Реферат на тему "Фірма в умовах досконалої конкуренції"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Контрольная работа на тему Фірма в умовах досконалої конкуренції

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Контрольная работа *
Размер: 210.29 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Воронюк Віктор
Предыдущая страница 1 2

добавить материал

        Модель пропозиції конкурентної фірми виходить з припущення заданості її економічної поведінки (раціональної поведінки виробника) на максимізацію прибутку.
            Крива пропозиції конкурентної фірми показує, який обсяг випуску продукції буде виробляти та пропонувати фірма, щоб максимізувати прибуток.
Вона буде співпадати з тією частиною кривої граничних витрат фірми, яка розташована вище кривої її середніх змінних  витрат.
Крива пропозиції конкурентної фірми — це частина
кривої її граничних витрат МС (Marginal Costs), що розташована вище за АVС.
 

Графік 1.3. Крива пропозиції конкурентної фірми.
 
А - точка припинення операцій;
 
В - точка самоокупності.
      Там, де граничні витрати (МС) дорівнюють середнім сукуп-
ним витратам (АТС), визначається точка самоокупності (точка В) ( графік 1.3).
     Там, де граничні витрати (МС) дорівнюють середнім змінним витратам (АVС), визначається точка припинення операцій (точка А), при будь-якій ціні, що нижча за Р0, фірма припиняє виробництво.
     
      Для визначення обсягу випуску при будь-якій ціні (Р1,Р2), вищій за мінімальні середні змінні витрати (АVС), проводиться горизонтальна лінія до кривої граничних витрат (МС). Якщо із точки її перетину з кривою граничних витрат (МС) провести вертикальну лінію до осі абсцис, отримаємо точку, яка визначить той обсяг випуску продукції (q1, q2), який фірма по відповідній ціні пропонує до продажу.
                            Ринкова пропозиція
 
        Ринкова пропозиція (пропозиція галузі) складається з обсягів пропозиції всіх фірм, що пропонують свою продукцію не ринку по будь-якій можливій ціні.
        Крива ринкової пропозиції може бути одержана як результат додавання кривих пропозицій всіх індивідуальних фірм по кожній можливій ціні.
       
       Оскільки крива пропозиції кожної фірми — це частина кривої її граничних витрат (МС), яка лежить вище кривої середніх змінних витрат (АVС), то крива ринкової пропозиції 8 буде отримана як результат додавання кривих МС1, МС2
МСз. ( графік 1.4).

              Графік 1.4. Крива ринкової пропозиції.
 Q - обсяг випуску галузі;
q1, q2 ,  q 3  - обсяг випуску фірм 1, 2, 3;
S результат додавання кривих МС1, МC2 , МС3.
             Детермінанти ринкової пропозиції:
 
*       Кількість фірм у галузі.
*       Середній розмір фірми в галузі.
*       Ціни змінних ресурсів , що використовуються фірмами.
*       Технологія.
Якщо  поєднати пропозицію конкурентної фірми з її кривою попиту, стає можливим визначення рівноважного обсягів виробництва товару, який виробляє фірма.
             Рівновага на ринку досконалої конкуренції
 
       У процесі свого функціонування конкурентна фірма має прийняти рішення:
1)    здійснювати виробничу діяльність чи ні;
2)    якщо здійснювати, то скільки продукції  виробляти і продавати.
      По-перше  фірма буде здійснювати виробництво, якщо ринкова ціна буде дорівнювати ціні Ро, що відповідає точці припинення операцій точка
(А на графіку 1.3.)
      З моменту, коли ринкова ціна перевищить ціну Ро, фірма готова прийняти
рішення щодо здійснення виробничої діяльності.
       По-друге фірма має вирішити, який обсяг продукції вона має виробляти.
      Фірма, яка в своїй діяльності додержується правила раціональної поведінки, буде розширювати випуск продукції до точки Е, в якій її граничні витрати (МС) будуть дорівнювати граничному доходуR) (графік 1.5).
      Якщо граничні витрати (МС) менші, ніж ціна (Р), продаж
додаткової одиниці товару збільшує доход. Тому прибуток збільшується (або збитки зменшуються) з розширенням виробництва товару до того моменту, поки граничний доход (МR) не стане дорівнювати граничним витратам (МС).
 
                   Короткострокова рівновага  
     Для конкурентної фірми стан, в якому кількість товарів та послуг, що нею виробляється, визначається рівнянням Р = МС = МR, називається рівноважним.
      Виходячи з того що в умовах досконалої конкуренції граничний доход фірми дорівнює ціні (МR = Р), стан рівноваги може бути також визначений рівнянням
          
                                                  Р == МС.
      Таким чином, конкурентна фірма досягає стану короткострокової рівноваги, коли Р = МК = МС.
 
