЕНТАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
 
2.1. Політика в області якості
 
В даний час обсяг нормативної і технічної документації багатьох організацій і їхня бюрократизація досягли таких розмірів, що компанії, які намагаються регламентувати всі і вся, не здатні до розвитку.
Версія стандартів ІСО серії 9000:2000 прагне уникнути ситуації, при якій документування стає самоціллю. Призначення документації СМЯ — «передати зміст і послідовність дій, додавати цінність». Характер і ступінь документованості форма і носії документації визначаються тільки потребами самої організації.
Однак структура документації СМЯ типова для всіх організацій і її вид, представлений на рис.2.1.1.
Політика в області якості визначає відповідальність вищого керівництва за якість продукції, що випускається і являється рівноправною і погодженою частиною загальної політики і стратегії організації: Політика в області якості спрямована на:
1.   Споживача і виконання його вимог:
Ø забезпечення відповідності продукції обґрунтованим вимогам чеканням споживача;
Ø забезпечення відповідності продукції показникам призначення, державним стандартам, нормам і правилам;
Ø удосконалювання методів роботи зі споживачами.
 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Вимоги споживачів
Процеси СМЯ
1-й рівень
Політика в області якості
2-й рівень
Настаови з якості
 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Процедури:
Ø  Управління документацією
Ø  Управління записами
Ø  Проведення внутрішнього аудита
Ø  Управління невідповідною продукцією
Ø  Коригувальні дії
Ø  Попереджувальні дії
Підпроцеси та операції
3-й рівень
Документовані процедури
Стандарти підприємства
Ø  Робочі інструкції
Ø  Положення про підрозділи
Ø  Посадові інструкції
Програми підвищення якості

 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Записи з якості
4-й рівень
Зовнішні документи: ДСТУ, державні законодавчі документи

Рис.2.1.1. Структура документації СМЯ
2.   Реалізацію процесного і системного підходу в СМЯ:
Ø визначення і встановлення процесів СМЯ організації в за вимогами міжнародних стандартів ІСО 9001:200С 9004:2000;
Ø управління процесами СМЯ як динамічною збалансованою системою;
Ø безперервне поліпшення методів і засобів оцінювання продукції процесів її виробництва.
3. Встановлення і підтримка взаємовигідних відносин з постачальниками і підрядчиками:
Ø налагодження довгострокових партнерських відносин з постачальниками;
Ø встановлення таких відносин з підрядчиками, що створюють конкурентні переваги організації.
Організація досягне успіху в рішенні поставлених задач за рахунок:
1.  Лідерства керівництва, його зобов'язань і активної участі при розробці результативної й ефективної СМЯ:
Ø розробки прогнозу і стратегічних цілей, що відповідають діяльності організації, пошуку нових методів управління процесами і новими видами продукції;
Ø доведення до персоналу цінностей, зв'язаних з якістю процесів і продукції, створення середовища, що сприяє ефективному обміну інформацією;
Ø визначення процесів життєвого циклу продукції, основних і допоміжних бізнесів-процесів, забезпечення їхніми необхідними ресурсами;
Ø визначення методів виміру й аналізу діяльності організації для встановлення ефективності прийнятих рішень.
2.   Безперервного залучення персоналу в діяльність організації:
Ø навчання, мотивації і стимулювання персоналу;
Ø розвитку і підтримки корпоративної культури.
3.   Прийняття рішень вищим керівництвом тільки на основі достовірних фактів:
Ø формування і використання збалансованої системи показників для прийняття управлінських рішень, що включають показники:
-   фінансово-економічної діяльності;
-   задоволеності споживачів;
-   характеристик бізнесів-процесів;
-   росту кваліфікації персоналу;
Ø використання бенчмаркінга для порівняння організації з конкурсними, визнаними кращими на ринку;
Ø застосування методів збору даних про продукцію і процеси її виробництва, технологій обробки цих даних.
4.   Застосування науково-технічних досягнень у сфері діяльності організації:
Ø забезпечення високої надійності, стійкості і безпеці проектованих об'єктів;
Ø застосування наукових і патентних розробок в області управління технологічними процесами;
Ø використання компонентів і елементної бази вітчизняних і закордонних компаній, що мають заслужену і перевірену репутацію;
Ø забезпечення розвитку систем автоматизованого проектування.
5. Підтримки позитивного образа організації в області якості виробленої продукції:
Ø участі у виставках, науково-практичних конференціях, семінарах;
Ø написання співробітниками організації книг, статей у спеціалізовані журнали, галузевих методик.
Політика в області якості періодично аналізується і використовується вищим керівництвом як засіб поліпшення менеджменту якості.
2.2. Мета в області якості та програми якості
 
Стратегічне планування і політика в області якості забезпечують організації основу для постановки цілей в області якості, що включають:
Ø фінансові цілі;
Ø ціль при порівнянні з кращими досягненнями (бенчмаркінг) і оцінці третьою стороною (зовнішні аудити);
Ø задоволеність споживачів, працівників організації й інших зацікавлених сторін;
Ø сприйняття споживачами й іншими зацікавленими сторонами характеристик поставленої продукції;
Ø поліпшення показників виконання процесів у всій організації;
Ø поліпшення показників продукції відповідно до вимог споживачів.
Цілі організації в області якості можуть бути відбиті в програмах якості, що можуть підрозділятися на:
Ø програму поліпшення СМЯ
Ø програму якості продукції;
Ø програму поліпшення менеджменту ресурсів.
Варто визначити відповідальність за розгортання цілей на відповідних рівнях організації. Мету в області якості необхідно регулярно вимірювати, аналізувати і переглядати.
 
2.3 Настанови з якості
 
Настанови з якості — це концептуальний документ, зміст якого дає представлення про специфіку організації, є його візитною карткою і включає:
Ø перелік ліцензій організації на види діяльності, що підлягають ліцензуванню;
Ø організаційну структуру;
Ø повний опис СМЯ і область застосування, на яку поширюється її дія.
Настанови з якості може бути сформоване як єдиний документ, представлений в електронному, паперовому виді або виготовлений типографським способом. При формуванні розділів можна додержуватися елементної основи стандарту ІСО 9001:2000.
2.3.1. Загальні вимоги до системи менеджменту якості
Предыдущая страница 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Следующая страница


Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=428&часть=9вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com