Реферат на тему "Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Курсовая на тему Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 131.58 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Миша
Предыдущая страница 1 2 3 4 Следующая страница

добавить материал

Кожна одиниця основних фондів має також визначену грошову вартість. Вартісні показники оцінки основних фондів дозволяють вести облік загального обсягу, відображати знос основних фондів та враховувати його при оподаткуванні, здійснювати фінансування відтворення основних фондів, оцінювати ефективність їх використання.
Для оцінки основних фондів використовується первісна, відновну-вальна та залишкова вартість.
Первісна вартість відображає суму витрат підприємства на їх створення та введення в дію: витрати на зведення будівель, споруд; придбання машин та обладнання (включаючи витрати на доставку та монтаж, витрати на розробку проектно-кошторисної документації), страхування. За первісною вартістю основні фонди враховуються на балансі підприємства, тому її називають також балансовою вартістю.
Під відновлювальною вартістю основних фондів розуміють вартість їх відновлення за сучасних умов в цінах, тобто вона являє собою суму витрат, яку зазнало б підприємство при формуванні аналогічних основних фондів в певний проміжок часу. Зміна вартості основних фондів відбувається під впливом зміни цін на сировину та матеріали, зміни трудових витрат на їх виробництво, а також під впливом інфляційних процесів в економіці. Виникаюча розбіжність між первісною та відновлювальною вартістю основних фондів ускладнює їх оцінку та регулювання процесів відтворення, призводить до викривлення показників оцінки ефективності використання.
Для забезпечення об'єктивності оцінки проводиться періодична переоцінка основних фондів за відновлювальною вартістю. До 1997 року рішення про проведення переоцінки основних фондів приймалось на державному рівні, з затвердженням централізовано визначних диференційованих коефіцієнтів індексації основних фондів (залежно від їх виду та строку введення в експлуатацію). В результаті проведення переоцінки всі основні фонди підприємства отримували єдину оцінку з повноти вартості їх відтворення на момент індексації. Переоцінці підлягала і сума нарахованої амортизації.
Починаючи з 1998 року відповідно до Закону "Про оподаткування прибутку" підприємства отримали право на самостійну щорічну переоцінку основних фондів виходячи з офіційно опублікованого індексу інфляції.

Залишкова вартість основних фондів характеризує їх реально існуючу вартість, яка ще не перенесена на вартість продукції (робіт, послуг). Кількісно вона дорівнює різниці між первісною вартістю та сумою накопиченого на момент оцінки зносу основних фондів в зв'язку з їх спрацюванням.
3 метою оцінки та аналізу розрізняють:
- бухгалтерську залишкову вартість основних фондів, яка враховує вплив на вартість основних фондів діючого (державно визначеного) механізму її амортизації;
- реальну залишкову вартість, яка враховує втрату споживчої вартості основних фондів в результат! фізичного та морального зносу.
Потреба в амортизації основних фондів обумовлена тим, що термін використання основних фондів в діяльності підприємства має певні обмеження в зв'язку з поступовим зношуванням основних фондів та втратою їх споживчої вартості (корисності).
Прийнято виділяти два види зносу - фізичний та моральний.
Під фізичним зносом (спрацюванням) основних фондів слід розуміти втрату ними техніко-експлуатаційних властивостей внаслідок їх використання або впливу на них природних сил.
На швидкість та розміри фізичного зносу основних фондів впливають їх надійність та довговічність, рівень використання, особливості матеріалів, що застосовуються в їх виробництві, технологія виробництва, рівень використання в діяльності торговельного підприємства, якість технічного догляду та ремонтного обслуговування, кваліфікація робітників, інші організаційно-технічні фактори.
Моральний знос (техніко-економічне старіння основних фондів) - це процес знецінення діючих засобів праці до настання їх повного фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу. Причиною морального зносу є створення принципово нових або більш продуктивних та економічних основних фондів, впровадження нових технологій та матеріалів у виробництво тощо.
Усунення наслідків зносу може відбуватися у різних формах (рис. 2).
Фізичний знос (спрацювання) поділяють на усувний (тимчасовий) та неусувний (нагромаджу вальний).
Перша частина фізичного зносу періодично усувається шляхом капітального ремонту основних фондів.
Друга не може бути усунена таким шляхом. 3 часом неусувний фізичний знос нагромаджується та зумовлює такий стан основних фондів, при якому подальше їх використання є неможливим. Настає момент повного фізичного спрацювання, яке вимагає заміни об'єктів основних фондів на нові — аналогічного призначення.
Моральний знос
Види зносу основних фондів.
Фізичний знос
Усувний.
Неусувний.
Повний.
Частковий.
Капітальний ремонт
Заміна.
Модернізація.
Форми усунення зносу основних фондів
 

