Реферат на тему "Ефективне управління виробництвом"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Ефективне управління виробництвом

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 166.17 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Заболотный А.Э.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая страница

добавить материал

Розрахунок відносної економії матеріальних витрат Эм (у тис. грн.) провадиться по формулі:
 ,          (23)
де Мзф, Мзб – матеріальні витрати відповідно фактичні й у базисному періоді, тис. грн.; Jв – темп зростання валової продукції, %.
Таким чином, відносна економія матеріальних витрат у ВАТ «Ударний» становить:
 тис. грн.
Зниження питомої витрати (утрат) виноматеріалів Вс (у %) можна визначити шляхом порівняння фактичної витрати виноматеріалів на 1000 дал. вина з установленим нормативом по формулі:
 ,          (24)
де Вф, Вн – витрата виноматеріалів на 1000 дал вина відповідно фактично і по нормі, дал.

Матеріальні витрати на 1 грн. товарної продукції

До елементів витрат підприємства відносяться й матеріальні витрати підприємства, до них відносяться витрати на: сировину й матеріали, покупні комплектуючі вироби й напівфабрикати, паливо, електроенергію, теплоенергію й ін.
Показник матеріальних витрат на 1 грн. товарної продукції – важливий показник. Обчислюється він відношенням суми матеріальних витрат на виробництво до вартості виробленої товарної продукції в діючих цінах:
 ,          (25)
де Мз – величина матеріальних витрат у загальних витратах на виробництво, грн. (див. Додаток 2, показник 15); Т – обсяг товарної продукції, грн.
Таким чином, матеріальні витрати на 1 грн. товарної продукції на винзаводі склали:
 грн.                                                           1999 р.
 грн.                                                           2000 р.
Як ми бачимо, підприємство ВАТ «Ударний» у 2000 р. зробило матеріальних витрат на 1 грн. товарної продукції – 72 коп., що говорить про зменшення матеріальних витрат, тому що в 1999 р. даний показник становив – 73 коп.
2.2.5 Додаткові показники системи показників ефективності виробництва
Підсумком даного розділу роботи є результат розрахунків системи показників ефективності виробництва, в ВАТ «Ударний», що зведені в таблицю: «Система показників ефективності виробництва ВАТ «Ударний»» (див. Додаток 4).
Варто помітити, що загальноприйнята система показників ефективності виробництва, використовувана для оцінки ефективності виробництва, містить також і додатково розраховані мною показники господарської діяльності підприємства. Дані доповнення, на мою думку, є доцільними, тому що вони дозволяють нам зробити також і додаткові висновки про ефективність виробництва. Дані показники були розраховані на підставі вихідних даних для аналізу виробничої діяльності ВАТ «Ударний».
Додаткові показники, включені в систему показників ефективності виробництва підприємства:
-      темп зростання фондовіддачі;
-       темп зростання виробничих фондів;
-       фондоозброєність праці;
-       темп зростання фондоозброєності праці.
Розрахунки показників:
а) темп зростання фондовіддачі:
  %                                   1999 р.
  %                                  2000 р.
б) темп зростання виробничих фондів:
  %                                      1999 р.
  %                                      2000 р.
в) фондоозброєність праці:
 тис. грн.                                                     1999 р.
 тис. грн.                                                     2000 р.
г) темп зростання фондоозброєності праці:
  %                                    1999 р.
  %                                    2000 р.
Приведені, додатково розраховані показники (Додаток 4, № 17, 18, 19, 20), дозволяють нам зробити також і додаткові висновки про ефективність виробництва ВАТ «Ударний», а саме – виробничі фонди ВАТ «Ударний» використовуються недостатньо ефективно. Зростання виробничих фондів і фондоозброєності праці не супроводжується підвищенням фондовіддачі і відповідним зростанням продуктивності праці.
Так, середньорічне зростання виробничих фондів у ВАТ становить – 115,5% (далі будуть приводитися середньорічні показники за 1999, 2000 р.), а зростання фондоозброєності праці – 124,96%.
А темпи зростання продуктивності праці й фондовіддачі, в ВАТ «Ударний», становлять 109,4% і 83,49% відповідно.
При ефективному використанні виробничих фондів темпи зростання продуктивності праці повинні випереджати темпи зростання фондоозброєності праці. Зіставлення зазначених показників свідчить про зворотне – 109,4 < 124,96.
Фондоозброєність відображає ступінь технічної оснащеності праці і впливає на продуктивність праці.
Наведені цифри свідчать про необхідність вишукування й використання резервів виробничих фондів, для того, щоб підвищити фондовіддачу.