 

 
 
Графік 1.5. Рівновага конкурентної фірми.
                 Максимізація прибутку конкурентною фірмою
 
      Мета фірми — максимізація прибутку.
      Прибуток — це різниця між сукупним доходом (ТR) і
сукупними витратами (ТС) за період продажу.
                                 Прибуток = ТК - ТС.
      Фірма прагне максимізувати прибуток, намагаючись максимізувати різницю між валовим доходом (ТК) і валовими витратами (ТС).
       Максимізація прибутку це максимізація
різниці між валовим доходом і валовими витратами: ТК -ТС.
      Для конкурентної фірми валовий доход дорівнює ціні проданого товару (Р), помноженій на обсяг продажу (О);
ТR= Р * Q.  Оскільки конкурентна фірма -- це фірма, що приймає ціну, а не встановлює її, ціна знаходиться поза впливом конкурентної фірми.
       Тому конкурентна фірма може вплинути на величину |
валового доходу тільки змінюючи обсяг продажу.
       Передбачається, що фірма враховує зміни величини витрат у процесі випуску продукції і вибирає той його обсяг, який дасть максимум прибутку, що і буде відповідати максимальній різниці (ТR— ТС),
          Основні підходи до визначення максимізаціі прибутку
Сукупний аналіз ---  використовує зіставлення сукупнихвеличин.
Граничний  aналіз використовує зіставлення граничних величин.
                             
                            
Графік 1.6. Максимізація прибутку конкурентною фірмою.
     TR— валовий доход;
     ТС валові витрати;
      Q обсяг випуску продукції.
      Максимізація прибутку досягається, коли водлзок між ТR і ТС найбільший (відрізок АВ (ТR >ТС), обсяг випуску Q*). Точки С і D — точки критичного обсягу випуску продукції, коли (ТС = ТR) (див. графік 1.6).
      Коли обсяги виробництва менші, ніж О1, або більші, ніж О2, виробництво стає збитковим (ТС > ТR).
      При випуску О*, що відповідає mах прибутку, нахил кривої валових витрат (ТС) дорівнює нахилу кривої валового доходу (ТR). Оскільки нахил кривої ТС — це граничні витрати (МС), а нахил кривої ТR— це граничний доходR), то рівність нахилів цих кривих у точках, що відповідають обсягу виробництва
О*, означає і рівність їх граничних витрат і граничного доходу
(тобто МС=МR).
                                    Граничний аналіз
 
                      
 
Графік 1.7. Максимізація прибутку конкурентною фірмою
  
  Q, обсяг випуску продукції;
    Р — ціна;
МR граничний доход;
МС — граничні витрати.
       Обсяг виробництва Q*, який максимізує прибуток, визначається при умові рівності граничних витрат (МС) і граничного доходу (МR) в точці Е (точці максимізації прибутку). (Див, графік 1.7).
 
                                                    МR =  МС;
 
                                                                   DT R
                                                    M=     ¾    ;
                                                                     D Q
 
                                                     DTR =   D(RQ) ;
 
          
       DTR=RDQ - вплив конкурентної фірми на ціну Р відсутній;
                                          MR== P(DQ)/DQ = P
 
       Тому граничною умовою для фірми, що максимізує прибуток на ринку досконалої конкуренції, буде:
 
                                                            Р==MС.
 
    Варіанти рівноваги конкурентної фірми в короткостроковому періоді
 
 
                             
 
           Графік 1.8. Рівновага конкурентної фірми
           в короткостроковому періоді.
       Для  конкурентної фірми,  що отримує прибуток (графік 1.8,а) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми більша, ніж середні витрати на її виробництво АС при
тому його обсязі (Q*), який максимізує прибуток. Фірма отримує економічний прибуток:
                                       Прибуток = (Р -АС) Q*.
        Для конкурентна! фірми на рівні самоокупності (графік 1.8,6) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми дорівнює мінімальним середнім витратам (АС) при обсязі випуску Q*. Це дозволяє їй лише покрити витрати. Фірма отримує нульовий економічний прибуток.
                                        Р = МС = тіп АС.
                   Конкурентна фірма, що несе збитки
       Для конкурентної фірми, що несе збитки (графік 1.9,а)
ринкова ціна (Р) нижча за мінімально можливі середні витрати (АС) при обсязі випуску продукції Q* (АС>Р)\ фірма не покриває свої витрати на виробництво продукції і несе збитки.
                                                       Збитки = (АС - Р) * Q*
                                      
 
                    Конкурентна фірма, що мінімізує збитки
 
                                   
 
Графік 1.9. Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді.
 