Рис. 65. Види зносу основних фондів та форми його усунення


Моральний знос (техніко-економічне старіння) також може бути повним та частковим.
Частковий моральний знос може бути усунений шляхом проведення модернізації основних фондів, під якою розуміють внесення певних конструктивних змін в об'єкти основних фондів з метою покращення їх техніко-економічних характеристик.
Настання повного морального зносу обумовлює потребу в заміні об'єктів основних фондів підприємства.
Залежно від результатів зміни споживчої вартості основних фондів виділяють:
- просте відтворення, при якому досягається збереження споживчої вартості основних фондів;
- розширене відтворення, при здійсненні якого споживча вартість та кількість основних фондів підприємства зростає.
Просте відтворення відбувається шляхом проведення капітального ремонту та заміни застарілих об'єктів основних фондів, розширене шляхом проведення нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння, модернізації основних фондів. Вибір форми відтворення здійснюється в процесі управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства.
Проміжок часу, протягом якого відбувається процес формування, використання та відновлення споживчої вартості основних фондів, характеризується поняттям "цикл відтворення основних фондів".
Основні стадії (етапи) циклу відтворення основних фондів наведено на рис. 3
Створення основних фондів
Підготовка до експлуатації
Планування та розподіл капітальних вкладень
Проектування
Здійснення капітальних вкладень
Введення до експлуатації
Освоєння основних фондів
Формування джерела відновлення основних фондів.
Використання за цільовим призначенням
Часткова втрата споживчої вартості
Протидія втрати споживчої вартості
Повна втрата споживчої вартості
Виведення основних фондів з експлуатації
Капітальний ремонт, модернізація
Завершення експлуатації основних фондів
Експлуатація основних фондів
 

Рис. 3. Стадії та етапи циклу відтворення основних фондів торговельного підприємства

Цикл відтворення основних фондів не слід плутати з поняттям "обіг основних фондів", яке відображає проміжок часу, протягом якого відбувається відновлення вартості основних фондів через механізм амортизаційних відрахувань.
Наведені поняття не тільки змістовно, а и кількісно відрізняються одне від одного.
Якщо цикл відтворення основних фондів більш тривалий, ніж обіг основних фондів, то підприємство отримує додатковий дохід за рахунок використання накопиченої амортизації.
Якщо ж в разі неефективного використання цикл відтворення коротший за обіг фондів, то підприємство не має фінансових джерел для відновлення основних фондів (в зв'язку з не завершенням амортизаційного періоду) і несе збитки через списання залишкової вартості основних фондів на фінансові результати діяльності.

3. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства

 
Необхідною передумовою удосконалення формування, використання та відтворення основних фондів торговельного підприємства є проведення аналізу їх сучасного стану та ефективності використання. Інформаційною основою аналітичної роботи є матеріали бухгалтерського обліку (обігові відомості з рахунків 01 "Основні засоби", 07 "Обладнання", 055 "Майно в оренді"), форми бухгалтерської звітності: ф. №1 "Баланс", ф. №3 "Звіт про фінансово-майновий стан" (розділ 4 - Наявність та рух основних фондів), форма статистичної звітності №11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)", матеріали оперативного обліку об'єктів основних фондів (технічні паспорти та інша первинна документація), матеріали дослідження ринкових цін відновлення основних фондів (прайс-листи на продаж аналогічного обладнання, вартість будівель-но-монтажних матеріалів та робіт) тощо.
Завданням аналізу стану та ефективності використання основних фондів е: встановлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами - відповідність величини, складу і технічного рівня фондів потребі в них; визначення обсягів їх росту, оновлення та вибуття; вивчення технічного стану основних засобів і особливо їх активної частини - машин та устаткування: визначення ступеня використання основних фондів, аналіз повноти використання торговельної та складської площі; встановлення ступеня використан­ня обладнання та його комплектності; визначення впливу використання основних фондів на обсяг товарообороту та інші економічні та фінансові показники діяльності підприємства; виявлення резервів зростання фондовіддачі, збільшення обсягу товарообороту та прибутку за рахунок покращення використання основних фондів.
Аналіз стану та ефективності використання основних фондів  підприємства передбачає проведення наступної аналітичної роботи (рис. 4).