Однак, варто помітити, що дані показники на винзаводі, зокрема, за 2000 р., свідчать про позитивні тенденції. Так темп зростання продуктивності праці в 2000 р. склав 109,7%, а темп зростання фондоозброєності – 107,0%, тобто темп зростання продуктивності праці випереджає темп зростання фондоозброєності праці на 2,7%.
Поліпшення використання основних виробничих фондів дозволяє без додаткових капіталовкладень збільшити випуск продукції, поліпшити техніко-економічні показники виробництва, такі, як фондовіддача, продуктивність праці, собівартість продукції й ін., тобто дозволяє підвищити ефективність виробництва.
2.3 Аналіз використання виробничої потужності
Виробнича потужність винзаводу.
Виробнича потужність заводу вторинного виноробства ВАТ «Ударний», по випуску готового вина розраховується по загальній місткості виробничої тари для одноразового збереження виноматеріалів і вин з урахуванням коефіцієнта оборотності цієї тари. При цьому купажні місткості і ємності, призначені для термічної обробки вин, включаються в розрахунок із поправочним коефіцієнтом 0,7.
На період обстеження загальна місткість виробничої тари для збереження виноматеріалів і вин складає 1258600 дал. З них 18000 дал – купажні ємності й місткості, призначені для термічної обробки вин.
Таким чином, на винзаводі на період обстеження загальна ємність виробничої тари, що враховується для розрахунку потужності, складає:
 дал
Оскільки сумарна величина виробничої тари в кожен даний період є постійною, то коефіцієнт використання потужності заводу буде в основному залежати від оборотності тари. Останній можна визначити по формулі:
 ,          (26)
де И – коефіцієнт, що враховує час використання тари; Ц – середня тривалість технологічного циклу, дні; З – мінімальний запас виноматеріалів, дні.
У цьому показнику всі змінні величини змінюються в залежності від рівня організації виробництва.
На винзаводі, И = 0,92. Щоб прискорити оборотність виробничої тари, варто збільшити час її використання протягом року, а для цього потрібно скорочувати терміни ремонту тари, підвищувати якість ремонту, використовувати тару з прогресивних матеріалів, зі стійкими внутрішніми покриттями, прискорювати заповнення тари. Усе це скоротить терміни готовності виробничої тари під чергове заповнення.
В ВАТ «Ударний», Ц = 92 днів, тому що тривалість технологічного циклу деяких вироблюваних вин власного купажу досить тривала.
На швидкість оборотності виробничої тари впливає тривалість технологічного циклу. Середня тривалість технологічного циклу залежить від ряду факторів, у тому числі від якості виноматеріалів, що надходять, від їхньої розливостійкості. У цьому відношенні повинне поліпшуватися якість вироблюваних виноматеріалів. Скороченню технологічного циклу на винзаводі буде сприяти також підвищення рівня механізації й автоматизації основного виробництва, заміна дрібних ємностей на великі для збереження виноматеріалів, підвищення безперервності процесів виробництва, скорочення термінів обробки виноматеріалів і виготовлення купажів.
Мінімальний поточний запас виноматеріалів на винзаводі складає 17 днів (З). Він залежить від ряду специфічних особливостей: умов підготовки до сезону переробки сировини на заводах первинного виноробства, наявності вільних ємностей; умов збереження виноматеріалів на винзаводі (облік кліматичної зони й ін.).
Таким чином, коефіцієнт оборотності тари має значення:
 .
Отже, виробнича потужність винзаводу по випуску готового вина, у рік, становить:
 дал
У 1999 р. і 2000 р. винзавод розлив готової продукції в пляшки та бочки: 3761400 дал і 3786100 дал відповідно.
Зі зроблених розрахунків випливає висновок – виробнича потужність заводу вторинного виноробства ВАТ «Ударний», по випуску готового вина використовується не ефективно. Наявна потужність винзаводу перевищує обсяг розлитої готової продукції.
 дал
 дал
У 1999 р. невідповідність, потужність – розлив становить 98456 дал.
У 2000 р. невідповідність, потужність – розлив становить 73756 дал.
Виробнича потужність лінії розливу.
В даний час розлив продукції винзаводу провадиться на двох лініях продуктивністю по 9,5 тис. пляшок у годину.
Розлив готової продукції, на лініях, провадиться по 8 годин, щодня.
Розрахунок виробничої потужності лінії розливу, рік:
 дал
Виробнича потужність двох ліній розливу (у рік) становить:
 дал
У 2000 р. на лініях розливу винзаводу розлито в пляшки – 3572912 дал готової продукції, що складає 92% від виробничої потужності ліній розливу.
У 2000 р. невідповідність потужність – розлив складає 310688 дал.
Таблиця 3
Використання виробничих потужностей (2000 р.)
Найменування
Потужність у рік, дал
Використання потужності, дал
Резерв, дал
Виробнича потужність винзаводу
3859856
3786100
73756
Виробнича потужність ліній розливу
3883600
3572912
310688
 