                 Для конкурентної фірми,  що мінімізуєзбитки (графік 1.9,6), ринкова ціна (Р) нижча за мінімально можливі середні витрати (АС) при обсязі випуску продукції (Q*) (Р<АС), але перевищує мінімум середніх змінних витрат (АVС) при цьому ж обсязі випуску (Р > АVС). Мінімізуючи збитки, фірма коригує обсяг випуску продукції таким чином, щоб він був встановлений відповідно до точки = MC) що забезпечить їй покриття змінних витрат (VС) і частково постійних
витрат (FС).
 
         Конкурентна фірма, що припиняє виробництво          
        
                        
 
Графік 1.10. Конкурентна фірма, що припиняє виробництво.
        Якщо ринкова ціна (Р) буде нижчою, ніж мінімальні змінні
витрати (АVС), фірма припинить виробництво (графік 1.10).
Ціна припинення виробництва:
                                     Р=МС= тіпАVС
                             Довгострокова рівновага
        Досконало конкурентна фірма виробляє продукцію на довгостроковому Інтервалі тільки у тому випадку, коли ціна Р буде не нижчою, ніж довгострокові середні витрати (LАС) (див.графік 1.11).
 
Р=LАС.
              
Графік 1.11. Рівновага конкурентної фірми
в довгостроковому періоді.
LМС — довгострокові граничні витрати;
LАС — довгострокові середні витрати.
       Довгостроковий період це період, достатній для
входу нових фірм у галузь або виходу з галузі. В довгостроковому періоді всі види витрат розглядаються як змінні витрати; в довгостроковому періоді фірми можуть як збільшувати, так і зменшувати масштаби виробництва; в галузь можуть ввійти нові фірми, частина фірм може покинути галузь.
       Конкурентна  фірма  знаходиться  в стані короткострокової рівноваги, коли при рівноважному обсязі випуску продукції ціна Р дорівнює граничним витратам МС, і тоді досягається ефективність розподілу:
                                                           Р=МС.
       Конкурентна  фірма  знаходиться  в стані довгострокової рівноваги, коли при рівноважному обсязі випуску продукції ціна (Р) дорівнює граничним витратам (МС), а також дорівнює середнім сукупним витратам (АС). Коли це відбувається, фірма також досягає виробничої ефективності:
 
                                             Р=МС=АС.
 
               Пропозиція фірми в довгостроковому періоді
                             
       Графік1.12.Крива пропозиції конкурентної фірми в довгостроковому періоді.
   LMC   — довгострокові граничні витрати;
   LAC   — довгострокові середні витрати.
       Крива пропозиції конкурентної фірми в довгостроковому періоді — це крива, що показує обсяг випуску продукції, який фірма буде виробляти при кожному значенні ціни, щоб досягти максимізації прибутку на довгостроковому інтервалі. Крива пропозиції конкурентної фірми в довгостроковому
інтервалі буде визначатися частиною кривої довгострокових граничних витрат фірми (LМС), яка  розташована вище кривої довгострокових середніх витрат
(LАС), що відповідає ціні беззбитковості на довгостроковому інтервалі (гр. 1.12).
       Довгострокова ціна беззбитковості це найменша ціна, при якій фірма може лише покрити свої витрати в довгостроковому періоді. Вона відповідає мінімальному рівню довгострокових середніх витрат фірми.
                       Рівновага галузі в довгостроковому періоді
      Рівновага галузі спостерігається тоді, коли конкурентні фірми не прагнуть ані вступити в галузь, ані покинути її, а також не намагаються збільшити чи скоротити масштаби виробництва. Це відбувається, коли всі фірми в галузі мають середні витрати (АС), що дорівнюють ціні (Р), тобто кожна фірма повністю покриває свої витрати. У цьому випадку економічний прибуток фірм дорівнює нулю, а це означає, що відсутні мотиви, які б спонукали фірми виходити з галузі чи входити до неї. У довгостроковому плані за умов конкурентної
рівноваги економічний прибуток дорівнює нулю. Це так званий
                          Парадокс прибутку це:
         1 Позитивний економічний прибуток заохочує нові фірми вступати в галузь
досконалої конкуренції. Це збільшує пропозицію і знижує ціну на продукцію до тих пір, поки економічний прибуток у галузі не стане дорівнювати нулю.
2       Від'ємний економічний прибуток примушує фірми виходити з галузі.   
 Внаслідок цього пропозиція зменшується, і економічний прибуток знову стає нульовим.
       Економічний прибуток: збільшує або зменшує випуск продукції, повертаючись до нуля. Нульовий економічний прибуток означає, що досягнена
конкурентна рівновага галузі в довгостроковому періоді. Довгострокова рівновага галузі відповідає вимозі рівності ціни (Р) довгостроковим граничним витратам (LМС) в точці мінімального рівня довгострокових середніх витрат (LАС):
                                