 
Етапи налізу стану на ефективності використання основних фондів
Аналіз обсягів та динаміки основних фондів
Аналіз стану та складу основних фондів
Аналіз ступеня зносу основних фондів
Аналіз інтенсивності відновлення
Аналіз ефективності використання
 

Рис. 4. Етапи аналізу стану та ефективності використання основних фондів
 

3.1. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів

 
На цьому етапі аналізу визначається загальний обсяг основних фондів торговельного підприємства у вартісному вимірі та вивчається динаміка обсягу основних фондів порівняно з попередніми періодами.
Якщо протягом аналітичного періоду відбулися переоцінки вартості основних фондів, то вивченню динаміки повинна передувати процедура приведення обсягу фондів у спів ставний вигляд. Для цього проводиться зменшення обсягу переоцінених основних фондів на індекс переоцінки або дооцінка вартості основних фондів в попередніх періодах. Співставлений динамічний ряд дозволяв визначити реальну зміну обсягу основних фондів підприємства.
Темп зростання обсягу основних фондів слід порівняти з темпом зростання обсягу товарообороту підприємства (для визначення ступеня матеріального забезпечення зростання товарообороту) та темпів зростання загального обсягу активів підприємства (для оцінки змін в їх складі поза обігових активів).

3.2. Аналіз стану та складу основних фондів

На цьому етапі аналізу вивчається склад основних фондів і динаміка окремих видів (об'єктів) та груп основних фондів.
В процесі аналізу основні фонди групують за ознаками класифікації, розглянутими вище.
Спрямування висновків за результатами аналізу складу основних фондів за окремими ознаками класифікації відображено у табл. 1.
Таблиця 1
Напрямки діагностики показників складу основних фондів підприємства
Питома вага в загальному обсязі фондів:
 
Спрямування діагностичного висновку
 
1. Основних виробничих
фондів.
 
Ступінь  орієнтації  основних  фондів  на  господарську діяльність підприємства
 
2. Основних невиробничих фондів.
 
Ступінь розвитку соціальної інфраструктури підприємства
 
3. Активно! частини.
 
Ступінь технічного оснащення господарської діяльності підприємства
 
4. Пасивної частини основних фондів.
 
Ступінь забезпечення матеріальних умов для діяльності підприємства
 
5. Власних основних фондів.
 
Ступінь господарської незалежності підприємства
 
 

 
Продовження таблиці 1
Питома вага в загальному обсязі фондів:
 
Характер діагностичного висновку
 
6. Орендованих основних фондів
 
Ступінь залежності підприємства від орендарів
 
7. Фондів, що фактично використовуються в господарській діяльності
 
Ступінь освоєння можливостей наявного матеріального потенціалу підприємства
 
8. Фондів, що передані в оренду
 
Ступінь відволікання основних фондів для обслуговування виробничих потреб інших суб'єктів господарювання
 
9. Фондів, що не викори­стовуються (тимчасово або постійно)
 
Ступінь безгосподарності підприємства в використанні основних фондів
 

3.3. Аналіз ступеня зносу основних фондів

Ступінь зносу основних фондів характеризує їх вік та можливість подальшого використання.
Для отримання аналітичного висновку з цього напрямку аналізу розраховують значення наступної системи показників:
Показник
 
Алгоритм розрахунку
 
Економічна характеристика
 
1.Коефіцієнт зносу основних фондів.
 
Сума зносу основних фондів
--------------------------------------------------
Первісна (відновну вальна) вартість основних фондів
Ступінь зносу основних фондів  та  відшкодування  витрат на формування основних фондів.
 
2.Коефіцієнт придатності.
Залишкова вартість основних фондів
----------------------------------------------------
Первинна вартість основних фондів
Можливість подальшого використання, ступінь невідшкодування основних фондів.
 
Предыдущая страница 1 2 3 4 Следующая страница


Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=506&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com