Результати аналізу використання виробничих потужностей (таблиця 3) свідчать про неефективне використання наявних виробничих потужностей. Варто також помітити, що виробнича потужність винзаводу по місткості тари (3859856 дал) незначно відстає від потужності по лініях розливу (3883600 дал). Відставання складає – 23744 дал у рік.
Таким чином, поліпшення використання виробничих потужностей винзаводу є резервом підвищення ефективності виробництва ВАТ «Ударний».
2.4 Визначення рівня механізації виробництва
Механізація виробництва, тобто заміна ручної праці машинною, є одним з основних напрямків науково-технічного прогресу в промисловості. Послідовне впровадження засобів механізації являє собою найважливіше джерело полегшення праці, підвищення її продуктивності, зростання обсягу виробництва й економії витрат праці.
Рівень механізації основного виробництва (цеху, підприємства) визначається такими показниками: ступінь механізації праці См.т, рівень механізації виробничих процесів Ум.п.п.
Ступінь механізації праці (у %)
 ,          (27)
де Чм - чисельність робітників основного виробництва, зайнятих механізованою працею; Ч - загальна чисельність робітників основного виробництва.
Рівень механізації виробничих процесів (у %)
 ,          (28)
де Тз - загальні витрати праці в основному виробництві, виражені в умовних нормах ручної праці, чол.-ч; Тр - витрати ручної праці, що залишилися, в основному виробництві, чол.-ч.
В якості умовних норм ручної праці на одиницю продукції основного виробництва узяті витрати праці виробничих робітників за умови виконання всіх трудових процесів вручну без яких-небудь елементів механізації.
Загальні витрати праці по цеху основного виробництва виражені в умовних нормах ручної праці (у чол.-ч.)
 ,          (29)
де Т1, Т2,…,Тn - умовні норми ручної праці на 1000 дал продукції за кожною схемою (операції) обробки виноматеріалів, чол.-ч.; Р1,Р2,...,Рn - обсяг обробки виноматеріалів за кожною схемою (операції) обробки, тис. дал; n - число операцій.
Загальні витрати праці в основному виробництві підприємства (об'єднання), виражені в умовних нормах ручної праці (у чол.-ч.)
 ,          (30)
де Тзц - загальні витрати праці в основному виробництві i - го цеху, виражені в умовних нормах ручної праці, чол.-ч.; n - кількість цехів підприємства.
Витрати ручної праці, що залишилося, (у %):
 ,          (31)
де Тт - фактична технологічна трудомісткість продукції цеху (підприємства), чол.-ч.; См.т - ступінь механізації праці в цеху (підприємстві), %.
Фактична технологічна трудомісткість продукції (у чол.-ч)
 ,          (32)
де Ч - чисельність робочих цеху (підприємства), зайнятих в основному виробництві; t - річний фонд робочого часу одного робітника, ч.
Визначення рівня механізації допоміжного виробництва і ВРТС (вантажно-розвантажувальні, транспортні і складські роботи) робіт. При визначенні рівня механізації допоміжного виробництва підприємств вторинного виноробства необхідно виходити з тих же методологічних положень, що і при визначенні рівня механізації основного виробництва. При цьому структурні підрозділи допоміжного виробництва підприємства варто розглядати як самостійні виробничі одиниці, що випускають відповідну продукцію.
Загальні витрати праці в допоміжному виробництві винзаводу, виражені в умовних нормах ручної праці, Тз (у чол.-ч) можна розрахувати по формулі:
 ,          (33)
де Тзр.о - загальні витрати праці на ремонт і обслуговування устаткування за рік, чол.-ч.; Тзт.х - загальні витрати праці на обслуговування теплових і холодильних установок за рік, чол.-ч.; Тзз.с - загальні витрати праці на підтримку будинків і споруджень у робочому стані, чол.-ч.; Тзп.р - загальні витрати праці на ВРТС роботах, чол.-ч.
Загальні витрати праці на ремонт устаткування за рік, виражені в умовних нормах ручної праці, Тзр.о (у чол.-ч) складе:
 ,          (34)
де Эр.о – умовна норма ручної праці на ремонт і обслуговування устаткування в 1 умовну ремонтну одиницю (ремонтна одиниця – це умовно обраний обсяг ремонтних робіт, вироблений при певному співвідношенні витрат праці ремонтників різних професій. Значення трудомісткості однієї ремонтної одиниці по капітальному ремонті дорівнює 35 нормо-ч.), чол.-ч.; Vр.о – середньорічний обсяг ремонтних робіт, умовних ремонтних одиниць.
Формула для визначення рівня механізації виробництва в цілому по винзаводу має наступний вигляд:
 ,          (35)
де ТзО – загальні витрати праці в основному виробництві в умовних нормах ручної праці в розрахунку на річний обсяг виробництва, чол.-ч.; ТзЭ – загальні витрати праці на обслуговування теплових і холодильних установок, виражені в умовних нормах ручної праці, чол.-ч.; ТзЗ.С – загальні витрати праці на підтримку будинків і споруджень на підприємстві в робочому стані, виражені в умовних нормах ручної праці, чол.-ч.; ТзГ – загальні витрати праці на вантажопотоках підприємства, виражені в умовних нормах ручної праці, чол.-ч.; ТзР.О – витрати ручної праці, що залишилися, в основному виробництві в розрахунку на річний обсяг виробництва, чол.-ч.; ТзР.В – витрати ручної праці, що залишилися, у допоміжному виробництві, чол.ч.
Розрахунок показників механізації виробництва по підрозділах і по заводу в цілому, виробляється на підставі даних про чисельність робітників по основному, допоміжному виробництву і ВРТС роботам.
За вищевказаною методикою розраховуємо показники рівня механізації виробничих процесів по видах виробництв (таблиця 4).
Таблиця 4
Показники рівня механізації по видах виробництв
Види виробництв
Рівень механізації (у %)
Основне виробництво
79,4
Допоміжне виробництво в цілому
58,3
Ремонт устаткування
44,2
Енергопостачання
100,0
Підтримка будинків і споруджень у робочому стані
51,6
ВРТС роботи
51,7
Відносно високий рівень механізації основного виробництва підприємства пояснюється насамперед тим, що більшість технологічних процесів зв'язана з перекачуванням виноматеріалів, що, як відомо, здійснюється механізованим способом, крім того, у цехах розливу такі трудомісткі операції, як мийка пляшок і розлив вина в пляшки, а також бракераж готової продукції й наклейка етикеток, цілком механізовані.
Для виявлення резервів механізації праці на винзаводі доцільно провести аналіз структури чисельності робітників по видах виробництв.
В даний час в основному виробництві ВАТ "Ударний" зайнято 63 чоловіка, що складає 37,3% загальної кількості робітників; у допоміжному виробництві 43 чоловіка, або 25,4%, на ВРТС роботах 63 чоловіка, чи 37,3% (таблиця 5).
Таблиця 5
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая страница


Ефективне управління виробництвом

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=463&часть=7вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com