                                      Р == LМС = тіп LАС.
          За таких умов досягається довгостроковий стан беззбитковості галузі. Коли це відбувається, фірми в галузі отримують нормальний прибуток. Якщо кожна фірма в галузі отримує нормальний прибуток, вона задовольняється існуючим рівнем випуску І не виявляє ініціативи ані його змінити, ані залишити галузь.  
         Жодна фірма поза галуззю не виявляє ініціативи щодо входження
до цієї галузі. Галузь і кожна фірма в галузі будуть продовжувати
здійснювати виробництво на тих самих рівнях, поки не зазнають впливу зміни одного з факторів попиту чи пропозиції.
                         Ринкова пропозиція в довгостроковому періоді
 
          Ринкова пропозиція визначається шляхом складання обсягів пропозиції всіх фірм, які потенційно існують на ринку, і дорівнює сумарному обсягу продукції, що виробляється та поставляється на ринок фірмами по будь-якій можливій ціні. Довгострокова крива ринкової пропозиції залежить від зміни на довгостроковому інтервалі рівня витрат галузі по мірі розширення обсягів випуску продукції. В залежності від цього вона може мати додатний або від'ємний нахил. Якщо середні витрати не змінюються залежно від зміни кількості фірм, що входять в галузь і виходять з неї, то в іншому випадку пропозиція галузі буде абсолютно еластична, і крива пропозиції, відповідно, буде горизонтальною.
          Галузь з незмінними витратами — це галузь, в якій ціни на фактори виробництва не залежать від зміни обсягу випуску продукції. Фірми в галузі мають незмінні
середні витрати. (Незмінний ефект масштабу.) Довгострокова крива пропозиції галузі з незмінними витратами — горизонтальна (графік 1.13,а). Галузь із зростаючими витратами це галузь, в якій ціни на ресурси в довгостроковому періоді зростають
Фірми в галузі мають зростаючі середні витрати. (Від'ємний ефект масштабу.)
      Довгострокова крива пропозиції галузі із зростаючими витратами має додатний нахил. (Нахил втору.)(Графік 1.13,6).
     Галузь зі спадними витратами — це галузь, в якій ціни на фактори виробництва зменшуються по мірі розширення випуску продукції. (Додатний ефект масштабу.)
      Довгострокова крива пропозиції в такій галузі буде мати від'ємний нахил. (Нахил вниз.) (Графік 1.ІЗ.в).
                         
                                                  a)                            в)                              с)                               
 
а) Галузь з незмінними витратами
б) Галузь зі зростаючими витратами
в) Галузь зі спадними витратами
      Графік 1.13. Довгострокові криві пропозиції в галузях з незмінними, зростаючими і спадними витратами.
       SL крива пропозиції в галузях з незмінними, зростаючими та спадними витратами в довгостроковому періоді. Конфігурація довгострокової кривої пропозиції галузі залежить від рівня довгострокових середніх витрат (LАС), які впливають на рівень ціни (Р), збільшуючи її 1 -> Рг) (графік 1.13,6)
або зменшуючи її (P1> Р2) (графік 1.13,в). Якщо довгострокові середні витрати не змінюються, ціна (Р) залишається незмінною (графік 1.13,а) — у цьому випадку довгострокова крива пропозиції галузі — горизонтальна.
 
                     Досконала конкуренція та ефективність
        Досконала конкуренція обумовлює ефективний розподіл ресурсів.
Ресурси розподілені ефективно в тому разі, коли жоден з суб'єктів не має можливості покращити економічний стан без погіршення економічного стану інших суб'єктів. Парето-ефективний стан економіки виключає неефективне
використання ресурсів. Граничні умови ефективності виробництва будь-якого блага:
                                                          MB = MC,
 
де       МC— гранична корисність споживача;
          МС — граничні витрати виробництва.
    Рівноважна ціна на досконало конкурентному ринку дорівнює, з одного боку, цінності для споживача кожної додаткової одиниці блага, з іншого, витратам виробництва цієї додаткової одиниці блага (графік 1.14).
                                     
             Графік 6.14. Попит, пропозиція та ефективність на досконало
конкурентному ринку.
МС граничні витрати;
МВ гранична корисність споживача;
D - крива попиту;
S — крива пропозиції.
     В точці  Е конкурентна рівновага ефективна тому, що
                                     PE=MB-MC
          При ефективному випуску QE площа АFЕ відображає максимально можливу вигоду споживача та виробника. В досконало конкурентній економіці дії виробників, що прагнуть прибутку, приведуть до такого розподілу ресурсів,
який максимізує задоволення потреб споживача.

                       ВИКОРИСТАНА  ЛІТЕРАТУРА
  
  1. Базилевич В., Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мік-
роекономіка: Опорний конспект лекцій. — К.: Четверта хви-
ля, 1997. — 248 с.
Предыдущая страница 1 2


Фірма в умовах досконалої конкуренції

Скачать контрольную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=527&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com